De Belgische standaard

1085 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 08 August. De Belgische standaard. Konsultiert 23 Juli 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6688g8g834/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

t* Jaar -IT 178(4,91 U8l�MLNTSPRUSj Vtor soldat** ' X maand / ��* Wii o�.^- owmraeu- zuueren luister straalt, waar niet ome faam 1?*'7?! �Wj' T�?f d?� een ^�tigings vuur uit m de batterijen van Tervsete. Het Offensief op de Somme Londen 6 Oogst, 12 uren. � Dc vij- andelijke artillerie beschoot verschillen- de sectors tusschen Ancre en Somme. Wij breidden onze winsten uit in het Fourreaux-bosch. Geen wijziging in den toestand. (Het laatste bericht meldde een vooruitgang van 600 meters diepte op een front van 3000 meters). wanaelbaar .geduld, rotsvast betrouwen op Gjdcnzi)Q rechtvaardigheid, benevens vele andere, min glansrijke maar even schoone volksdeugaen. We hebbeu ons als volk waar met ouverslensbre lauweren, praalt. Aan ons te zorgen dat er geen siof den goudglacs verdoffe. Onbewust gevoelt zelfs de simpele volks- jongen de noodzakelijkheid ook uiterlijk onze innnerlijke grootheid hoog te houden. Ais we ia verlof gaan, dan stellen we �r prijs Parus 6 Oogst, 15 uur. � Wij deden vorderingen in de duitsche loopgrachten Z. W. Estr�es. Strijd om Verdun (Parijs 6 Oogst 15 uur> Wij breidden onze win- SCRUTATOR. Engeland, dat geen leger had, dat niet ingericht was voor een krijg te lande, dat alles heeft ingespannen om den oorlog te ontwijken. Men leze de diplomatieke itukken. Engeland zou de schuld sijn van den oorlog, van den vooroereiden inval in Belgi� ? En Rusland, wiens vorst tot op het laatste oogenblik voorstelde, het geval Un eindpunt van den spoorweg. I De Belgen in Congo Ambtelijk wordt gemeld dat de Belgische omdat het een hoofdzakelijk punt van verde-i�P *a schoofl *ekleed voor den da* te diging Is. De Franschen door de stelling te *onwn'efl we ,wn�� bier een paar iaarsen, willen veroveren, spijts �vergroota offers, J�** een ����-�?�*. ginder een schoone geven duidelijk te kennen dat hun offensiefl * . inden Verduo-sector iets meer beoogt dan Doch� v��"liezen we nooit uit het oog dat de een verruiming In den toestand voor de ves- kIec�eren al,een deQ m*n niet uitmaken. We ting. I moeten ook onze taal opkalschen, onze nou- Maar door dit offensief wordt ook de laat- Jlcg en ge�8r8e'oas hee,e doen eQ **t�n. En ste duitsche hoop uiteengeslagen. De Duit- i , gaat M0 �"Baakksiijs: niet als 'tverwis- schers zullen zich tha�s dianen in te spannen ?!eQVaneeQTestof eea ^P00*- E^n sier- om het gewonnene voor Verdun, dat z* uit- ? V' e Ua| 8a een De,e�*d� handelwijze ver- baatten in Duitschland tot een grootschel, ,gtmeo fcDkel door S^oonte. Hierin au,1 zege, te behouden ; maai of ze dit kunnen j ** ^ ^ ??t aeggea'hiwin haade^L zu�en I. een andere vraag. Onmiddellijk tul- le" W6/|kwf8 � mis. Er zijn er te veeIdeor p/aatsS 1�L Ion ze gedwongen worden Verdun te fated onder de soldaten die verkeerd meenen dat .._ J'����Jke g^echten schieten om op de Somme sog wat flink ff- M �st hun burgerlijk pak ook alle beleefd-jiien *'m w' * Thtaumont-iterkte. Een guur te maken ofwel de Somme laten schieten held ea alle goede m*a�eren moeten afleggen; j Wgenaanval in de streek van Fieury om nog wat meer voor Verdua gekaduind te dat een ,0,daat moet ruw �n bt zijn; moet werd afgeslagen, wofden. �|oeken en schelden en grove, platte woorden Twee draakballons werden neerre Het spelletje om hulptroepen van 't Rus- Ultbalderen. met io^Pe. brutale gebaren en | schoten. 8 siech front te trekken is immers gedaan. ze fonbeschofte boudlngen. Waren se thuis, op j moetea zich daarbij hm bovenmenschellk hun dorp',a '* gezelschap van hun mede- tegen-weren om de gehele ramp te voorko-iburgers'"* Boades ni*fc durven spreken enj men en het besluit van den Keizer: Hinden- bandelea gelijk ze doen ; maar nu, soldaten . in aea Dtcnt van 5 tot 6 Oogst heb- burg tot opperbevelhebber van het Oostelijk PBderecn. levende in barakken en loop- pen onee escadnllen 40 obussen gewor- tront te maken met bevelkracht ook over de|grachten'nu "chijnen sommigen er hun roem Pen �P de st**� ?�� Noyon, 30 op deze Oostenrijksche legers is meerden een voor- mie.zo.eken zo� grof mo8elijk te zijn. \�T Sna? en **��� 40 op deze van teeken ; het is een bewijs dat de nood er het hoogst is gestegen, en de zaken zijn te ver gevorderd onrHtndenburg nog toe te laten Vliegwezen kleeren om te toonen- dat men uit de loop- �ea toestand te redden die door de duitsche Kr*chtkomt. Maar de gevolgen zijn veel kritiekere �elf, als verloren wordt aanzie�. erger : Terkeefde gewoonten worden aange- Zoowel op 't Westelijk als op 't Oostelijk kw"ktV*? Mn ?.cwo,oate fa �f t"**** a�" front zien wij een toestand zich afteek�nen tUUr* l2aleen,leii ltwnt^ �J� vo�' �om- die in de eerste dagen kenteren moet naar m,geD',,B �e 0a den 0Qf,0�' ia ^ea defti� een groote verruiming voor ons. gezelschap willen komen met hen wildemans- manieren, hun ruwe soldatenvloeken en hun gemeene taal I in te zoeken zoo grof mogelijk te zijn. van * Enay en Sedan, 40 op deze van Feitelijk is al dat gewild grof doen zoo ba- \On0om, 60 op dese van Metzt 40 op de spottelijk als �t in verlof gaan met beslijkte nii�taire instellingen van Rombach. Roemenie tegen Bulgarije Men denke ar ook een dat het uitwendige ... . .. pan den mensch in zekere mate terugwerkt Nogal hevige schermutselingen zou- Lp het inwenjllge. Die zoo ruw is van woord, Oe oorlog ter �Cee �P 5 oogst werden vijf engelsche visschersloepen, twee britsche, een gneksch, een italuansch schip getorpe- deerd. Rusland en Japan (Petrograd 5 Oogst) Rusland heeft ..��..�,. nuiwivmoiu u�> us uGigucuc| . - �o-----------�------------------------�� �- I 'Jp u� mwcnjiigc. UK ZOO TUW IS Van WOOfO, Tarten mMd�B M. J k / �'" troepen in Du�sch- Oost-Afrika de haven den Plaats oebben gehad tusschen Bul- verliest allengs de te*rheid van geweten ; die iJLz �iaoeB-aaaDacnone afgestaan ..� n-i��-...ii4;;� k�� u-uu� u.t i. j. vainche en RnemeEnseha 0rtni

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume