De Belgische standaard

719 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 06 August. De Belgische standaard. Konsultiert 14 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n29p26r04m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4dc Jaar N1 161 'I03^ I Wi'J» • ' - -'Tjy'^g W T-.v r^-.»itoaacftKfigTCg: DlnSdag 6 Oogst iôië — S V«or Sol dit en p X maand 1,35 fr. "f, a maandes 3,50 !jf 3 miandec 3,7$ I | Niet Soldâtes ?.. in'tlaad >. £ 1 maand fr. 1,75 ' ^ amaanden 3,30 3 maanden 5,a5 —0— Buiten 't laod î z maand fr. a,50 a maanden 5,00 3 malades 7,50 § —0— fi s 4^* DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel M Beheer Villa « Ma Coquille " Ztc di;lc DE PANNB Kleina aankon- dixirgm : >.»5 tr. de regel —o— RECLAMEN Volgens over* eet'koraït ,j--- ÇTrr'iiTTJTJ-RiïCTTTTrDn'n'P VASTE MEDEWERKERS M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, S.. Simons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans — 1 j | "1 Het vijfde Oorlogsjaar Een niouw oorlogsjrt.ir/,ot in, isel vijfde ! Op 4" Augustus 1914 oyersclireed de vijand onze grenzen eu weerkaalste de opge-schrikte weergalm de eersle geweerschoten. 4° Augustus 1918 vindt de heele wereld in vlam en vuur, al de strijdkrachten en reuzengeweld aangewend in een razende stormloop waarvaa de beslissing afhangt. Dood heerseht alom, het lijden en de ellende schijnen meersler. Maar uit de dood wordt leven geboren. Voor het eerst sinds lange maanden ademenwe meer vrijer, boven het krijgsgewoel klinken de zege-klanken der hoop, de bevrijdingszang van het reeht. Duitschland had zijne beste keurbenden aaamgeschaard, en ten derden maie op de plaats die het zelf uitkoos, op het uur door zija eigen veldoversten aangewezen moest het duit-seha leger de stormloop inzetten naar de zege eB den vrede. De Middenrijken hadden de oogen ep 't Westerfront gerieht om de ineenstorting te aanschouwen der Verbondene krachten en het uur der beslissing te begroeten. En Jop dat zelfde oogenblik moelen meer dan een half millioen Duilsche troepen in aftocht gaan. De onweerstaanbare aandrang der nooitver-slagen Poilus, de glorietroepen van Mangin, Dégoutté, Gouraud, Fayolle, Pétain ; de jonge, schoone legers van Amerika door Eugelsche en Italiaanselie machten ondersteund en door een held aangevoerd, door Foch, den overwinnaar uit den «ersten Marne-slag, veroveren dorp na dorp, stad na stad. 't Is zege overal, de vlaggen wapperen en gelijk weleer Verdun klinkt voor de tweede maal de Marne als een zegetocht dié over heel Duitschland de verplettering van den overmoed verkondigt. Hoopvol gaan we de toekomst in, gaan wij ze 00k in met dankbaarheid ? Gods nre heeft misschien geslagen, zullen we ons Zijn verdere hulp waardig toonen ? Als ge morgen en de vol-gendedagen metsteeds groeiendebelangstelling uw dagblad afwachl om er nieuwe zegebe-richten te lezen.vraag u dan eens af, gij burgers zoowel als de soldaten, wat ge gisteren hebt gedaan om « 'nen goeien communiqué » te ver-dienen. Ge zult mogen zeggen dat ge geleden hebt, den zwaren last met moed verdragen, maar... hebt ge aan God gedacht die alleen uw werk kan vruchlbaar maken. Op dan bij dit vijfde oorlogsjaar ; glorie in de eerste plaats aan God. Al ons wel en wee aan Gode opge-dragen voor de verlossing van ons land en de zege onzer wapens. Hier 00k is eendracht macht! Het maakt den last niet zwaarder en verdient ons eer en vrede ! T. Z. S. SOCIALE NOTA'S. Sociaal en Politiek De macht en invloed der werkliedenbeweging kwam gedurende den oorlog op het voorplein. Wij kunnen diegenen welke geroepen zijn later •en roi te spelen ia die beweging niet genoeg aanzetten die beweging nauwkeurig te volgen. Zij is rijk aan lessen voor de toekomst. De Belg. Standaard geeft regelmatig al wat belang heett om die beweging goed te volgen. Wil men in die beweging niet ailes verwar-ren, zoo moet men rekening houden met een feitelijk onderscheid lusschen sociale en poli-tieke beweging. In aile landen bestaat er eene tweevoudige werkersbeweging : eene sociale en eene politieke. De sociale beweging is bijzonder een syndikale beweging : een verbond dus van vak-vereenigingen. Daarnevens en gewoonlijk in nauwe betrekking met haar, de politieke beweging, de partijbeweging. Een enkele uitzonderlng bestaat aan deu regel : in Belgie zijn de socialislische sociale vereenigingen aangesloten en afhankelijk van-de socialislische politieke partij. Gaat nu, met de onderscheiding aan de band, de werkersbeweging na en gij zult duidelijk de •nderscheidene werking van die tvvee organis-men zie» in aile laaden. J. V. d. H. i % 3 DE TOESTAND NA DE INNAME VAN SOISSONS. De toestand op het gevechtsfcont tus-schen Soissons en. Reims is sinds 3 Oogst beslist gunstig vooc ons gewotden. Lu-dendocff heef tvooc de taktiek van Foch het ondecspit moeten delven. Ondec de aanhoudede dcukking is het weecstands fcont det DtiiUchecs tusschen Soissens-Fece-en-Tacdenois-Ville en Tatdenois-Reims aan't ktaken gegaan en de vijmd is et toe genoodzaakt geworden den aftocht naac de veale in te zetten. Zij die ons in onze beschotiwingen en gevolg-teekkingen sinds acht dagen hebben ge-volgd, beitatigen thans dat de gebeut-tenissen die zich hebben voocgedaan als een geteidelijk gevolg van de krijgsvec-dchingen moeten ingezien wotden. De Duttschecs hadden géhoopt ons op te houden op bovengenoemde Unie, maac met te veel te willen behouden, cischiecen zejjjalles te vediezen. Ze hebben een^kotosale dwaasheid begaan aile aandacht te wij den aan dit fcont. Daac-dooc veclocen ze het gcoot belang yan Soissons uit het 00g. Ze meenden onge-twijfeld dat Foch niet in staat meec zou n ' wezen iets langs Soissons te bepcoeven, maacmet dien juisten kijk en de zaken hem eigen, heeft Foch het gepaste oogenblik gegtepen om zijn plan dooc te voe-cen. Op zijn uitôcstén linkervleugel heeft hij dezelfde kdjgsvecdchdng hecnieuwd die hij vooc de inname van Chateau-Thieccy en den duitschen tecugtochtop de Macne inzette. Op 't onvecwachts hêeft hij het legee van Mangin Soissons doen innemen. Mangin is et in gelukt en dooc deze kdjgsvecdchting wocdt heel het duitsche ftont tusschen Soissons en Reims in gevaac gôbcacht. 't Is de val van Soissons die gcooten-deels onze tetugtochi naac de Macne bcgon ; de inname van Soissons kan vooc den vijand een zelfde uitwecksel hebben maat in tegen-ovecgestelden zin. De vijand wocdt genoodzaakt zich op de Vesle tecug te tcêk-kpn wil hij de omsingeling van zijn legecs tusschen Vesle, de Ouccq en de Acdce voockomen. Maac is Mangin in staat zijn vootuitgang té noocden van Soissons vacdet dooc te ddjven, dan mag een nieuwe talgemé.ene achtecuittocht van den vijand naac de Aisne ingezien wot-den. Ailes zal afhangen van wat toad Soissons gebeuten gaat Maat op zich zelf ceeds is dit wapenfeit een zegepcaal van belang te noemen, want dooc een tecugtcekken ,op de Vesle is de vijand nog onmogelijk in staat zijn feont te be-vooccadigen langs den eenigen spoocweg die langslieen de Vesle in een dcaai op Laon loopt. En dit had hij in 't zin met te willen stand houden op de linie van Fête en Ville en Tacdenois. In laatste uuc vecnemen we thans, dat de vijand. na zich op de Vesle le hebben moeten tecugtcekken, zicK wanhopig vecwecen moet om daat stand te houden. I11 hot OndLerwijs De veceeniging dec leecaars van de Nocmaalscholen van Ftankdjk houdt op 2 Augustus haac jaadijksch Gougces. Op de dagocde : de jaacwedden en de hecvocming dec Nocmaalscholen. De ministct; vcocg daacovec een om-standig vecslag. Laatste uur D© algemeene aftocht. Onze suiterîj ten N. do Vesle. PAKÏJS, 4 OOGST, 15 UUR -Onder de zegevierendc druk^ ing" van onze legers heeft de vijaud zijn steuolinie moeten outruimes en naar Vesle vvijke*. We bereiKten Fismes. Onze linie l©opt thans van Soissoas langsheen de Aisne, langsheen de de Vesle op Reims. Meer dan 50 dorpen werden gfister vrij gevoehten. PARIJ-, 4 OOGST, 23 UUR. -Geec veandering in den toestand van 't front PARUS 5 Oogst, 7 mur.— Gedurendeden dag hebben de Fransche troepen de Vesle bereikt Oostelijk FISMES. De duitsche achterhoede bood hevigen wederstand. Des-niettemin togen wij op verschillende plaat-sen de rivier over. Fismes is in ons bezit. N. W. Reims bereikten wij Neuvillette. Op den linkeroever der Avre, tusschen Castel en Mesnil-St Georges werden de Duit-schers verplicht een gedeelte hunner stellingen, onhoudbaar geworden door onzen vooruitgang van 23 Juli, te verlaten. Wij bezetten Braches, drongen Harzicourt binnen en bereikten Cour-temanche.BELGISCil FRONT 22e Overwinninjj van Coppena. Onze patroeljen hebben krijgs-gevangenen opgebracht in de streek vaa Kippe. Coppens heeft op 3 Oogst zijn 22n draakballon neergeschoten naar Zonnebeke. tNQELSCH FRONT DeDuitsehers verlaten hunne stellingen voor Amiens Londen 8 Oogst 1 uur. De vijand heeft zijne stellingen die hij bezette ,voor de Ancre-rivier ontruimd en zich teruggetrokken. Onze patroeljen hebben de Ancre bereikt tusschen Dernau-court en Hamel. Wij hebben de vijandelijke linie aangetast. Nota. — Uit bovensiaand bericht blijkt dat de vijand zich tien klm in de diepte heeft teruggetrokken om dekking te zoeken achter de Auere-rivier. Het procès Malvy. Na een aantal zittingen vol wederwaardig-heden van politieke en andeve getuigen, loopt het procès Malvy eindelijk ten einde. Gister heeft de procureur-generaal zijn rekwisitorium uitgesproken waarin hij een straf voor Malvy vraagt. Von Holtzendorff trekt er van onder. De Duitsche Opper-Admiraal von Holtzendorff, die in 1916 beweerde dat in de eerste zes maanden Engeland en Frankrijk door de duikboolencompagnie zouden uitgehongerd zijn, heeft zijn ontslag ingediend. Om gezondheidsrectenen, zegt het Duitsch bericht ! Prachtige vondst. Onze Staatsagenten-Soldaat Onze Staatsagenten-soldaat voegen hunne protestatie bij die van het Bataljon van spoorwegen. Velôn ran hen zijn nu reeds twee, drie, vier jaar op Jt front en nu moeten zij vernémen dat men in de j.loegen van het veldleger jongens plaatst van 20-3o jaar die nooit aan den spoorwegwerktén voôr den oorlog. Zal die onrechtvaardigheid dan blijven 4 uren. ; Van en voor onze Soldaten Tabak Rookeo In Frankrijk, waar de "verkoop van den tabak alleen door den Staat mag gedaan worden. werden volgende ontvangsten gedaan : 1913 541,889,000 fr. 1915 5o2,359,ooo fr. 1916 559,692,000 fr. 1917 645,983,000 fr, Hicrin is niet rneegerekend wat in legér- kanlientn verkocht wierd. En nochtans de opbrengst van tabak plantén van is 41 °]° verminderd. In igr3, rookte elke Franschman 1,109 gratnmen. Daarmee zouden het onze piotten niét kunnen doen. Was de tabak maar zoo duur niet ! De Paus en ds Oorlog Kardinaal Gasparri heeft een vergulden gedenk lioek ontvangen vanwege 200.000 fransche weduwen die hun man in den oorlog verloren en die den H. Vader beloven liun kinderen naar de vereischten der H. Kerk op te voeden. Z« vragen den H. Vader deze inzichten te willen zegenen, die ten goede moeten komen van Frankrijk, dat nog steeds van den H. Stoel verwijderd blijft. De Paus heeft beloofd eene bijzondere mis ter harer intentie op te dragen. Die 200,000 weduwen hebben al het noodige gestuurd voor het celebreeren van die mis ni. : een albekleed in brusselsche kant.'n aulaarkleed in Engelsche kant, al het witgoed in fijnlinnen, een merkwaardige met goud bestikten kasuifel waarop enkele hoofdtrekken uit Fraukrijks ge-schiedenis zijn gebrodeerd, een in goud gedre-ven kelk. De kelk draagt het volgend opschrift, in 't latijn, « Vredebrengend door het bloed van zijn kruis op aarde en in de hemelen. Yoor vin M iangaaî ANTWOORD aan de « Belgische Standaart ». W*. O—— Dit artikal werd door de censuur voorbehouden om aan den Minister onctérwor-pen te worden A - ■ • "~ ✓

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume