De Belgische standaard

373 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 30 November. De Belgische standaard. Konsultiert 05 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sj19k46t2p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

«HHEIÎSFRIJI fMT toidAÎ** ! I mULtid t. ï-a5 IBUSda 3-5° j tta*cd«a 2"75 tM toîdate* fa *i tend I »'*»&< <• 1-75 a Bjur.udf - i-5c | tafceftri«s S-3Ï £«#«« 7 te**' tmwuad f. 9-So tvuad*B 3-M BUMBÏell s-s» Wt - .., A OPSTBL ah BEHEEK s ruim *JUtt CoztUtU - Zecdijfe OU, PAS,.®* SOeice accitsadi-gingsa ^ f4 d* r«gG/. Reclasses t vcl-ges* ovuaes* k«B3*t Vaste Mcdewcrkers : M. E, Belpain, L, Dnykers, P. Bertrand Van der Schetden, D* Van de Ferre, D* J, Van de Weestyne, Jnnl FiUiaert, D'L. De Woîf, J. Sivnons, 0. Wattex. Een Muziekboekerij * (t Hij die ge«n liedje singen kan, die raoet er mssr eestje Suite» I *' Maar hij sal dan fluitaa wat hij ar.dercn haï ft hoorea singea. Ook al «agen oc se jongess met als de grauwe manne n van over dan Yzer, dat wil geggen : ala een slavenkudde.aia eea der vsk cef«nicgâs waaria het Duitache voik gema&tregdd wordi ; selfs al singea onse joagens weinig uit figea j *kb&aadra«g en omdat sij te sch&srïch gaoefend wsrdea of omdat onss studaa» tenljeâjea jai-èt geioag tôt het voik zija doorgedtOBgca, toc h aijn de Ystt~mm~ nm aeel wat m hua schik met een zaag-feesîj? of Kederavond. Bi| gejsineriliikess sang kutssea onze ] gewone Vksmschs lieJèxen volstaasj. Bij kur.stf®estj?;s p&st asa hoogere corn-poaitie De &rdsî mo&t 'skusnea uitb&= letj moet itùts ongewooas, iets buitea; het allsdas&sche voordragea. Op vels uit'yoeiingeia wss het djuî,nae,r ousee slenter, alweer hst Fransch ma-siek dat bij Belgcn d m voorraag krseg, ook al snapte de kuasteaaar soms de beteekesis niet vas den uitgegalm îea tekftt. Het was me 's opgevalien hoe eeni Getische jorigsa,met een begaafde stem i Franche aiia's ten gehoore bracht «on-j dgrdatik âen zin ko a vatten vaa heti Btu t ; ik vroeg hem achierop zija libre(> to : het was ia sen otj.leesbaar taaltje overgeschreveB waar^aa ai evenweimg de waarde vas te oïstcijfâre». Eo toch haddea onae soid^teD toegejuicht ! Nu lievsr *oo 'n overfclasrbare tekst, dan; dubbelziorjge klaarheid en bëscbamss-* de gchusKi^keid. Maar mit gs d&ann ^esbeteiiag aac- i bieïigé», loopt re tslkens het astwcotd, op : geef oas goede Nsderkndsche atok- i ken I Ja dat gebrek mcet verholpen worden. De Tooneil boekerjf bestaat su sea maanden, dj ataat s.evig vast en bloiït, daak sij de hartsiijke roewijabg vao Oâ-lân gosdea vriend Er Jan G*auîs. Nu JMefi < De Belgische Sîaudtar i » aog een œooie aoai uitgetrokken op hm iupitasil vaa »ja Kfsrtgsschank oo 0026 Via imscae mmmn m«t esn Mu-ziek-boekcf $ in bsgifdfen. Het cpdchtea» van es;i rijke îiederev-veraamelbg ^raagt evecwel ciat enkel geld, ook tijd. We hopfsn eveawël klaar te komen tegen Kerstmia vocr d« miest dringeade bshoefiea. Met genosgâa hebbea we veMomin dat ODsëe ij ver voile brankardiera er xîch op to&ls^g&p om da kerkehjke âieaitea op te luistvi-sn met de ukyoeriag mu eya-stige kors». Hierta m* suilea we tfaer.-tesâ hea te udpeia. Da mâsiekboekerîj cal b%evolg twee afdgeliagta ommï-ten : «on v-jor dâ wereidlijkfe liâdessù en ee£< tweeds voot deï; setks&ag.Heî adrss w» bsids SfCSï4aiiâ!«a *tù ta geleçeaea lij in « bi Bsl^isch Staedaaïd » woî~ de.-., msegtj Jtsld. Bslasid ves'sookea wc alk peîsoaen die ia béait muaiekuhga^en m tau de Musjckbo^ker:j ie wiifam nfaî&nù, opdat s« &i~ tu «rtîtteo kur-.ccti dï«ïst bswijaen, iaar sa aisoo tir ksaga kuu-ne geaoE.de:-i wotdeû aan veles. Wis heipter ors met gescheakes ? . Maar ook drisgend versoekea we aile betaagstelle&dea ni t aaa oc s adres te & I . ? schrijven om het hua toeaenden van raî3g8tukke0, eveemin ala ma tooaesl-stukjeg. O.se m&dewerkiog aan tooneel lea maziekboeketij ligt op een andei. !gebi«d. | Voor ateun ea welwilleade aanmer-j kisgen houdea we wel on s persooalijk aanberolen. Manaea van Vlaandecea, harop voor hetluatige lied8 den manaealijkea saag, de vecedeleade mu*iek. Geen tijker krooa, aan eigen schooa. Ëigen schooae siel uitgedrukt is eigea voile klankec. Viaamschs Leeawea d^.csea sîechta bij Vlaamsche galmsn. Hoog het hartf hoog het lied I Jan Bernasrtf, plaatseiijk aalmosz^ier te Gaiacsville (S.-Inf.) van e:n voor ONZE SOLDATEN ====^ het feest vah 't 1/ltf | Vsskdexi Z iterdaggaf oca 1/ÎV v*b ht! ! • Rîg* haar g#r«te proef op het tooseei ia , Hét Vlaatnsch kiucbtffipel < De, Ougelukkigste Piot van 't Leger » j ! de nit&oodigi&gski,eet dis bij iedeten aoldaat I i ala wegfki^Dk had : « Ik moet er na&rtog. » < Ook wae de sâal stampvol. Kobe-Ci^s, ia hst Viaamsch «tukske en Telerve ia hei Frdz scb.ds twee voornaaffiste roUeB, werdea cppsrbest ^esrgegeven door k&p. Wi'pat ers sttgeunt De Riddei. Sera4 Vindevogei, k2ûtialer, Sir^ Ds Wasdre, ksporaal, Stcyaer Oom.. Ptkbroek, Everaert Victor, Schorpioaa cb Vau Haagheaborgh, : SchaTsUnels, wedijverdea met grootuien Qver " ota huace roi Eatsurlijk wesr te g«veo es ae aîa^gdea er pcîiekt irs. j Daarbij kregen de soldat&n eecige liedjes « te haoree vàn ocz«n door ea door Ylsam»! !ecfeeû toocdichter, Eœie! Haiiebroeck. Ea wat ci«t het' misât bijval gencot, dat warna de lulmlge &Hee* spr&kco en dekiama-lies van aergeaot De Riider. Mr. Scbrocdera wist voorai met aijn laatste liedja < Le Marchand de Journaux » het publiek mse te ' al*epes. \ Mr. De Bscker verleerids «an de kotapanie Ètsre diastUsardige en kusaïvoile œeewer-kiag. De hcer»n Ligot, à'Ardctnboarg en W.lput spesldes 09k oppermai hus roi ia hit . Francs staksken. i Miijoor G wist van de omstaaàig-1 &eià ««bruis te mak^a om,bij bat siade.tBiBde! kompasie sijnianlgstga daEkte betuigen voor, hiisr zoo pîijzenswasrdig werk van op zoo's 3 defeiga maak-r de soldâtes ts versstten. Dftar- [ satiok hij op io£f«li]ke maaier deasndàcht! op od£&ë Koning die zoo dicht bij ocs woo&t) in dit Viaamsch doïpkea laogs de zee en \ di&a wij cimmer uit het oog mogen verli®-; se c. | Orifcaaad werd er oit voile borst sa met diepgevoside saeefcing gerof-pas : « Lsye de Kociffg » 't W&S da watrdlge opaluit vaà dit| feéat, m. î ! Zijn laatsto Briet ! D-v Daiiechera voadea onlsogs op zak vas Ffscscb soilaat gÇîSûeuyeH saa ds Sam-m«, Volgeoden britf : {| Alkrlitf&bi Moeder, Op hëi oog&obifs «iiat sa dit brisfie achrijf,;, blijf ik rnaedig ea kalm, in de hoop dat dit, j bri&fjg u r.itt ïal raoefets toegeaoedsn wor-| usa... Iùâi&n bat u oolt œoesï bestcld wor-! 1 dca„ 'i ts sen teskea dst ik mija pliebt *s» ' me.'scû ea eoldsaî tee siade tos volbrac^t heb. Gs weet dat ik tegets u# vyil ea dask, vroe- ;: ger in het lager getrcdea baa. Ik waa jong, | ik dacht «en groot man te wordea. Is het mij- f i ae schuli, of ia heî ics geœia aan feluk dat ik er niet geraakt ban. U sel tes mLsts des troosî smakea voor mija lasd te mogen «ter-i*es. ; | Sterren 1 Dit woord achrijf ikhierneder| [sondes beveu. Veroordeel mijn geiraf ciet, ! Liefsta Moeder. OfiB leven met aijae toewij-dieg i> op het bosk der eeswigheid ingeachre-vex.Alka is door deVoorsie&igheld geachikt. ' Ik wensch dat aile zosadareo, eeoe dood ge- ? lijk de mijae mochtsa «terves. lkomheisu| uit gauscher hart. Aiîe landes op den rooater. la Duitschland wordea door de slachtèrs ïtog enkel twgsmgal per week worstea àfge-j lsverd. Voor alîe esïwaren zijn kaartea ver- ; strekt. IaSak8snmsg geen suiker raeer worden TcïbfUîkî voor is restaurant» ®a cafés ge-! 8chonkea drankee. \ la Belgie zija twse viseschlooza dagen per; iw&ek is^evoerd. in Tries! (Oosîenrljk) is lallsea aog £chspen*leaach te krijges. la i [ Z-^edea zija euiksrkaaftea iegevoerd ; ferood- ? kfeagten zallen volgen. | la Frankrijk is er g«en suiker mesr en de vieeschvoorraad bâperkt ; in Engeland kcmt er schaarsebte te graaa en iBoebezet Belgiï kaabbelen casa aoïdatea nog st«eds hua kei- • hsrden Joffre, wij! wij alla moeite hebben om onze» geldbaugel naaf de dunrte van den tijd bij ta houden. ■ --A«.iMWb;Hy amcMana iiiii nnMWlM'P*i||mi IIWHMa— larjUM'U' a j> DE TOESTAND j De Bondgenooten ! tegeiover Roemesië De gebeurtenissen in den Balkan en bijzonderlijk in Roemenië waar de stand der za*en haar kritieîtste | keerpunt heeft bereikt en met onge-duld wordt gewacht naar een herop-treden van de russisch-roemeensche legers om den toestand te redden, deze gebeurtenissen schijnen in aile Entente-land een weerslag van be-teekenis te hebben. Wijl in Engeland in 't Lagerhuis er met nadruk nage-vraagd wordt over het verbazende feit van den roemeenschen aftocht en in Frankrijk 't onzekere van Roe-menië's toesomst, grootendeels toe-gewesenaande traagheid in 't ver-leenen van hulp, wel een kabinets* kwestie kon worden, is de nederlaag ; van Roemenië in de russische re-geerende en leidende middens inge-; vallen als een schuld. Want het aftreden van Sturmer, ■ de eerste minister, die insgelijks de i buitenlandsche zaken waarnam is\ 'zonder twijfel ten grooten deele te ' wijten aan de gebeurtenissen in Roe- : menië, vermits, er met nadruk op gewezen wordt dat de toe>:omstige minister voor 't Buitenland een diepe kenner zal wezen in de Bal«an-zaken. Doch niet alleen in de regeerendc middens maar ook in de militaire leiding heeft Roemenië's lot zijn^ weerbots gevonden. Het stopzetten van Broesiloffs ofFensief, moet ten grooten deele ten laste gelegd worden aan de slechte wendingdie de zaken op het Transylvanisch front,' sederteen viertal weken, hebben ge-nomen. Het zenden van Sakharoff naar Dobroudja, kan er ook op dui-den dat tôt een tijdelijfc stilleggea vao het russisch offensief Sis moeten besloten om een ander benepen toestand te redden. Nu gaat de overste Van den russi-» schen generalen staf in ziekverlof en het feit dat de keuze van zijn opvol-ger is gevallen op Generaal Gourio _ een schitterend officier, maar die tôt hiertoe nergensnog in de leiding van krijgsverrichtingen een vooraan-staande plaâts had ingënonien, mag gelden als een bewijs dat we van russische zijde niets belangrijks meer ; hoeven te verwachten in de eerste jmaanden. Het geval Rousski-Koro-patïine kaa dienen als bewijs. Om zulke afleidingen teweeg te brengen moet de toestand van Roe-r menië, van elke bevoegde zijde, aan-i • •zien worden als hoogst ernstig en ; zwanger gaande aan gewichtige ge-| volgen. * i 11 Maar rechts deze bestatiging laat ; '.ons toe tebesluiten dat tegen de op-\ tocht der centralen naar Boekarest ailes zal ingespannen worden om: hem te doen mislukken. | Is het uitblijven . van elke sterk-; : tegenwerende actie niet het bewijs dat : de Bondgenooten iets in 't zin heb-j ben, maar dit iets slechtszullen ver-! wezenlijken wanneer wij ze'fcer zullen wezen het met vrucht te doen gelden als beslissing van een veldtocht die ; anders noodlottig mocht worden ? IWe verliezen den moed niet, maar meenen ten beste, dat de verwikke-( lingen in aile landen door het Roe-; meensch vraagstuk verwekt, het ze-| kerste bewijs afwerpen dat we 'tver-loren gaan van Roemenië, als mach- • tigen steun, ten allen prijze willen vermijden. I _ Aan onze Moeders Mj^den. gindt is 't laad aan 't weeLen om uw soaen, laag restfs haaea zonder dat ge er iets van fcoort ; Mosders, met nw li«fdehàrte tbass zoo overvsl van smarts zor der d&t gr trooet n schoost ; Moedars, weeat mict, droogt uw f rat en : God bsacberœt os s vrijs vaeec, God bescherœt u^ zoeen al I : Troost u, Mondera : leven, steryen doen oas beide plorie erven bij b&îuia- ot englanschal. A V. V. ■ aoMBarnia ■HMWwiaMMcaaw—WMMwaM—H——sa—— ; Godsdiesstig lerai ia Ftackrijfc | Het godadieastif? leveiî in Fratikrijk is veel %;i\ dechtea. Bij tosval kwam Ik een dszer dageo in eaa parochie vao Le Hâ?re ; de parochie Ult oageveer 16 000 izielea, juist ai s de psrochie van esn der | s?QOrstedee v%n Brussel, waar ik oaderpaa-[toor ben. Ik màskt« dan ook de vergeHj-king tusschsa bëidea en op vec! puatea .zija ï?ij eeder. Het gets! doopen is gemiddeM 300 bij or a, 370 ia L'îHAvïs; gatal P#a»chcommu»ïiëa bij OD8 5.0C0, ia LeHâ?re 5 400; E«rsta commucie, jaarlijjks bij o»a 200, ia Le Hi»re 250; kicdermss: îaiDa'eca 300 joof.ens warea aaawezig , dat gctal btrdîien wij bij ona ciet ; op dea Eerste» Vrijdag iag ik, ia de bijzondsrsts mis, 200 persocen tôt de H. Tefel naderes. Ik w«et wel iat d« çola-dienatige toestassd inbet Noordea van Frankrijk beter ia dao in het Zuiden, maar toch W«a die vergelijkisg v6or mij, «sece opcn« baring. Fraakrijk blijît een christea land, ondaaka alla vervolgiogen, OKdaak» da in. breuk op de godsdiensîi^heid dis er gapleegd werd. i m «i 11 ■■ i _ ii i i i i r innif m 1— Laatste Tijdingen over den Oorlog i • 1 ■ BELOISCH FRONT 28 Notf, Î9 mr. — Nieta te rosHea. ÔM YPER Londen 28 Nov. i5 uiir. — Geheel dm aacht doo? werdea onze stellingen N. Yptr beschoteo. 't Berokksade ons alechts gsrinpfe vesliezea. Ongewijzi^de Toestand op 't Fransch front Part)s 28 Nov. 15 unr. — Aacvalîes [ op een oaser kkiaa fosten Oostr-lijkï Maisons de Champagne werdea algesla-l ■ gen. Londen 28Nov. 15 uw. — Wij de-1 . den eec mijn ootplofftsB Z, O. Souchez < waar s'en wij dea k rater hebbea beset m drie aâavaUsa afgeslagsa te hebben. Vordarinpii N. 0. ionastir | Saloniki 27 Nov. i5 uur. — Een ;psachtige aaavalvaa ©ose Zouave» ga- ■ eteu^d door de Serviërs heefi ona mees-1 ter gemaakt vaa den k&m 5050 N.. O. : Moî.a«tlr. Gaweldijs tsggnaaaloopec vas Duitscheïs e?* Bulgares haddea geec ; gevolg. Wij behifildsi» desa zasr bglaag-; rljka steliisgeR. i Oelastea te Brasse). Nisuwe ontvoerisges hebben hevige onluâiîeïi verwekt i& de belgisc'oe hoofd-stK'i. Mao vreest erge woelingen. j M m Eiiel Terkereo. België's groote diebter Emlel Ver-haeren is op tragische wij se aan zijn eiade gekomen. Hij werd camelijk door e®a treïn ts Rouaa» doodgsredien. 40 rit tan Zeppelins boïen Engeland. Vcrscbilleada Zeppelins gija giatelr over de Noord*Oostelijke knst vaa Engeland gevlogea. Bommea wtrden overal uitge-worpen,1 De pîlitieke toestand in Frankrijk Gistef is ds Frscsch? Kamer in gefecim gegaan. Dcze gehdnas sittiag^ zsl verschsi-djas ^agea, mtsscbiea wekeo aaadnrer, N g«o en dsrtig 0 jder rragingan ataan op d« dagerde. TBleoraiien 29 Sot. 8 onr IOP DE SOMME Pttrp 29 Nov. 7 uur. --bedrijvigceia op het Somme-front co ia |den secior van Douaumoat. RUSSISCH FRONT | Petrograds 29 Nov. 3 u. — Een of-feosief met verstikkende gas wgen Riga werd afgeslagec. Verkeansrs-patroeljen op de Byasritsa schotea wij uiteea. ROEMEENSCH FRONT 29 Nov. 3 uur. —- Geen v randering. Twee z ppelins neergeschotôn §n de laat 4e m bâvsn En^elan^ . (29 N ïambes*, mlddersscht, officitel.) — % Da laatstô |rit' door verschille/ida zepptîina i boven Eogèlsiid uitgavoerd, heeit gaea mar-:telijke scha-ia veroowaakt. TWEE seppa-lit'B werd es asageschotea. Esu ia 't zicht van Duràam, om 23.45 uur. Eau &jd«r Esg«a mijli > in za?, ibovan Norioik. Deaa werd veraphiikade ureii jtchtervolgd c'oor vkr onztr vliagers die het luchîmotataj, v«racbiilead« malan troflea en siadeiijk user» haalaea om 6.45 uur. De Ellende der Ontvoerden Le havre 29 Nov, 7 uur. — Minister Carton de Wissrt ea de Vooraitter van het Bdgisch Bijstandsbureel hebben ordsr gegevea eea voldoende hoeveel-heid brood te zenden om 12.000 ontvoer-de Belgen ia 't kamp van Soltau opge-aloten, ter hulpte komen. / I /- JU, „ H> ii74,525) Donderdag 30 November 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume