De Belgische standaard

851 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 03 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 26 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z892806887/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaar. - N° 8 Vijf centiemen het nummer Woensdag 3 en Donderdag 4 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile medcdeelingen zich wenden tôt : VIlla ma coquille, Zeedijk, de panne. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Van heden af verschijnt de « Belgische Standaard » driemaal te week. DECREET VAN Z. H. Paus Benedictus XV. Z. H. Benedictus XV, smartelijk ge-troffen door het aanschouwen van den oorlogsgruwèl, die jeugdige levens ver-woest, huisgezinnen en steden in rouw iompelt en bloeiende naties ten gronde richt; overwegende, dat God de Heer, iie " geneest door te slaan en behoudt ioor te vergeven zich laat vermurwen loor de gebeden van berouwvolle en ne-lerige harten; wakkert geestelijkheid en /olk aan werken te verrichten van boete-ioening voor de zonden, om Gods recht-^aardige straf af te weren; en bepaalt lat, in geheel de katholieke wereld, ot God nederige smeekbeden zullen vorden opgezonden, ten einde van Zijn jarmartigheid den zoozeer verlangden rrede te verkrijgen. Te dien einde schrijft Zijne Heiligheid roor, dat in elke metropolitane, .kathe-Irale, parochiale en reguliere kerk van Suropa op den 7den Februari a. s., Zondag sexadgisma, en in de bisdommen buiten îuropa op 21 Maart, Passie-Zondag, de folgende bijzondere godsdienstoefenin-jen plaats hebben : Des mor^ens, na de conventueele of jarochiale H. Mis, zal het Allerheiligste sacrament plechtïg worden uitgesteld în, na de bewierookïng, zal gezongen vorden psalm L: ,,Miserere mei, Deus", jevolgd door den antiphoon: ,,Da pacem Domine, in diebus nostris, quia non est dius qui pugnet pro nobis nisi tu, Deus îoster", met het vers: ,,Fiatpax in vir-ute tua'', het resp.: ,,Et abundantia in urribus tuis" en de oratie voor den vre-le:',,Deus a quo sancta desideria" enz. Het Allerheiligste zal den geheelen lag blijven uitgesteld ter openbare aan-)idding; ,het is wenschelijk, dat 00k de cinderen voor zooverre mogelijk, daaraan leelnemen. Desavondszal,voordal het Allerheiligste wordt weggesloten, de rozenkrans wor-len gebeden en vervolgens — geraeen-îchappelijk — het gebed, door Z. H. saamgesteld ter verkrijging van den vrede. Daama volgt het zingen der Litanie van \lle Heiligen, volgens de regelen bij de îxpositie van het veertig-uren-gebed |Romeinsch Rituaal 1913). Onmiddelijk la de litanie wordt gezongen: ,,Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeter-îum irascaris nobis" met de verzen en )raties, die gebeden plegen te worden na ie processie in quacum que tribulatione net de oratie voor den vrede: ,,Deus a 5U0 sancta desideria" enz. De plechtig-leid zal gesloten worden door de bene-lictie met het Allerheiligste more solito. Dpdat God de Heet Zijn genade des te jvervloediger doe neerdalen, spoort de H. Vader de geloovigen aan bij deze ge-egenheid het sacrament der Biecht te ->ntvangen en tôt de H. Tafel te naderen, în verleent hij aan al degenen, die, na Ejebiecht en gecommuniceerd te hebben, ies morgens ofde.s avonds de godsdienst-aefening zullen hebben bijgewoond, of-wel eenigen tijd voor het ter aanbidding uitgestelde Allerheiligste Sacrament gebeden zullen hebben, een vollen aflaat. Uit het Vatikaan 10 Januari 1915. PIETRO kardinaal GASPARRI, staatssecretaris. Gebed voorgeschreven door Z. H.Paus Kenediktus XV om den vrede te verkrij-§en- (letterlijke en officieele tekst —ver-taald uit het Italiaansch — zooals de "Osservatore Romano" dien achter het bovenstaand decreet afdrukt:) : Onsteld ovèr de verschrikkingeh van een oorlog, waarin volken en landen worden medegesjjfcépt,. nemer, wij, 1 Jésus, tôt Uw liefdevol Hart, als tôt ons laatste redmiddel, onze toevlucht. Van U, God der barmartigheden, bidden en smeeken vvij het einde af der vreeselijke ramp. Tôt U, o Vredevorst, zenden wij ons gebed op voor den vrede, waarnaar wij zoo vurig verlangen. Uit uw Goddelijk Hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen, opdat aile tvveedracht zou worden weggenomen en onder de men-schen alleen de liefde zou heerschen; terwijl Gij op aarde vertoefdet, hebt Gij het teederste medelijden getoond met de ellenden der menschen. O, moge uw Hart 00k geroerd worden in deze ure,zoo vreeselijk voor ons door noodlottige uitingen vaç haat, door verschrikkelijke slachtingen. Heb medelijden met zooveel moeders, die sidderen voor het lot hunner zonen, met zooveel gezinnen, die van hun hoofd beroofd zijn; heb medelijden met het on-gelukkige Europa, waarover zulk een verwoesting is neergekomen. Beziel re-geerders en volken met zachtmoedige gevoelens, maak een einde aan de ver-deeldheid, die de volken uiteenrijt ; en geef, dat de menschen elkaar den kus der vrede schenken, Gij, die hen tôt broeders gemaakt hebt met den prijs van Uw bloed. En gelijk Gij eens de smeek-bede van den apostel Petrus: ,, Red ons, o Heer, want wij vergaan!" genadiglijk bcantwoord hebt dour Ue woeste zee te doen bedaren, zoo verhoor heden goad-gunstig onze vertrouwvolle gebeden, door het aanschijn der wereld te vernieu-wen en ç»ns de rust en den vrede weer te geven. En Gij., o allerheiligste Maagd, help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen, bescherm ons, red ons. Amen. . < m :<*vMainBn>iwffitaMienniaaMMnnMMMMMeMSHnui Soldaten herinnert U Luik, Haelen, den Yser! VLAAHSCHË DRIELUIK. ni. WEMAERE. Horrebant dudum improbi me cernere nudum. 't Is doodstil op het bloedig veld waar zooveel [dooden, het lijf verscheurd, daar liggen op den killen [grond; als varings knal op knal wie strijden durft [komtnooden, en moordend staalgestuk daar losbarst in het [rond. Een wijl... en't roert enpoert ind'onderaard- [sche grachten. 't Bevel klinkt kort : de bayonnet! Geen man [kijkt uit. 't Bevel klinkt weer. Vergeefs. De strijders [zuchten, wachten... Het lundert van geschot, het zoeft van staal- [gefluit, Geen man. Maar 't doet: een enkle trotst den [dikken regen der kogelvlaag, een kerel felmet leeuwenblik. Verwoed stormt hij vooruit alleen... den [vijand tegen en schiet, 't is schot 't is raak : de duitschen [vallen tik op tik. Hij naarst tôt vôôr hun schans; ze vluchten [in hun lagen. Daaruit! tiert hij, en zaait er rechts en slinks [de dood. Eén boef, roept men, die honderd man durft [dagenl en plots springt wat nog Ieeft uit d'engen [eerdeschoot. Een kogel dringt verraads den held door lijf [en leden; hij schiet den lafaard neer en roept : daar [hebt g'uw loon. Een hagelbui van staal hem treft en.... dood- [gestreden hij staat en blijft daar stervend staan, on- [sterflijk schoon, Verstomd aanschouwt de vijand 't lijf daar [zooveel krachten en heldenmoed in stak, voorwaar der strijders [bloem. Met eerbied dr^-;cn "Fij dit lijkin ■>*» gvnch- [ten. Die strijder voert een naam van onden vlaam- schen roem. en dood, zoospreekt hij nog:(i)"ze schrikten [al te gare de lafaards die m'ooit zagen 't wapen bloot in [d'hand, ik draag den heldenaam van Willem Wene- maere; van Vlaandrens heldenbloed bleef ik den eed [gestand." H. Norda. 1.) Ze schikten al te gare enz. is de vrije vertaling van het latijnsch randschrift op het zweerd van den Gentschen held Willem Wenemaere, heden nog op zijn latoenen grafzerk te zien : herrebant dudum improti me cernere nudum. Oorlogsniews. In de streekvan Nieuwpoort komt de vijandelijke artillerie wederom in werking : eenige batterijen worden echter tôt stilzwijgen gebracht. Mid-delkerke en Slype worden door de engelsche oorlogschepen geweldig gebombardeerd. Duinkerke is voor de 2e maal 's nachts gebombardeerd geweest door 6 vliegers, gedurende meer dan eene halveuur. Eenigehuizen beschadigd. Bij Cuinchy, in de streek van Ar-ras slaan de Engelsche troepen een aanval af van j cmitscne baialjons. Het leger van von Kluck wendt nog immer geweldige popingen aan om over de Aisne te rukken. Bij de brug van Venizel en bij Moulin des Raches (ten oosten Venizel) zagen zij hunne plannen beurtelings induigen vallen. In Argonne,bij Fontaine-Madame, hebben wij aan het leger van den Kroonprins 200 m. grond moeten af-staan. Groote verliezen langs beide kanten. In Hoog-Elzas wijken wij geen duim achteruit, nietegenstaande de obussen 420, waarmede de vijand Thann beschiet. Stilte op de andere punten van het westelijk legerfront of enkele artille-riegevechten, waarin wij meestal de bovenhand behouden. Duitsche onderzeeërs hebben dicht bij Le Havre en in de Ierlandsche zee 4 Engelsche koopvaardijschepen doorboord. Takomaru enlcharia zijn kunnen gered worden. Linda-Blan-che en Ben Cdruachen zijngezonken. Tauben boven Belle (Bailleul). Hazebrouck 29 Jan. — Duitsche tauben hebben gevlogen boven Belle en omstreken. Zij hebben er verscheidene bommen geworpen ; maar gelukkig zijn ergeen mensçhenleyens te betreuren. Niçts dan eenige stoffelijke schade. Zeppelin verjaagd. Nancy 29 Jan. — Een zeppelin heeft dezen morgend rond 5 ure getracht boven Nancy te vliegen. Maar, beschoten te Hoëville, is hij verplicht geweest spoedig terugte keeren. Duitsche soldaten weigeren ! naar de loopgrachten te gaan. ] De correspondent van den Tele- ! graaf, te Sluis, zegt dat het duitsche 1 iront in de Vlaanders onlangs verster- 1 kingen gekregen heeft, maar dat veel soldaten weigeren in de loop- ' grachten te gaan. Te Roeselare zijn er 1000 duitsche , gevangen soldaten voorbijgegaan, j met de handen samen gebonden om- 1 dat zij geweigerd hadden aan hunne 2 □fficieren te gehoorzamen. 1 Laatste fiericliten. De stiijd bepaalt zich op gansch het legërfront tôt artiileriegevecj ten. Op eenige punten was het geschut bijzonder hevig. Onze artiller behoudt overal de bovenhand. Bij La Bassée heeft het engelsch leger enkele loopgrachten, d een oogenblik verloren waren, wederom veroverd. De Duitschers hebben den toren en de kerk van Senqueville (zuiden Arras) beschoten. In de streken van Arras, Roye, Soissons, Reims en Perthes hel ben onze batterijen goed werk verricht; vijandelijke kanonnen, vijandelijl werken, voorraadstreinen, enz. werden vernietigd. In het bosch La Grurie (Argonne) waar ons leger een -weini achteruitgeweken was, hebben de vijanden bij Fontaine-Madame, t( driemaal toe vruchteloos aangevallen, Van de Argonnestreek tôt aan de Vogeezen is er geen veranderino bij Badonvillers behouden wij het dorp Augomond, dat de Duitschéi beweren te bezitten. NETHEID j spioenen overdekt—het bolwerk van Euroj en van het openbaar recht, Niet schoon< JONGENS, verzorgt uwe schuil- was de tegenstand te Thermopylae gebode plaatsen in de loopgrachten ! De mi- de millioenen krijgers van Xerxe litaire overheid heeft het rechtvaardig 'lherm°pylae zelfvergde siechts het opoff geacht dat iedere Kompagnie, elk op e^n ha"d&% ol mannen terwijl deî P t 1 u'-n- 1 4. tegenstand een land en een volk heeft eeko harebeurt,op de verschillige plaatsen Drie koningen hebben in Be hefr^0, dienst doe.— Zoo komt het dat velen De eerste, Leopold, leidde het kleine rijk m< van U, zelden dezelfde schuilplaatsen de fijnste behéndigheid door inlandsche e weêrvinden. Dat is geen reden om buitenlandsche gevaren heen, tôt hij wer deze schuilplaatsen te verwaarloozen. begroet als de Nestor van Europa. De twe< Ge moet allen uwbest doen om deze e steunde en breidde handel en nijverhei schuilplaatsen en hun omtrek zuiver te Maâr T dTrdV^^ïbertrheXTeeds811"^ houden. Ge moet het van uwe mak- voorgangers ver overtroffen en met Willei kers eischen. Ge moet allen UW best de Zwijger heeft hij plaats genomen ondt doen ôm het oorlogshuisje van den deonbedwingbareheldenderNederlanden. soldaat aan den Yzer te versterkenen En als nu de Belgen thuis keeren, waar te verbeteren. Wat gij voor uwe mak- keen zullen zij hunne Stappen wenden? Naa kers doet zal u zelf ten beste komen f ,oe^Tc ov«rbllJlsels van hunne geteisterd kers aoer, zaï U zen ren Desxe Komen, streek. Naar hunne verwoeste velden hunn vei-Dranue dorpen, naar de vernielde histc I nrn Bnoûhorïï C! "sche gebôuwen die de glorie van Europ JjUIU llUlJUUulj jj zoowelalsdie van België, uitmaakten. Lar j 1 n 1 Se jaren door, zoo niet altijd, zal Belg-ië bli oorfcl OTer B«ta Vit het « Ring Albert 's Boolc » ® ®["" . ^ar 6Ij Z'Jn ridderliJke oorlogen zoe wel als duivelsche oorlogen en de verwoe< Het is een voorrecht te mogen schrijven ting van het onschuldige België zal kn over de Belgen en hunnen Koning. Zij hebben aanzien worden als het hoogste beeld va eens te meer getoond dat het koning-zijn niet den duivelsçhen oorlog. België heeft in he dood is en dat heldenmoed altijd voortleeft. vçrledene veel afgezien ; het is dikwiils d Korte tijd geleden beklom een jonge prins schouwplaats geweest der geschillen • daa den troon van een gelukkig en vreedzaam werden de slagen gestreden onder Maribc rijk, de zetelplaats van nijverheid en handel, rough ; het veld van Waterloo ligt Qp ziine een Eden aan welks poorteq een Engel be- grond. Maar het kende de duivelsche mo-< waarder stond, gewapend met het zwaard lijkheden van den oorlog niet tôt het wer van Europa. Het scheen wel dat eene loop- aangevallen door een valsche'n vriend. Zul baan van verzekerde welvaart openstond eene verwoesting heeft men niet meer eeken voor hem en zijn onderdanen, die, volgens de sedert de schrikkelijke Derti- jaren di oude spreuk « niets vreesden van de men- Duitschland in hetverderfstortten Maarbi» schen, maar enkel wenschten te leven in den drie eeuwen waren sinds vervlogen eeuw'e vrede Gods en des Konings. » Op eens ver- van kultuur, van Duitsche kultuûr in he duisterde dit gelukkig uitzicht. Pruisen. dat bijzonder, eeuwen waarin wij hoonten t tôt tweemaal toe plecht.g de onafhankelijk- zijn vooruitgegaan, verre weg van de moee van het kleine ri'k ad gewaarborgd, Hjkheid zulker gruwelen. Wij hadden L zond er plotseling eene legerschaar en niet, vergist. De Qermaansche kultuur had ce zooals men het zou kunnen^denken om z.jne ommekeer gedaan, en beschaving, eer e K * „ Be,geS„ voor de noodwendigheid ^^31 «S zoode. bu,gen e„ „ch aan de over- lig vijand, neutraal of vriend te verSrn, weldigers onder^erpen, Het had m,Srekend. die bommen over vreedzame steden ZJTo" Koning Albert en z.jn volk protesteerden, de pen om vrouwen en kinderen te moord™ wapen» m de hand. Van dat oogenblik af . Aan hunne vrnchten zal men ze kennen e" "> J" stortvloed tegen. Luik b«,d Inderdaadde Pruisen hebben der. God de weerstand aau den v.jand, totdat het zwaar Christenen verlateu en hem vervangeu do' geschut der aanvallers z.jne forten tôt stof het beeld van eeu he.deusehe godhefd Vefc vergru.sde. De Belgen, hun konmg aan hun heet Geweld en Maeht ; Machï om te. oX hoofd, weerden z.ch voet voor voet tôt de drukken het Recht en aile andere moreel, îtroom der mdnngers onweerstaanbaar over kraeht. Van dien armzaligen afgod zfo lii J hen rolde. Bi ussel, de hoofdstad, en Antwer- eenige aanbidders , voor dien Moloch buigei h<ît b°to«k. beurtelings ver- hunne oppethoofden de knie, zoo zij ietsT„ aten worden. Op den langen dnur was bijna bidden. Zijne leus is Haat. Zijne engelenT, ranseh het komngnjk nverwonnen; het land- Razernij, Vernietiging en Roof Hi kem Destuur trok ziçh ,n Prankrijk terug en de noch eer, noehgeloof, noch eerbied. I„ « koning blvef aan het hoofd van zijn onge- naam wordt verwoest, gedood, ^eplunderd schonden leger. Intusschen hadden de Ger- Voor zijne altaren verbrandt men zL audit naansche legioenen, eene horde barbaren teekend woord als wierook. Door zijne hulr je îjk, de streek die ze gezworen hadden te . hoopt men de wereld te bedwineen Belo-,> )eschermen, beschadigd, geplunderd en ver- was het eerste slachtoffer. Maar de 'aanrfL netigd. Uit woede voor hunne teleurstelling ding en de verwoesting van België wal varen ze razend geworden. Want de Koning enkel een incident. Prankrijk overwonî^n m zyne Belgen hadden, ten koste van al wat Rusland vernederd, Holland ingepalmd dai :e hef hadden' den vooruitgang der aanval- waren zoo 't schijnt enkel de mijlpalen on il ers gestremd en hunne plannen verijdeld. triomfmarsch die moest lijden tôt het /an dit oogenblik af was België - bereid het opperste doel : de vernedering en de vZ' ooals het was geweest voor de Pruisische nietiging van het Britsche Rijk Zelfs d t :anons en met een zwerm van Pruisische moest niet het laatste mikpunt zijn • Eur

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume