De Belgische standaard

877 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Oktober. De Belgische standaard. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3n20c4tp9f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

. Nr241,7ç L. - - \t£2' JÊlBBEi&eSXSm Zaterdag 27 October 19!7 iiingsassïFaas -Si yf«î »>>li*Unt («uAtd lr,i,»S ia»tB^a s.jo | ,BS4ST"i«« ».7S !.. filai HolduUn g a |B "fc J | ' [SUâàr.c fr. I.JS |- lœMKdesk j.So ; IBfti&its {.Il : ^ e| IlitM '( i»a< t : im**r»d fr. 9.50 | ' I m**wi»n ï.ac 1 naseda» Me ' —"IBjpw» |*p> DE BELGISCHE STAnDAARD ^^;=ssa>^ ■■ . 0 F S T S L ■I S8RSBS yd&ii « M* Coguill* Srbstjs DS ?A?a^S X —- KleSne ».*nkots- digiage» : 0,£5f. dis r«r*I heclamss «olgem ovtrcea- ViZofc Medetterkers : M. E. Belpalre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Scheldan, Dr Van de Perre, Dr. J, Van de Wojstyne, Jual Filliaert, Dr L. De Wulf, J. Simocs, 0. Wattez, Ad*, H. Bach?, Hilanon Thans IDE TOEKOMST ONZER [ÉiMfi Sociale Beweoins ii Wat meer belang nog oplevert is de wij-ligiug in de gedachten. En hierorer hoorden we de meest tegen-sprekeiijke uitingen. Men roemt de toenadering tasschen rijk en arm door den oorlog. Ik vraag «an degenen die het loopgraven-leven bij ont, Belgen, kenden : la dat zoo ? Ja, ik ken *fl|jytUFond«rlijke gevallen. Ik hoorde christene jongelingen — ik herkaaal het, christelijke jongelingen — hunne bewondering uitspreken over den geionden geest on«er volksjongens, hunnen taaiea wil, hunne diepere vaJerlandsliefde. Yoor zulke jongens is de kloof gevuld. M ar, 'k ga roort waat daarorer spreken is doodzonde. Is er toenadering tusschen degenen die van meening verschilden ? Hait, wacht een beetje Anastasie, want, ik ïie het, ge houdt de schaar reeds gereedl V6or den oorlog bestond onder naam van meeniagsverschil een heeie boop zaken die heel weiaig op meeningea geleken en hee ▼eel op belangen verschillen. Onder den oorlog echter werd, of moest het doel worden vaa eenieder die den gcbaonen naam van Beïg verdient, den bandiet-vijand afweren en verdrijven. Ik geloof dat aile klessen en groepea daaraea meehielpen en ik verheug er mij om K^thoiieken en niet-katholieken leerden malka&der waardeeren en moesten beSrcn-nen dat aile menschen gebreken en ook hoectanigheden bezitten. Wat verandert diarbij in de toekomst ? Ik wensch nit den grond Yaa mi]a" hart dat daar reel door verandere. Ik weasch dat de ongeloonge tea miiisie erkenne dat ook bij katholiekea raderlands-liefde, toewijding en hoedanighedan geron-den worden. Ik wengch dat aile katholiekea leeren begrijpen dat 't niet al kwaad ia bij iemand die anders denkt dan hij en dat gelukkig-lijk niet aile rnaterialisten logisch zija in ban handelen. Maar toch wil het maar niet ait mijn ge< daeht dat fîbristas blijft en Aatichrist ook Worde dan de politiek œinder plaats-kensjagerij, bevoordeeling van vriendjes en koEr,ntjefl, halfcentenpolitiek of dies meer sqov •*) te bcter. Nieoiand zal er om wee-nen,E bestaat echter een gevaar roof onze sold îen die gedareadè jarea van 't Heger-broi eîlen : allés te yerw»chten ia de toe-kon.' st raa den Siaat. Ik h orde reeds me-nigï aal eemioudige jocgecs zeggea : wij heb , 3n gerochten voor 't Goevernement, 't. Goe»ernement moet later roorous zorgen. D"».t is zinsbedrog, joogens. Wij streden 7ooi ovs raderland en oas geweten en Taderland en gouvernement zijn niet heU ïelfd s Murgen, gelijk gisteren moet een man si^nen man staan en eerst op eigen krach ten rekenec. Dat is het schoonst tan a| roor vrije menschen en ook het zekerst. Komt er dan wat bij van hooger, zooveel te beter. Wat echter bij den Belg reranderde binst dea oorlog, geloof ik : 't Is de eagheid ssij-ner levenaopvatting, de schuwheid tegeE-orer rreemden, de al te vaste geëchtheid aan eigen doenwijze eu klei gedee. De • Belgen hebbea veel geleerd binst dea oor-1 log, ze hebben de zee durcea oversteken, \ de handels- en nijverheidsmethoden van vreemde landen afgekeken en dat kan wel Ietwat veranderen en verbeteren bij den zoo opsrerkzamen Belg. IMet al die wijzingen dient rekenschap gehouden maar meer nog met het verleden s onzer Katholieke Sociale Beweging. Hier ^ kom ik in een volgend artikel op terng. Alwie iets voslt voor de toekomst oazer beweging, helpe ons klaar zien en zende vrij weg zijne bemerkingen, want in die zaken vooral moeten we allen ons zelren mistrouwen en niet zoozeer vreezen dan op eigen gedacht alleen voort te gaan. I. L. DE TOESTAND Op de Aisne en om Yper De verleden dag heeft geen veranderiag gebracht in de Àisne atreek, ia dieu zin dat de Franschen hua vooruitgang aiet hebbea bevorderd en dat de Duitschers geen eokele poging hebben gedaan om het verloren terrein. terug te winnen. Moeten we er ait be3Îuitea dat het hier een piaatselijk effon-sief gold ? In dit gérai is het woafJerwel gelukt. Of moeten we aannemen dat het slecbfs de inzet is van een grootere krijgs-varrichting die eea nieuwe voorbercidirjg vereischt ? De Franschen nameu bij de negen dui-zend krijgsgs/aagenea ea mieken 70 kanoas bûit. D<j krijgsgevacgenen behooiden tôt ses duitsche dirisies. Dit schijnt er op te duiden dat de Fransche Staf vooraleer ver- Ider te gaan, eerst zeker wil zijn die kolos-sale macht die tegen haar staat, te kun« nen oferwianea. We zullen 't ia de eerste uren wel te weten komeu. Om Yper werken de] Duitschers verwoed tegen. Een bewijs dat ze daar in een nete-ligen toestaad zijâ vcrzeild, die ieder oogen-blik ia een achtaraitfochi san verander n. Siads 't begiû van 't ofleasief zijn de Eu-gelschen en Franschen op een front van twintig kilometers gemiddeld zes kiiome-ters vooruitgegaan. Msn mag vrij wel aan-nemen dat de vijand op zijn laatste ver-weerlinie standhoudt en zijn tegeuaanval-len zou slechts toi dekking dieaea om de opstelliag meer achterwaarts te vergemak-kelijken.Een Oostenrljksch oîfensief tegen Italie ? Hardnakkige gernchtea hebben enkele Idagen de ronde gedaan dat a5o duizend Oostenrijkers gereed staan om een tegon-offensief op 't Isal^aansch froat in te zetten. De mogeHjkheid van dit offensief werd verrechtvaardigd door 't feu dat de gebeur-tenissea op 't Oostelijk front Ooatenrijk toegelaten hebben verschillende legerafdee-liagen van dit front te trekken om ze tegeû Itabô te keeren. Nu wordt van dit offensief geen gewag meer gemaakt. Zonder de gebeurtenissen te willen voorloopen, zon dusdanige poging ons in geene deefe moe ; ten verwonderen. Oostearijk zit in Duitsch- ; laads kiauwea eu Daitschlaad heeft than» i tegen elk der Bondgenooien ia 'S bij «onder ' ! een plan op zijn kerfstok. Tegen Eogelanc speelt het zijn Zeppelins en onderzeeën uit, tegen Fr<*nkrijk gaat bet te werk met omtooperij, ea tegen It&lië ? Vergetea we niet dat Italië thaus eei inwendige krisis van ern3tigeu aard beieeft De nicuw gevormae partij, die front, maakt tegen dt Regeering, en die het be werkstelligen van den vrede in 't schilc voert, wil volstrekt meester worden ovei 's lands zaken. Vandaar eene zekere onge raakkelijkheid in de politiek van dit land Een offensief tegen Italië,^offensief dat eei wanhoopspoging zou zijn om een vooruit ; gaug te bewerkstelligen, zou de oatevreden heiddie haerscht in Italië, in de kaart spe len. Oiïensieveu worden tegenwoordig nie uitgevoerd met een militair doelwit alleen Ea zoo beschouwd krijgt de mogelijkheû van een offensief tegen Italië een vasterei groed. De russische warboel 1 " ' | Men gewaagt nog heel weinig van Rus '■ land en zija pletrol. 't Is te verstaan. Nie mand geraakt er nog wijs uit. Er is een< regeering (deze van Kerensky) dieprocla- maties uitvaardigt ea een karaer van volks vertegeawoordigers instelt; er is een anderc regeering (deze der mgximalisten of ultra- socialisten) die de regeering vaa Kereaskj bekampt en ook proclamaties uitraardigt en overal afdeeliagen van het Soviet sticht. Daaruit vloeit voort de volledigste anarchie. Het ieger ïit zonder hoafd en het volk zit zouder brood. Gaen waerstand mser op het front en opstand ia de stedea. Men deser> teert en men betoogt om 't plezier van te deserteerea en te betoogen. Bij de bondge- nooten is 't krediet vaa Rustand ook lasg gevallen ; de rcssische s'aatswaarde, hel geld, heeft veertig ten honderd in een slag verloren. De beide partijei) willen Rusland redden, maar door hua tegenwerkiog en hun wan-orde brengen se 't hïelemaal ten ond&r. Intusschea maakt de vijand er gebruik van om de Russische vloot te verslaa», op de Livoniacne kust te outschepen ea Petrc-grad te bedreigea. De Russische anarchie is de grootsie ontgooeheiiag die we ia den oorlog beleefd hebbea. fie Scbool op bet Front Men leUe wel op de volgeade adressen : I 1. JHotidelIrigsehe Leergangen te geven in de Compagnie Batterij enz. (het werk geeft aan de lesgfivers boeken, bord enz. Er moeten ten mingte 10 leerlin-gen zijn), daarvoer sehrijven aan: M. DE WULF, Palace Hôtel, Cayeux s/Mer So■ me (France). \ 2. Leergangee per Briefwlsseling Staatsagenten — Leergangen van Werktuigkunde asn : E. H. VAN DEN HEUVEL, Aalmoezeaier D 17- ae Bon, S 3. Leergang van Houtbewerking aaa M. DENYS, — Villa St. Pierre, De Panne. De kunstkaarten van Claerhoudt De prachtige kunstkaarten, als kertge-| sohenk door de « Belgische Standaard « uit-1 gedeeld, zija nog te krijgea Swiss Cottage, De Panne, tegen o,5o fr. de rteks van ses, tien ceatiemen de kttrt. BELGISCH FRONT 25 Okt. 20 uar. — Groote artilîerie-be-drij ï-ighf i 1 de twee laatste dagea geleden. Op 24 dezer namen we niet min dan 20 vij» | andelijke batterij en onder vernietigingsvuur Tairijke beschietingea vaa vijaadelijke stel-lingen voerden wij uit. De vliegers waren heel bedrijvig. 1 FRANSCH FRONT . De Franschen nemen 500 krijgs-gevangenen in Chavignon 1 PARUS, 25 Okt. i5 uur. — N de Aisne ' ongewijzigde toestand. Op het front van ' Chavignon hebben wij de hofstede Rozay 1 bereikt. Gister namen we fin dezen sector 5oo krijgsgevangenen. ? Om Sapigneul werd een duitsche hand-! slag verijdeld en op jden rechter Maasoever . hebben we in een bijhoorige krijgsverrich-. ting voordeel behaald. . \ Op 24 dezer werden door onze vliegers . a5 vliegtuigen neergehaald. ENGELSCHFRONT LONDEN, 25 Okî. if< uur. — De Duit-* ' schers hebben gister «Tond een nieuwen aanval geworpea Z.het bosch van Houthulst. ? Zij werden terug geworpen. ;i Onze troepen voerden welgerukte ritten | uit tusschea Rcsux en Gravelle De vijand laed aanzienlijke verlifaea. - ; Het Oostenrjjksch offenaief begonnen ? | Dezen morgea wordt bericht dat de Oastenrijkers hun offensief ingezet hsbben op de Juîiaansche Aipen. | Het eerste Oosteuriiksch b : oht gew. agd > vaa eenigea voorui ?ar)g. jje Duitsche J troepen nemea deal a * dit offensief. 5 Ganeraal Cadoraa ericht dat aile" aor-| maal verloopt. De schandalen in FiankîijJ.. l; Zija aangehouden HH. Desouches Lenoir, die voor tien millioen fraak « Le i Journal » hsddsa afgekocht vaa ï. Letel Ilier. Senator Humbert kocht « L? suraal» aan deze beide heeren af. Het sch ;>t thans î bewesen dat het geld van Lenoir van duit-f schs herkoa?st is. j Bij de Nemralen HOLLAND la de hollandsche kamer heeit de minister vaa baitealandsche zaken laten weten dat Hoîland iazske het invoeren \ van grint ea zaad icB.Igië langsHoilaad om jj eea scheiâsgsrecht wil aanvaarden tea eiude j te hooren bevestigën dat Duiischland al of Iniet zija verbinteaissea geschonden heeft. Duitschland had bsloofd dat dit zand en dit ( grint zou dienen tôt vermakan der wegen. f Eageiand houdt vol dat "het dieat om loop-grsivea te cim?nteerea, J SPANJE tir is weer woeîing ia Spanje. i! De miaisîerraad is bij hoogdringendheid > saamgeroepea. î&m&È.mk.m. Uup 1 i Londen meldt : De Duitschers poogden | eea rit om Laos. Ze werden afgeslagen. \ Dezea morgea wilden twee vija elijke | defachemeaten dnze fortea N. het kanaal | vaa Bassée aaavallen, Ze werden uiteenge-J dreven. Oaze artillerie was zeer bedrijvig. f De Daitschers verloren 7 wij 6 vliegtoe- I' stellen. Vèrvolg tic tweede bladz. kxat&le kolom. j VAN EN VOOR j ONZM 8QLDATEN Verloven voor Canada en de Vt reenigde Staten 1 We ontviegen taUijke brieven om inlich-tingea betreffende de congés,, voor deze beide laadeu.Ziehier wat we daarover kun-nen mededeelen : l g Bij omzendbrief heeft de Minister van j oorlog besloteu dat verloven voor de Cma- ' ; dâ en de Vereenigde-Staten kunnen toege-' staan worden aan hen die famille in Ame- | rika hebbea, of die Amerika verlaten heb-} 7 ! benom ons leger te vervoegen.De "congé,, bedraagt zes wekës en moet eéamaal in 't jasr genomea worden. Velen echter vragen indien de reis ook kosteloos is. Uit de in-lichtingen blijkt dat salks het gérai niet is. j Hoeveel kost de reis dan? Vah de Cie Gle Transatlantique, 6 Rue Auber, Paris ont-viagen we voîgende mededeelingeu : De reis in 3e klas van Bordeaux tôt New-York kost 218 frank. Van deze som komt 45 frank toe aan de scba'kist der Vereeoigde-Statea. Indien de coodige vcetstappea door onze Regeering zoudes aangewend worden, zou deze som , weliicht aiet moeten betaald worden. Ver-; volgeiis,de maafschappij staai aan de fran-' sche soldaten die naar Canada gaan een af-i korùag fa& 3o tea honderd toe. Onze Bei-gische Syldatea zouden ditookwel bekomen. De reis zou dus in ûit geva! slechts onge. veer 125 fraiik bedrageu Maar de regeering , zoa eerst ea vaoral het noodige -loeten doen om de reis op deze btpsrkte sjrn te brengen. Aoders is geen eakel onser Belgische soldaten ia staat de reis saa ts rangea en 't " verlof ,, zou stechts bsstaan op 't papier. Er moet ook nog Gpfsmerkt worden dat de reis vaa New» York naar Montréal 5i,3o fr. en van New-York aaar Quebebec 58.i5 fr. kost. Met e«a driehoad fraak zou men dus rondkomen. Ons On der wij s in Holland Eiatie 1915 waren 358 Belgische leer-meesters en ieermeesieressea ia Hollaad, ia de Belgische gcàolen werksaam.Eiade 1916 as het getalgestegea tôt 420. ide 1 ji5 bedroeg het gezal leerlingen oageveer 9400 om eiade 1916 11,437 ea op 't eiade vas het schooliaar 1916-17 11,60a te bereikea. Op de 970» leerlingea waren er 1229 leerlingen vaa waalsche ea 7416 vaa vlaamsche afkomst. Van 755 kiaders koa mea geen ialichtiagen bekomea. lu 1916 waren de oiiderscheidelijke ge-taliea als vol^t; 2<j85 waalsche, 8951 vlaamsche en 4oi (waaronder ro5 joodsche kin-ders) zoader bevestigde afkomst. De Vlaamsche Belgskens zijn dus in Holland in de ïerÊoudin^ vaa 77 t. h. tegea 19 t. h. Waalsche in de scholen aaawezig. 't Is te hopetk d«t zs, bij de terugkomst,be-schaafsl Naderkadsch zulien pr|tsn en too-nen dat zulks best staat om onzen omgang voornaamheid bij te zeîten, tenant Fenouillet en Onderluitenant Curie \ Zij die den Daitschen Zeppelin te Saint-Clement neerschoten, sijn voor velen van ongelezers geen oabekenden. 1 minera tWee jaren door hebben 'ze met hun sectie De Panne bewaakt. Ze hadden sich vele vrien-den weten te maken eu waren bijzoader- lijk in de ziekeazaleu van het ôceaan hos-»pitaal dikw^ls te zien. Ze veilietrn de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume