De Belgische standaard

199 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 05 März. De Belgische standaard. Konsultiert 14 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mp4vh5dk1c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I I Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land IIIII»«UIHW^»i d.q-Temr-u JlM'.av.grr-Br~ -rrer --xrva.'cmrTr 1 •" tw.-i-r.c-^^tyirrrfr.-Wiri.-nirîy. •- - JÇK» « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. - — ■ ■ 1 Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. ASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT, Firmin DEPREZ. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vturhtelinfyp.n : a inlasschinp-en van 1 recels. o.co fr. Duitschlands oprechtheid. Er gaat bijna geen dag voorbij, of we krij— gen te lezen dat Duitschland in een of ander dagblad of tegenover een of ander neutraal land beweert, dat het tegen wil en dank tôt dezen oorlog gedwongen werd. Niet Duitschland heeft den oorloggewild of gezocht of zelfs verklaard; het haakte enkel naar vrede, maar werd aangevallen door andere mogend-heden ijverzuchtig opzijnemacht,zijn snellen vooruitgang, zijne heerlijke kultuur. 't Zou niet veel schelen of het reuzenrijk zou zelfs België betichten van aanval en plan van an-nexeering ! Hoe zijn al die declamaties over liefde voor den vrede, zuiverheid van intentie en hand-haven der gerechtigheid overeen te brengen met de volgende regels, getrokken uit de brochure van A. F. De Savornin Lohman, waarvan ik den korten inhoud gaf eenige dagen geleden. Ze werden geschreven in " La France sous les Armes ", door een ge-wezen oorlogsminister van Wilhelm II, Bronsard von Schellendorff, en geven dunkt mij, Duitschland's gedachten op eigen zen-ding en toekomst klaar en duidelijk — 'k zou bijna zeggen naïef, indien het terzelfdertijd niet zoo brutaal was — te kennen : " De aanstaande oorlog zal verschrikkelijk zijn. Tusschen Duitschland en Frankrijk kan het om niets anders te doen zijn dan om een duel op leven en dood. " Tobe or not to be ", zie-daar de vraag die gesteld zal worden, en niet zal worden opgelost dan door den ondergang van een der strijders. Laat ons niet de bescha-vingstaak vergeten die ons door de Voorzie-nigheid is opgelegd. Evenals Pruisen krach-tens zijne bestemming de kern heeft moeten zijn van Duitschland, zoo zal het herboren Duitschland de kern zijn van het toekomstig Keizerrijk van het Westen. En opdat niemand er onbekend mee zij, verklaren wij dat voor-taan ons continentaal rijk recht heeft op de zee, niet alleen op de Moordzee, maar even-eens op de Middellandsche zee en den Atlanti-sclien Oceaan. Wij zullen ons de eene na de andere ALLE provincies opslokken die grenzen aan Pruisen ; wij zullen ons achter-eenvolgens aryiexeeren Denemarken, Rolland, België, Franche-Comté, het Noorden van Ziuitserland, Livonia, daarna Triëst en Venetië,eindelijk het Noorden van de Gallische streken, van de Somme tôt de Loire. Dat pro-gram dat wij zonder schroom proclameeren, is niet het werk van een dwaas, dit rijk dat ivij willen stichten is geen utopie. Wij hebben van nu af aan de middelen in lianden, om het tôt stand te brengen, en dit doende zullen wij ons door geen beletsel van welke soort van coalitie 00k laien terughouden" Hierbij is geen commentaar noodig; on-mogelijk de theorie van 't geweld, de zucht naar oppermacht, klaarder en 00k onbe-schaamder aan den dag te leggen. Hoe klinken daar nevens de protestaties van vriendschap, de herhaalde verzekeringen dat er van geen annexeeren spraak was, die België te hooren kreeg, zelfs na 't uitbreken van den woesten oorlog ? Gelukkig heeft België geene aandacht aan de huichelende woorden geschonken ; eer en recht waren meer waard in zijne oogen, en het heeft den reus een vuistslag tusschen de oogen toegebracht, die hem deed duizelen. Duitschland, het machtige Duitschland, met zijne onverwinbare legers, zijn ongeëvenaard organisatie-vermogen, zijn veertig jaren lang ononderbroken voorbereideoorlogstoerustin-gen, zal zijn val te danken hebben aan een zijner kleinste naburen, vooraleer zijn droom van wereldheerschappij verwezenlijkt worde. " Hij die de wereld — al of niet met onze goedkeuring — regeert, schijnt m dat vormen van wereldryken en dat optreden van iiereld-veroveraars geen behagen te scheppen.Althans reeds van den bouw van den toren van Babel af is telkens die wereldheerschappij ver-nietigd. " (1). L. DUYKERS <i) " Gedachten over Oorlog en Vrede " door Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. Kunstfeest. Zondag namiddag, Half-Vasten, geeft de Belgjsche Standaard een Kunst-f -'-st ten voordeele van het Rood Kruis. Het Programma zal bevatten Muziek, Liederen Declamaties door den heer L. François, isten prijs in den weder-landschen wedstrijd te Mechelen. Het feest zal aile liefhebbers van kunst voldoen. Het Kruis. I. O Kruise, den Vlaming door moeders hand op 't voorhoofd gedrukt en in 't harte geplant ! O Kruis voor de nachtrust ! o Kruis voor het werk ! o Kruis aan de haardsteê ! o Kruis op de kerk ! Geen hand zal U schennen, geen storremgeweld d»t 't kruisbeeld in Vlaanderen ooit nedervelt. (3 maal]. II. Eens velde de vijand het kruisbeeld hier neêr. Toen grepen de knapen naar vaders geweer ; en moeder verborg hun haar vliemende smart. en vest' hun al beven het kruis op het hart. O gaat nu, mijn zonen, en strijdt voor Gods kruis, het voere u ter zege, en brenge u weêr t'huis.(2 maal) j m. I Niet één heeft het hoofd voor den kogel gebukt ; ! zij vielen, het kruis op hun lippen gedrukt. ! Het Kruis op hun borst was wel rood van hun bloed, ; maar sterven voor 't Kruis, dat is Vlamingenmoed. 1 O moeder, en ween niet in 't eenzame huis, | uw kind is gestorven in de armen van 't Kruis.(2 m.) IV. O Kruise dat waakt aan den rand van het woud ! O Kruise van hardsteen met lettren van goud ! Gij zijt met den Vlaming in 't graf neêrgedaald, en rijst uit het graf nu en zegepraalt. O Kruis in het bloed onzer vadren geplant, Bewaar steeds en zegen ons Vaderland 1 /a maal./ Het Doorsteken der Dardanellen. Over die oorlogsoperatie gaat deze dagen méér gesproken worden. De straat die de Zwarte Zee met de Egeesche Zee verbindt, dwars door de Zee van Marmara heen, heeît altijd op stuk van handel en nijverheid en 00k in oorlogstijd een groote waarde gehad. Zij scheidt Klein-Azië van Europa en is de slag-ader van Turkeië, waarvan Constantinopel het hart is. De Zwarte Zee wordt gevoed door groote stroomen, als den Donau en den Dnieper, 't Overschot van die ontvangen wateren vloeit langsheen de Dardanellen naar de Middellandsche Zee toe. Een gevolg hiervan op strategisch gebied is een {elle afstrooming der wateren die het opvaren der schepen moeilijk maakt. De Dardanellen — eigenlijk de zeeëngte tusschen de Egeesche Zee en de Zee van Marmara —zijn niet breed en van beide kanten zijn de kusten met forten en met Kruppkanonnen ge-wapend.Een derde moeilijkheid zijn de talrijke mij-nendoorDuitschersen Turken onder 't water vastgelegd. Welke voordeelen een mogelijk doorsteken der Dardanellen en het daaropvolgend inne-men van Constantinopel zouden medebrengen is nogal wel uitgelegd door een Engelsch Ko-lonel N. T. Maude, in den Evening Standard. Wij vertalen hier nagenoeg zijn artikel. «'t Is met een innig genoegen dat wij het begin aanstippen van een doorgrijpend hande-len in de Dardanellen. Sinds weken is de oorlog in het Westen aan den slenter. Hij wordt er bijna onmogelijk ge-maakt door het modder en het slijk die de Winter natuurlijk medebrengt. Doch in 't Oos-ten schijnt de zon schooner dan ooit. Onmogelijk dus natuur en weder op te roepen om het achteruit blijven van goed nieuws uit het Oos-ten te 'rechtvaardigen. En nochtans iedereen die met den toestand in het Oosten iets of wat bekend is, verwachtte zulk nieuws van voor lang. Is dit doorgrijpend handelen niet het gevolg van het persoonlijk initiatief van ergens een bijzondere, dan is het wel enkel een gevolg van het inzien van den toestand die klaar is. Die toestand werd ingezien door iedere officier die ; de wacht houdt in of over de Oostersche zeeën en werd besproken in iedere mes-vergadering j in Egypte, Malta en Gibraltar. Immers sinds de Crimeeoorlog en lang daar-voor reeds bleven wij gedurig op de hoogte van den dagelijkschen toestand der Dardanellen verdedigingswerken en — troepen. — Wij wisten namelijk 00k of ze betaald waren of niet. (1.) Ik herinner mij menige nachtwaak op het dek van ons troepenschip, toen wij den tijd korter mieken met onze gedachten te wisselen over de plaats waar onze troepen zouden aan (1.) Engeland en 00k Frankrijk, meenen we, deden de geldelijke voorschotten die dienden tôt het verster-ken der Dardanellen. De beide volkeren werden door den Turk in de doeken gedaan. land stappen in geval wij eensklaps order kre-gen een onverwachten aanval op de Dardanellen mede te doen. En nu, sinds de Turken zoo heusch geweest zijn ons de gelegenheid te ver-schaffen heb ik verwonderd uitgezien naar het achteruitblijvend oogenblik waarop die lang besproken droom een schijn van wezenlijkheid ging aannemen. Kunnen wij de zeeengte doorsteken? Sedert de onderhandelingen, die het Sint-Stefano-Verdrag voorafgingen, hebben de En-gelsche ingénieurs aile mogelijke studiën ge-maakt over de Dardanellen en natuurlijk zijn die kaarten en plannen ons werk voor jaren. Wij zijn op de hoogte van aile bijzondere moeilijkheden nopens de verdediging der Dardanellen met mijnen; wij kennen de snelheid van den vloed; en wat toen een ernstig gevaar bleek om de kleine draagkracht van ons scheepsgeschut, is meest verdwenen bij de zekerheid waarmede de huidige kanonnen kunnen treffen en vernietigen op afstanden die ons in de jaren '70, '80 en '90 als ongeloofbaar voorkwamen. Ten koste van eenige schepen, — niet talrijk meen ik — kunnen wij den doortocht der Dardanellen vrij maken, de zee van Marmara opvaren en Constantinopel in gruis leggen, — zoo het eens voor goed aan de eischen der Verbondenen niet wil voldoen, te weten vrijen doortocht verleenen voor ailes wat wij naar de Zwarte Zee willen toezenden. Vrede of oorlog met Islam is buiten kwestie nu.De Agha Kan,(2)heeft het buiten kijf gesteld dat de Mahomedanen van tel onze vlag trouw blijven en één uitmaken met het Britisch rijk, waarvan zij een uitgelezen deel zijn. Wat de Verbondenen nu te doen staat is de opgepropte graanzolders (van Rusland) ginder in de ha-vens der Zwarte Zee te openen en de macht te verwerven wapens en krijgsvoorraad en 00k krijgsvolk, zoo 't wenschelijk wordt, naar onze Russische en Rumeensche Verbondenen te zenden, (de laatsten 00k, 't is eender met welk Inzicht of doel). Gevolgen op politiek gebied. Ik geloof dat de juistgenoemde Verbondenen gansch bij machte zijn voor zichzelven te zorgen; dat zij nooit op onze hulp van dien kant het minst gerekend hebben. Doch hierin ligt de knoop, dat de vijand de mogelijkheid van die zaak immer voor oogen hebbe. Met het openen der Zwarte Zee voelthijdegronden zijner overtuiging wegschuiven en hij is slim genoeg om te weten van welk groot gewicht deze of gene mogelijkheid zijn kan in het ne-men eener beslissing nopens de eene of andere oorlogsoperatie. In de onzekerheid waarin hij aldus gesteld wordt zal hij het niet wagen ze-kere gewichtige beslissing te nemen die mogelijk de grootste gevolgen kan hebben- of voor zijn grootere uitbreiding of voor zijn onder-dergang.De aaneenschakeling van oorzaak en gevolg van Oosten tôt Westen dient gedaan te worden.Een stevig doorwerken in de Dardanellen en het wegvallen van Constantinopel als een factor in den oorlog en een wapen in Duitsche handen zal eens voor al de houding van Bulgarie vaststellen. Alhoewel Bulgariê maar van weinig belang is voor den einduitslag, moet het toch niet vergeten worden. Hieruit volgt : een besliste optocht der ongetemde Serviërs naar Buda-Pest op. Zulks zou de Oostenrijk-sche legermacht uit Bukovina of van de Car-pathen of van beiden misschien doen terug roepen. Daarop een vooruitkomen der Russen op geheel het front, hetgeen de Duitschen zou ver-plichten Oostenrijk ter hulp te komen. Dit kan Duitschland dan alleen doen wanneer zijn grensgarnizoenen verminderd of de nog onvol-doende geoefende reservetroepen op de slaglijn gebracht worden. Moest nochtans een stevig aanvallen niet volgen op deze betooging ter zee en moesten onze troepen en schepen om de Turksche be-dreiging tegen het Suezkanaal in Egypte blijven vastzitten, dan waarlijk ware het tijd dat het Engelsch publiek opspringe en een onder-zoek afeische ever menige zaak betrek hebben-de met onze verantwoordelijkheid in het Oosten gedurende deze laatste twintig jaar.» Tôt hier Kolonel Maude. Indien dit artikel niet geschreven werd om de Duitschen rond den tuin te leiden, dan vindt hij, die tusschen de regels kan lezen, er kostbare aanduidin-gen in Dat de Fransch-Engelsche vloot het wel ernstig meent vernamen wij sinds. Reeds vier forten zijn in gruis gelegd; één er van moet met geheel zijn bezetting gesprongen zijn. Twintig (1) Opperherder der Mahomedanen in het Oosten. __ ■ Bericliten. In België : De vijand blijft stil. Een enkele aanval heeft hij gewaagd ten Zuid-Westen Yper, op 't gehucht Sint Elooi, tusschen Vormezeele en Hollebeke. Maar de Engelschen hebben ze met goed gevolg achteruit ge-dreven.Van de Zee tôt de Aisne is niet bijzonders gebeurd. Nabij het fort Pompelle heeft de vijand aanvallen gewaagd die gemakkelijk zijn afgeslagen geweest. In Champagne, nieuwe obussenregen (50) op Reims. We hebben merkelijken vooruitgang gemaakt tusschen Perthes en Beauséjour. Het is nu bewezen dat de Keizerlijke Wacht in een tegenaanval, binst den nacht van Zondag tôt Maandag, schrikkelijke verliezen heeft geleden. In Argonne hebben de Franschen eene loopgracht, die ze daags te voor verloren hadden, weergewonnen. Ze hebben zelf een honderdtal ge-vangenen genomen. In de Vogeezen, bij Celles, hebben onze Bondgenooten soometers veld gewonnen. kilometer ver zijn de mijnen reeds opgevischt 1 en de eerste schepen zijn op dat punt reeds , doorgedrongen. 600 gekwetsten zijn in Constantinopel toegekomen en hebben er onrust en schrik gezaaid. De Balkanen komen in gis- c ting en Italië 00k. Waarlijk er hangt iets in de c lucht en groote gebeurtenissen schijnen op ' gang te zijn. V. V. G. « Een Engelsche stoomboot ' couleert een Daitsche onderzeeër, ■ 1 Volgens een telegram van 2 Maart uit 5 Londen, heeft de kapitein van de stoomboot ^ u Thordis ", gisteren te Weimouth binnen- t gevaren, verklaard dat hij een Duitsche 1 onderzeeëer, die la'ngs stuurboord zijn schip ] wilde torpedeeren, in den grond heeft ge- t boord op 8 mijlen van Beachy-Head. 1 In de Dardanellen. Gisteren is het bombardement der Darda- | nellen dcor negen pantserschepen voortgezet geworden. Drie nieuwe forten werden tôt c stilzwijgen gebracht, een is erg beschadigd. De vlag der Bondgenooten wappert op ^ verscheidene forten. c De Oostenrijksche vloot. < Volgens laatste berichten zou de Oosten- { rijksche vloot hare sebuilhaven Pola verlaten j hebben, om slag te leveren in de Egeesche zee. Duitsche en Engelsche vloot. In een Hollandsch geïllustreerd blad dat x zeker niet overdreven verbondgszinds is, wordt de Duitsche vloot met de Engelsche j vergeleken. c De opgave is, in 't Duitsch opgesteld, en ^ komt dus wel van Duitsche hand. Duitschland Engeland Pantserschepen 27 51 g Gepantserde kruisers 11 39 Kruisers 30 66 z Torpedobooten 164 260 j Onderzeëers (geheim) 68 c; Gezamenlijke uitgaven voor de marine binst e de 10 laatste jaren c] 2.814.800.000 5.974.600.000 s mark. mark. (3.518.500.000 fr.) -(7.472.000.000 fr.) c Russische Zegepralen. * De Duitschers die de stad Prasnysz verde- v digden, hebben de wapens neergeleid. Rond ^ Prasnysz 00k bekwamen de Russen heerlijke r uitslagen. In menige plaats liet het Duitsch f leger vele wagens met gekwetsten achter. cj De kanonnen en manschappen door de Rus- s sen genomen ten noorden van Grodno be- c| hoorden tôt een der beste legerkorpsen. Vol- j gens de Times zou de attocht der Duitsche r legers in Oost-Pruisen, reeds beginnen. De 0 aanval zou dus weer op een fiasco uitgeloo- t pen zijn. j im biiii uni—ni m m m ■ —TinnTfr rrn—1—in xmniiii n 11 mm j ; Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard!,, Blokkade - Doel- en Beteekenis Velen hebben, eens te meer, groote oogen opengezet, voor de schier onverstaanbare dwaze waaghals-daad : Duitschlands blok-kade.Toch lag in die daad eene beteetekenis en een doel. Een doel: namelijk, de onzijdige staten protest te doen aanteekenen tegen 't gebruik door Engelsche schepen, van de neutrale vlag, en tegen 't stil-leggen van de handels-vaart. De Duitsche diplomatie, die reeds zoo menig teeken gaf, van ongeduld en on ver-stand, heeft eens te meer zijn sophistenkunst getoond, met een nieuwe drogreden het leven te schenken. Ze wil immers de wereld, 't nieuwsje en 't praatje ophangen, dat niet Duitschland, maar wel Engeland, door zijn uithongerinsmethode — een wettig herkende middel — de belemmering is tôt de handels-uitzetting der Neutralen. Neen, we mogen niet — zoo eischt het de Teutoonsche mentaliteit — de schuld van dien toestand, op 't Germaansch geweten leggen, daar het enkel uit nood — 't eeuwig en ervig bandietenprinciep — tôt zeeschui-merij overging. Duitschland immers, heeft 00k hec recht — zoo luidt de drogreden — Engeland uit te hongeren. Daar er geen onderscheid mogelijk is, gezien Engeland neutrale vlaggen gebruikt, en nog min een onderzoek, daar Duitschland alleen met onderzeeërs kan en durft vooruitkomen,blijft er bijgevolg maar een middel meer over : het in-zee-boren van aile schepen. Bestaat er ellendiger herkenning van zijn onmacht op zee, en cynieker toepassing van 't grondbeginsel, inzonder sinds Frederik II, zoo duurbaar aan Pruisens hart : Finis justi-ficat opus : het einde verrechtvaardigt het werk ! Die daad 00k heeft eene beteekenis.Volgens Duitsche bekentenis, werd de aanvaller tôt lie wanhopige poging gedreven, omdat hij :einden aile straten en markten zit.Het koren wordt schaarsch in Duitschland. Veel ver-îterving moet de Germaansche maag zich jetroosten, om tôt toekomenden oogst, ieder :lag een kantje brood te mogen verteren. Zelfs 2al de toekomste oogst ze enkel tôt Februari [916 kunnt n paaien. Is het dan te verwon-ieren, dat, schrikkend voor den hongerdood ;n den opstand, de Duitsche Staatskundigen 3it middel beraamden. Of ze zullen lukken, schijnt echter weeral niet. Nogmaals, in plaats van vernuftige diplomatie, hebben ze de geweldige — om in de tradities te blijven — aan den dag gelegd. Van Amerika kregen ze reeds een ruwen kaakslag ; de andere Staten 00k, zongen te Berlijn hun veront-waardigingslied over die ongehoorde schur-ienstreek : eene blokkade,als de blokkeering liet feitelijk bestaat. Weliswaar, speelde Dresident Wilson — tôt eigen intrest—in le kaarten van den Duitschen gezant Bern-storff, toen hij de twee vijanden, naïef—weg, lezes voorstellen voorlegde, namelijk : dat Engeland en Duitschland enkel vlottende nijnen zouden zaaien in de onmiddelijke om-jeving hunner haven,... geen duikbooten :egen handelsschepen zouden uitzenden en Engeland, de levensmiddelen voor de burger-ijke bevolking bestemd, zou doorlaten... Denkt Wilson dan waarlijk dat Engeland :ijn wreedste wapen : de uithongering, uit de îand zal laten glijden ? Neen, het antwoord is niet achtergebleven. 1 ste Jaar. — N° 21 " Vijf centiemen het nummer Vrijdag 5 en Zatererdag 6 fVlaart 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume