De Belgische standaard

1086 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 21 Januar. De Belgische standaard. Konsultiert 05 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/862b854871/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

m lste Jaar. � N� 4 Vijf centiemen het nummer Donderdag 21 Januari 1915 tandaar Villa Voor alle mededeelingen zich wenden tot : MA COQUILLE, ZEEDIJK. DE PANNE. I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. � Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Ylaamsche Drieluik Koning Albert�� Den Yzer en "jy^gedragen. I. Het Lied van den Yzer. Zangwijze naar het gekend volkslied De Reuze komt. Daar liep een mare in Vlaandrenl�nd Tot' Noordzeestrand : De Duitsch die komt, de Duitsch die komt! Ha I dat hij komt; ha dat hij komt I Daar klonk een stemme in Vlaandrenland : Naar't Noordzeestrand ! '''40^. Sa I mannen trekt naar 't Noorden op, Geeft hem den klop ! Dixmude brandt, en Nieuwpoort rookt.; Maar 't is aan d'Yeeri�at het spookt. Sa ! mannen trekt naar 't Noorden op, Geeft hem den klop 1 Schiet onversaagd maar schot op schot, De Duitsch is zot : Hij drijft met hoog en leeg den spot, En vloekt stout weg : met oifs, is God. 'Schiet onversaagd maar schot op schot, De Duitsch is zot. Hij boft : ik ken heel 't land alom. Daarvoor te dom ! Hij kent de vette weiden niet ; De Yzer brengt hem in 't verdriet. Hij boft : ik ken heel 't land alom, Daarvoor te dom! De Yzer sprak : 'k neem het op mij : Mijn streek blijft vrij ! Hier staakte Cesar groot zijn baan ; Blijft kleene Willem ook hier staan! De Yzer sprak : 'k neem het op mij : Mijn streek blijft vrij ! Hij sprong verwoed aiover boord ; 't Moet al versmoord ! .Zijn lanken spogen vlam en vier, Zijn watermond gebood : van hier ! Hij sprong verwoed al over boord : 't was al versmoord. %^8 Die 't vee kwam stelen loos en laf vond hier geen graf. ^S? Hij liet zijn leerzen in het slijk; Op 't water drijft zijn vuige lijk. Die 't vee kwam stelen loos en laf Vond hier geen graf. Mijn Duts, hier nog nen dubblen raad, Zoo gij verstaat : Och ! wilt g' alhier naar Cales gfcan Trekt toch wat langer leerzen aan ! Mijn Duts hier is mijn eerste raad, Maakt u niet kwaad. Voor 't laatste steekt uw duitschen kop wat leeger op ! En, komt, ge nog om veurensch vee brengt geen kanons maar pompen me�! Steekt dan uw slitnmcn duitschen kop wat leeger op ! H. Norda. P. S. � Het bestuur van den � BELGISCHE STANDAARD � is blij een onverwachten maar ver-; dienstvollen medewerker gevonden te hebben in Heer NORDA. Hij is geen onbekende : Hij werkte me� aan: Biekorf, aan Dietsche Warande en Belfort, en is lid der Kon. Maatsch. van Oudheidskunde van Brussel. Graag hadden wij zijn Vlaamsche Drieluik in eens aan onze lezers voorgedragen, maar de plaats ontbreekt daartoe in ons blad. In volgende nummer geven wij. zijn � Hymne aan den Yzer � en zijn � Wemaere �. Voor de Priesters. Alle priesters kregen van Z.H. den Pausj de macht, gedurende dezen oorlog, de meda- lien van den Scapulier te wijden ten voor- deele der militairen. Tomus n� 113. Mechlini�e, in die Nat. Domini 1914. Reverendi Domini et Cooperatores dilec-i tissimi. � Summits Pontifex Benedictus XV,\ decreto S. Congr. pro negotiis ecelesiasticis,\ exiraordinariis, die 10 Novembris 1914,\ unicuique sacerdoti, licet ad confessiones\ nonapprobato, conced� fa�uitatem, prae-\ �senti bello durante, in militum ut�itatem,\ singulis scapularium benedictionibus nu-\ mismata ditandi. � ' + D. J. Card. Mercier, Ar�hiep. Mechlin. OFFICIEELE TELEGRAMMEN : Van de zee tot aan de Ois?, geweldig ooiveder, vooral in Belgi�. Ar^illeriegevecnt op verschillige plaatsen ; bij' Autrech (noord-oosten van Vic-sur-Aisne) zijn twee Duitsche aanvallen afgeslagen geweest. In de omstreken van Soissons en Reims, geene verandering. In de streek van Perthes, heeft onze artillerie met zeer goed gevolg de vijandelijke standpunten beschoten. In Argonne, de Duitsche aanvallen op de c�te 263 (ten Westen van Boureuilles) zijn zonder uitslag gebleven. Wij hebben ons kun- nen meester maken van verschillige Duitsehe werken ten noord-oosten van Pont-�-Mousson in het enkel gedeelte v�ji het bosch le Pr�tre, dat nog in de handen van den vijand is. Vervolgens hebben wij een tegenaanval teruggeslagen en onze winsten behouden. In de Vogeezen, hevige sneeuwval. De vijand heeft zonder ernsti- gen uitslag Thann beschoten. Binnen drie maanden zal Duitschland gedwongen zijn te capituleeren. Op 2in December 1. 1. verscheen er te Berlijn een document dat van veel meer belang voor ons is, als men het op 't eer- ste zicht zou denken: een oproep tot de bevolking, uitgaande van de professors van huishoudkunde aan de Hoogeschool van Berlijn. Zij geven er goeden raad in om ' ' den hongersnood voor te komen, die Du�8Ch}and zou kunnen dwingen eenek onteerenden vrede te aanvaarden. " Dat document geeft te denken- dat Duitschlands toestand bedenkelijk begint te worden. Andere documenten mogen er worden nevens gelegd, die er nog meer waarde aan geven : de studies aangebracht dbor graaf de Moltke en door Dr Carl Ballod, rustend professor van de Hoo- geschool van Berlijn, en een der sommi- teiten der economische wetenschap van Duitschland. Beiden, in hunne, studie over Duitschland's toestand ingeval van oorlog, gaan uit van de vaste overtuiging dat Engeland neutraal zal blijven. Eene voorwaarde sine qua non voor Duitsch- land's welgelukken, want twee derden van den aanvoer van graan geschiedt daar door middel van Engelsche schepen. Zelfs indien Engeland neutraal bleef, zou 't vraagstuk der alimentatie moei- lijk blijven. Maar Engeland is integendeel in den strijd getreden, en hare schep en ge- bruikt ze om het aanvoer van eetwaren in Duitschland te verhinderen. Graaf de Moltke hoopte eenschielijkert aanval op Frankrijk, om dan, na eenej schitterende zegepraal, tegen Rusland te trekken; maar'di�-hoop waarop hij steun� deom't vraagstuk optelossen, ligt ook in duigen. En graaf de Moltke aarzelde niet van de gunstige oplossing van dat probleem de zegepraal te doen afhangen! ' ' Er moet gezorgd worden voor den da- gelijkschen kost van 66 millioenen men- schen. " zegt hij. " Zou er genoeg waar zijn, zelfs na vijf maanden?" voegt hij er bij. 't Schijnt wel of de oproep der Berlijn- sche professors hierop een begin vanl antwoord geeit, en dat Duitschland niet alleen de lucht aan zijne longen voelt] ontbreken, maar het brood enhetvleesch aan zijne maag. Het moet vandaag levenl op den oogst van 1914, die veel minder was dan die van 1913. Op het graan al- leen, is de deficit van 26 millioen kwin-j talen, die, gevoegd bij een deficit van 28 millioen kwintalen voor igi3,tot een de-j ficit van 53 millioen kwintalen stijgen, j Indien men hierbij vergelijkt wat er noo- is voor de bevolking, komt men tot het; besluit dat de bestaande stock graan het normaal voedsel van 't Keizerrijk enkel voor acht maand en half kon verzekeren. En de zesde maand van den oorlog is' reeds begonnen! Zeker zal Duitschland niet bekennen, dat ze in de engte zitten, maar het feit is daar; meer dan ��ne getuigenis hebben wij er van. Hoe komt het dat Duitschland, zoo goed voorzien voor al wat zijne legers betrof, zijne voorzorgen niet beter geno- men heeft waar het deze levenskwestie gold? Eenvoudigomdat#het niet geloofde dat Engeland wapender hand zou optreden, omdat het niet rekende met Belgi�'s ver- wering, omdat het dacht op dezen kant enkel met Frankrijk te doen te hebben, en dan met ongerepte kracht Rusland te kunnen verpletteren. � Zoo zeker was het van zijn welgeval- len, dat het de uitslagen van zijn zege, tot in de minste d�tails had geregeld, ja, zelfs de dagen vastgesteld had,waar- op zijne legers in de Fransche steden Hunne intrede zouden doen en de officiers benoemd die vice-gouverneur van Pa- rijs, gouverneur van Dijon eh van Aje- cia moesten worden. Als men zoo zeker is van de overwin- ning, hoe zou men dan letten op den raad van vooruitziende huishoudkun- digen ? De brief van Kardinaal Mercier. Belgische priester weigeren gehoorzaamheid aan den duitschen Gouverneur. De Tigd uit Amsterdam (het bijzonderste katholiek Hollandsen orgaan) meldt dat veel priesters van het bisdom Mechelen weigeren te gehoorzamen aan het bevel van den duitschen gouverneur voor het terugt rekken van Mercier's herderlijken brief. Deze priesters laten weten dat zij maar aart dit bevel zullen gehoorzamen als de Kardinaal het zelf zal gebieden. Nog de brief van K, M. Londen 16. � Mgr. de Wachter, vicaris- generaal van kardinaal Mercier, heeft te Lon- den eene inschrijving geopend, ten einde een exemplaar van den herderlijken brief van kar- dinaal Mercier aan de 20,000 Belgische solda- ten in Engeland te kunnen verschaffen, alsook aan dezen in Frankrijk yerblfjfende. Een boek over Koning Albert. Een prachtig boek is in Engeland ver- schenen : " King Albert's book", het boek van koning Albert, uitgegeven ten voordeele van het fonds van Belgische vluchtelingen waarvan het groote blad, The daily Telegraph, het initiatief nam. Aan het gedacht waaruithet.werkis ont- staan moet vooreerst-holde gebracht worden, doch in zich-zelf is het boek van hooge waarde, zijnde eene lenige verza- meling van geestdriftige Uringen van be- wondering tegenover onzen heldhaftigen ; Joining en zijn geteisterd land. Politie- kers, geleerde�) lftterators, kunstenaars, beroemden van allen aard en xjit alle lan- den slaken een huldekreet, in proza of vers, ter eere van Belgi�^m zijn vorst. Sierlijke platen verluchte� het werk, zoo- dat niets ontbreekt om het aantrekkelijk te maken, De prijs is 3 shilfehgs netto ten voordeele van het liefdadige werk. I l-irilllilMII II ��!�� Mil M Hl�)!� IWIIWWI n^if,,,, MMIIill 1 � � Uil 111 ��Il De Duitschen verloren in 3 maanden meer dan 1.500.000 mannen, Cultuur tegen Kultur. 1 Onder dien titel geeft de Engelsche Standard eene rede van den protestant- schen bisschhop Welldon, gehouden Op een congres voor opvoeding.Daarin doet DrWelldon het giondigverscb.il uitschij- nen tusschen de Engelsche en Duitsche opvatting van het woord : cultuur, dat is te zeggen het doel der opvoeding. De Engelschen, zegt de redenaar, ver- staan onder cultuur eene zedelijke vor- ming van de ziel, een geestelijk ideaal dat zijne uiting heef tin echte beschaving. Voor de Duitschen integendeel is de "Kultur" eene blinde aanbidding van 't brutaal geweld, een laf neerbuigen voor al de uitspraken van den Staat, die voor hen als een god oprijst. Zeer juist maakt Dr Welldon zijne toehoorders opmerk- zaam op het heidensche van die leering en komt hier treffend overeen met wat Kardinaal Mercier in zijn prachtigen brief aan zijne geloovigen voorhoudt. Die op- vatting van cultuur en beschaving, was niet die van Gcethe enzijne tijdgenooten; zij dagteekent in Duitschland van de o- verwinningen om 1864, 1866 en vooral 1870, die hetookalsoorlogdronkenmaak- ten. " Dat duitsche patriotism is op den slechten weg, zegt de redenaar voor 't slot. Het heeft gewaand dat de Staat grooter was dan't menschdom. Het heeft vergeten dat, grooter dan Staat of zelfs menschdom, God is. " OP HET WESTELIJK LEGERFRONT Van de Zee tot Arr�s, � Onze vooruitgang in de streek van Nieuwpoort en Lombaertzijde is onbetwistbaar. Se- dert Zaterdag hebben we daar 400 me- ters grond gewonnen. De vijand heeft Westende verlaten, omdat het geweldig geschut der engelsche oorlogschepen er hun verblijf onuitstaanbaar miek. Snel- berichten uit Holland verzekeren ons zelfs dat het leger van den hertog var) Wurtemberg al de gemeenten langs de zee tot Mariakerke verlaten hebben. Ter oorzake van onze artillerie kan de vijand zijne posities ten Zuiden Sint-j Jooris moeilijk behouden. In het Iepersche, geweldige artille4 riegevechten. Wij maken goeden voor-j uitgang bij Becelaere. Te O.'L. V. van Loretten, Carency (Zuid-Westen van Lens) hebben wij de loopgraGhten die wij den 14 dezer ver- loren hadden, wederom veroverd. Van Arras tot Reims. � Ten Noorden Arras, hebben de Zouaven'de vijandelijke posities, dicht bij de baan van Arras naar Rijsel. met de bajonnet veroverd. Te Blangy, bij Arras,' gaan wij dap- per vooruit. Jn deze gemeente hadden de Duits�hers de smelterij Tricard in bezit genomen, maar w�jjtiebben ze eruit verdreven. Bij Andechy (streek van Roye) levert onze artillerie schoon werk. Ten Westen La Boiselle wordt een vijandelijke aan- val, voorafgegaan van een hevig bom- bardement op onze posities, afgeslagen. Doch het belangwekkenste feit dezer laatste dagen, voor zooveel het verlies van eenige veroverde loopgrachten be- langwekkend kan zijn, is de hevige strijd in de streek vian Soissons. t' Was op de hoogten ten Noord- Oosten en ten Noord-Westen Crouy dat het gevecht bijzonder hardnekkig was. De overstrooming der Aisne had onze bruggen onbruikbaar gemaakt en ons zeo in de onmogelijkheid gesteld, ver- sterking te brengen aan onze dappere soldaten, die vochten als leeuwen tegen het immer aangroeiende leger van von Kluck. Doch � overmacht verpletterd heldenmoed � en zoo gebeurde het, dat wij ons moesten terugtrekken tot achter de Aisne, In zijne officieele berichten stoft de vijand erop dat hij 4 kanonnen en ver- schillige m�railieuzen buitgemaakt heeft, maar hij vergeet te bekennen, dat wij dit alles onbruikbaar gemaakt heb- ben. Gansch zijne zegepraal komt dus hierop neder, dat hij, dank zij eene natuurlijke moeilijkheid, waartegen wij geen weerstand kunnen bieden, onze vooruitgang ten Noord-Oosten van Sois- sons gestremd en zijne verlorene loop- grachten, met de gemeenten : Cuffies, Grouy, Bucy - Ie - Long, Missy - sur- Aisne wederom veroverd heeft. Alles te zamen genomen, wint hij r r/2 kilometer grond op een front van 5 kilometers. Meende Attilla II, die de krijgsver- richtingeh bijwoonde, Soissons te vero- veren? wij weten het niet, doch het overgroot getal versterkingsfroepen en de geweldige pogingen van voia 'Kluck om langs den Noord-Oosterkant op Soissons te vallen, laat het ons met reden veron- derstellen. Ongetwijfeld werd hij deerlijk in zijne verwachtingen bedrogen toen hij Saint-Paul, waar zijne voorposten reeds ! binnengedrongen waren, wederom moest ontruimen. Dat hij -zich dus maar stil houde, want de Aisne is daar, en achter de Aisne gansch een leger helden. Tusschen Vailly en Cra,onne blijven twee vijandelijke aanvallen, de eerste gericht op de Suikerfabriek van Troyon, d� andere op onze loopgrachten bij Beaulne, zonder goeden uitslag. Van Reims tot Verdun. � In de streek van Reims, brengen onze kanon- nen de vijandelijke batterijen tot stil- zwijgen. Dicht bij Perthes veroveren wij een vijandelijke loopgracht en ten Noorden Beaus�jour een bosch dat 300 m. v��r onze loopgrachten gelegen is, In Argonne, valt er niets bijzonders te vermelden, Van Verdun tot Belfort. � Bij St Mihiel worden de bruggen, door den vijand over de Maas geworpen.veaaet�. In het bosch van Ailly slaan wij een vij- andelijke aanval af, die gericht was op de loopgrachten, door ons den 8 Januari veroverd. Een andere aanval op onze loopgrach- ten van Flirey, bHjft ook zonder goeden uitslag. In de Vogeezen enkele gevechten tus- schen het voetvolk : wij winnen veld, ten Westen van Orbey. In Hoog-Elzas, geen verandering. OP HET OOSTELIJK FRONT M De officieele mededeelingen melden ons weinig nieuws nopens het ruis�s�h legerfront. Volgens de oorlogscorres- pondent van de Daily Chronicle is het offensief optreden der Russen in oostelijk Pruisen de eenige merkwaardige en duidelijke beweging onzer bondgenooten. Op het overige van het front heerscht er �ene tijdelijke kajmji4 of ten mirjiie smeden beide legers plannen tot nieuwe] oorlogsverrichtingen,zoodat de strijdlijn in Russisch Polen nog immer op de. Bsoura, de Rawka en de Piliza rivieren gelegen is. Naar men ons inlicht, bereidt de vijand| zich tot eenen nieuwen aanval, verstBI-i kingstroepen zijn ten Noorden de Vistule> aangekomen en de vijand heeft zijne"] mpnsterkanonnen op het striidfront ge- bracht en de streek ten Noorden Rawa hevig met zwaar geschut beschocgq�, , Om deze beweging te doen mislukken zijn de Russen dieper inoosteiijk Pruisen binnengedrongen en de d�ltscne �at�rffl door 't voetvolk gerugsteund kon den russischen stormloop niet tegenhouden. Het .versterkt dorp Rodoz ten wesh ten Johannesburg werd lang door de Duitschers vetdedigd doch einde�jk door de Russische bajonetten bestormd. Kent men de volledige beteekenis n�g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume