De Belgische standaard

654172 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 27 Oktober. De Belgische standaard. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5m6251gc2d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Jaar — N' ^31 î11021 Zondag 27 en Maanda? S ctobex 918 AMK1IIUBMTIS mm§mm Vsor Soldâtes z mtaad 1,35 fr 3,50 S mtaadta J,7J —9— Niet SoldutcM in 't laad X maand fr. i,7j imaandea 3,s< jmaanden 5,a »o— Bnitcn 't laid x maand fr. a,S j maandta 5,ex S maaadtB 7,11 Qpttii m BeNear vin» Lt> Churmetti Zeedijk DE PANNB Klcine utokoB digingen s 0,95 fr. d« r«g RECLAMER volgcns over-•eakomat VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire. L. Dnykêrs, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Br. J. Van de Woestyne, Jnol Filliaert, Dr L. De Wolt, 0 tVattei, Adv. H. Baels, Hilauon rhans « Mii ne wegen ziir ae uwe met In een nieuwsblad van Schotland The Rade-noch Record van Inverness van 29 Juni 11. las ik volgende veelbeteekende zinsnede : «'t Ts aardig. en toch waar hoe de Britsche kolonisten dezen oorlog veel ernsiiger opnemen dan de gewone burgers hier te lande. Wij hoo-ren onder ander dal le Durham in Natal men regelmatig en stipt om 12 ure 's middags de klokken luidt. Oogenblikkelijk stopt men aile werk en verkeer, rijtuigen en wagens blijven siaan, ailes houdt slil voor eene minuut en een algemeen, eenparig gebed stijgt t»p uit duizende monden voor het heil onzer soldaten en zee-lieden.voor de bondgenooten en hunne oorlogs-doeleinden. » En hier stelt het dagblad volgende vraag : «Zou men uiets dei gclijks kunnen doen bij onsl Het verdient gevolgd te worden. Het zou eene uitnemende uitslag kunnen opleveren en der gewonen sterveling eens doen nadenken ^at er al op 't spel staat in dezen wereldkrijg.» Hebt gij 't gehoord ? Onze Roomsch Katho-lieke « Angélus » terug ia voege gebracht in het presbijteriaansch dweepzuehtig Scholland I Een teeken des tijds ! Maar Amerika geeft de leiding. Te Washington in de hoofdstad werd de « Angflus » offi-cieel erkend en aangenomen sedert de Indépendance Day. De Amerikanen verlangen hunne legers aan het front gerugsteund te ziendoor de gebeden hunner dierbaren te huis. In den open brief van lof en deelneming van 't kristen Amerika aan 't Belgisch volk, onlangs op de leger-orders verschenen, wordt ten aanzien der ge-heele wereld klaar en duidelijk verkondigd dat de wapens alléén de zege niet kunnen geven maar dat de hulp van het gebed hiertoevolstrekt noodzakelijk is daar 't de Heer der Heirscharen alleen is die de zege geeft. Dit is ook het ge-voelen van generaal Foch, opperbevelhebbei van het leger der bondgenooten, van generaai Manuy, van generaal Pétain, van generaal de -Gastelnau, m. a. w. van Frankrijk's beste leger-aanvoerders. Ja, de oorlog heeft bij velen de oogen doen open gaan en hunne blikken op-waarts doen richten. Iederen dagtreedt de zedelijke macht van hel Pausdom meer en meer op den voorgrond. heerhjk opstralend uit den hoek dei verguizing en vergetelheid waarin zijne vijanden het meen-den gebannen le hebben. 't Heidensch China, 't republikeinsch Portugaal, 't kettersch Enge-land met zijne 400 millioen onderdanen hebben gedurende dezen oorlog eenen afgezant bij St Pieters3toel afgevaardigd tôt spijt van die hel benijdt. Onlangs belastte de koningin van hel Calvanistische Holland een katholiek priester met het vormen van een ministerie. De zich vrijworstelencie volkeren : Polen, Finland, Li-thuanie, Ukranie, de Czecho-Slovakken zien met hoop en betrouwen naar 't licht dat straall uit 't eeuwige Rome,gelijk ook deBalkan-volke-ren : Serbie, Monlenegro, Bulgarije, Roemenie. Veertig ten honderd van Amerika's leger, zestig t. h. zijner vloot zijn trouwe katholieken en houden hun bloed en leven veil voor de idealen der Bondgenooten. En welke toekomst is de Kath. Kerk niet voorbehouden in het on-metelijk Russisch Rijk dat de helft van Europa en Azia beslaat ! Laaf de slorm eens bedaard zijn en aile gewoel en beroerte gedempt, laai de vrijheid van den godsdienst in toepassing treden. Welkeen eindeloos arbeidsveld bireidl zich daar uit voor onze katholieke geloofsboden van Polen, Ruthenie, enz Met vaderlijke be-zorgdheid en medelijden doorpeilt de grijsaard des Vatikaans den verren oosterschen horizont die nu rood vlamt in vuur en bloed.Reeds werd er te Rome eene congregatie opgericht voor het bestudeeren van het Oostersch vraagstuk als-ook e2n iustiiuut van Oostersche si.udiên (1). O ei'eeuige dagen kondigt de Osstrvatore Roman» de stichting aan van een seminarie van Oostersctie geestelijken in de Griekscbe abdij vau G; ullaferr ta. Daar staat nu de Russische kerk ais eene diepbedroefde; verlatene weduwe langs den weg, beroofd van ailes, verstooten en geminacht (2). Vol medelijden wt-.cht de oude ; Moederkerk van Rome liaar op met uitgestrekte armeu. Bidden wij opdat in een niet verwijderd verschiet wij den terugkeer mogen begroeten dezer verdwaalde dochter in den schoot der Moederkerk na elf eeuwtjn scheiding en ver-knechting (3). Welke ontzaggelijke gebeurtenissenontrollen zich nu dagelijks voor onze oogen of zijn ir aantocht! Ziet Jerusalem en Jésus' land nu ook terug it kristene hatu en na acht eeuwen slavendom ! Onbegrijpelijk zijn Godswegenl R. A. O'FLANDERS. (1) Studiis rerum orientalium provtnhendis bij Motu proprio van den 15 Oci. 1917. (2) Het bezoek door den schismatieken aarts bisschop van Alhenen onlangs gedaan aan Kar dinaal Amelie te Parijs heefi zijne slilzwijgend beteekeiiis (3) Zouden die nakende gebeurlenissen reed een antwoord zijn der Voorzienigheid op he schoone gebed voor de Vereeniging de Ooster sche Kristenheid met de Kerk van Rome, ver sclienen in de Acta Aposlolicae Sedis (15 Apri 1916). « 0 Heer die de verschillende volkeren ver eenigd hebt in de belijdenis van Uwen Naam wij bidden U voor de kristene voikeren van he Oosten. In aanzien der uitnemende plaats dii zij in uwe kerk bekleed hebben smeeken wij l hen te bezielen met het verlangen die te her nemen, ten einde mat ons ééne kudde onde éénen Herder uit te maken. Maak dat zij en wi ons gezamenlijk zouden doordringen van d leeringen hunner Kerkleeraars die ook onz kerkvaders zijn. Neem weg van ons allen arg waan die hen zou kunnen weerhouden. Dat d geest van eendracht en liefde die het ken teeken is nwer aanwezigheid onder de geloo vigen den dag verhaaste waarop onze gebede zich zullen vereenigen met de hunne opdat ail volkeren en aile talen erkennen en verheer lijken. Onzen Heer Jesus-Christus, Uwen Zoon Amen. » IVan en voor onze Soldatei De twee commissies Wanneer M. Cooreman het bewind in han-den nam, liet hij woten dat twee commissiez zouden ingesteld worden om de oplossing var 't vlaamsche vraagstuk en van de wijziginger aan de grondwet te regelen. Deze commissies zouden beslaan voor 1/3 ui1 personen al dezen kant van den Yzer, voor 2/.: uit personen uit 't b /.ette land. Iedor commissie zou 21 leden tellen. Bij koninklijk besluit zijn de zeven leden die de voorloopige instudeering der vraagstukken zullen aanvangen, aangeduid. Het zijn 1) Voor de Vlaamsche Commissie : Omer YVattez, lid der koninklijke akademie, roorzitter; Léo Vander fcssen, sekrelaris; Albert Brackel, hoogleeraar le Brussel ; Augusl Dewinne van 't ministerie der Intendance; Robert Godding, advokaat, Antwerpen ; Henri Heyman, voorzitler der Christene Werkvereei i-gingen en Henri Tscboffen, prokureur des ko-nings te Dkiant, allen leden. Félix Paulsen, gehecht aan het berek dei propaganda is bijgevoegd sekretaris benoemd. 2) Voor de herziening der grondwet : Léon Dupriez, hoogleeraar, Leuven, voor-zilter ; Maurice Bourguin, hoogleeraar, Brussel, sekretaris ; F. Caitolr. Paul Crockaert, Louis De Breuckere, Charles Dejonch en Ernst var Buesuyck (van 't ministerie van justicie/ leden. F, Van Langenhove is bijgevoegd secretaris benoemd. Wat Duitschîand aan Belgie schuldig staat Hiecondec eenige cijfecs die in eeeste plaats op de tekening zullen komen welke dooe België- aan Duitschîand tec betaling zal ondetlegd wotden. Gemeentebelastingen en boe en in 1914 - fr. 200,000,00 Ootlogsbelastingen tôt 1916 960,000,00» id. lot 1917 35o,ooo.oo id. tôt Juni 1918 720,000.00 — id. totOctobec 1918 376,000,00 Gcondstoffen en materiaal dooe de Duitsche^s gesto-lentotJuli 1915 2,000,000.00 Ootlogsschade dooe <\i "Notddeutsche Zeitung,, geschat op 5,000.000.oc 'tzij'omte beginnen 9 milliard 600 mi lioen frank. MaMietieMjÈ Ambtelijk wordt medegedeeld. Met het 00g op de wederbezetting van 's lands grondgebied, heeft de Belgische Regeering zich bezig gehouden met al de maatregelen die van aard zijn om de open-bare orde te handhaven, tezelfder tijde als de veiligheid der legers die op den Belgi-schen bodem werkzaam zijn. Zij heeft inzonderheid de vereischte voorschrilten vastgesteld om ter beschik-king van de plaalselijke oveiheden en van de parketten de politiemacht te stellen, welke zij zullen noodig hebben, en om zoj spoedig m-ogelijk de territoriale diensten der gendarmerie weder op te richten. Anderzijds, maakt eene langdurige bezet-tirç* door de Duitsche strijdkrachten hel onontbeerlijk strenge maatregelen te nemer om te beletten dat er, tusschen de Belgische bevolking in, en zonder dat de wet-lelijke overheden het weten, vijandelijkt of verdachte elementen zouden aanwezi^ blijven. Een Besluit-Wet van 12 Octobei 1918, afgekondigd door den « Moniteur > van 19 October 11., verstrekt dan ook tijdens den duur van den oorlog de poli lie •uaafregelen die, krachtens de wet van 1: Februari 1897 ten opzichte van de vrte: . delingen kunnen genomen worden. Binuer de vijftien dagen volgend op het in wer-king treden van dit Besluit-Wet zullen d< vreemdelingen, de Belgen door naturalisa tie, de uit een vréenjdeling gesproten bur ger die de Belgische nationaliteit dooi optie of door het uitwerksel der wet ver-worven hebben, en waarvan |de oorspron kelijke landaard deze van een vijandelijker staat is, op gevaar af politiestraff n op it loopen, zich aan 't gemeentebestuur hunner verblijfplaats te kennén moeten geven De vreemdelingen zullen enkel in Belgi( mogen verblijven, zoo zij er toe gemachtigc zijn door aen Minister van Justitie. In di geval, zal een steeds herroepelijke verblijf-kaart afgeleverd worden door bemiddelin^ van de Diensten voor Openbare Veiligheid afhangende van het Ministerie van Justiti< Door het Besluit-Wet van 12 Octobei 1918 wordt ook voorzien, dat de vreemde-lingen, de burgers met vijandeKjken oor-sprong die de Belgische nationalititeit heb-ben^verworven, de personen diegeen vast< woonplaats in België hebbén en deze wiei betrekkingen . met den vijand verdach maken, er toe verplicht zullen kunnen worden de plaatsen te verlaten waar hunn< aanwezigheid gevaarlijk zou kunnen zijn in eene bepaalde plaats te gaan wonen er zelfs kunnen geinternéerd worden. Deze maatregelen van denzelfden aarc als die welke in de andere oorlogvoerendc landen genomen werden, zullen toelaten t< beletten dat de werking van door den vijand achtergelaten agenten of spionuen be-lemmeringen brenge in het spoedig her-stel van het regelmatig nationaal leven in de bevrijde landstreken. De Engelsch^n doorbreken de Duitsche lini< tusschen Valencienms en het bosch van Mourmal- ■ii'îiuoue11 11 De Franschen rukken de Oise over en verpliehten den vijand tôt den aftocht- 1 Belgisch Front 25','ctobi 23 uur. Ncy;al k-gc artiilerif.-strijd op het front en be-drijviejheid. der patroeiljea. RANSCH FRONT PAKjS ï6 Octobrr 7 uur. isa het kaoaal der Oise overgesto'<eu te hebben en een prachtigen vooruitgang verwezenlijkt te hebben zuideliÎK Origny en Viliers le Sec hebben vve t.sce vijandelijke aanvallen afgesla-gen O. het Kanaal tusschen Long-champ en Noyelîes Op het front der Serre en Souche is onze drukksng begoanen. Oostelijlc Rethel hebben we Ambly-Fleury bezet. fcNOELSCH FRONT LONDEN 27 Okt. 1 uur. Wij liebben ons ge-vechtsfront lot aan de Sclielde nabij Tliiaut uil-gebreid. Overal werU den vijandelijken tegen-stand gebiokeu en gingen wij vooruit; op onzen recblervleugel bezelten wij Ois eri Robersart (□abij het Mormalbosch). Op 't rechls middeufront vorderden wij tôt Quesnoy. H«t dorp Chissignies werd bezet en we trokken de Ecaillon over. Daar mieken we verscheidene zware batterijen buit. Op onzen linkervleugel viel Ruesties in ons bezii. tVa verwoedfi gevee-iien is ook hel be-langsijk dorp Voiidegies op Ecaillon in onze j maclii gevallen en vorderden wij O. hel dorp. . Tusschen Verchain en Thiaut trokken we de ] Ecaillon over en bezetten Mondiaux. | Gis!fr hebben we ruim 7000 krijgsgevange-n, : • iiomcn. V- i: btii.ikt(:ii de algemcenelinie: 1 v r : r E der S imbi r naar Oise, bosch van Morrnal, Quesnoy, Vendegies, Scheidevaart lot Maisg, dorp dat is ons bezit is. Burgemeestet riax vrijgesteld Amstecdam 25 Okiobec. —■ Hiec komt het nieuws oe dat de Duitschers buege-meûsteE Max hebben vcijgesield. Zullen ze Gent ontruimen De becichtgevec van " De Telegtaaf,, seint uit Sas vau Gent dat de Duitschers Gent ontenimen. Ondec gebcuikelljk vooebehoud. De Rijksdag steunt den Kanselier Men weet dat Max von Baden in zijn laatste nota verzekerde dat hij op de groote meerder-held van den Rijksdag rekende. Na zijn laatste redevoering heeft de Bijksdag met 195 stemmen tegen 52 en 23 onthoudingen zijn vredespolitiek goedgekeurd. DÎT DEN ZAK. We toepen de aandacht van de be-voegde ovecheid op volgend feit, dat r\-dien het echt woçdt bevonden, ongetw.«-feld dooe den Ministet met de noodige gevolgen in aanmetking zal genomen woeden. Men schtijft ons : « Als buegedijk postkleck aan het ftont, neem ik de eetbiedige veijhéid u eenwaaclijk vecblufFenden endraakschen maatcegel te doen kennen, die ons be-stuuc uUde P... ten onzen opzichte heeft genomen. Ziehiec de zaak : Wij kunnen in 't vetvolg geene vdjbiljetten meec bekomen om vtouw en. kindecen in Fcanktijk te bezoeken. We moeten dus onze ceis TEN VOLLE betalen. Arnen en uit Mijne vtouw ligt ziek te , ik kan haac niet meec gaan bezoeken, om-dat ik twee huisheudens moetende ondet-houden, hoegenaamd de middels niet heb om 200 feank in detde klas vooe de ceis uit te geven. « Als we naac 't feont kwamen was de eetste vootwaarde dat ons op tijd en stond, vetlof en vtije teis zou worden toegestaan. We kunnen niet gelooven dat d001 Ministecieele omzendbtief zulk hp«lnif wpî-H vrijstelliQg- der krij^sge angenen Uit Bcussel woedt officieêl geseind dat de Duitsche gouwheec het dekteet van vtijstelling van aile polttieke gevange-nen en ontvoetden hteft ondetteekend. De Toestand De Koning heeft aan den bericht-sfever van het Parijzer b!ad « Le Journal » een onderhoud toegestaan. Na den heldenmoed der verdrukte bevolking en der soldaten fnaar waarde opçehemeld te hebben ver-volgde 'de Koning : « De zege is reeds groot. We zullen haar volledig mai-.en. De volle-digfe overwinning kan niet meer uit-Mijven. Nochtans mogen we niet vergeten dat de beenen onzer soldaten zoo rap niet vordereu als de begeerte onzer hartea het wenscht. Ja zeKer, denk ik steeds aan dea dag waarop ik ons vaandel te Brussel zal moisn te wapperea han^en, maar we z^jn er nog zestig tôt tachtig Klm van verwijderd en tusschen de beide legers stroomt de Schelde ». Wij mogen oas dus og aan hevi-gegevechten verwachtèn. Uit al <le ambtelilke berichte s van heder. blij -.t dat de Duitscher zijn tegenwerKicg is begonnen, Op de afleidingsvaarî der Leie in Oost-Vlaarsderen, v6or Doorciik in Henegouwen en om V i-lencieunes in Frankrijk biedt hij he-vigen tegenstand of voert tegenaan-vallen uit om zijn stellingen te handhaven.V\e moeten er echter da*rom es meening niet op nahouden dat de Duitscher zich op de Scheldehjn wanl'opig zal vastklampen Ailes

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung