De Belgische standaard

661 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 16 November. De Belgische standaard. Konsultiert 07 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/p843r0r10f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

!• Jaar — N* 206 Vyf centiemen liet nummer uinsdag 16 Novemoer 1 « 16 De Belgische Standaard Door TaaJ an Volk Foor €*od an Huard an ri*nd aiwm«i»9nt*ry» voor 59 ■»»<» (* •**«<<•■) Jbi) vooroitl»uii«t s Beatuurder : ILDEFON8 PEMTBR8. v?°* 'âeelinKen J5i®b weiiden tôt î Voor d« «oMatea : *,«0 ir. „ Villa Si â COQDILLB- Xsedsjk 8 g. PiiSE, v-w a» atet-aoldataa — 1* 'l laa* *.«• i**î fcattea 't îamét ».00 «r. Vuà* opstmBmr* : M. S. B1LF1IU, L. DU7B3I8, Aassioodigingea ! o.«S fe. ds regel, — Reklamen 3 0,4c ir. (h r«g«i ,« ,a»Pl.r.0 ™ «lk mon Mite «.™n, Midld.tem-.au. y TAg mmu, B.VA* DM* •OUUMM.ftml IIUUW VtachtittMOl I J inluKhiagai na i r«g«ls, o,jo a. VREDE EN RECHT «Deorvre.jc versta ik », zei onlangs de nieuwe eerste minister van Frankrijk, M' Briaad, < dé herstelling vau het recht voor elk land zija eigen bestaan te leiden en zijne eigene beschaving te bewerken, zon 1er op de rechtcu van zijne buren te trappen. » Al de bladen der hoofdst&d herhaalden die woor* den. Wijze woorden zija het. Zoo de groote mogendheden ze maar altijd begrepen, in plaats van eeuwig te droomen van uitbrei-ding van macht en sfoflelijke en geestelijke onderjukking der kleins volkercn en landen, dan zou er in de wereld veel meer kan a Bijn om niet altijd op den vuurberg te leven, waartoe de gewapende vrede der twintig iaatste jarea ons gebracht had. Indien de klei-nen van hnane zijde ook wat minder in het vaarwater der grooten zeilden, hun eigen leven leefden en niet altijd wilden doen, ge-lijk de grooten doen, dan zou er bij die grooten weliicht ock wat minder iuat opko-men om die kleiaen, die hen toch 200 zeer beminnen, voor goed aan zich te hechten, in andere woorden, op te slorpen. Grooten kunnen met kleinen wel in irede laven, zonder dat z« malkaar in de oogen kijKen, de eene met kleineering omdsthij de groote ta, de andere met zelfmiskeaning of slasfsch kruipea, omdat hij maar de klelne 13. E> zoo komt het dat er grooten zijn, die dsake*- dat hua allés i* toegeiaten.Ge noodigt z-- u t als V! aden en ze komen intreknemen in uwe woning, spieden &iks al ea tindigen met tf zeggen : die woniag is aan mij ; ik heb zt noodig voorde zekerheid van mijne wo-ning; andcrs zou de mijne iavallen en ala de kieine woaing als schuîsel daartegen staat, ol als ik ze mag gebraiken om er mij< ne manncn en paarden ia te atallen, mijn buskruit en mijne kanonnen ia te stellen, dan heb ifc meer gerustheid in aijn eigen huis. Taal van den slokker die op tafel bijn a allés voor zich naemt, onder voorwendsel dat hij 't gaar e at, en die zijnen gast maar de brok> ktlingen overlaat; taal van den egolst, die meent dat hij in ailes de cerste moet zijn ; t«l van den imperialiat, die meent dat ailes l)r:M oebeho»rt, hemtoebehooreu mont, ham ©ans toebehoorea sal. Zoo hebben de keizer-rijks f*Q M'ddea-Europs, met de kleinen £ n eif', de kltinea geraarteld : Belgie, Sti Aaderea hebban zij niet kun- aon overwinnea tn zulien zij ook niet ovar-wianen.En het is bemoedigend die taal te hoorea uit. dea moed van den ministtr iu welken Prankrijk thans zija betrouwen stelt : dat vrede de herstelling is van het recht voor elk lacd %l]n sis e > bestaan te leidan en zijne eigene bPïchaviDg- te bewerken. Wij tullef. ons dia woordea goed ir den î'^est pte'.teii en za stellen tegenever het impiriaiis!» van de«en die altijd ijverif» zijn, met te veel ijver zejfs, om het vreemde blj een volk ia te voeren ec die het eigene niet achten. Wij, Vlaamsche Belgcn, voelen ons door ^ie woorden van hoofdmicîster Briand ge- ? sterkt, ziea te toekomst in vertrouwen te ge-enoet, en hopen dat wij zallen kunnen wer- ■ ken aan eigen beschaving, te zamea in broe-Jerlijke verstandhoudiag met de Waalsch# Bslgon, die Fronech# kultuur als de hunne lebben, en die mij volstrekt niet miskenaten. Imperialism moet de eene op den anderes | jiet uitoefenea, maar samengaan in vreed. < 5%sa\ federaïisrc, dat js de vrede, de vrede, **str-ttnd op bet mch*. Dat za! elka vogel kunnsn «iogeu gelijk blj j -m :8 pit'i^ uîtdriikki g van . ^ woorviig^r Vas dr Per/e te ge- . E -ii bateekont ii h«r» V;*'»msche nist h ;.ielfàc als de woorden van VUjjioter Briand. WotJTER. ' : k Billet de Junius. ' Sôdert «t nigen tijd lees ik met groeiende bewondering het « Billet de Juslus • in de Echo dê Faria. Of die « briefkens > ult de hand zija van Paul Bourg^t of van andere . eerste-raag schrijvers, doet niet» ter zake ; Ideoreen diepdenkendea geest werden zt voorzeker opgesteld. | Een der Iaatste liet uitschijaen h08 dezeeor-log de primitieve gevoeleas der menschheid weer wakkerroept en ons terugplaatst voor dat fatum-bseld, dat, in de oudheid, de hoofdtrak was van 't geheimzinnige en godsdlei stige. De moderne wereld, wegdummelend in ma-telialistisch gemaksucht en steeds fijner toe-passing van deontdekkia^en der wetenschap om aile krachtinspauning te veiminderen, Vvâs er dichtbij gekomen het bovenratuur-lijka, ja het natuariijke selts van measchc-lljk voelen eu deaken, te vergeten, aooniet al^eheel te ontkennen. De donderslsg van verloden zcimer liet op eens al de oude en bevrienda beelden der m mschenïiel — eeuwigheld, afhankalijkheid vaa goddelijke raadsbesiuiteo, waarde van iamiitebaodeQ, beteekenis des levens — opspooken, al Wat te loor was gegaan ia de vijandige atmos-pheer van overdreven welstand. Het nood-lot verscheen weer voor de verscbrikte oogen van 't measchdom ; de dagen van Escbyios en Sophokles scheneu weer aaage-broken, zooals de Ftansche schrijver het verklaart, maar niet allettn de dagen der hci- ; detsche beschaviag. Er i» een Ciiristcn ! fatum, de meniicftelij<e lotgevallen bestuurt | door ecae goddeiijae Voorzienigheid, wel met ! onverbiddelijk iooais hetoud# NuoaJot, orna/ , toch eischet d voidoeuiag voor de tonde, j wroesing voor dt gruweidaad, smeekiii^ om tôt bermhertighaid bewogen te wordeu^ En vooral zich niet iateade baspoUen — non irridetur Deus. De eeuwige wetUn wordea niet meer straffaioos overtrtdeu door een Duitscben Keuer dan door een Oîdipocs. Ja, het goddelijke beheerscht het tljde-lljkc, maai nist om het in nettea te vangeo, te vcrdelgea ; veeleerder om het tegsn xich zelf te vcrdedlgen. Ea daarem is het Billet d» Juniut van deien morgen zoo schooa, verklarend hoe de Duitschers hunne < KuU tur » geledigd hebben van aile menschelijk gevoel. Men vergrijpt zieh niet ongtstraft aan het geddelijke ; het menichelijke wordt onvermijdelijk mede in den afgrond gestort. In hun trotseben waan, dachten de Daitscbe voor ma m ne a — wijsgeeren, professoren, staatsmannen «n kurstenaars — dat vernuft, wetenschap, berekening, de plaats kondan innemen van plientbetracbting, zedclijke grootheid. Hun Kultur, hun coogezcgdt) beschaving waa de oatkeoninf vaa aile echte beschaving, die alleen dat betracht en ten uitvoer breagt : de menschtlijke ziel hoeger te brengen in Leven, Lietit en Liefde. De fleur der beschaviag, de kuast, onder aader, muest het Duitsche volk, in de Iaatste tijden, gehecl missen. En de andere natiCn giagea ' mee, — tôt de onze toe 1 Ailes werd veraiof-ftlijkt : v-ctenschap, opvoeding, levenswijïe, l<:veasopvatting tôt hoojçste : de gods-dieû8t. Getuige de houding van de Duitsch-kathulicke partij tegenover Belgie tjjdec» deD oollog. God zij dank 1 het onweer brak los, de Utorm woedde, en alâ h|j is uitgewoed, als de sereniteit die steeds op het onweer volgt, 1 weer isal dagen op de verfrischte wereld — | gelijk in Bcethovens heeriyke Pastorale — ® dan zal ailes prijken in verjongde schoonheid I en maagdeiijkheid. Na de orgie van heiden- î sebe bettialueit, zai het meuschdom ontwa-keu tôt klaarder b«sef van de weldaad vaa christttiyke beschaving en echt-menschetykeu handel en wandcl. M. E. BSX.PAIRE. 11 Nov. 1915. Van dag tôt dag. Een toetssteen. De vereèniging der Duitsche ingénieurs komt eer pnjsvraag uit te schrijven op vol-trende gegevr : t E»n mecbamschen arm uitvi?:d«n *ati eei> verminfete toel&tende zija voîij? bedrijf te hervatten en, zoo mogeliik in 't le^er opa^uw tckuu en dieaeo. » M»a schijnt ta drooman ais mea de Iaatste ziasnede leest. Buiten de bekeotenis die ze ons aanbreegt dat het duitsche léger schrtk* Icelijke verlieren moet geleden hebben om ? «mecbaaische > reserven gaar te maken, heeft deze prijsvraag de gave klaar en dui-delijk te toonen dat Duitschland eene heele mechanische, dns ziellooze aatie is, die de tnensch maar als individu beschouwt, alleen diensti({ um een doel te bereiken dat buiten aile menschlievende opvatting ligt. Waat , overal toch wordt een gekwetste 0! ver-\ minkte soldaat aanxien als een held waarvoor | iedereen eerbiedig 't hoofd ontbloot ; overal ; ook worden deze jongens behandeld als mar-! telarea en zal men 't als een kiesche beschei-i denhei i aanzien, de smart van hua leven in • de sebadaw van de evenmenschelijke liefde te huldi^en in de stilte en de eenzaamheid . van een dirpvoelend medelijden, overal, i tenzij in Dttitschlaud. \ Daar werden reeds miilioenen joagens ge-slachtofterd op den slachtsiapel der hoovaar- • digheid, tôt op heden het is gaan dui lelijk \ worden dat al deze vermiakingen ten on-' domme warden gedaan vermits het doel niet \ isbereikt. I De duitsche keizer heeit in de duitsche natie zoodaoig gekorven, gemoord en ge-s acht dat hij met de verzinkiag van zijn ge-| waande giorie ook de gedeoltelijke oader-| gaog van zijn volk heeft bewerkt. Maar zijn Ivolk dient aileenlijk voor zjjn giorie, en zijn eigene giorie staat boven zijn volk. Hij zal dit volk uitpersan, slachten tôt den laatsten | maaemzijnambltiet* voldoen.Nade levende | kracht hem daarvoor te kort schiet vraagt | hij ryn volk het middel om zijn eigen • heelemaal te vetmoorden. Hoe ontzaglijk treurig is het te moetea be-i statigen dat in deze twiutigste eeuw de ge-ratfiaeerde barbaarsebheid bij hen de eerste | roi speeit waar alleen de broederlijkheid . diende ts heerschen 1 ! Bij ons wordt het leven van verminkte sol- • daten aangepast aan nieuwe doeleinden om door de wereld te geraken later, wljl ze nu ia hoogste sacrificie het zwaarste offer heb* ber gebracht op 't altaar vaadsa plicht en 't recht ; bij hes wordt het leven van hunne verminkten aangepast aan de bloedige ver- i eischten van éene wil om éene heerschzucht ; in den dood te.verzadigen. Deze oproep der Duitacha iagenieurs is ook éen der vele toetssteenen van het uber-menschlijke Ouitsebdom. J.F. Il MM—MW—m VOOR ONZE SOLDATEN Zctd» inscïirfvingtlfri. Overdracht ir. W35.80 Naamloo*, 5.00 M. De BelleUM, i-oe M. Crouquet, I.*o M. Minae, i.eo M. Peterbroeck, i-oo M. Quintin, x-oo M. Peeter», i.eo M. Cl. B»eu»t, 1.00 M. Van Volsen, i.oo M. Winand, 1.00 M. Bovy, 1.00 M. B. Criquillon, 1.00 M. de Ca'ers, " 1.00 M. de Koukea, 1.00 NsamloGzcn, 25.00 Een VI. strijder aan zijne kameraden, 1.00 Voor onre dappere soldaten, Westouter, 5.00 M. Achiel Rou»ere-Sohier, Poperinghe, 10.00 Wed. Al. Vancayeseele-Sohier, Reninghelst, 30.00 M. Ch. De Bergh, Burgem., Weitvlateren, io.oo M. Aug. Garmyn, Croœbeke, 5.00 E. H. Bouquet, onderp. „ 15.00 M. Math. Kinget, „ 5.00 Rosalie Provoost, „ 5.00 Kinders Angloo t it 5*°o 9 Flavie Vandinheede, „ 5.00 Julia O. L V. van Vrede, „ 5.00 M. Jules Kinget, „ 5 00 M. Ben. Deramoudt, „ 5.00 Wed. Delanghe, 5.00 Totaal fr. 6774.80 Prljskamp voor teekeningeo. | De Belgische Standaard herinaert aaa al ! de jonpej s dar vuurlinie dat een derde prijs- : kamp ingericht ia voor teekeringtn die ta-fereelsa, chien of gevoeleas v»n het boekje Volksflerheid op het papier brengen. î De bekroonde teckesingen blijven tigen-dom van de Belg. Standaard en zallea op postkaarten verschijnen. . DE OORLOG Rond Yper Na maandenlaage rast schijnt er op 't front rond Yper weerom wat werkdadigheid na te ipearen. Ba deze bedrijvigheid la begonaea, lljk het ten andere op andere daelen van het front gebeurde met dea inaet van een hevig kanonvuur dat zich van Bocsinghe uit tôt over St Julien heeft voortgfzet. In de streek van Boesioghe werd het (jesehut bijzonder hevig doorgeâet- Na het maandeolasg zwij-gen kan het wel een ;verklarlng krijren in disn zia dat met het 00g op een lang-aange-kondigd duitsch optreden, op oaaen noorder-vleugel, het hier Wel een voorbereiding zou gelden om nogmaals bij Lizerae eeae poging tewagea. i Ook onze artillerie richtte den laatsten tijd hevig vuur op 't bosch vaa H uthulst, evea tea aoordea Langemarck dat ligt la rechte l lijn met Bo^siaghe, en waar belangrijke troe-; penverïamellngen zijn opeemerkt geweest. | la den tijd hebben we gemeld dat 1q het ! bosch van llouthalst de Duitschers «en zwaar stuk aan 't pjaatsea waren, wel mege« lijk een acht en dertiger. Uit betrouwbare 1 brou kmnnen we thans verzekcren dat onze : vliegeaiers, over eenlge dagen, door 'tgooien vaa een groote hoeveslheid bo«nmen, dit kanon hebbea veraictigd. Een Aigemeene oorlogsraad Reeds van over lang dmden we hier inziee dat het oos in de ieiding vaa aile krijgsrer- ■ richtingea seborte aan eenheid. Dit bracht voer ons een overwegend nadeel bij. Er is een flater ncodig gewaest als deze van dea Balkan om het Engelaad eindelijk klaar ea duideliik te doen inxien.Bstfr iaat dan nooit. Miniiter Atquith bevestlgde imiaers dat in 't korte een bestendige algemeeae oorlogs-raad zetclen zal, Intusschea wordt reeds een engelsche oorlogsraad ingestrld. De Iaatste gebeurtenissen en het bezoek van Joffre aiji er dus sindelijk toe gekomen het engelsch bewind dat waakte en werkte, toch wakker te schaddea ten heelemaie, nu het voor elkeadeen duidelijk wordt aat de teestand in 't Oosten wel zuikdanige ver-wikkelingea kan meebrengea dat h«t ver-loop van des oorlog er door zal gewijzigd worden. Âigemeene dieiistpMt ia Engelaad Zal hij er komen of zal hij er niet komsa. De jengate verklaring vau den eersten miais-ter, waarbij koad wordt gedaan indien Op eindc Novembar niet het noodig getal vrij-wiiligeis is ingekomea, — en dat zal wel aiet, gezien de steeds meer driegaude oproe- i pan vaa den recruteerman Derby ; Asquitn | en deu Koning, — dat aile jongeiingcn aun- ! neu gedwoLgen zija dieaatplicbtig te worden, schijnt algemecncn di^nstphctit niet uit I te siuiten. We willen ea kunnen gclooven dat Eage-laadaaa vrijwilligersschap h» uit als aan zijn beboad, maar we kunaen ook niet aan-nemen dat Eageiand de gegronde waarhcid van het spreekwoord : Nood kent geen wet-ten, zal over 't hoefd zien, om aileenlijk eigealiefde te paaiea. Onvermijdelijk zal Engeland tôt den alge-meenen dicnstplicht komen. Waat Duiiscb-land is nog m&chti^ genoug op 't land om in de huidigen toestand nog laag kop te houden. Er is maar een^middei om teoverwianen en dat is macbt boven macat stellen. Had Engeland het ingt zien dat ru iu den Balaan dieade «en leger van een balf miihoen soldaten te gta&o, dau had het ia de onge-rustheid niet hoeven te verksere» d'viucht eu 't doel van ziin blocus *en deele te zien te niât doen. De ontbiading der Kamers in Griekenland Een Grieksch-Bul^aarsch akkoord Htt is dus een leit, dat kve dedea voorzien. De Griekgche Kamer is ontbonden tôt 19 December. Tôt dezen datum wordt het land beheerd door absolut? macht, dus in duitsche strekklng. Noch de aanvraag voor eeae lee-ning blj de Eatente, noch de verklaring van Welwillende neutralitelt door dea eersten : miaister afgelegd, kunnen opwegen tegen i deie gebeurtenis. Ze bedaldt het onherstel-î bare voor Griekenland, 't is te xeggen dat : Griekenland voor goed zijne kans aan 't ver-I kijken is. Doch voor oos ligt daar ook eene \ vlngerwljiing. ; In de huidige oinstandigheid s het klaar ï dat Griekenland bedreigd is m?t een çebeur-l lijken Bulgasrschen inval. Hoe kaa Koniag Konstantijn deze gebturlijkheid z<io luchtjes opaemea, teazij hij zeker weet dat Bulgarije koes zal blijven ? Dus dat we wel de moge-lijkheid mogea iazien van een Grieksch-Bul-gaarsch akkoo»d, waarvan iadea laatstea tijd veel gewag werd gemaakt. Dit zou ailes verklarea en Staatsminister Derys Cochin zal er het terrein moeili]k te betreden vin-d*n, nu het zeker wordt dat Koning Kon-atantijn, voortdurend overleg pleegt met den Duitschen gezant, Von Schenck, ea met Vua Bulow welke direkt in draadlooze verkiading staan met Keizer Willem. Laatste Berichten. BELGISCH PEOKT Ga Hkw. 14 Nov. Onze stcUingen N ord-en Zuidwa&rts Diksmuide, Avecappelle, Oostkerke, en Caesktrke werden beschoten. Wq richtten een krachtdadig toetr-wraakgeschul op Leke en St. Pieters* Capelle. FRAMSCH FKOWT Paiujs, 14 Nr,v., Artillerie gev«cktea voor Botdwghe waaf weeea molen, dienend als Duitsch Bastiôa plat schoten, Tea Weeten Peronnes, deed de vijand een reeks mijaea spnngen maar het gelukte hem met de kraters te bezetten. Na een l«v§ndi-gen strijd, hebben wij it statie vaa CHAUλ-NES krachtdadig befehoten. OP ZEE Op 13 Nowmber werden een Bageische stoomvisfaehloep en «ea sUom«chip,dt Den of Crombfi, aisook het traoaporiechip Mac-Alester, in dan grond geboord. De Engelsche onderzeeër E.-20 is van zQna reia ia de zee vaa Marmara niet weergeketrd, Men neemt aan dat hij verloren is. IN DEN BALKAN Het Italiaansch oonogschip « Piemoate » is komen ankorea in 't zicat vao Sakmiki. Weiaig niçuws over de fcrg^strer* ichiiagen. Men zegt dat Cttuvo ;loor de Servitrs weerom is mgenomen en d*i het FraBiehe léger Yelee uadert. (De iaaemiug was dus een uuviudsel) Minister M. W. Churohill geeft ontslag. De eng<i!sehe miaister W. Cburchill heeft bij Asquith ontslag iagedie id om <at n^j door dea eersten miiastcr ciet uiigakoïea werd on» deel te maken vaa den oorlogsraad. KULTUR-LESSEN Als wij over Duitscnland spreken, dan verataan wii daa'door het Duitech Retser- -rijk en Oostenrijit Hoitgarie te saam. 't Is enkel in desen oorlog dat Duitschland wo} dt gtboren... De oorlog van 1866 miek het Groot-Pmi-sen,d"se van 1870 het klein Dutlschland', uit den huidijen zal 't Groot Duitschland spruiten... 1870 was niet een ai"de, maar enkel een vervog... Uit het Duitsch Keizer• rijk... en Ooatenrijk zal hei Duitschland rijim. Paul L :aach. in zijn Sjziai Demokratie tn de Wereldoorlog.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume