De Belgische standaard

699 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 01 Juni. De Belgische standaard. Konsultiert 27 Februar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/154dn40h7v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

8£ Jwur.— N' 121 (}7>, Tijf MBkieaM a«t mmmmt Oonderdag 1 en Vrijdag 2 Juni 1916' DE BELGISCh STAnDAARD ftACHT BAART , /v\ A CTTy— S tic bi « ^ -II* f t J J*d Tldtfo^t P««Cferi Yag&i OputtUert : M. E. Bhlpairb, L. Dutkkrs, V. Van^Qrameerbn, ■ Pi Bertrand Van dur Scheudbh, Dr Van db Pbrre, D* ]. Van db Woestyhb, Juul Filliabrt Abefinementspriji : Voor soldaten : Voor x m«and fr. ï,a5 — Voor a ?caanden fr. a.sa — Voor 3 maanden fr. 3,75 ÏSIiet loldaten in 't land : Voor 1 maaiid fr. 1,75 — Voor a tnaanaets fr. 3^0 — Voor 3 maanden fr. 5,35 „ Riet soldaten buiteo 't land t Voor t «**«'' fr. a.50 - Voor a aia.aedân fr. 5,00 — V001 5 uiaanuen fr. 7,50 IIHMHI—WIII HWHMIIIMI—IHMIflinirn'W H'IIII IIIWSlIlieiiHIIHIIBUMISlUHIH—IW m » iMIIIII ISIlillITSBBSTTMr'Ti'ÎT ilTT" rTy"irtTTir'Jf1BrTIMTP,'*lw"*<^a*'*1't*'>T*>B>—si' M>m—■——qmMSWBBWBBWBBMMi IAjrakondiglogen ïj «,93 fr. de'regal — Reklamenî! 0,40 4fr. de regel. — Vlaohtelingen : 3 îalasachingeo van 9 regel» e,§o îr. Voor *l!e s&ededeeliagett rich te Jweadsn, : Villx :4A COQUILLE, ^eedijk. DE PANNE. Ter gelegenheid van O. H. Hemel yaart, zijn onze bureelen geslo ten en zal ons blad VRIJDAC niet verschljnen. 0. H. Hemelvaart Hij werd gekruisigd, stierf aan he kruis, Hij verrees ten derden dage ; Hi beklom den Tbabor en in den glana vai zijne majesteit,voor de blikkenvan de h bewondering opstarende wereld, in dei persoon van zijn drie geliefde apostelen steeg Hij ten hemelen. Het kerkelijk jaar ringelt ononder broken zijn fsestelijke dagen in den bam van den tijd door, spijts de gruwelijk beid en de wreedheid van den wereld oorlog. De H. Kerk juiebt en jubeit o] de door haar Meester vasigsstelde tijd stippen haar vreugdc en haar glorie ait spijts bloed dat speerst uit den slinge rsnden loopgrachten-gordel, spijts tranet dievloeien,gestadig,uitduizenden oogen die 't dopdweenen nabij zijn.Allenthene; blijft clef kerke vredige stemming .voor overheerschen bet vloekende geweid vas uitzinnige driestheid door menschen ei landen losgeketend ten dienste vai Hoogmoed en Zelfzucht. Zoo teekent zich in de kerkeiijke rus en 't wereldsche gewoelde eeuwige shij< af tussehen recbtvaardigbeid en onrecht tussehen liefde en baat. Hoe wondervol komt steeds, bij iederei kerkelijken schoonheidsdag, 't verbanc te voorscbijn dat ons snoert - om dei eeuwige schoonheids-zaak zelf.Welater nu reeds in berusting onzen strijd golver op de deiaing van den kerkelijken tijd, omdat we het recht in onze handelwijz« hebben geschraagd op 't eeuwige rech! zelf : 't princitp der waarheid en recht-vaardigheid.Oit heeft met Christus de wereld ver-overd, laags den geleidelijken — sta-gen,ma*r zekeropgaanden—weg der be proeving, der martelie, des doods. Hel is er om te glorierijker gewordea, wanl WBarom is geleden in "en om recht en waarheid, is baren in grosiienden bloei van heerlijkheid. Hij steeg ten hemelen^ Maar eerst kende hij de beproeviag in de verlooche-ning, werd Hij gegeeseld en gekrtiisigd tan dood.De verheerlijking der waarheid gaat ciat langs de baan der gemakzaebt, des hoogmoeds, dtx macht. Waarheid is loven, en leven is lijden. Wie het lijden niet heeft gekend, heeft de schoonheid van 't levsn nooit be-grepen, is «r niet waardig van. Geen volk ter werald dat zoo schoon, dat zoo ondabbelzinnig in al zijn uitin-gen de prente droeg der waarheid. W« waren een schoon volk omdat we een waar volk teelden ; omdat we teelden alzoo : recht en recht vaardigheid. plicht en eer. Door de eeuwen been was 't de grond-slag van ons wezen, van ons bestaan. We hebben er om langs kruiswegen van haat en verdrukkiog gesleept ons bsste hartebloed, maar vest er van overtuigd dat martelaarschap het zaad der onver-gankelijke generatie is. Steeds kwamen we op den berg van 't kruis, maar steeds 00k op den berg Thabor. Na nog. * We kenden de geeseling en de marte- - liog in 't verwoesten van ons land. W t . kenden den dood in ons bloed. W; j kenden den kruisweg en het kruis. Oiis inzicht echter was zuiver en on; bloed onbevlekt, want de plicht en d« waarheid geboden 't sacrificie. W< plengden het voor de sooveelste maal t stefk gaaode op 't eeuwige r«cbt vai 't martelaarschap. t We kenden het Kruis, maar we be j leefden reeds de verrijzenis in 't aan 1 schijn der wereld,de ik- en zelfzuchtige 1 de hoogmoedige, de onverschillige. Me 1 bewondering ziet de wereld naar d< • glorie die is gekomen uit ons bloed. We zijn zeker van de opperste heer- - lijkheid. Eensdaags behaerschen w« d< 1 wereld door onze heerlijkheid, omda ■ het recht de wereld regeert. Langs den Kruisberg en het graf zijr } we gekomen aan den voet van den Tha " bor. Soldaten bestijgt hem voor uv » volk en uw land onder de eeuwige hoedi " van den Heer. t Klokkentoon 1 i JûCrçeagen heeft de wrtksnde stem vai Klokke Roeland over de wer«ld laten galmen ' verkandeDd het schenden van 't e«nwig! 1 Recht, verkondend de gruweleo op Belgi , schen bodera bedreves, om nerstelllng teî h«m#l roepead. — Er is een land, waar ali< 1 klokkea xwijgen : O.tsUnrijk. Met P&schei [ heelt het volk voor de laatste maal hunn* stem vsrnomae, en su is het doodsche stilte Ka& men xioh zoo iets voorstellen : een lanc sonder klokkentoon ? Orer eenige jar^n was ik te San Marnetti op dea boord van het Lugano-mser — aardsch-paradijzische streek van Fogazzare — en meermaals d&agB kwam de muxikah toon de? klokkea ult de omllggende dorpeo, aan den waterspiegel of in het hooge gebsrg, te — Osteso, Oria, Oastello, Puria, Dasic (camati sis klokken zelf) — toegeklonksu, Zij schenea door de lucht als onder «lkandei te kouten ; zij brachten de boodschap van godsdisast eB;po6«ie rhjthmisch woord, pol* lie van klank, vlucht ten hooge, diehterlijk gebed... Italie is 't land der muzikale klokken. — Omdat het bij uitstek is het land vta 't k&thoiiek geloof ? Maar Ootte&rijk 00k is, zoo gezegd, ean katholiek land. En toch moeten zijn klokken iwljgen, zwichten. Van de tûrens afgenc-men, zullsn deze bronsea getuigen van etn Godsdienst van vrede, deze roeper» naar den tempel vaa 't gebed, omgeschapen wor-den tôt moordtulgen — tôt kano&s. Met Paschea mochtea zij, voor de laatste taaal InideD, op dsn dag der VerrijzeniB, der Opstandlng. — Dtarna, de stilte van het graf. Is het een voorteeken ? M. E. Bblpaire Naar aanleiding vaa mijn artikel «Zelf-standigheid», krijg ik esnen brief mst hel gevraagde « te akkoord ! > doch met eene voorbehoudlng over wat ik zegde vaa « zni-ver spreken ». Het lag niet in mijne bedoe-liag de noodzakelijkheid cener beschaafd* taal te ontkeQoen — aog minder ean ziens-wijse desaangaando op te leggeo. Vurige voorstander der vrijheid, zal 1k ze voorzeker zoo min bij anderes als bij mij zelve, zoe-ken in te toomen. LEEST EN VERSPREIDT DE BCLQISC^E STAMBAARO , Om Verdun , Diitsclie Kantteekenina a De duitscho as,aval tsge& Verdun »ou ee: ' onoplosbaar niadsel blijven, indien met de! dag de geestestoestand van het daitsch volk niet de kkarte bracht van ds haadeek " kige méthode om de fracschs vssticg in t - nemen. , Al «indschen ksnt vaa den Rhijn redeneeï t men aldus — (dit i» af te leidea uit de versla 5 gen der duitschc bladen) — : € Vroeg of Ha valt Verdun en dan is het de vrede. » Opmsrkenswaardig is het dat steeds, se , dert geruimen tijd, het woord vrede in al'i ' duitsche moidan en harten ligt, maar op merkec s waardig is het eveneena dat he duitsche volk nog steeds door leugens ei 1 bedrog is 0111 des tain te leiden. De dailsche théorie, wanaeer de oorlog be ' goa, coacretisesrde zich in 't volgênd oordee! ; hoe esrder wg het fransche leger zullen v«r oietigd hebben, hoc eaider de oorlog een ein-de ztl nemen. Zuik vooruitzicht raocht dai ingezien, omdat hit dultschv leger is eei toestand van meesterschtpverkeerdedle ail> I besîuitsclen toeliet. Echtôr sa den elag van d« Marns, werd di duitsche théorie ijewijzigd : « De zege za langs onzen kant liggen wanneer we ail* 1 vestingao zullen iegenomen hebben. > , Het werd de Btuwkracht op aile fronten t De val van Watsch&uw mo:st de capitula-tie van Rqsland beteekenen ; de intrede ii s Konstantinopfel, het einde van den oorlog îc ! den Balkan ; het bezetten van Kales, de over 1 gave van Engeland en de inneming var s Verdun den eindkaak voor Frankrijk. Warschauw vie!, maar 't Russisch lege! ! bleef bestaan. CoBstantinopal kwam epen maar dte bondgenooten ontsebeeptan steeds , voort te Saloniki. > Het pleit der veraterkte vsstingen dat to 1 geen resultaat leidde Oostelijk en in den Bal : kaa wordt op onzianige wijzs tegen Verdut volgehoudea. Waarom ? 't Zal dan vredo zijn, zeggea d( 1 Diiltschors. Dit k«tachetst tcc voile dea geesi van dit hooyaardig en geknccht volk. Het loept nog steeds achter illusies en hei slaat niets dan zegpbellen kapot. Hoa ds Duitschets zich zelf met zulke begooehelin-gen in de lalers weten te lefgen ishug zaak, Wij «chter meesen het anders. De gebeur-tenissen op 't Oostelijk froaf «n i& den B&l-kan htbbezi ten overvloede bewezen dat ver-sterkte vestingess nisst maer bïstaan. De val van Vsrdua zcu in geensn deele het ver* loop van den oorlog wijaigen ; maar racbts omdat we weten dat het vertrouwen van het duitsche volk hsal diep zal zijn geschokt wanneer Verdun pal blijtt, willen we Verdun bahoud«n. Het gaat hier om ean zaak van innerlijke waorde, die zij a kantweerslag zal hebben op 't volgende verloop. De Honflino m Griekenlanû In ien Balkan dreigt het jer erg schuw toc te gaan. Wanneer na het beoindiges van den Bal-kanstrijd, de wederzijdsche krachten anker-vast zochten om de stelling van Saloniki, trachtte Duitschland Oriekenland heelemaal naar de centrale rijken te doea ovarhellen en beloofde het daarbij dat de Bulgaren nooit op Grieksch grondgebied z uden dringen daar 't hun geboden werd Oostelijk Macedonie, — dat steeds voor Bulgarije het begeerde land was, — met rust te laten. De zakea sleepten aan. Het Strvisch leger werd te Corfoe heringeiicht. De Bondgenooten vroegen Griekenland den doortocht der Servische trospan per Grieksch spooi over '< Grieksch grondgebisd to» te staaa. Ds Grbîrsche reijeericg weigerd« 021 Duitsch land Di«t temishaç.r, dat biloofdï Buliariff aan kant te zetten. Het Ssfvisch leger werc per vloot hngshaea de Grieksche kust aaa] , Saloniki gebracht. ^ Pas zij -1 z<i er aangalacd of de Bulgater dringen in Oostelijk M^Càdoaie, bezette:; . vier, vijf grieksche fortes, — die overgegever > werden d& eea comediespel van 3tcgessîar.c van wege de Grieksche troepen — bedreiget ^ ds binncnlandsche sted Serras eu de havei . van Cavalla waarom de Uteede Balkanoorlo^ t werd gmyottà. in tfen tijd «0 geven aldus Grie keniand een st&mp in den rug. De vraag is nu : Wat zai Griekenlaëc » dosa, dat bedrogen door Duitschland, tet . bate der Bulgaren, eiaielijk toch moei t inziei, dat zijn belang ec toekomsï langs onz« i aijdeliggen? Wat zai het doen, nu hstjzeker wordt dai o^s expeditiekorps de handea uit d« mouwsi : sai hoaven ie steken om die Buigsarsche hin ■ derpsai uit den weg te^juimsn, wil het de ■ viucht van dezea veldtccht niet verliszen. ï i ' De Vereenigde Staten _ in 't Gedrang : Ds nabije d&geo zulian voor de nicvwe es ouds wereld in belscgtijkheid gaan winaen. . Ds verkisziegen voor het Prasldentschaf ■ gaan beginnea. 't Is te zsggen de vsldtochi i die leiden z&l tôt de verkiszing. ! Ds gewïstsiijke Republikeinsch - geziade ' bondée zenrïe». dezw dagen hua afgavaardig-1 dsn naar Washington om in algemeen ovsr-leg hun kaodidaat aan te duiden. Deze kan-' didaat is Roosevelt, die.het gister nog nitbul-. detdeop een meeting :« Wilson gebruikt in i dezen oorlog, een medalje met twee keerzij-den, die tôt schande strekt van de Wereld >. • De Democraten zullen Wilson vooiaitzet-' ten. En de strijd wordt omschreven door dez« beide namen, Wilson dip schermt met pricciepen tegeia Europa en met wapens tegan Mexiko ; Roosevelt dis schermt met princiepen waaruit hij daden zou doen groeien tegen Eurcpa en tegen Mtxiko. Na eal de verkieziag aitmaken indien si oi niet het Amerikaacsche volk groot gaat op Wilson en zijn op-de-ka&t-politiek of op Roosevelt met sijn politiek van recht voor de vuiat. SPLEEN De waahoop danst in 't nachtspelonk vaa treurige gepeinzen, en wat me troost en laaf'nis schonk doet me nu schielijk grijnzen. We hadden gildig feast gevierd, we waren jong en lustig, we woonden waar de drulv'la^r tiert, we leefden vrij en rustig f Met kermis werd de klok geluid, de oogst droeg gulden vrachten, en met een kus klonk onze bruid de dagen aan de naehten... 't Is al gedaaa — De klok bangt stil. We ljjden bovenmate. Het vee loopt los : 't is op den dril I De menschen moorden, haten... Den Yser, Jan. 1916. Fritz Fraecken (Ult den Bucdel De Vff Qlorier$ke Wondeti, die in 't korte zal verschijnen.) Zeid-JIfrikaansche en Iifsche epstasd. ! De Esgelsche coloniën hebben in dezen oorlog getaigenis afgelegd van getrouwheid aan de Engeische vlag.Van Australie,(Indië, Canada kan dat gezegd worden zonder voorbshoud ; zij deden I in verhouding, zooveel voor de over-, wianing als bet moederland zelf. On-1 tegecsprekelijk zullen zij daarvoor be-loond worden door toekenning van meer ■ medezaggiagsrecht in 't bestuur van bet Eagelsche Rijk. De Unie van Zuid-Afrika heeft 00k 1 bewijzen geleverd van vertrouwen in het Eageisch bestuur. Maar daar was de samenwerking niet algemeen. Een deel der Boeren kon de vernieting door Engeland van hua onafhankelijke repu-| bliek niet vergeten. Zij wilden van da { be proeving, die Engeland door dezen oorlog ondergaat, gebruik maken om door een opstand hun onafhankelijkheid terug te winnen. De opstand werd geleid door begaafde en invloedrijke mannen. Ik kan nog niet begrijpen hoe deze mannen sich eok maar ean oogenblik konden inbeelden dat de opstand siagen kon. Zij wisten toch dat ze stonden tegenover mannen uit hun eigen volk : Botha enz. ' die, aan 't hoofd van 't land over een ; grooten invloed beschikten. De onpartijdige geschiedenis —indien men aanneemt dat een onpartijdige geschiedenis ooit bestaan heeft of bestaan kaa — zal later over den opstand uit-spraak doea. Zeker is het dat hij een frwtyvoorval was. Broeder8,die samea hebben geleden en gestreden voor een heilige vaderlandsche zaak, in twe« kampen te weten vechten, maakt werke-lijk een pijnlijken indruk. Broedertwist kan 00k geen heii brengen voor een volk. Dat moesten 00k de leiders der beide Boeren-partijen wel inzien en beiden moeten er hebben onder geleden. Ik vlei me nog altijd met de hoop dat ik er iets heb toe bijgedragen tôt hun verzoening. De leider Botha, die getrouw gebleven is aan de Engeische vïag, is om zijne daad eenerzijds opgehemeld en ander-zijds erg misprezen. Ik persoonlijk meen dat Botha den eenigen mogclijkcn weg heeft gekozen, die naar 't heil van zijn volk leiden kon. Treffenâ is het 00k hoe zijn hoading overeenstemt met deze van den Ierschen nationalen leider : Redmond. Van ai het uitbreken van den oorlog is de Ier-sche leider kranig opgetreden aan de zij de van Engeland. Onder zijn invloed en dank zijn persoonlijke werking, leverde Ierland een leger van ^vrijwilli-gers van 400,000 man, waarvan 150,000 reeds io dsn strijd, een leger zoo groot als dit door Canada geleverd. Die uit-slag is merkwaardig, des te meer dat Redmond niet door dezelfde gunstige omstandigheden werd gediend als Botha.Zuid-Afrika had twee jaar na den Boeren-oorlog zelfbestuur veroverd. Daar door hadden de Boeren zich met Engeland verzoend. Ierland strijdt sindi eeuwen te vergeefs voor zelfbestuur. Juist toea de oorlog uitbrak w« het wetsontwerp tôt erkenning van zelfbestuur door 't parlement aangenomen. Maar de wet is niet bekrachtigd,althans voor zoover het door de Ieren geweten is. De toepassing der wet zou nog niet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume