De Belgische standaard

855 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 10 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 26 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tx3513vx3w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger! EEIPLIGHT M HEU Ik lees la Croix van Parijs, en dik wijls benikbewogen.De vaderlands-liefde spatuit elk dieracht bladzijden Zegt niet: franschen bluf ! Zouden wi Belgen, niet al te lang wat te weini^ «bluf» gehad hebben ? Ik heet «bluf» hetgeen in der waarheid is n uitba-zuining der grootheid van 't fransche 1 vaderland,derheldenfeiten van't fransche vaderland, der heldenfeiten var fransche krijgslui, der deugden var fransche priesters en kloosterlingen.. Aangenomen dat er overdrevenheid in zat, ja nog inzit. Toch waren de gevoelens edel en lofweerdig die zul-ken «bluf» bezielden, en noodzakelij-ker wijze moest de lezing er van in-grijpen in'tvolks herte... Laten we aan elkland deuitingzijner nationale eigenwaarde. Eerbiedigen we die. Maar, Belgen, wijzwegen,en velen bevroedden niet wat het bediedt: een vaderland! Wij leerden het met scha-de, eilaasî o ja! Met schande?—Neen, duizendmaal neen! De Belgen hebben een vaderland weergevonden in 't diepe van hun hert, in de innigste trillingen hunner ziel, in de kracht van hunnen arm, in hun bloed, in hun dood: Verrezen, Vlaming hand in hand met den Waal, verrezen uit hunne vergeten, kaalgetrapte graven zijn die fiere, stoere, standhoudende en rotsvaste belgische krijgslui, wier moed weleer de wereld verbaasde op de bloedigsteslagvelden van Europa. Een lawien van wee en jammer woei over Belgie; doch in den boezem van rijk en arm, van klein en groot ont-waakte wat er sliep: Het besef van vaderlandsche verknochtheid aan ei-gen heerd en land, aan vrijheid en aan Vorst. Overrompeld zijn we, ja, — verwonnen, vernederd, geschand-vlekt? Neen! neen! neen! Het belgisch volk leeft, leeft meer dan ooit in zijne ellende, in zijne ver-drukking, in zijn bloedbad. Die ellende voedt zijne wilskracht; die ver-drukking is de smeltkroes zijner zielegrootheid,en in dat bloedbad aoo-pen wij de wrekende hand waarmede wij tôt lesse van 't nageslacht schrij-ven: Onthoudl wat de Duitschers hier de-den ! Wij echter wij gaan heen; doch bewaard blijve 'taandenken van'tgeen wij meêleefden, meêleden ; het aan-denken van die honderden martelaars, eenvoudige \ reedzame burgers die zôô vastberaden de dood onderston-den in stad en dorp; het aandenken van die vrome priesters en kloosterlingen, van die arme vrouwen en kin-deren aan wier onschuldig bloed de Duitschers zich zat dronken; het aandenken van die moedige soldaten die onversaagd, ontembaar stand hielden voor alvernielende duitsche leger-korpsen ; het aandenken mede "van kalme burgerdeugd, vromen gods-dienstzin,eaelmoedigezelfopoffering,onwankelbare vrijheidsliefde, weer-galooze lijdzaamheid van honderden en duizenaenslachtoffersder duitsche wreedheden en wulpschheden... Bewaard ja moet dat al te zamen blijven, bewaard in 't herte des volks, bewaard bij den heerd, bewaard in onze boeken, bewaard in de scholen, be-wnard onder de plooien van onze Vaderlandsche drijkleur, bewaard als in eene voorraadskamer openstaande voor de opleiding der jeugdvan mor-gen.En wat daarom gedaan, vandaag zelf? Allen moeten wij opteekenen, op geven wat wij hoorden en zagen ei gevoelden in ons, rondom ons, aile: wat kan bijdragen om ons volk he - bewustzijn van zich zelf te geven • feiten en gebeurtenissen, woorden ei daden die tôt eere strekken en prik ' kelen van 't belgisch vaderland. En wat daarom gedaan? vraag ik.. Verzamelt dat ailes, stukken er brokken; stuurt dat op naar dagblac • en tijdschrift; teekent dat op in fami-r lieboek en archief opdat niets verlo-l ren ga, niets, voor de toekomst var morgen. Stuurt dat op naar ons blad. ~ In de mate onzer krachten willer j wij helpen om op te bouwen, steer j bij steen, «den gedenkbouw» van hel belgisch volk. Aile baten helpet: [ daartoe. En daarom doen wij een op-, roep tôt u, soldaten, aalmoezeniers, i priesters, tôt u allen die streedt en leedt voor het vaderland, die de held-haftigheid onzer landgenooten kon-. det bewonderen, diehoordet enzaagt ! van dichtbij de baarbaarschheid van duitsche zoogezeide « beschaafde » beulen... Onze Belgische Slandaard worde een blad, wiens lezing het vaderlandsch hertverpoostenverkwikt,doetzwellen van nationalen trots en van geiechte hoop in de toekomst, een blad waarin elk vaderlander de vertolkingvindtder grootmoedige gevoelens, der christe-ne lijdzaamheid en onverzetbare standvastigheid aller ware Belgen. Dr J. M. Belsië en let Maan. Men weet dat Paus Bençdictus, die natuurlijk onzijdigmoet blijven enhdijft m het Europeesch Conflikt , toch in het Consistorie van 22 Januari heeft durven verklaren : Toch gaat mijn gedacht natuurlijk vooreerst langs den kant vvaar de eerbiedige genegenheid voor den algemeenen Vader der geloovigen, zijn levendigste openbaring vindt, en dat betreft bij voorbeeld, ons zeer geliefd Belgisch volk ! België bedankt den Paus voor zijne consistoriale aanspraak Baron d'Erp, ministervan België bij het Vatikaan, heeft gisteren aan den Kardinaal Staats-Secretaris de bedan-kingen overgebracht die de Belgische Regeering zich verplicht achtte aan den Paus, voor zijne consistoriale aanspraak van 22 Januari, uit te drukken, zoohaast de officieele tekst haar toekwam. « De Belgische Regeering, zegt deze merk-vvaardige dépêche, schat heel hoog deze aanspraak, die de verkrachting van 't recht en van de gerecbtigheid laakt, en die, bij eene bijzondere melding, de sympathie van Zijne Heiligheid voor België te kennen geeft. Deze aanspraak heeft een allerbesten indruk gehad op de Bel-I gen, die uit hun land hebben moeten vluchten, en ik ben overtuigd dat hetzelf-de waar is voor de Belgen, die in België gebleven zijn. » Het telegram is door den minister van Buitenlandsche zaken onderteekend. We gelooven te mogen zeggen dat deze handelwijze van de Belgische Regeering een goeden indruk in 't Vatikaan heeft teweeggebracht. Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard!,, Belgen te Rome. Het Sint-Juliaan-College der Belgen, heeft een flink gedacht opgevat. Lees het ; 't zal u doen trillen van fierheid. Hier is de officieele tekst, letterlijk zooals hij gaat en staat. (Onderaan vindt ge de vertaling.) (1) Le collège des Proviseurs de Saint Julien des Belges à l'honneur de vous inviter au service religieux, qu'il fera célébrer le vendredi, 22 janvier, à 11 heures, pour le repos de l'âme des Prêtres et religieux mis à mort par les troupes allemandes, au cours de l'invasion de la Belgique. — Vous en trouverez çi-contre une première liste. — A cause de l'exiguïté de l'Eglise Nationale, le service religieux aura lieu dans VEglise des Stigmates, à l'angle de la Via dei Cesta-ri et Corso VittorioCmanuele. Le Président : Baron d'Erp, Ministre de Belgique, près le Saint-Siège. Le Secrétaire : C. de T'Serclaes, Président du Collège Belge. M. Vues, Recteur du St-Julien-les-Belges. Oscar Bolle. G. Kurth, Directeur de l'Institut historique [Belge. A. Pother, Chanoine de Ste-Marie-Majeure. Diocèse de Liège. L'abhé O. Chabot, curé de Foret. » J. Dossogne, curé de Hockay. » V. Janssen, curé de Henri-le-Romain » R. Labeye, curé de Blegny. » B. Reusomut, vicaire d'Olne. » C. Tielen, curé de Haccourt. Diocèse de Malines. L'abbé E. Carette, professeur Collège Saint Pierre, Louvain. » H. De Clerck, curé de Buecken près de Louvain. » P. Dergent, curé de Gelrode. » J. Goris, curé de Autgarden. » E. Lombaerts, curé de Boven-Loo. » Van Bladel, curé de Herent. Le R. P. Dupierreux, jésuite de Louvain. Le R. P. V. Sombrock, conventuel de Louv, Le R. P. Maximin, capucin de Louvain, dans le monde, M. Van Holmen) Le R. Chanoine Prémontré J. Wouters, curé de Pont-Brulé. Le Frère Allard (dans le monde, F. Forger) religieux Josephite, Louv. Le Frère Allard (dans le monde, M. Straat-man), relig. Jos. Louvain. Le Frère Cauddi (dans le monde, M. Pivet), des Frères de la Miséricorde de Blàuw Put, Louvain. Diocèse de Tournai. L'abbé E. Druet, curé d'Acoz. » J. Pollart, curé de Roselies. Diocèse de Namur. L'abbé J. Alexandre, curé de Mussy-la-Ville. : » A. Ambroise, curé d'Onhaye. 1 » Blaude, aumônier des Sourds-muets 1 à Bouge. 1 » Burniaux, professeur au Collège St- ' Louis à Namur. J » Docq, prof, au College de Virton. 1 » G. Gaspar, profes. au Collège Belle- Vue, Dinant. 5 » J. Georges, curé de Tintigny. j » P. Gille, docteur en Théologie de l'Université Grégorienne, f vicaire de Couvin. » Glonden, curé de Latour. » Hotlet, curé de Les Alloux. « J. Laisso, curé de Spontin. » Marichal, séminariste de Maissen. » Patrao, vicaire de Deurq. v » Pieret, vicaire d'Etalle. ^ » Pierrard, curé de Chatillon. s » Piret, curé d'Anthée. » Poskin, curé de Surice. » E. Schlogel, curé d'Hastières. » Zender, curé retraité. f Le R. P. Gillet, bénédictin de l'Abbaye de ^ Maredsous. Le Chanoine Nicolas de l'Abbaye des Prémontrés de Leffe. Le Collège des Proviseurs recommande r également à vos charitables prières, l'âme v de M. N. dePonthière et de M. V. Lenertz, 'i Laatste BerioMen. In België was ailes kalm, den 6" dezer. Den y" was het zoo niet : artilleriegevechten op geheel de lijn. Te Nieuwpoort, en omstreken heeft de vijand verscheidene malen een aanval gewaagd; maar altijd wierd hij teruggeslagen. Rond Arras heeft de vijand de loopgrachten beschoten die wij den 4" Februari hadden ingenomen. In Champagne, ten Noorden Beauséjour, hebben wij den vijand achteruitgedreven. Van Argonne tôt de Vogeezen, artilleriegevechten. In Rusland. — Zegepraal van de Russen op de Bzourarivier. — [n de valleien van den Inster en de Scheschoupa woedt het gevecht jeer hevig ; nog heviger, op den linkeroever der Vistule. Onze Verbondenen zijn aanvallend opgetreden, en hebben eene plaats ingenomen die allerbelangrijkst is ; ze hebben ook een lijn vijandelijke oopgrachten veroverd, en 6 mitrailleuzen bemeesterd. Op de streek van Perthes-flassiges heeft de vijand zijne aan-/allen hernieuwd. Vruchteloos. — Dit belet echter niet dat hij zege •oept, en dat hij, om het ongeduld der Duitschers te bedwingen, het >"etal krijgsgevangenen en veroverde oorlogsmaterialen fel overdrijft. professeurs à 1-Université Catholique de Louvain, fusillés par les troupes Allemandes. (l)Het College der provisoren van St-Juliaan der Belgen, heeft de eer U uit te noo^igen tôt den dienst die op 22 Januari, om elf ure, zal plaats grijpen, tôt zielerust der priesters en kloosterlingen, door de Duitsche troepen ter dood gebracht, tijdens den inval van België. Hierbij vindt ge eene eerste reeks. Daar de Nationale kerk te klein is, zal de dienst geschieden in de Stigmaten-kerk, hoek der via dei Cestari en del Corso Vittorio Emmanuele. Volgen de namen der vermoorde priesters: (ziet hooger.) De onderteekenaars : De Voorzitter, Baron d'Erp, Minister van België bij den H. Stoel. De Schrijver : C. de T'Serclaes, Voorzitter van 't Belgisch College. De heeren Vaes, Oscar Bolle, G. Kurth, A. Pother. We gaan vooruit. De Duitschers zijn heelemaal mislukt in hunne aanvallen langs de kanten van Yper. Nu doen zij eene nieuwe poging tusschen Yper en Nieuwpoort. De vijandelijke vliegers komen gedurig boven onze loopgrachten. Nieuwe Duitsche t-roepen worden gevormd achter de vechtlijn, te Iseghem en ten oosten van Roese-lare.We zijn een grooten stap vooruit gegaan op den weg van Oostende. We vernemen ook uit Hollandsche bron, dat 5000 mannen van den Landsturm, die den slag meêdeden aan den Yzer, nu te Leopolds-Burg zijn aangekomen. Ze waren in eenen ellendigen staat, gansch uitgeput, en 't meerendeel waren zelfs niet meer gewapend. Een honderdjarige wil zich als vrijwilliger inlijven in het Belgisch leger. Over eenige dagen, vernamen wij uit Amsterdam dat een zekere André Max naar den Belgischen Consul gegaan is te Maastricht, na den weg te voet afgelegd te hebben van Sterre-bekk (bij Brussel). Hij kwam dus naar Holland om een passe-port te krijgen voor Belgie, langs Engeland-Frankrijk, om daar het Belgisch leger te vervoegen. De Consul feliciteerde hem natuurlijk over zijne Vaderlandsliefde, maar weigerde zijn passe-port. Deze André Max is een familielid van den manhaftigen Burgcmeester van Brussel. 3 Millioen mannen. WETSVOORSTEL. — Ter Engelsche Kamer werd een wetsvoorstel neergelegd, voor doel hebbende het Britsch leger op 3 millioen man-schappen tebrengen. ONDERZEEËRS. De dagbladen publiceeren eene snelmare die meldt dat verscheidene Duitsche onderzeeërs te Zeebrugge aangekomen zijn. VLUCHTELINGEN. Volgens verklaring van den Franschen minister Malvy, zouden er in Frankrijk tegen-woordig een millioen vluchtelingen door 't Fransch Staatsbestuur onderhouden worden. Diplomatische Oorlog. Velen meenen dat oorlogen enkel bestaat in 't oprukken der krijgers van vijandelijke volkeren,in wapengeweld en kanongebulder. en altoos zijn hun oogen gericht op het voor uittreden en achteruit wijken der krijgslijn. Dit alleen willen ze uit dagbladen vernemen en ze vergeten dat achter de schermen, in 't duistere, er een andere oorlog gevoerd wordt, belangrijker dan de eerste, daar hij niet ge-schiedt met kogels en bommen, maar enkel met sparken licht en vlamsprenkels van ver-stand en genie. De diplomaten immers — staatsmannen — zwoegen en zweeten om hemel en aarde te veroveren in haastig gedril, geloop en geklap om en rond vreemde landsbesturen. 't 1s om zeggens een wedstrijd tusschen rappe, slirn-me, sluwe staatsonderhandelaren om het meest invloed uit te oefenen en zôô hulp en bijstand of onzijdigheid van 't een of ander land te verwekken.Hij met de flinkstkijkende oogen, de rapste tong, het mooiste gebaar, de mildste hand en de glinsterendste belofte zal de overwinning behalen I. Treden we in bijzonderheden; In 't begin van den oorlog was de toestand zoo: Oostenrijk opgehitst door Duitschland, verklaarde den oorlog aan Serbie. Eene prach-tige gelegenheid voor den Pruis, om zijn lang gedroomden slag te slaan. Zie! van op den schoot zijner moeder was hij gewiegd geweest metdenhoovaardigengrootheidzang:Z)e^scft-land iiber ailes: Duitschland boven al. Daar zijn legermacht kolossaal was, kon hij thans zijn droom van wereldoverheersching en YVelt-politiek tôt wezenlijkheid brengen. Neen! het mocht niet dat zestig millioen Duitschen—fi]ner beschaafd, zoo gezeid! dan gelijk welke wereldling, uitvinders van de echte! Kultuur —zouden moeten onderdoen voor achtenveertig millioen Engelschen. Grieken, Romeinen, Spanjaarden, Neder-landei s,Oostenrijkers,Franschen hadden hun tijdperk gehad van wereldheerschappij.Enge-lands'tijdperk was het nu. Voortaan mocht Duitschland wel, en moest het den scepter over landen en zeeën zwaaien. Maar daarom moest het den oorlogsbliksem over Europa slingeren. Verbonden met Oostenrijk en, sinds 1878, met Italiezou het onsdrie-verbond stuk slaan en tôt gruis doen instor-ten, de kleine onzijdige staten als België, Holland, Denemaiken, Zwitserland puidon-noozel-weg inpalmen en zôô heer en meester worden te lande en ter zee De moord van Sarajevo viel voor. Op! Oostenrijk-Hongarie, Op! vezelden de sluwe duitsche diplomaten tôt de staatsmannen der Ballplatz te Weenen.— en laat u op de teenen niet trappen door Serbie... verplettert het! En .Us e~n veer wipte heel Frans-Jozefs'Kei-zerrijk op... wijl met een forsch armgezwaai Duitschland denoorlogsbliksemslingerde naar Rusland en Frankrijk.... Italie zou volgen!.... Laag! nauwelijks bulderden de kanonnen en sisten de kogels of het het Hunnenvolk besta-tigde vol verbazing dat 't slimme Italie, 't land der slimme Combinazione, hun spelletje niet meemaken wilde.Waarom?GcenDuitsch verstond er zich aan... Inde irœ.. et cantur- — w—min— ■■Hn—i Min—w—niinami !■ hméi iiiiuiiiiiraoïiiiriniVMw'rTrntrriî-n-iimiiT- "■Miniim<Mcniya>mn»TTwftrrrritmWTiiTtn«Trn'rMai'iiaiiiii 1 11 aiii iniwi tmi—mf_nirrrT»i MwiiiMMBMMBMMiïaBWWMWMmHMMMMiriBnTBnnMBMBWBMMMWMMirMMwwiaMrMwrMMTiiTTMwiw 11 kiiwiiiiiii <hi mwiiii ■> i«i> n»»iamii—mi im m-i <:.œ3,?nzxsn•œzxsAarwAMreï,:*,mawy,wTHjw&vaw«?ïa lste Jaar. — N° 11 Vijf centiemen het nummer Woensdag 10 en Donderdag 11 Feb. 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume