De Belgische standaard

730 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 21 Oktober. De Belgische standaard. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/862b85492r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

** uiaii jumiiwiiwiiiMLiHuii �PPM 8DK.Jaar Nrt36 �ondag 31 en Maan3ag 22 Ocfober 1917 ji i i i Sfe^g:^sassg;;gq�s�%^^^ ;' truivi &> �-�3f| � f�fckti� 3.10 1 |awaed�a $-?31 t sas��d fr, i %$ | S saasMea 3.5c | *�a*ftflsB 5. SS Batten 't Una i X ttMdd fr. a.50 J � iBundto f.9o sttasds* 540 OFSTEL Rg BBH,BBB ntu �BUCocbOI* 2SSMJK DBPAHM Kleins Mii�wa- �igingeo J 0.�5&d*r�**> KBCLAMBK ^r%olgea� �Tere**" Vaite Medemerkers : M. E. Beip�i�, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schalden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woostyae, Jool WH�ert, Dr L. De Wulf, J. Simons, O. Wajt�e, AdT. H. Baels, Hilarion Thans 21 TE ia 1 Gij ons geworden Tan geslacht tot geslacht.� | fljini^ Het de vaderlandslievende en moedige s Esther zingen zij bij de intrede der Mis : j Aa� uwen w�, o Heer^ is alles onder- en niemand is er die; aan uwen m ta �&� TT o wil kan weerstaan. Gij immers hebt alles BELGISCH 19 Oktober, ao uur. FRONT > De dagea �Re -wif beieren zijn boos � lazes we verleden Zondag ia deij Epistel , worpen der Mis. Ai wat leeft is toI ai gat en Trees | wil kan n���.... -.j ...���...., _w. ------. in de Ter wachting ran steeds nieuw en meer ; gemaakt, hemel en aarde, en alles wat er : langsheen het front vreeswekkend doodsgevaar. Niemand, noch ! 0ader de hemelen is : Gij sijt de Heer Tan I laatste dagen hebhen we weerwraekgeschut dea dicht noch Ter Tan de streek waar de oor- ) tj �et geschapene. Zij betrouwen Tast op j uitgeoefend op de Tijandelijke stellingen en blikj Een beetje Politiek i � Artillerie-strijd Gedurende , de twee "een�Hj-d�ouircm�i�5jf Dom Franco de Vf gel*. � vloot te gemoet en aanvaardden ( De duitsche dreadnought* besch niet moeilijk te voorspellen VAN EN VOOR QNEE SOLDATEN Keren sky te Brussel Kerecsky, de man Tan den dag in Rus- land, is ook eens de man der Rassen ge- weest te Brussel. Hij heeft er, in zekeren zin onaangename herinneringen achtergela- ten. r'L� Kerensky was langen tijd student aan de boogescho�l te Brussel en een der geestdrift rJ~* r"j*jw^ ! t'Ss{e en luidruchtigste leden Tan de Russi- onda' an kunt wederstaaa ten kwade dsige il,,.. . -, . . �.. . ; . �.�.... . h o. * i sc�e kolome der hoofdstad. Hij bewoonde en volmaakt sland houden in alles. Staat f . . � _. .... . . j .,, , , , . I een kwartier ie Eisene en gelijk het nogal dan onwrikbaar, uwe lenden omgord uset {. �kaki 1 1 , ., -V^., j . � . ! Umehjk Teel gebeurt waarheid, en bekjeed met net harnas | k;; ^ _ v^ _u d?r / 'chivaardigheid, en de voeten ge- schoeid met de bereidwilligheid Tan het Bij oasi-lTrankriik en Italie ni. -.komen f - ^ ^ ,erbiUerde landen tot de moeihjkheaen voort, uit inwendige ge� t f , . ".T.. -. . . �. .7 1 bedaren te brengen, beurteniasen dus een zaak die uit te Teen- i � L^^. � . a j.� -k�iv� i_t,nj � . , , , . ,,.T Tt ,. I Het hoeft met gezegd dat zulke toestand ten is als een hutshoudein ken twist en nier- J , ., . _!_.__. , . 1.1^ j ... {lamlendig ingrijpen moet op dea algemee- in komt men aleauw weer tot akkoord : bij j .. ^ .____" .� .. ., . B . ... . � . {nen gang der z&tcea, die er m geeuen deele I den vijand ataat de politsek op sprieten om } ,. " � , , . Liulmm "� '--"-� � J f .11 L .ji-L j j. V L j t schittereod uitzien, vermits in Duuschland wille van bmtenlandsche aangelegenheden \ ,. . , ,._ , _ ���vutk-j,. ��1: , { zelf de houdiflt van de verschillende poli- v en dat is erger omdat het geschil tusschen f ., . ... . .., ����� j, � .... . , ; tieke partiien een rsd�kaal verschil verraadt r vreemden moet bijgelegd worden. f . ,. j u �. " 1 j u__^t;�i-v � A, . , , . , � ��,.,,, 'iq t voeren der buttenlandsche politiek. Het losbreken der schandalen in FRANK- � . . . . n _^_s��^, 1 �.nu- 1 Li.-..- Pangermanisten en niet-Paugtrmanisten RIJK, had over eenige wekea het ministerie i .. " ., , . ,. , - ... ,M . ! �., ' _ , , � , i sitten elkander ia 't haar te klieven om te Ribot omvergeworpen. Da schold lag, 1 rechtstreeks of onrechtstreeks aan den mi- \ 1 -. _. . . __ . j. 1 ( vingen moet doen inzake Belgi� an ruga o.nnen te drin- ! nister �n Binnenland, M*lvy, die zekere , ^ ^ ^edft tfi gersken slagschepen tog e, dese Peri0eef buf nnm�l� begenadigd h.d. Bij ons Hgl de mociIijkheirief� ping van grint, sand, ciment naar Belgi� I D* daforde Taa �rtrouwen die hij Er liggen 51 duitmhe schepen om Oesel. Het geschil tusschen Holland en Engeland wst het langst zal duren I Uit " INFERNO" ROMAN van den Duitscher E. Stilgebauer. ^~ I LIUVEN Zuster Ir�ne op weg naar het slagveld aan den Yzer, hield even op te Leuven oui het werk te aanschouwen van de daitsehe Vandalen. Zij denkt : Aan de stille wateren van do Dy�� lag eens een stad> vriendelijk als geen tweede in het Brabantsche land ; een hooge roep toelaat. Holland heeft sllen uitvoer ven ta- ste,de' bekwana s,ech�s M �^��en meer- ] ging van de geleerdheid, die zij herbergde Evargelie des Vredes (om te belijden en te Terkohdigen). Voorziet u in alles van het 7lBehi!d des Gelooft, waarmede gij al de vurige pijlen van den booze kant uitdooven en neemt dta^helm der zaligheid (de hoop op de zaligheid), en het zwaard Tan den Geest, hetwelk Gods woord is. � Ziedaar de wapenen van den christen in dien eeuwig-belangrijken strijd Tan bet geestelijk leven, die wel gewichtiger is dan al het gehaspel Tan menschen voor men- schelijke belangen, hoe rechtvaardig en edel deie ook moge zijn. Geheel ons leven moet das gegroeid zijn uit- en gepantserd met waarheid, rechtvaardigheid, CTangelischen ijver, geloofsoveruiging, rostvaste hoop. Met deze wapenen zijn we bestand tegen met studenten, werd , hij een zekeren nacht door de politie opge- pikt voor nachtrumoer. Hij was een trouwe bezoeker Tan de her- berg � Aux Caves de Maastricht �, Naam- sche plaats, dat toehoort aan de brouwerij � De Zwarte Ruiter � van Maastricht. Daar hield hij vergadering met al de jonge Russi- sche elementen der hoogescho�l. Hij was hun hoofdman en r�volutionna ir ran top tot teen. Als student deed hij schitterende studies. Hij stadeerde bijzonderlrjk de staathuis- bak ens. verboden, 't Is van deze maal ern- j *******> ma� *�� Kamerleden onthielden stig, maar men gelooft toch aan een verge-1 aloh* .De ^*ton�*d fafeft r��d� twec' i maai ia buitecgewone.sitting beraadslaagd. lijk. ! Het gevolg kan wezen dat we een nieuw f ministerie in Frankrijk sollen hebben. We zijn daaraan een beetje min of meer f gewoon, alhoewel dit gedurig veranderen uit; beroemd was zij en gewijd door de geschiedenis in de patena van eeuwen, die zonder haar te kunnen vernietigen, over haar eerwaardig hoofd waren heen gegaan. Zij was het sieraad ran Zuid-Brabant, sij was het 1..... In het droomende, door olmen bescha- duwde kanaal, dat Dyle en Rupel verbindt, spiegelden zich de geveldaken van dese stad Na de inname van Mahenge wetenschappen. Onzichtbare Schepen Uit New-York wordt gemeld dat de be � roemde uitvinder Edison ar in gelakt is een � onzichtbaar � schip ait ta vinden dat op alle aaorechtingen van den booze en seker j 4^^ eQ doeltreffende wijse de duitsche van den zegegraal ; daarmee zijn we ook mAeeKtir�MtA bekampen, gewaarborgd tegen ontmoediging, gevrij-] MeQ moet niet denken dat het hier eene waard voor afvalligheid, want helder ge- j wonderlijke uitriading geldt. Neen ie be- ) loof.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume