De Belgische standaard

2253 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 25 Dezember. De Belgische standaard. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ws8hd7pt66/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Belgische Standaard Voor *ftmi eh Volk ^ y XDBNDRACnT tAABT MACHT —^———~—— , n m m , ' , m | Stich.ter-Bestuu.rder VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Vâa de Perre, t t n ït rr ow ppftpp<5 Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion ]'hans. iLDUf J-Jiii i ABONNNEMENTEN : Voor Soldaten : 1 maand fr. 2.50 — 2 maanden fr. 5.00 — 3 maanden fr. 7.50 Voor Burgcrs : 1 maand fr. 3,00 — 2 maanden fr. 6.00 — 3 maanden fr. 9.00 OPSTEL EN BEHLER : WULFHAGESTRAAT, 13, BRUGGE KLEINE AANKONDIGINGEN : fr. 0.50 de regel. REKLAMEN volger.s overeenkomst. KERSTDAG Ze hebben vier jaar lang gehaakt en gesmacht naar dien dag. Vier jaar vier maal hun hart voelen zwellen, tôt brek&as tce.rOHi.h£tÙ!gebee!de geluk dat alover de slijkpoe!en..en het dicht-geweven ijzerdraadnet vâïi deYzer-velden, waar Vlaanderens nieuwe Jor-daan zijn loome waters vloeit, oprees in den godzaligen droom van hun huizen die midden het ingesloten land verstrooid lagen of neergehurkt ston-den rond hun stadskerken en hun stadshallen. Ze hebben hem vier maal in vier jaar beleefd dien droom : een huis en een vlammenden haard en vader en moeder, broers en zusters of vrouw en kleintjes daarrond ; wen boven hen in 't bloote van de streek en 't oneindige van den hemel de sterren te branden stonden, rondom hen de kogels floten en de kanonnen basten, bij hen hun geweeren lagen, schietensgereed, en zij zelf met natte tôt in de lenden en slijk in den mond, versteven,door de borstweringen loer-den, geduldig, gelaten in steeds voort-durende afwachting van iets dat niet kwarn en dat ze op een einde als voor goed verloren gingen aanschouwen. Ze hebben vier jaar lang gehaakt en gesmacht naar dien dag : Zij die van uit hun ledige huizen hun blikken wendden naar den stroom waar de redding lag, wen het gebrai van de Weinacht-vierende razenden hun krimpende pijn nog gevoeliger deed nijpen en in hun kerken de jubelzan- -gttt ysr- de veribesing tet smartzan- gen versteven. Gescheiden van hun jongens, hun dierbaren, hun mannen, voelden ze hun gebeden vervloeien in de tranen van het scheidings-leed en de bezettings-ellende. Zij hebben vier jaar lang gehaakt en gesmacht naar dieu dag: Zij die door den oorlogsmolen over de heele vreemde wereld rondgedraaid, met ieder jaar hun schoon land, hun innige kerken en hun gezellige huizen meer verhakkeld, meer verbrok-keld en meer vernietigd wisten en in het ballingschap, als doolaards, in den den Heiligen nacht te stareu stonden naar de sterre die hen naar den gelief-den thuis moest leiden. En na vier maal in vier jaar de grootste begeerte en den wensch te vergeefs te hebben gekoesterd, daagt al met eens nu de Verlossings-nacht als de eerste bekroning van de onver-hoopte bevrijding. Zalige Kerstdag aan allen die streden en leden, aan heel ons volk ! We hebben geen oorlog gewild, eerlijk en trouw als we waren. En we deden alleén ons plicht. God zal het ons aanrekenen dat in de verwoesting die de wereld teisterde, wij de eersten on der allen van goeden wille zijn geweest. Zalige Kerstdag voor onze dooden, die van Nieupoort tôt aan Yper in 't Heilig land van onze verlossing den eeuwigen slaap rusten ; 't zij in de gemeenschappelijke kerkhoven waar Chrysanthen bloeien op hun god-vruchtig onderhouden graven ; 't zij alhier, aldaar ongekend en ongeweten in de wildernis en waar een kruisje van twee aaneengevlochten stukjes hout amper aanwijst waar ze vielen. Zalig weze hun deze Kerstdag in de onvergankelijke glorie van hun marte-laarschap en het eeuwige loon om hun offer voor een rechtvaardige zaak. Zalige Kerstdag de levenden, allen ^die overteefden dien gruwelijken tijd, 't zij midden 't gewoel van den slag; 't zij in fe kluisters van den overwel-diger ; 't zij midden het heimwee ver in den vreemde. En kwamen allen nog niet bijeen, en moeten nog enkele vaders en moe-ders en vrouwen en kinderen nog wachten misschien op den terugkeer van den zoon of den vader of de dier-■* bareo, het zekerfeitdat dit eerstdaags gebeuren zal, kan thans geen aanstool meer zijn om den blijden Kerstdag ic de zuivere bîijheid vaa onzen Vlaam-schen aard te vieren. Gode dank daarom 1 Want onze meer en irfeer vrijzin-nig-wordende samenleving met har« vervalschte begrippen zal uit he Vlaamsche hart den God-lof niet ruk ken, dien wij als van zelfs en uit inge' boren drang hebben voelen opwellen wanneer de dag der bevrijding naakte Wij danken God, want God heef ons geholpen op het meest-kritiekt oo^enblik eA het woord van maar schalk Joffre aan den aarts-prieste van Strasburg willen we in de vlan van de ster boven de kribbe lezen « Wij hebben overwonnen, dank dei Heer. » Glorie aan God in den Hooge. HI. heeft ons gered, we danken en w< smeeken dat Hij ons land en ons voll verder spare en thans na den alge meenen vrede ons geve den inwen digen vrede die de grondslag moe wezen van onze Hergeboorte o[ stoffelijk en zedelijk gebied. En vrede aan de menschen vai goeden wil. Wij waren het steeds et toonden het te willen blijven. Vrede in de Huisgezinnen die zoo lang gescheiden waren en nu Kerst dag vieren in het innig samenzijn vai aile geliefden. 't Daagt vrede over di wereld en allen die van goeden willi waren: soldaten en volk, zullen doo die wereld gaan voortaan, omgloriei door den luister van den volbrachtei plicht en het genot van de belooning Zalige Kerstdag aan allen : dit wezi de ingangsdag van een nieuw levei bevochten op de verdrukking, tel koste van ons bloed. Ter gelegenheid van Kerstdag zijn onze bureelen gesloten ei zal ons blad dus Dondérdag nie verschijnen. IN DUITSCHLANC De Terugkeer der Duitsch< Troepen. — Een nooil kreet van de Volksverein De katholieke bevolking vai Rijnland heeft, met den dood ii het hart, de terugkeerende Duit sche troepen zien voorbijgaan. Roode vlaggen, revoluiionairi liederen, wanorde, ellendige klee ding, welk een ellendig einde var den « krieg », jammeren zij. D) militairen van dezen kant aan der Rijn zijn nu allen in de heima weergekeerd en hunne revolutio naire gedachten doen menigei traan storten aan de ouders di< hunne zonen voor goed zaget weggaan. De zentralstelle des Volks vereins van het Katholiek Duitsch land verspreidt een manifest, da eerder een waie noodkreet is, d< kreet van den drenkeling. Het schijnt opgesteld rond der 12 November, doch gewaagt nog niet van den wapenstilstand. « Een woord tôt de katholiek* mannen en vrouwen », dat i: de titel. Wat is geschied: Einde Octobei kregen wij een waren volksstaat Aile partijen schenen eensgtzind « Een nieuw raorgenrood gloorde > ondanks de zwartebuitenlandschc toestand. Dan kwam de gewelddadig( oraverwerping van 9 November Bloed stroomde. Zullen wij jammeren en klagen ? Ons volk is lichamelijk en zedelijk ! uitgeput. Hevige honger, slechte 1 behandeling, bitter slechte voor-beelden in etappengebied en leger, onlbrekende familieleven, gebrek aan burger- en godsdiensttucht, overdreven arbeid en boven al de plotseling wassende vloed onzer vijanden en 't dooreenstorten onzer Verbondenen ! En dan kwam de omwenteHng ons innerlijk leven storeii. Zullen we nu, wg, het land der orde, de herstelling van orde en tucht moeten afwachten van t Amerikaners, Engelanders, Fran-: schen en Negers ? Wat na moet geschieden? — r Wij willen ons schikken naar de 1 nieuwe ordening. Maar onze over-tuiging verlooehenen wij niet. Wij 1 willen volkswelvaart. De winter is daar, de nood dwingt, ailes ont-breekt. Nood, honger, koude vra-' gen naar geene partijen. Het huis, i het Rijk beeft op zijn grondvesten. . Elkeen moet aan de redding mee-t werken. > Waar en wanneer moet gespro-ken worden?—In de grooie natio- i nale vergaderingen voor gansch 1 het Rijk; in de Landsdagen voor de afzonderlijke staten. Aile stem-men moeten gehoord worden! Ook de vrouwen! op 20 jaar zullen , mannen en vrouwen waarschijolijk [ stemrecht verkrijgen. Wfi luisteren r niet naar den Berlijnschen harre-i war. Berlijn is met gansch Buttsch* i land. Voor dien kiesstrïjd moet ge-: werkt worden. Wij willen geen 1 scheiding van kerk en staatl Aile 1 leden moeten die kiezingen voor-bereiden.Tôt daar het manifest. » Of Duitsche koppen daar een 1 leiddraad zullen in vinden, \ /eet ^ ik niet ; ik zie er niets in dan een noodkreet, van iemand die den grond onder zijn voeten voelt ont- > snappen. Zooals ik deed opmerken aan k eenige pviesters-ijveraars ûtxVolks-ivcreln : De Volksverein heeft den Keizer gediend niet het recht ; De Keizer is gevallen en de 1 Volksverein staat alleen met de 1 schande. Zij verloor ons vertrou-" wen en dat van menigen Duitsch. De toekomstige kiezingen zullen : naar aile waarschijnlijkheid, eene " neerla3g zija voor de Centrum-1 partij. Mochte deze les, de oogen 1 openen van Centrum en Volksve-1 rein en hen tôt inkeer brengen. F. V. D. H. i i De Uitvaartdissst van JOE ENGLISH Maandag te elf uur had in de t St Salvators-kerk de plechtige lijk-: dienst plaats van den betreurden Kunstenaar Joe English, korpo-i raal van 't Belgisch leger, gestor-; ven in 't hospitaal van Vinckem den 31 Oogst 1918. : Het ruime middenschip van de i Kerk zat vol deelnemendevrienden en kennissen van den aflijvige. In 't Koor hadzijn vrouw, de familie, de broeder-priester en de bloed-verwanten plaats genomen. Het offer-gaan duurde tôt aan het einde der mis. De gedachtenissen die uitge-; deeld werden, gaven de lichtprente weer van Joe's grootste werk dat hij op 't front afmaalde : O. L. V. I van den Yzer, werk dat heel de ziel van Joe en van Viaanderen vertclkt. Nt( de mis hield E. H. Aalmoe-zeniir Nobels een treffende lyk-rede die wij in ons eerste nummer zulk^overdrukken. KRONIJK ONZE STAATSSCHULD. - In de laat-ste Kamerzitting verklaarde de eerste Minister dat de oorlog onze staats-schuld met vijf milliard had doen aan-groeien. De Bondgenooten hebben die 5 milliard voorschoten. Wij zijn ze duj aan Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten verschuldigd. NOG EENTJEVAN DE BELGENTEAKEN. — Op het standbeeld van keizer Willem I te Aken, hebben de Belgen I eene reusachtige Belgische vlag ge-! steken. Keizer Willem houdt den stok van 't vaandel in de hand. Of de Duit-schers naar dit nieuwsoortig wonder kijken! MINISTER FRANCK EN DE GENTSCHE H00GESCH00L. — Minister Franck verklaarde aan een briefwisselaar van « Het Laatste Nieuws » : « Gij moogt gerust schrljven dat ik nog volstrekt op hetzelfde standpunt sta van 1914 en dat ik het wetsontwerp met Van Cauwelaeit onderteekend, getrouw blijf. « Net zooals in 1914 willen wij de geleidelijke vervlaamsching van onze i Gentsche Hoogeschool. Dat mag ik u i stellig verzekeren: van onze begin-se>4n wijKen wij geeti duim breed af. » ONZE VLAAMSCHE T00NEELTR0EP VAN 'T FRONT. — De Fransche tooneel-troep van 't front heeft te Brussel Le Cloître vertoond. Waar blijft onze Vlaamsche tooneelgroep ? Ze heeft toch enkele stukken uitgevoerd die in den lande grooten opgang zouden maken ! DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN — M. Amelote de Cock de Rameyen, vertegenwoordiger van het kanton Lier is voorzitter van den provincieraadvan Antwerpen gekozen. NIEUW NATIONAALFEEST. — Een wetsontwerp door de heeren Goblet d'Alviella, Magnette, Braun, Harnez en Colleaux neergelegd, luidt als volgt : « Den 22 November zal voortaan als ! nationale feestdag gevierd woiden. » Den 22 November deed, zooals men weet, de Koning zijn intrede te Brussel. NIEUWE EENZELVIGHEIDS8EWIJZEN. — Naar 't schijnt zal iedere Belg voortaan drager moeten zijn van een een-zelvigheidsbewijs, te bekomen aan 0.28 fr. en kosteloos voor onvermo-genden.Wie zijne kaart verliest of ze moet doen vernieuwen zal een frank te betalen hebben : Deze die bevonden wôïden zonder kaart zullen eene boet oploopen van 25 frank. Hoe lang zal dit ailes nog duren ! ! DE 0UDERD0MSPENSI0ENEN. — In de zitting van den Senaat verklaarde M. Wauters, minister van arbeid, het volgende over de ouderdomspensi-oenen : « Gedurende den oorlog zijn de ouderdomspensioenen slechts gedoel-telijk uitbetaald. Het is natuurlijk dat al het achterstel aan de ouderlingen zal uitbetaald worden. Het Nationaal Komiteit had de gemeentebesturen verzocht eene lijst te zen den van de ouderlingen, want het dubbel der dpssiers dat zich in 't ministerie van Arbeid moest bevinden, waren ver-spreid. Een deelvan de2e dokumenten waren bij de bestuurlijke scheiding naar Namen gezonden. Wij zullen in 't règlement van deze schuld die de gansche werkende klasse aanbelangt, de grootste som brengen. » V * GENERAAL BERTRAND, de held van het Barcliou-fort van Luik en die tn 1914 onder het bevel van Generaal Léman den eersten Duitschen aanval volledig afsloeg is plotseling erg ziek gevallen in de auto die hem naar Luik terugvoerde. Men vreest een doode-lijken afloon. ^ Mgr LADEUZE, rector magnificus van de Leuvensche hoogeschool is brief-wisselend lid benoemd van de Académie van Schoone Letteren te Parijs. IN DE BELGISCHE PERS. — « La Belgique » bestuurder M. Wappers en « Les Nouvelles»bestuurder F. Oiyff, die in Holland verschenen, houden op te bestaan. Ze rusten in vrede, want deze beide bladen hebben in Hoiland onzeglijk veel kwaad gesticht door verdachtmaking onzer vlaamschevoor-mannen.WILS0N TE BRUSSEL. — In een on-derhoud met een verslaggever^van de Times heeft Wilson verklaard : « Het zal me zeer verblijden een bezoek aan Brussel te brengen ten einde België en zijn Koning te groeten. In ons land voelden we steeds de sympathie voor België bovenwellen, dat gedurende vier jaar en half kloekmoedig ailes heeft verdragen. 'k Zou bijgevolge graag Brussel willen bezoeken. IN DE BRUSSELSCHE HOOGESCHOOL. — Dr. P. Heges, eereleeraar en gewe-zen rector, is tôt voorzitter van den raad gekozen geworden. Hij volgt Dr Rommelaere op, in den oorlog overleden. P. Hymans heeft, tenge-volge zljner benoeming tôt Minister, ontslag van leeraar ingediend. IN 'T MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN. — Bruggen en wegen : Belinne, algemeen bestuurder; Du-fourny,algemeen toeziener; M. Genard, M. Bourgoignie, algemeene bestuur-ders ; de Maesschalck en Cornet, ingénieurs, hebben ontslag ingediend. Hun ontslag is aanvaard. De Maesschalk en Cornet worden algemeene toe-zteners benoemd. M. Van Gansberghe, algemeen toeziener, wordt algemeen bestuurder; M. Grenier en Dethy, ingénieurs, worden bestuurdera van eerste klas ; Bauwens wordt ten persoonlijke.n titel algemeen toez'ener, alsook H. Lefe-bure en Walin. PER VLIEGMACHIEN OVER DEN AT-LANTISCHEN 0CEAAN. — Dit ontwerp is gedurende den oorlog veel bespro-ken geworden. Nu is men zeker het ontwerp in de eerste maanden in ver-vulling te kunnen doen gaan. Men is te Kockanay-Brack (AmerikaJ bezig een luchtvloot te bouwen van reusachtige vliegtoestellen die tôt 45 reizigers kunnen meenemen. De gedane proef-nemingen- hebben de beste ultslagen opgeleverd. Van een anderen kant wordt gemeld dat de Engelsche overheden begon-nen zij • de vliegers Londen-Bombay (Engelsch-Indië) te regelen. DE SLACHTOFFERS T£ PARIJS. -De Duitschers hebben verschillende malen de Fransche hoofdstad met hen zware Berthas beschoten en goolden ook ettelijke malen bommen. Het getal slachtoffers aldus ge-maakt beloopt voor geheel den oorlog tôt 424 dooden en 843 erg gekwetsten. DE GRIEP. — Men schat dat, in heel de wereld, tôt heden ruim 6 millioen menschen aan de gevolgen van de zoogezegde Spaansche griep gestor-ven zijn. HET VROUWENSTEMRECHT. — Ver-leden Dondérdag heeft de rech erzijde een vergadering gehouden. Minister De Broqueville betoonde dat in de huidige omstandigheden de grondwet onmogelijk kon nageleefd worden. De rechterzijde is akkoord gegaan om eensgezind het stemrecht voor de vrouwen te eischen. EEN BIJGEV0EGD VOLKSVERTEGEN-W00RDIGER AANGEHOUDEN. — A. Eiie Hainaut.bijgevoed socialistisch volks- vertegenwoordiger van Thuin, voorzitter van den Belgischen beenhou-wersbond is onder betichting handel met den vijand gedaan te hebben, aangehouden. INLICHTiNGSBUREEL V 0R SOLDATEN Een inllchtingsbureel voor Belgische ^oldaten is gevestigd, 7 Koninklijke plaats, « Hôtel Belle Vue » Brussel Men kan daar inlichtingen bekomen over gesneuvelde, gewonde en andere soldaten. Opgave van naam, adres, datum geboorte enz. wordt vereischt. Buiteniandsch Overzicht Sir Douglas Haig te Londen Maarschaîk sir Douglas Haigis, aan boord van het Belgisch gast-huisschip « Jan Breydel », bege-leid van torpedoweerders, motor-booten, watervliegmachienen en geworie vliegmachienen, uit Frankrijk te Dover aangekomen, waar hem eene geestdriftige ontvangst wachtte. De aartsbisschop en de lord-luitenant van het graafschap van Kent v/enschten hem welkom. Na een kort antwoord is de maarschaîk, vergezeld van zijne gene-raals, naar Londen vertrokken, waar hij eveneens met grooten geestdritt onthaaîd werd. Dezelfde feestwijzer als voor de ontvangst van maarschaîk Foch was vastgesteld. De troepen vorm-den de haag tôt aan Buckingham-Palace, en eene overgroote raenigte juichte den maarchalk geestdriftig toe. Deze hulde ging tegelijkerîijd tôt de generaals Plumer, Rawlin-son, Birdwood, Bing en Horne. Het was niet de ontvangst die door Londen met ongeduld ver-wacht wordt. Bij het teekenen van den vrede zal de veld-maarschalk sir Dougtes Haig, aan het hoofd van afdeelingen zijner zegevie-ret\de troepen, zijne plechtige intrede te Londen doen. Te dezer gelegenheid zal hem het burgerschap der City verleend worden, en zal bij tôt de hooge weerdigheid van Pair van Engels d verheven worden, met, aïs nationale belooning voor bewezen diensten, een prinseljjk jaarlijksch inkomen. Italie en België Z. M. de Koning Albert is Zaterdag morgend, ten 6 uur, per auto, uit Brussel vertrokken, om den Koning van Italie te gaan begroelen. Zooals men weet kwam Koning Victor Emmanuel dien dag naar Arlon om er wapenschouw te houden over het tweede Ita-liaansch legerkorps, thans gele-gerd in de pTovincies Namen en Luxemburg. Koning Albert was vergezeld van de prinsen Leopold en Karel. De ontmoçting, die allerhartelijkst v/as, had plaats in de gemeente Lubin. Servie in den Oorlog Vo'gens de officieele opgaven van het ministerie van oorlog heeft Servië van den 25 juli 1914 tôt den 14 juli 1916 naar het front gezonden : 707,343 manschappen, waartoe de mobiliseering noodig was van 24 0/0 der servische bevolking. In 1914 werden 15,061 soldaten op de slagvelden gedood ; 69,622 stierven aan de gevo'gen van bekomen kwetsuren of aan ziekten. In 1915 stierven 56,642 soldaten 4de Jaar — Nr 279 (ïi50) ^Voensdag 25 en Dondérdag 26 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume