De Belgische standaard

1496 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 10 Januar. De Belgische standaard. Konsultiert 05 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5x25b0006h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaar. N° 1 Vijf centiemen het nummer Zondag 10 Januari 1915. De Belgische STANDAARD Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureel : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den koning ! We lijden met den koning ! We strijden en sterven voor den koning en ons land ! DE BELGISCHE STANDAARD. Komt, ontrolt den Leeuwenstandaard ! Op ! voor vorst en vaderlând ! Komt ! de vrijheid van den landaard Is bedreigd met smaad en schand. Op ! staat op ! bij krijgsgedommel ! Komt, broeders, naar het veld! Luistert! ginder slaat de trommel, Die ons reeds de zege meldt. O Vadei'land! 0 Vaderland! Aan U mijn hart! Aan U mijn hand ! 0 Vaderland ! 0 Vaderland ! O heilig Vaderland! Broeders, op ! uw heldendegen Steun de fiere Leeuwenvaan ! Broeders, op ! den vijand tegen ! 't Geldt het vrije volksbestaan. 't(jfild uw roem, uw naam, uw grootheid. Wie laf is, vreeze 't staal. Mannen haten vreemde snoodheid, Vreemde boei en vreemden praal. Voor 't vaderland, voor 't vaderland, Met mannenhart en mannenhand! Voor 't vaderland, voor 't vaderland! Voor 't vrije vaderland! Neen, men zal IJ nooit verdelgen, Wat een vijand praalt en pocht, Vrijheid! vrijheid ! erf der Belgen, Met der vad'ren bloed gekocht. Ja, beloven wij het heilig En plechtig dezen stond: De asch der vad'ren ruste veilig In der vad'ren vrijen grond. O Vaderland! O Vaderland! Ik blijf u trouw met hart en hand. O Vaderland ! O Vaderland! O edel Vaderland! Vrij en vnink als de oudb vad'ren, Leven wij en sterven wij. Laat ons slavenzoekers n;id'ren. Ook onz' zonen leven vrij ! Nooit in Vlaandrens rijke beemden Zwaaifc, vreemdeling, gij den staf. Vlaandrens bodem duldt geen vreemden, Duldt geen vreemden dan in 't graf. Mijn vaderland, mijn vaderland Bemint mijn hart, besehut mijn hand. Mijn vaderland, mijn vaderland, Mijn dierbaar vaderland! Wie de volk'ren wil verslaven, Koning of gemeenebest, Sneuvel onder 't zweerd der braven. Vrijheid heersche in elle gewest! Op ! staat op ! bij krijgsgedommel. Is 't God die 'tpleit beslecht? Op! voor vrijheid slaat de trommel En de zege blijft aan 't recht. Voor 't vaderland, voor 't vaderland, Ten strijd, ten strijd met hart en hand ! Voor 't vaderland ! Voor 't vaderland ! Hoog leve 't vaderland ! Zou men niet zeggen dat die tonen, vol gloeiende geestdrift, vol lieren heldenmoed, geschreven werden voor den huidigen oorlog met zijne ontzettende rampen en moordende verwoestingen. En nochtans zijn zij zës- en zestig jaar oud. Eén zelfde ingeving bezielde den lcoenen strijder, Johan Alfried de Laat en wijlen mijn vader, toen de Fransche omwenteling van 1848 ook tôt onze gewesten dreigde over te slaan, en, in éénen adem, op éénen avond, dichtten beiden —- Jan de Laet de verzen, Alphonse Belpaire de muziek — van het fiere lied dat nu 110g klinkt overal waar Vlaamsche harten kloppen voor dynastisch gevoel en vaderlandsliefde. Doch 1111 vooral zuuden zulke tonen moeten Winken. Want het volk heeft, in zijne rampen, hooge bezieling tioodig, en waar zal het deze beter vinden dan in de elementaire gevoelens van 't menschelijk hart: gods-dienstzin, vaderlandsliefde, liefde voor den huiskring? Het volk heeft bezieling noodig—ja, want het volk staat voor de schoonste, maar ook de zwaarste oiîers: verzaking aan de haard-stede, aan eigendom en goed, scheiding en scheuring der heiligste banden, offer van 't bloed, levensoffer. Heldhaftig heeft het volk de stem beant-woord die het riep tôt die bloedige offerande, weerkaatsing en afstraling van 't hoogste sacrificie op 't Kruis; maar aanhouding is noodig waar het zulk een langdurigen oorlog geldt, en daarom kan men niet genoeg die hooge bezieling aanvuren. In den grond, zijn aile edele gevoelens een. Vaderlandsliefde en godsdienst, zij geven elkander de hand, zij zijn aaneengehuwd en zij vinden hun band in den heiligen familie-geest, in het heilig familieleven, bakermat van heel ons Vlaamsch leven. Doch aan die gevoelens is een zinnebeeld noodig. Zooals het Christendoni het zijn heeft : het Kruis, zoo ook moet het vaderland ereen hebben. En wat is er beter voor gep.ist dan die Leeuwenstandaard, waaron-der onze voorouders streden voor geloof, vadergrond,vrijheid en recht? Die standaard waarvoor onze jonge geslachten nu uog, zoo blijmoedig en dapper, hun bloed storten ? Doch beter nog al« eene levende gestalte de plaats neemt van doek en stok. Dit geluk viel ons volk te beurt : in zijn jongen koning vindt het de vereeniging van de hooge, leidende gevoelens van heel zijn landaard : diepen godsdienstzin en streng plichtgevoel, edele vaderlandsliefde en warm familieleven. Heil dus aan vorst en volk, die, aaneenge-snoerd door een hechten band, een roemrijke toekomst te gemoet g aan. Zeg niet : er is zooveel verwoest, onze vaderlandsche bodem lijkt wel een puinen-hoop ! Die jammertaal is Christenen, is dap-p'ere krijgersonweerdig.En allen moeten wij tegenwoordig strijders zijn, 't zij met het zweerd,'t zij met de pen, 't zij met het gebed. Kleinmoedigen zijn eene plaag in groote omstandigheden. Of wist Christus zelf ze niet te bestraffen, toen hij zijnen leerlingen toeriep : « Heft uwe oogen op en ziet hoe de oogst reeds blond is in den koesterenden zon-neschijn ! » Wij ook staan voor den weelderigen oogst die ons reeds uit de verte tegenlacht. Uit iederen traan, uit iederen bloeddruppel, zullen kracht en licht en liefde oprijzen en schitte-ren in de lucht in den kleurigsten regenboog vol blijdschap en belofte. Moed dus, en hoop, en onverbreekbaar vertrouwen in Gods genade hierboven, en in de standvastige volharding va.n ons volk hier beneen ! Met het onder den fieren Leeuwenstandaard van voorheen stappen naar nieuwe zegepraien van geloofsovertuiging en warme geestdrift Voor vrijheid, onafhankelijkheid en recht! M. E. Belpaire. Aan de Lezers van „ De Belgische Standaard " Onder het oorlogsgewoel èn het kanongedonder, komt tt De Belgische Standaard " opgerezen. 't Is het oogen-blik niet, plechtige re jevoeringen te houden en klinkende verklaringen af te leggen ; daarom zegt (( De Belgische Standaard " kort en klaar wat hij is en wat hij wil. De Belgische Standaard is Vader-landslievend, Vlaamsch en Katholiek. Hij wil zijn of worden het leesblad van elken Belg die het goed meent met zulk programma. VADERLANDSLIEVEND moet zeker elke nieuweling wezen die zijn levensrecht opeischt in de pers-wereld. Ons geliefd Vorstenhuis, onzen duurbarenVadergrond, ons helden Leger, onze verjaagde huisgezinnen, onze prachtige steden en gebouwen, onze rij kc velden en beemden, ailes wat achter dat machtig woord # Vaderland » ligt verscholen, lijdt op dezen oogenblik en is ons dubbel duurbaar geworden Ieder Belg, hij wone op 't strookje grond dat vrij bleef, of dole verre af op vreemden bodem, of lijde in 't eigen land, zindert bij dat woord « Vaderland ». De ziele van u De Standaard " zindert mêe ! We minnen onzen Vorst en ons Land! Wewillen den heldenmoed van ons leger in laai houden ! We willen gansch ons volk troosten en recht houden. We willen volharden, spijts tranen en bloed, totdat de eindzegepraal ons werk bekrone. We willen zuivere Belgen blijven. VLAAMSCH. In deze dagen van lichamelijk en zede-lijk lijden, hoe spaarzaam werd aan ons volk verstandelijk brood gebroken in eigen Vlaamsche taal. Duizende huisgezinnen dolen onbegrepen op franschen en engelschen grond ; op eigen bodem, rondom ons slenteren honderden jongens enze krijgengeenboek,enkeleleesbladen om hun geest een oogenblik te voeden ; ze krijgen zoo zelden een vriendelijk Vlaamsch woord dat van boven neer-daalt in hun boezem, als een dauw die ziel en lichaam komt verkwikken. Daarom komt I( De Standaard " met OFFICIEELE TELEGRAMMEN : Van de Zee tôt de Leie zijn er den 6e" Januari niets anders geweest dan artillerie, gevechten waar wij om zoo te zeggen gedurig de bovenhand haalden. Onze batterijen hebben de Duitsche vliegtoestellen, die naar Dunkerke vlogen, op de vlucht gedreven. De vijand heeft geweldig de brug gebombardeerd ten Zuiden van Dixmude. In de omstreken van Rijse) hebben we met bijval den vijand achteruitgeslagen, die eenen aanval deed op een onzer loopgrachten. Deze loopgracht dien we eerst verloren, wierd gelukkig door ons weer ingenomen. We hebben door mijnontploffingen een deel der Duitsche versterkingen ontridderd. Tusschen Somme en Aisne, niets bijzonders te melden, tenzij wat artillerie-gevechten. Ten Oosten van Reims, op de hofsteê Alger, hebben wij mijnen doen ontploffen, en zoo de werken van den vijand doen ophoupen. In Argon ne, ten Westen en ten Noorden van Verdun, artillerie-gevechten: de vijand was er niet zeer werkzaam. In wavre, onze vooruitgang, ten Noord-Westen van Fléry, is veel grooter dan eerst werd gemeld. We zijn meester van een deel der eerste vijandelijke linie. Te Steinbach heeft de vijand geen tegenaanval gedaan ; aile beweging was zeer moeilijk ter oorzaak van den gedurigen regen. We hehben aile de positiës behouden die we te voor hadden verworven. Op twee plaatsen heeft de vijand een aanval gewaagd Eene ten Westen van Wattwiller, eene andere bij Kolschslag. We zijn vooruitgegaan in de richting van Altkirch. We bezetten er de bosschen, op vier kilometers afstand ten westen dezer stad. Onze zware artillerie heeft deze van den vijand tôt zwijgen gebracht, Geheel den dag door heeft de Duitscher het Gasthuis van Thann gebombardeerd. lezing die onzen geest verstrooit, en onze zielekrachten ondersteunt, met Vlaam-schen kost. En zoo gaat nu (t De Belgische Standaard " de wereld in. Met aile menschen van goeden wil komt hij spreken over België, over zijn Koning, over zijn leger, over zijn Volk ; hij brengt nieuws van verre en bij, van binnen en buiten 't land, hij steunt en moedigt aan en bereidt de machtige herboring voor, die ons in de toekomst tegenlacht. Mocht zijn woord nu wijd en zijd weerklinken, langs 't wilde Noordzee-strand, in 't weelderig hoppeland, in 't vluchtelingsoord en over zee. Mocht het troost en steun en moed ingeven, langs straat en weg, in huis en hoeve, mocht het de strijders treffen tôt in de loopgracht zelf ; opdat elkeen gesterkt, de heilige plicht volbrenge voor 't roem-vol Belgenland. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger! MEDEDEELINGEN OVER DEN OORLOG Wat er in onze streek gebeurt. Volgens de officiëele berichten, maken de legers der bondgenooten vooruitgang in de streek van Nieuwpoort en S'Jooris. Over Nieuwpoort is ons voetvolk fniettegenstaande de ongunstige streek en den hardnekkigen tegenstand der vijandeljke legers) vooruitgegaan in de richtinfî van Westende. Uit hunne officiëele berichten laten onze vijanden zelfs blijken dat zij vaar-wel gezegd hebben aan aile pogmg om S' Jooris wederom in te nemen. Het is bijzonderlijk over dezegemeen-te dat onze vooruitgang getuigt van den machtigen aanval onzer legers. Verschei-dene loopgrachten werden den vijand ontnomen en wij zijn er eenen halven kilometer vooruitgegaan. Onze moedige vorst Albrecht heeft zelf het bevel gevoerd over de krijgs-verrichtingen bij S1 Jooris. Het is dus niet te verwonderen dat onder de leiding van onzen groote Koning, de Belgische artillerie eene gunstige plaats ingenomen heeft en erin is gelukt verscheidene vijandelijke batterijen van zware kanon-nen te vernietigen. 't Was ter oorzaak dezer kanonnen dat onze legers geen meerderen vooruitgang konden doen. In peze streek zal de strijd misschien be-langrijk worden. In het Iepersche bereidt de vijand eenen nieuwen aanval, maar nu reeds mogen wij verzekeren dat hij, zooals de voorgaande zal afgeslagen worden. Op het fransche legerf ront houden onze bontgenooten moedig stand. In de streek van Rijssel en op de boorden van de Aisne is de strijd min hevig. Noch-thans op den, weg van Rijssel had de vijand een onzer loopgrachten doer springen en diensvolgens bemeesterd; doch door een verwoeden tegenaanval zijn onze soldaten erin gelukt het verloren terrein te veroveren. In den omtreli van Craonne en Reims duurt de artillerie-stnjd voort zonder eenige wijziging aan den toestand te brengen. Ons offensief optreden gaat goed voor-uit in de streek van Perthes, waar, dooi het geweldig vuur der kanonnen en de aanhoudende pogingen van ons voetvolk, de vijand achteruitwijkt. In de reeks loopgrachten die wij de vorige dagen veroverd hadden, hebben wij sterke verdedigingswerken ingericht. Een verheugend feit is het, dat in de streek van S1 Mihiel wij stelselmatig veld winnen ; daar hebben onze bondgenooten immers verleden nacht, spijts de hardnekkige pogingen der Duitschers, eene ertsmijn met verschillige aanpalen-de loopgrachten veroverd waar de vijand sterke verschansingen opgeworpen had. In de Vogeezen hebben onze moedige Alpijnsche jagers het gehucht Creux d'argent op 2 kilometers westwaarts van Urbeis bemeesterd. Eindelijk in hoog Elzas is de strijd verwoed aan den gang. Op de streek van Cernay is het gewonnen veld op den weg Thann-Cernay door onze troepen behouden. Door het innemen van Steinbach waren onze soldaten gisteren reeds op de aanpalende hoogten van Cernay. Goed nieuws hebben wij van het Russisch front vernomen. Onze Rus-sische bondgenooten hebben nu voor goed het offensief optreden der Duitschers gestuit, op het front van de Bsoura en. de Rawha ; zij hebben de Bsoura rivier kunnen overschrijden, en hun rechtervleugel op het noorden van de Vestule schijnt de aftocht der Duitschers op Thorn te bedreigen. Daarbij, volgens de oorlogscorrespondent van de Gazette de la Bourse schrijft, schijnen ' de Duitschers reeds hunnen aftocht voor te bereiden. Ziedaar voor goed de duitsche optocht in Russisch Polen afge-damd.In Galicië gaat de Russische op-marsch naar Cracovie spoedig vooruit terwijl de Russen op het Carpathen gebergte aan de Oostenrijkers herhaalde harde slagen toebrengen. De Russen bezetten de hoogte van Ujob. Een aanval der Russisehe ruiterij heeft aan het Oostenrijksche leger groote verliezen doen onderstaan. Eindelijk vernemen wij dat het Russisch leger van den Caucasus den 3"° en 4tn Januari twee schitterende zegepraien op de turksche legermachten behaald heeft : het eerste turksche leger-korps dat zich tôt aan Arbagan gewaagd had is met groote verliezen achteruitge-dreven terwijl het gste en tienste leger-korps bij Sarykamisch verpletterd is, gansch het negende legerkorps dat om-singeld was, heeft zich met zijn opper-bevelhebber, overgegeven ; en onze zege-vierende troepen zitten het vluchtende lo5tc legerkorps dicht op de hielen. Deze beslissende Russische zegepraal dreigt de provincie van Erzeroum te bezetten. Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad " de Belgische Standaard !,,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume