De Belgische standaard

414 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 14 Dezember. De Belgische standaard. Konsultiert 24 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fn10p0xn49/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

% mammm i1'* «flB f§ #«8* ScMffftaiU jV , au»**# fr.M|j^ tuttasfaw s«S* r: Ml ^ r •N(*ks-W*' gë« [Wlêt atàLiAtn H I; tm 't hUMJ î | irssisiad ir. I.?i | iiafeMKk» £.$o ;' ant&tea &*! v Baiiou 't lamé s i I asc.tnd fcr. &3o tsa«&nd«i Mo «s»,«d«a 0P8T8L m 23HKSE viLLA a as Ooaaflîa gSBSlJ* pspass» wïaewwsiM! Stleîn* MQkor - aigisges 1 ksclamsfi foistQS ovurt»*-kOBtSt. Vo.it Medtwerken : M. Ë. iiclpalre, L, Duykcrs, P. Bertrand V*n isr ScheMaa, Dr Van da Parra, Dr. J Van de Waésiyaa, Jnal Filiiaert, Dr L. De Wall, J. Simon», 0. Wattez, A ir. H. Baels, Hilariaa Tbana Soldas! zijs, 't Is oorlog. Sakkeitïi ïegen ds " veikeerde wereîd'' do:ïi soldMtea daivcls gctrae. Hun eigea leven ecbter laten ze door een htele bolle-witkei verkeerd opgeratte gedachten en gezegden bebeerschen. Maar ailes op sijn pksts gezet ecrst, en da wéreld zau ietwat beter draaiea. Daarom een woordje over " soldaat-zija " en " 't is ooilog Daarmeé willen se aog al iets wit en recht krijgen, wat iwart en krorn is. Noch-taa», 'î is dam te mrenen dat een soldaat aadere lerenaregela volgca m*g dan een barfer, Waarom ? Omdat aoidaat aijfa of barder eukel veiïiohiiUîjdc rormea aitma-k«n van dm zeiidcu mtnsch, met dt zrifde n«£uur en beatemming, a«u deielfde wetten •séerworpta. Kreu dwaas is bet te geloovea dat in oorlogstijd andere sedenwetten en btlijde-nissen gelden dan ia vredeatijd. Nog een s waarcm ? 6mdat ooilogs- of vredeatijd eakel omstandighaden sijn, die nicts aan •eu mensah zijn pliohtan kannen wijzigcn. Ziet ge, bnrger *ijn ef soldaat, 1er eu in aorlogs» of in vradestijd, dat is allesnaal oppervlakkig, veranderiyk, tijdelijk. Eau mensoh hceft een vaste besiemming — niet veigeten dat se ligt in de iki, voor wie bet iicbaam maar een middel ia — die hij, bar-ger of soldaat, in odrlog of in vrede, vol-gens vaste wetten te bertiken heeft Wetten in 'a menjehen harte geprent,-en bevestigd door de CiiristclijkH. Lear. Dat is de groud-fllag, dat veraaderi niet, dat blijft dareu. Dë&rep moeten we de cmstaadi^heden aan-pataen, en niet omgekeerd ! De groadves-tea gaaa we eok «p de marea niet plaas-tei'en, maar de muren trekken we op de groadvesten op ! la er Yarsehïl te makea tassohen een soldait en een barger, daa is het m. i. dat ee<i soldaat een betere barger zijn moet Eno edeltr kerel, ocadst bij edel werk te verriohtea beeft ; tm sterker kerel, cmdat bi) voor een lastige teak siaat ; min ikzueh-tiy, meer broederlijk moet hij sija, omdat zijn taak er eene ia vao offci'<raii'd!ghsid ; meer belang moet bij aaa 't geestelijke hechten, omdat hij meer ï-eefet voor het geestelijke en 't tedelijke dan voor 't stof» feixjke. Met een woord, een beter menteh moest hij lijn, zedelijker en ^odsdieaetiger juîst omdat hij soldaat is. Daar moet oek zoo lang niet oui geredeneerd worden. Een soldaat, met ^esond verstand, en rechtzinnig tegeno<rer zich iclreo, voelt dat. Eren aoo, is er een verschil tucschen oorlogs- en vredesiijd, dan kan het maar dit zijn : dat oorlogstijd een ernstiger ttjd is en met meer er: st moet doorgemaakt worden. Inteneer iecft den mensoh ; rapper gaaî hij lijn bestemming te gemoet, zou ik aeggen. De stof ziet hij veriwiodcn als reok. Aile minntea kaa 't ait zija met sijn ïijf om zijn ziel alieen te laten leven. Hcudt dat voor oegea, en tait rap de beden-kiag Qitken^die sommitts jongeng soo jaist en zoo eratvoad'g w@erg<5fiîa. m«t : " Hadt g-, vroegsr rodes.s oct u goed te gedragea, daa uebt ge er nu nojf meer ! " Als ge spr-iran wilt vao soldaat zijn ea « 't is oorlog, » dan kan het maar ten gun* ste van zijn deugdsamar lerea en nau ^ere pïkhtfibetraahtiug We staaa w«l eea eiadje vao d#ar, znlt ge me scggen, «a de omsta»d>g^den van ftcddaten en oo^o^sl. vei zija pr> c<es aiet gm.atig djartot, U*i grv?i« we toe. Daar JbOfea we evetwt-l putn rcdfa vau makea om te stabakkea 5 uns str^vea moet er door opgezweept ! Zal eea boer min werkea om dat 't weer niet m4swil #f de prijc«n yar. vee en oofst ri't voordeelig zija ! Neea. Hoe oaguâtiger de omstaadigheden, hoe ' koppiger hij doorwerken zal. Doet hij het niet — veriicsi hij dcn moed — hij gaat ten onder. Doet hij het wel, hij komt de moei* lijkhedea te boven en is de gelakkigste mensoh vaa de wcreld. Zoo 00k met ons, f mst dit ^verschil toch dat méir op het spel ataat daahaveea geed. \ Ongostig «jn de omstandigheden van Stfldaten — en oorlogslevea, voor een zede-lijker godsdieasiiger levea. Groote, zware verantwoordelijkheid wetgt op hea die er iets aaa rermegea. Hier moetea we er op sieuaen dat pliehtversaim van eene al ware * hij 00k eea hoagergeplaatste — geea reden , ïija raag voor eea aadere — al ware hij eea \ lagergeplaaUte — om oek aaa sija^plicht te î kort te koraea. Vaa achuid kan sprake zija; vaa veroctschaldigiag aiet ; omdat beiden menschen zija. Mentchtn zija we. Zija we soldaat daar-«m te weerdiger measchea. Is 't aa oorlog, daarom te erastiger geleefd. A. DE LEPELEIRE ERRATUM Waarde Hoo/doptteller, Er is ia mija artiket vaa S Dec. 11. zuike grove feat geslopea dat ik niet nalaten kaa, om misverstaad te voorkomeo, er de aaa-dacht op te vestigea. De Belgische Staadaard doet me zeggen : « Troawecs laat on» naar Aulwerpea » kijken b. v. In eea stad vaa 300,766 in-» woners, spreken 100.933 personén ait-» slaitead Vlaamseh, §6,277 ait gewoonte » Viaaiiisch Bor«n hen staat een caste van » a»,000 ontwikkelden die een aadere taal » sprckea ». Welna dat moet tijn : la een stad van 300,766 inwoners, spreken iaoo,g33 per-sonen uitslaitead Ylaaa^seh » ILaat er mij nog bijvoegen dat slechts 8,011 personea Praasch allesa keanen. Op î de 70,»00 personen die twee talea kenaea |(waar?aa de meerderbeid : Vlaamsch en Bcalemass), sprekea 66,877 personen bij voorkeur Ykaaiach en 14,690 bij voorkeur Frausch « | BijgevoJg op de 300,76# inwotiera spreken | te Antwerpen ait gewoonte,200,$33-1-56,277 I is 267,210 Vlaamsch en 22,266 Fransch, | Dus in Antwerpen zijn er, op de hon-| derd personen, twee die alleen Pransah l kennen en 7 die ofwel altijd of bij voerkeur ; Fransch spreken. ^ Indien ik aaadring omdat de fout her-steld worde, dan is het omdat de vergis-sicg tôt £erge gevolgen zoa kannen aanlei-ding geven. Immers de oplossing van het Vlaamsch vraagstak moet de werkelijkheid tôt groadslag bebben, «onder dat stort te aiteea. Hoogachtead gegroet Dr. A. Varide Perrt. ' * h H^Ictenhulde 4 PORTRETTEN l 3. De prfjs van ééa portret : 0.26 fr. l i. De strijders van eene gemeete of stad , moeten na den oorlog het portret b^zitten van hunne makkers hier op den Yzer en bijsoaderlijk van banne gesneavelde dorps-genoofen. Eene zoete herinering zal dat zijn. a. Htldeahulde zal dus nabij de « H. E. 1 A. no, a » van af eeratea Janaari 18 elke . Zondag om i4 are de scildatea per gemeea-te pbotographeorea (Tea miaste 10 maa aaowez'g) Aile ialichtingea bij Dr. J. VERDMYW, D. 9. Ooi>lojgK%ijclfrig«»n friBMk-lBgiW Freat ! PARUS, ia Dee. i5 uur.— N W. fleinîs werdea vijaadelijke eanvallea afgeslagen. Op den rechter Maasoerer geweldige artille-' riestrijd. Een daitsche handalag N. Kam i 344 mialakte, LONDEN, ia Dee. il uar. — Wij voer-dea met welgelokkeu eea hands'ag ait N. St. Qaeatia. Wij namea krijgsgevaageaea ■et een mitraljeuze. Eea vijandeiijke plaat-selijke aaaval N. de Vae^aerie werd afge- : slagea. | De Peiitieke Schandalea ia Prankrijk. Caillianx zal varvolgtf worden! Clemenceau, eerste minisier hceft giater j aan den voorzitter der Frausche Kamer een brief ter hand besteld, waarbij geceraal DnbaiJ, gouverneur vaa Parijs, het opheffea vao de parlementaire onscheadbaarheid vraagt voor Gaillaax ten eiade vervolgiagea te kaaaea iaspaaaea tegea deze. Caillaax wordt beschaldigd vaa aanslag tegea dsa Staat. Het lot vao Jérusalem. Jérusalem zal, aa&r Eagelaehe berichten, beiet blijven door Engeiaohe, Fraesche en Italiaansche troepen. Een militaire goawheer zal aaogesteld wordea. De staat vaa beleg is er «itgeroepea. Het algemeen gevoelen is dat tôt het sluiten vaa den vrede Jerasalem zal aanzien worden als een miluair bezettestad. Das dat Jerasalem's lot tôt dan «nbeslist blijft. De warboel ia Raslaad. Tegenstrijdige beriehten melden dat de I Kamsrs haa eerste zittiag hebbea gehoadea. 1 Leaiae ea Treisky zoudea «sa meerderheid 3 hebbea. Aadsrzijds vernemea we dat Daitsehlaad I alleea te Petregrad wii onderhandelen voor i dea vrede. ? De revolutie in Portugal Gsen verder nieuws dau dat de kaimte i hersteld is. De nieawe regeeri&g beeft ia | eene proclamatie aogmaala bevestigd dat | zij de zaak der Bondgenooten aankleven | blijft. IUur»» PARUS meldt : artiileriestjijd N. ©lia-vignen en op den rcehter Maasoever. MA.GED0N1E: De Balgaren brsehieten i gsweldig oaza steilingen van de Yardar ea . het Doiraa-meer. Twee buigaarsehe haad- 1 slagea werdea afgeslagea. ROME meldt : Heel dea dag door heeft ; de vijand met aitaemeade kracht aaageval- | len tasschea deBreata ea de Piave, Belaag- \ rijk® daitaehe troepsnmaeàtea oaderstean- ; dea dea aaaval. Tegea dea avond waa de , aaaval stepgenet un haddan wij het greot- : ste gedeelte der verlorea stelliogea terug-gewoaaea.Esa Engelseke vlieger heeft twee Oostea- î-rijksehe vliegers aeergeschotea. LONDON meldt : De vijaad viel aaa 0. \ Ballecoart. Hij koa eenige loopgravea vaa \ onze eerste iicie, die aitsproeg miek, be-retten. Op al de andere plaatsen werd hty vollcdig afgesiagen. • PALESTINA : Generaal Allenby meldt :• dat hij zij ne linie vooraitgebracht heeft | halfwege Jérusalem ea Jafta- Shtid Abid- | Rohid werd door de Goorkas iageaomen. | De Tarkea verloren Ko man. I ■ F I I Viaamsche Meagelmareo . < Vlaamtche feeitdag ie Parijs. — Ja, in ( de ffaEsche wereldsîad salfen deYlamiagen, ^ biast den ocrlcg 00k han woordje laten ] hoorea Wij vernemea dat cp Zsndag i3 Januasi 1918 oss 5 uar stipt eea luisterrijk feest wordt gegevea in de ruime feestzaal | van « H«t Werk ^er Ylamingea » Rue de ©ttaroane, tli, Parijs. ï Die vertooaing wordt op touw gezet door het reeds goed gekende toonealgezelschap vaa het gesticht der Beigische vermhktea van Pert-Yillez onder de kuadige leidisg van den feeer E. Van Tulekem. ■ Mea zal opvoeren De doehter vmn den ï mutiekant, drama ia i bedrijvea ea tat i «lot Of paner tegm dmnk, blijipei La 4en ' ; bedrijf. | De totale apbrengat zal gestort worden aïs steunfonds voor het gesticht oiizér , roamrijke vermiaktea. Al de Ylamiogea vaa Parijs zallea sr aaa hoadea dat feest bij te wonen. • ' 1 1 ( I i i i i I i m ' . < ; S * 1 1 1 i ; i i I 1 I Een beetje politiek C, | s il De krijgsrerrichtiagea ligfea, om zeg- ; ■ f gaas stil eu de iunemiog vaa Jerusalem ' 1 aitgezonderd, is er niets dat voor 't oogec* 1 blik de aaadacht gaaada hoadt. | : #p politiek gebied hebbea we daaren- ' ' ' tegea brood op de plaak geaoeg. ; 1 la ENGELAND is de iadruk, teweegge- ' braoht door dea brief vaa L:>rd Lansdawue, ' J brief die aan de Boadgeaoeten eea berzie- | | ning vaa hua oorlogsdoeleiadea vroeg om ' !dea vrede te besposdigea, aog aiet wegge- ' nomea. Ea aaar 't sahijet, heeft da zege- ' praal in Klein Azia wel een oogenblik de ' | openbare opiaie meegevoerd, maar to«h < | daarom de peaaetwist die om dea brief < van Lortil Lansdowne is ontstaan, aiet stil- l f gelegd. | Hier itf oabezet België, 1 I ' | heeft ' i man nog voldoende gezonde rede gehad om dien brief niet kategoriek te ver- ' ■ oordeelen. Wat daa 00k getuigenis aflegt 1 • van oazen goaden ain. Immers na lezing | van de engelsche bladen van aile gezindhe- den mogen we dan 00k geroat zeggen dat . bat bijoa uitslaitead de bladea vaa Lord î Nortciiffe (Timefi, Daily-Mail, enz.,) zija | # die Lord Laasdowne veroordeelen. f, I , 1! Dit schijnt er wel op te dniden t i dat er een beteekaniavelle kentering in de 1 engelscàe opiids zkkt hetft voargedaaa. De k^iens v^siberadenheid blijfs «f i* 8 ten, maar 00k het vasi bfsloit dea oorlog ' In 't korte zoo spoediff mogeiijk gedaaa te makea. Dit gedacht heeft dan e, k zija bçkraah» j tïgiog geroad^a in AMERIKA, waar Wil-•oa, ia zekeraa xia, de meeniog van Lord B Laosdowae beteakenisrol heeft omsehre-ven.Niemand der Bondgenooten stelt de on-^ dergaog vaa 't Duit^sbe volk nog voor als de eerste vereisehte voor het eiade *aa des ^ oorlog. 't is tronweas eea eatopie 1 We wil-lea aileea dea krijgsgeest die Daitsehlaad ' omkaelt, kapat en 't ligt das alleen nog 1 aaa 't Daitsche ve'k zslf, om door aelfont-vaogding dea oorlog gedaaa te maken. 't Zal heel laogzaam gaaa, maar ait da 1 vale voorterkeaea die ans laogs Haltacd r worden overgemeld, mogea we wel de ga« volgtrekking hulea dat 00k ia Daitscklaad 1 de zuaht aaar vrede sterker is daa ooit. De g'bearteaiasea ia Raslaud ea Italië kaaaea wel voor eea tijd deze begeerte beaevelea, maar waaaeer de tastbare waarheid wetr-om voor iedereea zal daidelijk makea dat gedeelteiijke daitsehe overwiaaiugea ia geenea deeie tiea oorlog zallen eiadigea, iategendeel veriangeo, daa mogen we wel iaziea dat 00k ia Duiischlaad het volk eia-delijk zija politiek vaa dea vrede opdrio-gen zal. Mea heeft ait RUSLAND, in de laatata dagea, alieibaade te^enstrijdig aieuws ont» vangen. Eiikelea meeuea aog dat da zakea eea betere wendiug zallea nemen. D«se veroadersteilingbiijft voor goed aitgeslotea, aa de verkiariagen vaa de Fraasake ea Ea-gelsehe gezaatea te Petrograd, verklarin-gea die «r daidelijk op wijz^n dat Raslaad zich oaaogelijk htel eu al neg van de hni-dige regeeriag zal kaaaea lasrnkkeu. Wij-zigingeu kuaaea ea zallea ao^dlottig ga> beurea,maar de grondvestea vaa da nieawe regeeriag blijven ea Fraakrijk en EngelaaA zija zinaeas die te erkeaaea aa de verga-r | deriag vaa de eerste Kamer vaa volksrer-tegenwoordi\aters, die da aieawe regeering p • zal kiez n. lo dïïe rieuwe rfgeeiing zallea de M#x<aîkl:stea aog wel haa woordje ta j zeggen hebbea maar heelemaal m«ester zal-. \ lea ze niet blijfen. Dat zal echter aiet be* 1 ' lettea dat de aa geslotea wapeastilstaad . zija bekraehtigiag zal viadea. De Eateate zal ait het groote kwaad het kieine gaad . • moeten halen dat er aog in besloten ligt, i t. w. door aaahoadeade werkiog dea Dait-. schea iavloed traohtea te çren die thaca s drei|t heei Ruslasd ten onder te brengen. . | Eu dat die Daitacha iavloed ta daahtaa. 1 ' II, zien we ao^eeca ia de gabeartaaisen vaa . PORTUGAL waar da regeering door op-. staadeliugen werd omrergeworpsn, dis g voor een groot desl door daitsch geld war« 1 d«n bewerkt. f Da nieawe regeeriog mag de Eateata kart . goede inzicbten hebbsn toegezegd, wa moeten echter nog eenige dagea wachtanoal ervaa overtuigd le weiten. | En de aauhoadicg vaa den Yoorzitter vas t ' de Repabliek en vaa dea eersten Minute? e twee hevige voorstaaaders vao ooze zaak, . is er aiet aaar om vooralsau die overtaiging t te vestigea. I t Wilt gij meèdoen aan «en goad warkt il Yerzamel de gebfuikte postzegels vaa 1 gelijk weik laad vaa vodr ea tijdeas dea | oorlog 1 zead zs op aaar E. H. Denys, Vll-| la S. Pierre, Kerkstraat, De Panne. De op-; brengst ervaa zal dienen tetondsrstand dnr 1 aaa gebrek iijdeadë kiaders vaa 't bezetta. : België. II t2 81 (638^*. i Vrijdag 14 December 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume