De Belgische standaard

402 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 März. De Belgische standaard. Konsultiert 14 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/np1wd3qw7t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4^ «J&ar — Jfô* 43 ?gi4) Vi^ijdag 15 Maart i9ië ABOKN£iIEHTEN | Voor 8»Matea J I maa»d ir. I,«| j a nuidn a Je |j 3 mft^iadM 375 j^j Niet Seldatec , ; in 't liKd. m I maand fr. 1,75 ^ a tntaridcn 3 50 ^ 3 isaaanden 5 25 j Buiten 't lacd: I I maand fr. a,50 1 a maanden 5,co * 3 muanden 7,50 —0—• DE BELGISCH STAnDAARD s ïîsgîiïtâii 8KWIIS Elelnt tttAca- digiogea ! §.SSL de régal vslgsai OWMS-fesasBt.«psgoo -- 8 A A R y V • fmjm Mtdemgrkw* : Ml E, istoairs. L 0«yk«rs, j»2 lartraa* ¥«a l»f IdMfcta, Dp ta* da Faro, Ûr. ï. tan & WaMiyac, Jfvel #lilia«ift, Or L. .Oa Woll, I. Slmeao. 0. Wiito, A<w. ». Bmo, Kfi&rira Tbaisa OPRECHTHEID Dat ia es-s <?ea§d die 'k son wift^u esc bij aiistfk Yla«ra«chs hoedaaigheid heet^s, •a bovensl eea soidateft^ergl Zfgge'S r ai meo raeect, het zcggea aeoals wsa bel meent, solder oae-ï?<?gen — daaro*n RÎct zonier belsefdhsid —• dat inaef. het k-eaiae-kea lijn y8ïï îemsad die strijdt 7oor h-it rccht en dis wo.rdrerkrschtiîîg «sa msiaeed te wrekan hceft Ea dat gij, mijn vriend-aoldsat, a cp de teeaea niet îaat treppsn, of door geea baichelarij Iaat hedoddsn, ge-taig ik gaarne, ea daarraa aprekea de dags-lijksche tcoaeeltjsg ait het kaatoanemests-levea heel daidaltjk, Maar z?§ ma eeae, jas, mija vriend, sijt ge even eprechi tegesorer a eigen, ea zijt e*ea rfehtzinnig met ni? eigcn harl ? lk zag a vit vsrlaf wearkeerea, ea toea rnen a vroeg cf ge à vermaakt hadt «u heel aw deen s»o dahbelzisnig ; ea aan uw# vertrouwden badi ge sooveel ta vertellaa dat a blozen deed, en dat ge niet gaarne door andcrcn gewcten hadt. Ea 'a and«raa> dsags giog sr eea brief wsg caar gskere « es ère satie » aaa wisa ge, ia aw beste freaseb, s*9TDel hartelijk« dîagpa te cehrij-Tsa badt, wi«a ga sprsks® ®o§st over li*f-de sa «clfi otrsr getrea^heJd ! Naar haar, soo bewe^rt ge, gaam si uw gedscVtea, voor haar sHss* l«att «ça aag, ea ga suit vaa kaar «®» aatwecrd krijfsa, gs weet hst, ait weart f a kaar a&ngebsdaa miasear H«:«k#lxar ! Lafaard I Di# woordeo tao ges wried bliskon m ciws oarea, se zija TOdr u aist te fcsrd 1 Terwijl g» dit brie?ea fchrijtt, kemea e? daa niet roor bw^ïï gsest beelden ait hei bezette lasd ? DscJtt g« daa aist aau de nioeder die a jggands toea '^ge weggingt en die na nog aile dagea wseat «ia bidt om u te ziea weerkserea '' sierk vas lijre, en sterk raa zlel" ? Ziet ga daa met vôor n het meisja dat ge benlndst ea dat ga ceo hartstechtelijk lief hadt, dat ge misKchies een oogeablik aarseldst ta^isohen aw plieht tega5»«?er haar en aw b»»gara pîicht tegea-orer het vaderlaad ? Wie waet hebt ge nieî te daakeo aaa eeae vroaw <iie ïôor God ea de wet katr lefeaslot aaa het uwe rer bosd ; aaa kiaderksna, aw eife^ «venbeeld die a aissehiea kwaœea te geaiosî gekup-peli toea gs Taa aw dageHjksch werk weerkeerdet, ea die niet «phoadea aaa hua treareade aosder ta vrag«n waaReef se rader toch sallsa wserziea ? En ^aa darft ge aaa de verleidster die « aile hsiligs licfde daed vergeten s»o tt-trappelaa, neg sckrijy®a om r troowe gs-roelera raa gsEPîgsBÎa^M ®n Ikfde Haickalaar ! Lîfaard i «a 'k toteg erbij : dwaze jsageliag die a zglren e«a fpeelbal maakt ia raige haadea 1 De raiaaebrief die a ia a^tweord wordt weergestaard, dient œisïcaien roor de hoa-derdste maal, ea ge hoort niet ces s den schaterlach die er in daorkliakt — ge veelt het aiet eecs dat ge u verkccht hebt ea dat ge nog dea rug niet g^keerd badt eer er reeds om uw onnoozele Tertrouweiijkbeid gelachea werd ea gespot 1 Denk daar csna op »a, m se? au ook uw eïgea zûtm asita d« hards waaraeN aie ge verdie»t. Daet ge dat niet, daa sait gc j«5b-sehiea laostas datées dat fa op d?a dag d«r tera^kojast, cf m.nder, « f yçrloofiie, of cchtgcseoîs u die tarde w^arbeid zsl moeten roonsggsa en zal dan la uw febro-kaa lerçasgela^ si =3 str-f ItggeK die ge eu OBtloopsn kuat nog, zoo ge tegeao^er uw eigea hart reobsUisalg witt zija, T. Z. S HOOGLEERAAR DECOCK'S MAENING over het AGTIVISME. Georaagd naar zijne meening over het Activisme, antwcordde de gelterde Professor het volgende aan Frans Van Cauvrelaert— Vrij België 22 Febr, 18, Ik schreef rsedam 1915 dat we onsrecht moctea balcn, »iet langs den wçg Taa #p-staud ea misda^ig 7erz«t, niet aaa de Jijn Tan Daitseke of aadere Yfsemde belacgea, nsaar laags lijaea yaa sai?er Viaaaisiche gsleidelijkbeid, langa den langea ea volhar-deadea, maar eerlijkea en wettigoa weg Taa Treedzasae OTerreding,ea dodinatige akmea-trekktog aller Vlaamachs krachteu. Daareit Tolgt logisek, dat ik het optredea vaa den •* Raad Taa Vlaaaderaa " niet kaa goedkearan, waat die " Raad " bewandalt ; aiat ^en " eerlijkea wettsîijken weg ", hij \ bswasdelt des weg vac ket doel hsiligt-, de-middel«n, ea daarop kan gesa segea roaten. Ook Termeen ik dat hij ht t wesen Tan ^ anse Vlaamsehe bewsging misksnt. Oase | Beweging beeogt inamsrs ssifeta andera daa I Toor ona Ylfiaiiflsche volk zijn g@eaielijk« j zaifstaadighaid te yeïoverea. Dvch daartoe ' hebban We geea ge^aarl^k bèreap ep »raem-' de iaogeadhed@a noodig, daartoe behoeren ; we ook ge@n Ylaamaekea Staat volkemea 1 loa vaa dea Balgtechen, daartos volstaat een ( atelletje Bdgfaohe weUea en inriohtinges, ] dat veikom^a oazea geesielijkea grasi en ; bleeï van Viaanderea wsarborgt.Ea zou ket zeiffcewnate Ylasteadoos, dat sterker wordt ! met den dag, dat niet kuaaen v«roveren cp ' zija bioaeBlaudache tegesataadera, hoe afug ! ea Yerblind die ook mogea zija ? » Kesiaaa, we wetea wel beter. Lsst het | eerat maar ces» vrede wordea — hes eer hoe Iiever — en Iaat België maar weier eeaa j oaafha&kelijk waaers vaa ails laaden, daa helpea we oas zelvea we-1. j ' \ Rond de Roemeeasche Vrede sonder-bandelingenUkranie tegen Roemeoie ; Mea weet dat er epraak ia geweest ia ; fui! voer den cfatand vsa d@ Debroutlja-' provineie aaa Rosmenie een zeker geweat j ma Basarabie tos te kaaaan. Ukraaie die m\k% te weten ia gekomen J heaft ^eprot«steerd ea |gvrai*gd daarever ! gepoNt te wordea, Zal Bulgarijede OobroudjakrijgeD? . 't Schijct dat Dustecuirad aen Bul^arije | aleehta dan de beloofde Dobrou«!ja-provîn-cie zal afataaa wa&aesr Bnlgarije een kon^ trakt aal onderieskend hebbea waarbij het j all»rlei vooide&leo op economiach gebied aan Duitaehland verleeat. lâaatste Uui» j BELQISCH FRONT De Belgen vallen aan Z. Lombarlzijde. ; Op 12 Maart, 'a morgesa, aijn enie troe- , ' psn de daltschs loepgraven Z. Lembartzijde : j bianeogedrongen Zij droegen verder voor-ait en bieldaa in essn bios^tg lijfgevecet een | TÎjandelijk*;Ki tegepaanyal st^p. | Engelsch-Fraasch Front j j PARUS osddt : Een vijaadelijbe aan?al j W. Vaudaaincouï i (G; ampagee) werd »fge- j alageo. LONOEN m«ldt : We Yoerden een rit uU ' Z 0. Polygoaebosch en braekten 37 gevan> genea met drie aitraljeuzen ep. 9 DE T OESTAND Het duitsch offensief... in de lucht ! Blij??n we in de oczekcrkeid aepeBa het daitaohe effenaief op 't Wcatslijk fre%t, over het daitsohe oflecaief ia de lacht moe-, tes we geea begoccheliafsa meer koeaterea. I Het algsmsea efisaaUf der Daitaehera draagt op eea algsmeeae vrad^abatracktiog. Daitrckland a^awt dasrop aaa door hat weord en deor de bomm«a. Het wspe» blijft voor 't oogenblik rusten en dat sal wel in de uitdrukkelijke bedoeliDg van het duitacke pian iiggça. Vea HerUbg heeft het duitacka offaesief » ingrat met zija bsruchîe rsde waarin hij , Belg'-S vroeg onae vredeayoerwaarden te 1 laten keaaea ea tsaelfdsrtijdt zij s ioatem» | ming met t?9 dsor Wilaoa v»oruitg«s«tte ; vredesvo^rwaardea aaa den voeriitter vaa | de Amerikaanache repabliek liet weten. Beijjjii heeft daarop reeda op zijdeliag-| gobe wijie geautwoord, maar ?oa Hsrtliag waoht weg ateeda op de aitapraak van Wil-! aon ea so#laisg die niet ia gekouen, kaa Daitsekland bazwaarlijk een offenakf ep | hst Weatelijk front inzetîen. Het zou ia> ; druiachea tegea dô atelliBg door von Hert-' liag gesoiaen. Maar intaaaehentijd raeeat Dnitaohlaad toch het cogeablik gek^men @m iavloed ait te aefe&ea op het morasl der Bondgenoo-ten tea eiade d?aa veor eea " treffelijkea " j vrede, zoo as dat ia Daitschlacd noemen, te ateismea. ( Vaadaar die^Iiegeraaaa^allen tegsaLoaden . en Parija, die bijaa iederen nseht worden j uitgavoeïd. Ong^i^ijfeld ia dit een achrik ; kelijk wapaa,iaaar 't is een wap^a dat aaijdl , s! twee kanteu. 't Bo®z«?at achrik ia maar j osk haat ea wraak ea dit laatata kaalt, ia | daae oogenblikkea, wel de boveahand. Is l diea Duitaehland dus de&kt daardoer Rage-j laad ea Frafckrijk te bewegea, alaat het t leelijk mia, waat in deze beide laaden ia de 1 vo'kaweersUad even groot ala de weerataad [ der aoldaîen. I Wat eebter vas grootgr bedi«4 mag ge-ao6md ia de vliegsrsrit op Napela. 't la de eerate maal dat tulke rit, met uitsîoitead . poHtiek inzioht bedoaid eq BitgcToerd.t .'gea | Italie wordt aitfeapeeld. I > • i Dsze vliegeraaanvallen meetea dua niet ala een veorbode vaa het offesaief aaasian wordea, maar Teeleer «la een dniiaeh, en eea echt duitach ! middel ©m de burgerlijke bevolkingen voor 't alaiten Taa den vrede op te winden. Maar kaaaea we dat daa ook niet ? hoor ik al dadelijk vrag?n. Seratena, we gaan vaa dit princifp ait dat de atelregsl 00g voor 00g «m tand va#r tasd aan kriaiece msnschea niet betaamt en vervolgena we latea de dait«ebe s'e;len ook niet gerua!, maar kieaea bij voorkear deae watr we, ep militair gebied; den 7i:and erge alagea kuanen toebrangen. Ea we salies het ffwachtea wie het Uager zal althoudea : zij cf wij. Zij die werkea met barbaaraehe oaeeriijke of wij die werkea atei reohtvaardige middslen. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Nog de duitsche aaav&l ■ aar Reigeravliet Nog esk^ls wûordsa aie het prachiig gedrag ea den oaweerataaabarsa wii vas onze jo£g«nJ3 zuilsa dosa aitkomeo. Oaig troepea hsbbea i4 urea a*a eeaatak mostea atiîjdea tegen es daitsehe kear-korpata.De aaa7al bsgoa ©p 6 Maarî, om 4-3a a. 'a morge&a. 't Bsgoa met eea h$faah bombardement op onze groote wachtsa, b»achis-tiog dis «es uur daarde. Toen Iiepea de Daitacfeers ia dishte g»le-deren t«n aaaval. 't Wararn trospaa van eea dirisie, so$ pas ait dea aseter va» Kamerijk gekem^. Ds aanval girg gepaard îaet eea aanval vaa vliegera, dia hsel kag vliegeade onze traapsn miiraijeerde». De saurai tegsn de Zaideiijke grsots w*sht werd tctaal a%©aiagsa door de artillerie' ea maahine^eweervarsn. Voor ds groote noerdelijka waokt droag^a de Daitaehera in sevea kUine peatesa. Komœasdaat Brenez mat es,?®» raann«w hin-ld atasd kij etn khin brafgesfeeofd, tefea e^n drichetdardtal DaHaobera. Na een nur we&rata&d kwam Laitena^t Vanden-h&uvel met 18 man ter feulp gesneld> Hij ging met sijs maanea ®asr 't ksatonneeiaat ala hij d^a net^liges toàstaad rer»am. Dadelijk reehlsemk%er gsmaakt om kulp te bieden. Onze nssansn gsan dadelijk over tôt den tegenaanval ea keroverea dea peat wslke de Daitaehera voor het braggeaheofd hadden kannea beaattea. iQtaa<chentijdhad g^erad Dablaawe dea Itegenaaavâl hevoba. Oaasa liiiaria eam de daitftcbe poatea raa Klooateîkoïk ea 't kas» ! teel vaa Vioagne osâer vaar abook al de verkeerbruggetj«s va® den viia&d. Toea begoa dea aaa^al ait^eroard dear de jageramet maj»e? T#±ts m coaunaodaBten Landrin en Ovsrisep aaa 't hoofd. Hua tegeaaa@Yal gast o?er de eenige loepbrag di«s ovsrbiijft ea waarop de daitsche achrap îj«.Ï3 nserâtrijken. Om i3 uar waa de eerste psat ia oaa ks-| ait. Rond ds ses aadere k laine poatea word î het eeâ hemeriach g9?s.eiit. De artiUerie ] achiet me t een œsikwsardige jasatheld Op-j voigenlijk w*rdsa aile peats» herorwd, la den laatatsa poat kad duiUehe ef^eier sicb met aS mas en a mitralj«azea Ter-1 aa'ss.r ai, Ds achatplaata w«rd ieit^rlijk ver^ra'ad De daitsche officier poêlai de p-sat, maar drie atappsa verder wordt feij door «en @h«a ' onthoefd. Sleohta drie duitsche aaldaten kwamen lerend ia 01 se haaden, Om 17,60 uren waajde to«ataad heekmaal herateld. . | Daitsch® M»thed«m | We kendea ae vaa ia 't begia Tan dea oorlog en in den oorlog kebbea de sackt-zinnigr(!) Daitsahera ze niet verasderd. la-1 tegeadeel. Tegeaorer ds Beigea zijn se atg i hatelijker ea oameasehelijker ge worden. OoHeeit maar : î De belgiache viaB^keraloep "Edward-Marie " bemaad met vie? koppaa werd deor i 't geachat vgn eea daitack^a oçdenetir ; aaiigevallea. Drie masuea koadea aaa baord i van eea redding8leep komen, m&ar de kopi-1 tein werd deor een obaaacbsrf soo erg ge-] kweat dat kij op dek bieef liggea. ■ De daitacha kapiteia villes de de aloep | bij middel van hommes tat siakea breage Ivaarde er naartae ea waa geleid daar tw der ia de reddingaboat aatasapte viaschs. Aaa baard vaa de aloep gekomea vond»^ ze er dea belgiaohea kapiteia liggen. De luchtaanvallen tegen LONDEN, PARUS, NAPELS Op NAPELvS werd^a twintig bommea ge¥?orpen Asie bc-mmen vielen middea de volkrijke wijksn Ook «en beataurbare laehtballoa overfloeg de stad en wiarp tor-pillen uit. Verschillende kaikan zoaden erg • beaohadisd zija. Het getal alaohtoffera beloopt 16 doodea ea ko gekwetatea. Z H. de Paaa hceft tegen deie aaaalag j krachtdadig geproteateerd< | De laatate rit tegen Londen hacft 05 alacht-offers gemaakt waaronder ae de «dea. M an kent thana het getal alaohtoffera vaa dea kïttsten rit tegen Parijs* la atad salf werden 29 peraonen gedood, 5o gekwetat la de vaorstsdea werdea & peraaaea ged» d ea ag gakwetat. Eaa erg ongeluk gabaurde ia eea der* aardache achatpiaala Taa dea Métro. 66 pe'aeaen werdea, doer paniek bsvan-gtn, deor veratikking gedoad. 't Zija aile* vrauwen ea kiaderea. De kutate aanval h§eft de Dat: ktra vier goiba'a gekoat. Za werdea taaacke* Parija ea Meaax op dea terugteeht aeergeaeh»tea, Da aaaval word geieid deer a a doit» aehe eaesdriilsn-, 't sij dua eea koa^erdtal teaatellea. De daitsebe stad Cobïentz door eagelscbe vliegers gebombardeerd Sngtlacke vli*g«ra kebbea ia vallea dag de groote duitaoke atad Ceblenta gebom-bsr^eerd Daisend kiioa bommea werdea ge-worpen. BERICHT Aan dt Belgen geboren in 1899 5 H#t be«lait-w«t Tan 20 Febraari 1918 roept se ep tet 'a kaés disast. De iz 1899 gabore* Baissa w&ika sich ia het aiet d»®r dsa vijas>d baiette gedeelte vaa Weat.VlaanfJsïea b«»T#ade», auilea zich moeten, op str-^f vaa de g«re*ktelijke aanctûs ®p teieep&a, ?©or dea 1 April 1918 aanbieden op hst g«s}»a«teikaia Tan kan yerhiiifpiaata, ea er «sa iEsckrijvisgaballe-tija isfullea. Zij z%U»a o»k ia£ckrijvicgaball!#tijM ma-gea saavragen «an dea Bar$eriijke« Qaa-veraeur der prerincîe en hçm daaalfde, be-hearlijk inegreld terugïendea voor dea hierboren aastgsgsvea datuiu. ( Zy znlien later voor de werfingscommig' sis gerespen wordea. Zij die btkwaam vosr dsa diesat zaliea gsaordeeld wordea, sallea *ich dea 1 Mei 1918, naar het Oaderrioktingaoentram meetea bege^ea. De wervingsoemmi i*a uilea echter eea aitatel mogaa verleaaea aaa de boageacheal-en o^llegeatadeatea opdat deze lioh soudea kuan?n eaabifdea voer n exameajary of het schoeljaar soadsa kunaen eiadigen. Io gsen ge?al sat dit aiiaiel laoger mogea duren dan tôt i5 Aagaatua 1918. Zoader aille* aaa te nemea, kaalde de daitaoka kapiteia sija revel^erte roeraekija en acheot dea befgiackan kapiteia doad, i oader de aogan ys» aja twee makkera Hij | maeaî masr met de drie aadaraa ia de red-J diagshoot «ijn geatept, segdc de daitaohe kapiteia. Eaa der drie aadsre viaaokers was de soea vaa dea bdgiaehes kapiteia. De daitacbs kapiteia deed de alaep pprin-gea ea liet de drie sadere «iaaohera seader eten of driskea tea proai aaa da weelige see, op twintig mijlea vaa de kast. Dat ia duitache méthode 11

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume