De Belgische standaard

229 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 24 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 14 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/125q815c5z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I 4dc Jaa - 27 $98 Zondag 24 en Maandag -L5 Febru&ii 19 il •• feeif Xvbistte? .awi*ii fer. M a&a&âaa s,3 tsaaséos M *ï?3» gZi&SitSi ' flg ** ; ■ ièssi tr. ï.î 9 £,3 S5«K4«# fcs 9sîts& 'tiàaf S et a* ad fr.s.g Si SBtuîiâaB gjj S?Si32*SB ^ «S HS- DE BELGISCHE STANDAARD a Me CcfHUlo Ssxmjx Ç3Fâ£UK2 „».«■. KJMd &ïoiï6 HiiULiS-rîigit^av. ! i «.*$& «f* ?«&•* ! KaCLàMiBK «SÎgHM ÛWi*fc kaaut. j ^ "" 1 '^""rTriTI -»~^-[| ^ f*M tfsdtwgrkfn : ai) I. Sabirs, IL, Deyfcsra, '¥. leriread Vaa èar leihei&s, D* Van da Porra. Dr. I. ^ea ds Weatyas, Jse! Fllïlattt, Dr L. De WoïS, S gisassa, 0. Watt**, Adv. H. Baela, HHarlen Thana VASTEHBEIEI VAN MONSEIGNEUR FranJaria De Bronwe Doctor ln Wi]*b#g««rt# en aodgalaardheld, Pwtor-Deken van Yper en Apoitoll(ke Afgeveerdigde voor 't onbezati dMl van 't Blsdom van Brugg*. • »••»••• Verledea jare, ia dicgelijke omsUa *ig hitid, hebben wij a trachten te doca vei staaa, hoe dwaas en kortzichtig de godd< loeze ii, die om redea x&u de grawelsa de oorlogs, met verbitterd hart den kop tege God verheft ta sij ne algoede Voarzleaighei lastert. Integeadeel, ztidea wij, wij moete met veel ootmoedigheid eu veel baron t over ouae soaden, het hoofd buigeu o"d< de haad van God, en overdeaken wat or H. Geioof en ook ens gezond verstaad or klaar bewijst, t« weten, dat er in die ganach afgrijsdijken oorlog niet* is, d: wij, met Goals graiie, aiet kannen en moi ten doen dienen tôt ons oppzr»te goed e waar gelak, met ailes te doen dienen H ■teerdere schoonhtid van onze onsterfelijii liel, ef ware 't maar met ailes deftig e kloekmoedig, met kinderlijke ovcrgevic aon Gods heiligen wil, te verdragen. Vos wat de groote goederen en xoordcelcri b< treft, die later oit den oorlog voor de velki ren en gaasch het metschdom ?oor eeuwe lang znllen moeten ontstaan, dat, zeide • wij, moet aau Gods wijs be&tier over geii ten blijren, em de goede reden dat 01 krank verstand ea geriage gelserdheid oi ep verre na met bekwaa® maakt 200 wij uitgestrekte en aoo varre dragea^s gebsur terussra tebeseffea. Daar de oorlog nog aUiji voort daarl zon het nitt misataan ook i>og ahijd «rooi van de geaaoedsg«8telter>is te aprsken waai in wij hem meetea aitstaan. Eu nuchta» wiilen wij n spreken ?an de gemoedsgeste] ténia waarin wij den vrede znllen moete: ingaan. Dat het met onaitsprekelijkc ?rengde zt zijf, Qsoet aiet gezeid worden. Nu reed kannen wij op den gesegenden da$, wat de vrede sal nitgeroepen worden, zelfi bij na niet denktn, sonder dat er biijdschap tôt met tranen toe in de oogen, epweîie en diepe zachten van ontlastic^ het hert ontsnappen ! Ea toob, Z. L. B , bij 't aanbreken va; di*a zoo gelnkkigea, zoo lasg ea zoo vnrfj gewenschten da^, zal niet alks geseid ei gedaan zijn met ons te Terblijden. Ook d< vrede, lijk al andere wisselraliighedea er gebenrtenissen van het sterfelijk levea za moeten dienen tôt welraren van de siels es tet het verwerven van de edele goederei des gef sles, en niet enkel tôt tijdelijk ge coî, |emak en gerostigheid Wiliea ot niet Z L B , daar wij eeue oa?îerfelijke «ie htbben, moet al wat tijdelijk en stoffe lijk is, »ok het kostelijkste en het sa;>gf' naamste, ocdergeschikt biijven aan de be langea der liel en r,r toe gericht sijn. El bemerkt hier het groet verschii tnsschei liehaam en ziele onder opsîcht van de he kommerais wsaresede wij er de beiasge: moetea bszor^ea, Vo>r w«t hel lioaaamiijk ie?sa aas^a*î, rnoat aataarlijfe orne eerste ea voeraaamste bckoaimerah ssjn het te behoaden, soovsel tes meer ds het niet vergankelijk, maar ook z«er brooî i# ; ta dan, indien wij er ia gelakken .kc levea te behoaden, bekommerca wij oss ook, maar enkel, tea tweede en bij wijse Tan bijkomeade iake, em dat leren zoo asofcoaaai ea sohosa t« makea als wij maar kaanea en mogen. AUoo i« het aiet 1 m t fe vz' M«t haar ?o»r'.^aread brs'ast ecoetcn ols tiei bekoromeren , uit liaai naluar arlrei is zj er.8tfrfelijk, en eens ui a'ea niet door don Almschtigea Go4 getrok ken sal «ij in der eeawighcid bestaaa ; ci bijtcïo'g, te bsreQ opiicht«, .'S h«t "ecii voorwerp vau aS sûso kommsrjsissea en bs z». rgèheid, eckcl en ui sSaheîfjk die sic schooe teaisken eu hasr in achoutheid ei roimsttkthcid gedarig te do ta saugroeien Oaartoe œoe ailes dinnea : ds oorlog ge li,k de vrede ea de Yïedeiijk de owlog. 't ls hetge-en de H. Kerk soo treffeai do«t uitkoîaen ia de gebedea voor den tiji van oorlog dis wij ait haren ML'Ssboeî sedert 't begin van den oorlog lezen. Aai God vragende, ia het gebed de Collecta ge aecmd, dat Hij de woede der vijandea soi wiilea bedwiogen, voegt sij er bij dat het h om er Hem Kaderhaad oaophoadelijk ove: te bedankea ; wel wetend dat de schoon heid van die daukbaarheid oaze zielea em ssraleade^ se hssrlijker ia de oegea vai God sal makea ; ea felijkcrwijie in 't gebed sa de Natting, Goi bidiend opëa Hij zijae beroahertige haud zou aitreikeï om oïi s eeae besteadige vrede te latea ge aieteu, voegt sij er bij dst het is, opda wij dien vrede tôt middel van varbeteriuj soadea doen dienen « ad remedia correc tionis ». Tôt middel van verbsteriaf ! Ea voorseker, Z. L. B.. zal cr vele t< verbeteren en te herstcllea vailen na de! oorlog ; nïct alleen op atoffeiijk ucaar ooi wel, en vorrnamtlijk, op geeïtdijk gebied De heiligheid en oascheadbaarheid mi dea haieeiijken heerd, die lijk het heilig daîa moet zija, waar ds fàiniliegeeat ge koesterd ea bewsard wordi ; «fanr ds zai vere sedea moetea oader de 00g vaa vadei ea inoeder ia de opkomeade jeufd, hoof vaa 'ê vKîteilaad, oiitwikkelea ea tôt bloe gebracbî wsrdes. Wat is er vaa des baise' selijkea heerd biaat aie lange jarea var oorlog gewordea ? De vader, boofd dei haîs jealïïs, aaar 't kger opproepea, vai vrouw ea kledersa afgeacbeidâa, aiet eake door «.fdtaad maar ook, voor h;t meesti deel, doar de vasrlijii die tasschen he£ ligt en fcelet dat sij zelfs door briefwiase lit' g met malkesr in betrekking komen , de £001 s gelijk«rwijse a*a de cadeis oaî' trokkca ; ieder hof<tsdi bijaa tôt kl*in« kaserae vcraaderd ; teder hais herberj voor vreemdeliagen gewordea : daarbij da«seade heerdea waarroad noolt iemsad meer zal aeder gezeien sija, daar sij toi paiûhopes zija gebracbî geweest ; ea dan nog daizeade ea daizeade baisgesianea van vluchteiiugen sedert drie jaar, soader cigen heerd op dea vreemde aitecagestrooid. la sulkes akeiigen toestsnd waar hetft het familfeievea kuaaen biijven bes'ata, ce W4tr hïeft de familiege^st kaauea sohailea 1 Eu nccktars, gelijk dat de ha's^esiaaea de groadlaag aitesakoa vaa dorp ea steê, gc-\ meeat« ea volk, zoo ook 'a is familkgef si !de steaa ?aa wel^eschikt sociaal levea f c de krachtige baad om eeadracbt te stichten, en ook ds kloeke teugel om aile gerst van t waaorda ea bniteasporigheid t* bedwiagen Waaaecr dan de vrede sal gekomea zijn, ; sal het zake zija het haislijk levea mel 1 liefde wederom aan te acmea, ail a vast< 1 beradetî, het soetste geoot vra 't levea niet - op straat of ia herberg te soekea, maar road dsa hais Jijkea httrâ ts wiilen vindea, ) Tôt eea aedere begehoawing na over-; fafisde, wat zallea wij zegfea, Z. L B.,.?an al wat er ssl op te bearen en te herstellen zijd, ca dea ooriOf, op godsdieastig groad-1 gebied ? Zsndfr t« sprt kea van zoo veel kerken die ait hanne puinea sallen moeten verrijsen, wat moeten wij zeggen van 't ver-vallen der godsdienstplichten, aamenlijk ^ an den grooten plicht van den dag des j Hserea te eerbiedigf^met zich te oathoi d«a vaa siavehjke wexkcc ea z.ch lot L< bais dee Hesrsu te begeven cru tr deel ) acmen in deu eere^ierst r&n Goè, te miuste door het bi^wonta vs/i de H. Mis Zuliaa zij àis met of songer genoegsani redso bii'St dsu ooilo^ dica grooten pS.ct masr ai te dikwij's vtrïaiasd fcebbeo, «2 oads goes^e gebraikea wsderoaa sacaeîsea Ea dezea die dosr ètn torkg verbhteri aeif oaî'cr den gsesel God dea htmi gfctergd kibbea, zallea xi; met den vred tôt betere gevaele^s komea ? \ Go-3 gave 't waat soaals Z H. de Paas het onlangs i zijae Kerstreds tôt de Cardiaalea zei : « D volk«ren sallea tôt God wederkeeren, of d vrrde sal over de wereld niet kcmea » voar Bslgie aamenlijk', meer dsa si aa^er str<ken door dea oorlog geteisterd en in s siiae inrichiiDgea gekrenkt ea rermoraeid sal 't doodnoodaakeiijk sijn dat bet volk i sijnea alondea geest van godsdicastighei^ klof kie ea sterkte patts om d« aitsteke.. dst bargerlijke deogden vaa eecdraobt; va selfsopoffering, \an verdraagzaamheid, va onderdaaigheid aan aile gesag, van matig heid te beoefeuea Waat er ralt niet aaa t twijfeleu, aa dea oorlog zallea wij no laetige tijdea te bclevea hebben, veel oatbe riegea te oaderataaa ; catelbarc en gewicfc tige echikkiagea, die allen hnnaen be medebreege?, ea tie tcch elkeadeeas goed kearÎQg aist zallea iactèn verwrrven sallea door^de overhedea moeten gtaome: wordea. Wcl^u, 't il de geest van goda dier st, en hij alleea, die aan allen de g< willige, oolmoedige, en tersthfrtijde edel on-fgrwerpiag aau aile gesag: aauleert, e; die 't kwijîen der piichten doet aassien niet «ls een jak dat men si moriea draag indien meia er sich niet kan aan ontrakkea masr als dea beminaelijken ea heiligei willc van God, diets wij met liefde kanaei ea moeten vervailea. Wij sprakea a daar zoo even, \Z. L. B, vaa het familielevca dat sal moeten weder om verwekt wordea, en vaa den haizel'jkei heerd dis wedsrom ia etre sal moeten ge steid wordea. Daartoe sok sd de geest vai gsdsdieast, ea wel voemaaialiik, coodi| sija. Is het immers de godsdienst aiet, ei wederom hij alieeB, die aaa ds gehawdei de recbiea '/an God ia den hawelijkei staat hert eerbieàigea, ea die Laa situa ea helpt de lasten vaa dea haweiijkeo stsa in g&ù&ch hanne aitgestrektheid mst «deles ea blijdea moedr oeder dea zegen de He?rsa te dragea ? le het de godsdier:s aiet, met al sijae stipt* leering, zijae krach tige middeleo van saligkeid en rijkc bron nea van genade, die alleen die zuiverheu eu heiiige strengheid vaa zeden kan behoa de&, die de na'uarlijkc lachtkring sij! waar talrijke ea gssende f«mili|s ia groeiei ta bloeiea ? Ea hoe groot toch en hoe dria gende sal de acodweaëigheid des Vader Unis zijn aaa talrijke kiaders, gezcad naai siel ea lickeam, om de soo droeve leemteE aan te vallea die veroersaakt werden dooî de moorderijen van den oorlog en de grooti st«rfte onder td« kiaderen ia het besett< deel van Belgie, tea gevelge vaa aijpeai gebrek aaa degelijk ea oato<reikead voed ael. Ja, Z L B., waarlijk voor God en 't Va ! Gerland is het dat wij vaa eu reeds a marten vast beradea sija, door heraisawdei Isadiepgevoelden çeest vaa godsdieaat des vrede.|waaae3r hij oas sal verleead worden ; tôt verbeteriag te doea dieaea " ad reme ? dia correetionis " soo als het de H. Kerl l ia 't gebed aa de autting vraagt. Jarea lang bebbea wij nu milliococi ■ maaaea gesiafi, op elkaader met aile mege i lijke iaspaaaiag vaa linnen loertade, en Malkander te deodea, af gotd kea« 't fit £ Ite kwciseDjic flerîeis te scbitS«st>^t 6 grijstlijkn pifaea ie ve'sikksa ; welau, ds afècha<v«!ijk scîioawspe! raoeJ, mtt êe dag vaa vrede, eese osaobtig»! wederwei kisg- ia oese gemoedagtstcîler-is te wef breegea ; cerst, ïoorzeker, met ong |tat i dea Kïoad à ts berlea va-a a51«o oorlog a kserig te roskea ; îasar dît is niet gertoeg dat schoaw?p-J, dat wij bsleefd hebbeE van dea wreedster. ooriof dia ooit onder d volktrec gewoed kccft, moet rsor oasg geç«î, fcho cer ea klsarder ooit ht bertroerend oorbeeld doea opnjz«n va wat de measchen ea wat de volkeren zov dea kuenea en moeten sija, en van wa voor vrede ea geluk sij zouden moeten gi nietea,wildea sij huaac goddelijke bestern miag ea weerdigheid vaa kiaderea van Go iadtchtig zija ea er zich aaar gerïragen. Overgroote, en met Gods gratie boven natnuriijke menschlierenàlheid. zou bi allen bet zalig en edel uitwerksel moete zijn van de aanhoudeade «a allé dage hei nieuwde wreeëheden vgn den oorlog ; di measchlieveadheid zou mestea eea aood druft der herten gewordea zijn; ea waa neer de dag van vrede sal «anbreken, zone zij als eene nuchtige overstrccmiDg ail twisten en oude veeten, aile echeurmakeri en tweadracht, ia familiëa en onder mede burgergera, eeas^voor goed moetcu ait de: weg makea. " Weea uwe waardigheid vaw kiaderei vaa God indachtig, sprak de H. Paus Lu de groote tôt zijn voi¥, ea weet dat gij a s de beeltenis van God sijt fescaapaa gewees em uw?n schepper aa te volgea ; en da de aatuurlijke edelheid vaa ots geaiscb hier ia te vindsn is éat ét gsddc-lijk menseblievendheid en goedheid in ers a' in cenea spiegel weerglir stere. » Hoe jais meriijk toch wierd #ie spiegel verduisten en benereid door dea oorlog. Met den vred zal hij, kost dat kost, tôt geluk vaa allei meer dan sija oadea glans moeten her nemea. Latea wij, Z. L B., àoor altiji vcortda read ea betrouw^oU; gebed dea H&er sme« ktn om diea zziigen vrede te wiîlea verke aea KUNSr OP DEN YZER V OORDRACHTEN De v»reer>isiag « Kuast op «isa Yzer 1 — L'Art su iFrout — richt weer eea aku ve reeks voordrachtea ia, of iiever, begin veer eens sîand vestige werking van weke ijkscha voordracbtes, Istterkundige si auzikale, ten baie onze? soidatca. De» eziegea saika gehouden worden, iederei om 5 uur, ia de Le^ssaal voo: iiSiîairea, Markt, 65, De Paaae, te begin ten met i5 Februsri. Den 1 Ms&rt, Maziekate Voordracht. Den 8 Maart,'voordracht vaa E H. Nobeli ver " Onae Toréas Heî ware te wea chea dat lichtbeei^en deze ifsing opiaia •rden. Oagetwijfeld sa! desr aieawe poging du elfdea bijval iaoogaten sis de verige, toei e saal telkens propvol was. Kolonel Repiagtoa veroordeeld Kolosel Repicgten, de gckeude Engel-sche militaire d^sk^adige, die ?n de Mor ning Post, eea artikel bet drukken waarin hij op sekere wijze de besluitselea in den ' heogeren oorlegsraad te Versailles geco-1 mea, bakead maakte, alhoewel hem suiks door de ceusuar was verboden gewordea, is eergister tôt eea groote geldbeste ea de koaten veroordeeld geworden. Ooplogs iijdingen Itaiisansche Kunststcden gebombardeerd De Ojstia ;jaache vlia^uïs hebben drie-m-^al in drie dggen de luâaanscbe kuost» stedea P^dua, Trevise ta Viceatis gebombardeerd.Da Amerlka&en velgereo deel te aemen un de StcitlitMe Ceaferestie te Loidei De Amerikaaasche aocialisten bij mGade van bue voorsbter, Gompers, hebb:n Hen-dersoa, dea Esgelschea leider der sociali"» tea, iatea weten dat sij aaa bat socialistisch congres der Boadgeaootea ta Loadea geca deel zallea ccmcn. la sija tclegram son Goatpers de daitsche iavloed^a ia deze zaak niet oatkead hebben- Headcrsoa beseft krachtdadig geprotee-teerd.Turkeye en de Vrede De Groot Visisr vaa Tarkeye heeft ia eea ouderhoud vcrklaard dat de redevoeriaj vaa Wilsoa aaaoemslijke vredegrondslagea voorlegl en dat «r daarop zou knaasa inje-gsan wordea om den vrede in een aabij ver&chiet te plastsea. Maar vcegdé hij erbij, aaa de Turksche b<zitiiagea iaAzla (Mésopotamie euz ) mag aiet gerept wordea. De Warboelin Ruslaud Zwedeo bezet de Aland-Eilanden Zwdti.; heeft de Aland-eilaadea beset. Een sterk expeiitiskorf s is ontsebeept om de erde op de eilaadea te herstellea. Vaa eea aadere zijde veraeemt men dat Duitschlsad troepea soa onisohepea ia Fialacd. De Krijgsverrichtingeo lu atwachtiug dat Trotsky (uchrifielijk) de vredcsvoorwaarden door Duitschlaad gesleld sal aaugenomen hebbea,, rukkeu de daitachc légers vaa Hoffmana vt ort het Oo^îea ia. Ze hebbea Revel, Leaasel en Berbigea bssât, sija in 't z cal giskomea vaa Moiih>ff, vourmalig Rassifch hoofukwsr-tier, ea bezettea htel de baltsche kast. Oatsahspiageu vaa duitsche troepea heb« ban beaoorden Rcvj>1 plaats ea aaar Petro-grad tee. kaatsle Uup BWLGISGH FRONT : Op ai '• morgen», na een heftig* becchietiag, viden vijandelij-ke afdeehcgcn vier onser vcorgesohorea posten aan in de streek van Kloostermolen, Door oasv artillerie' en machiergeweren-ipervaren, werdeu se volkomen afgeslagea ahorens zij oese iijnea benaderen konden. PARUS meldt: Gsen belangrijke voor-vallea aaa te stippen. De artiilerie-strijd woedde voort ia Champagne en Opper EU sas. LONDEN meldt : Wij bebben een wel-geiukten rit uitgevoerd ia 4a aabijheid van dea speorweg Ypcr-Stadea. We brachtea g krijgsge?aagenea op. De vijaadeiijke artillerie was heel be-drijvig aaar La Basâés en Wytschaete.Wij sloegaa een rit af naar Armentières. Artiilerie-strijd in den stetor vaa Armea-tières.PALESTINA. Generaal Allenhy seint dat sijne troepen de stad Jéricho zijn binnen-gerakt.ROME meldt : artilleriestrijd langshrta heel het front en patroeljebedrijvigheid op bat eagelsch frentgedeelte.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume