De Belgische standaard

1324 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 17 Januar. De Belgische standaard. Konsultiert 03 Dezember 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk85841/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

immmpcs —m am lsteJaar. — N° 3 Vijf centiemen het nummerZondag 17 en Maandag 18 Januari 1916 Voor alle mededeelingen zich wenden tot het bureel : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. K lbert van Brieï OFFICIEELE TELEGRAMMEN : In België. — De mist heeft een weinig bet geschot gehinderd. Niettemin is de kannonnade nogal redelijk geweest rond Nieuwpoort en Yper. Ten ZuidOosten van Stuyvekenskerke Lebben de Belgen eene hofstee doen springen. Tussclien de Leie en de üise, heeft onze artillerie vijandelijke verschansingen en schietgrachten beschoten, ten Zuid-Oosten der Kapel van O.L.V. van Loretten. Ten noorden varrSoissons, geweldig gevecht gansch den dag door, bijzonder op de heuvels gelegen ten Noord-Oosten en ten Noord-Westen van Crouy ; Te midden hebben we onze Stellingen behouden, maar ten Oosten, voor Kregny, zijn we wat achteruit gegaan. De gedurige vloed der Ais'ne heeft verschillige onzer bruggen en brugjes weggesleurd. Zoo zijn we nu gevestigd ten Zuiden der rivier, tusschenCrouy en Missy. Voor 't overige, eenvoudige kannonnade op beide kantender rivier.• In Champagne, is Perthes nog altijd het ooiïogstheater ; we beoogen er de vijandelijke schietgrachten der 2de en 3d6lijn. Ten Noorden van Beauséjour hebben wij mijnovens doen springen. De vijand denkende dat hij aangevallen was, vulde zijn loopgrachten met troepen ; onze artillerie en infanterie hebben er dan een wreed vûur op geopend. x-^ ...oning 7 Januari 1915. Hoofdkwartier vai het Belgisch Leger, Aan Zijne Heiligheid den Paus. «Het hart Uwer Heiligheid heeft moeten lijden bij 't vernemen der aanhouding van een pruis der kerk, lid van heilig College, die, den feitelijken toestand van den bezetter eerbiedigend, de wreede onrechtvaardigheden waaronder zijne kudde gebogen gaat en de schandige bejegening van zoovele priesters van mijn land, niet heeft zwijgende kunnen laten voorbijgaan. « Aan den Eerbiedwaardigen opperherder der Roomsche Kerk druk ik al mijn bewondering uit voor de houding van Kardinaal Mercier, die, naar het voorbeeld der roemrijke prelaten van voorheen niet geaarzeld heeft de waarheid af te kondigen tegenover de dwaalleer, en niet gevreesd de eeuwige onveranderlijke rechten eener rechtvaardige zaak voor te , staan ten aanzien van gansch de wereld. «Ik bid Uwe Heiligheid te willen aanvaarden mijne gevoelens van kinderlijke genegenheid. Geteekend: ALBERT.» Heil aan Kardinaal Mercier. Een heugelijk nieuws verschijnt in do bladen : Kardinaal Mercier zou gevangen zijn genomen door de Duitschers, omdat hij de onafhankelijkheid van ons volk van op den preekstoel heeft laten verkondigen. Volgens eene andere lezing, zou hij gebeden hebben voorgeschreven voor het welgelukten onzer wapens. Om 't even. Aan dit gerucht moet een grond van waarheid liggen. En aan alwie de hoogif* bezieling van den Prelaat kent, de koene onversaagdheid volgde welke hij in de laatste omstandigheden aan den dag legde, komt die tijding zeer waarschijnlijk voor. Immers Kardinaal Mercier is een echte kerkvoogd, even hoog staande door de vurige overtuiging van zijn geloof, als door de klare vlam zijner vaderlandsliefde. Hij slacht die groote prelaten die, in elk land, niet alleen eene kerk stichtten, maar ook waren de leiders van hun volk. Aan dezulken komt gewoonlijk de eer der vervolging toe. Ook aan onzen geliefden Primaat is zij nu te beurt gevallen — hij zal ze wel betracht en gezocht hebben — en nu wezenlijk ontbreekt niets meer aan zijnen roem. Werp vrij uw purper heen... zingt Schaepman, in zijne Aya Sophia, van den laatsten Constantinus. Die woorden passen wonderwel op Kardinaal Mercier. Hij ook mag nu zijn bloedrood gewaad in fiere zekerheid dragen ofwel afleggen voor zijne vervolgers, getooid zoo hij is in het echte purper, dat der ziel, dat evenwel de gereedheid is om zijn bloed te vergieten voor het geloof als voor vrijheid en onafhankeljkheid. Aan ons intusschen, de plicht een kreet van bewondering en dankbaarheid te laten opstijgen tot Hem, die ons zulk een schitterend voorbeeld geeft van fierheid en onverschrokken moed. Door die enkele daad heeft hij de heilige zaak van geloof en recht meer bevorderd,dan door lange jaren gewone werkzaamheid. Maar dit is een der zegens van dezen heldhaftigen tijd. Hij geeft den eenvoudigsten mensch gelegenheid om zich boven zichzelven te verheffen en aan de hooge zielen brengt hij uitgelezen omstandigheden aan. Heil dus aan Kardinaal Mercier ! Heil en dank ! Tot hem gaat de liefde van zijn volk, ■vergezeld door eene innige bede voor zijn behoud en zijne verlossing. Eens toch zal de gehate vijand onze gewesten ontwijken, voortgedreven door de machtige baar die, van de zeekust uit, het laatste plekje vaderlandschen grond, over heel het land zal rollen, altijd aanzwellend, in kracht winnend, tot ze eindelijk den laatsten overweldiger over de grens slingert. Dan zullen overheid en volk : Koning, Kardinaal en krijgers, eensgezind en juichend, de verloste steden binnentreden en het Te Deum der overwinning aanheffen. Moge God den dag bespoedigen ! M. E. Belpaire. De Panne, 8 januari 1915. Laatste Tijdingen. Amsterdam 13 Jan. In Duitschland heerscht eene overgroote troepenbeweging. Moeilijk kunnen we zeggen welke de plans zijn van den Duitschen Staf. Toch weten we dat al de ijzerwegen ingenomen zijn voor den dienst van 'tleger: geen enkele trein zal ter beschikking zijn van reizigers of van koopwaren gedurende de vijf volgende dagen. Aam al op Duver. — Dinsdag nacht hoorden de inwoners van Dover eene buitengewoon geweldige kanonnade. 't Was hetOostersche fort dat schoot op zee. In een,twee, drie, was alleman te been; en naar dehaven. De nachtwachter van de piere hadeen onderzeeër ontdekt. Maar deze was wegvan zoohaast hij de kanonnen was gewaargeweest. _____ (her de rivier, de Thames, wierden vliegmachienen gezien. Ontslag van graaf BerchtoSd. Graaf Berchtold,leider der Oostenrijksche beweging en Minister van buitenlandsche zaken, heeft zijn ontslag ingediend. Hij is vervangen door baron Bury an, een Hongaarsohe Minister. Een nieuw legerkorps komt ons toe uit Indië. Tot nu waren op het front 70.000 Indianen. Men kondigt ons heden aan dat er nog 130.000 strijdensgereed zijn. Dat maakt dus een leger van 200.000 Indianen. Schrikkelijke aardbeving in Italie, Rome 14 Jan. 30000 slachtoffers en groote stoflijke scha Correspondent. —Een geweldige, verschrikkelijke aardbeving heeft Italie geteisterd, en de stad Rome in opschudding gebracht. Volgens de laatste berichten zouden er 30.OOOslachtoffers gevallen zijn. De stad Avezzano zou heelemaal vernield, en 800 inwoners zouden de stad ontvlucht zijn. Van het dorp Frattura zou er ook niet veel meer recht blijven. De Paus in de Wereld. Het Vatikaan heeft aan het Belgisch gouvernement de volledige lijst der priesters slachtoffers gevraagd om een onderzoek te beginnen over de priestermoorden. Havas. Japaansche gezant naar het Vatikaan. Rome Jan. 8. Een kloosterorde in Rome, eene vertakking hebbende in Tokio, heeft vernomen dat het Japaansche Gouvernement van gedacht is een bijzondere gezant naar den Heiligen Stoel te zenden ten einde den Paus geluk te wenschen over zijne troonbeklimming, en ook om diplomatische onderhandelingen met het Vatikaan aan te knopen. MEDEDEELINGEN Op het Westelijk legerfront. Van de Zes tot Arras. — Boven Nieuwpoort is ons dapper Fransch-Belgisch leger erin gelukt den vijand uit eenige zijner position te verdrijven. De Belgische genie heeft bij Stuyvekenskerke, op den linker oever van den Yzer, eene hofstede vernield, waar de duitschers wapens en munitiën gelaten hadden. In het Iepersche, wedden de vijand loopgrachten door onze arLilerie meesterlijk beschoten, Bij La Bassée heeft de overstrooming der Leie veel schade berokkend aan de vijandelijke positiën. Van Arras tot Reims.— Het fransch leger heeft een vijandelijke loopgracht veroverd, op 3 kilometers ten Noord-Oosten van Albert. Onze aanwinsten ten Noord-Oosten van Soissons, in de richting Anizy-le-Ch'iteau, worden, geschat op 1 1/2 kilometer. Generaal Von Kluck, bevelhebber van het eerste legerkorps, heeft het noodig gedacht nieuwe versterkingstroepen te vragen, ten einde grootere overwinningen te belemmeren.Zijne geweldige aanvallen zijn tot nog toe vruchteloos gebleven : de 3 reeksen loopgrachten die wij den 8 en 10 Januari gewonnen hebben, zijn nog immer in ons bezit. Nu beschiet hij zonder ophouden doch ook zonder goeden uitslag, zijne verlorene loopgrachten. We hopen dat we voorts zullen vooruitgaan in de richting van Anizy-le-Chateau. Van Soissons tot Reims worden heiige artilleriegevechten geleverd. Van Reims tot Verdurf. — Ten Noorden Perthes hebben wij 200 meters vijandelijke loopgrachten veroverd. De vijand tracht ook onzen vooruitgang in de richting der pachthoeve van Beau-Séjour te stremmen. Een vreeselijke strijd is aan de gang rond de versterkte posititië, die wij veroverd hadden ten Noorden dezer pachthoeve: de vijand is er in gelukt een deel van deze versterking te bezetten. In Argon ne worden voorts gevechten geleverd bij Fontaine-Madame. V n Verdun tot Belfort. — Op de Maashoogten werden twee vijandelijke aanvallen afgeslagen, de eerste in het bosch van Consenvoye, de andere in het bosch, Le Bouchet Ten ZuidOosten vanCirey-sur-Verouze hebben wij eene duitsche compagnie die aan 't plunderen was, in de gemeente Saint-Sauveur op de vlucht gedreven. In de streek van Toul hebben de artilleriegevechten nog in hevigheid toegenomen, bijzonderlijk in het bosch van Afvremont. In de Vogeezen wordt bijna niet gevochten. De strijd woedt voort rond Burnhauptle-Haut en Aspach-le-Bas en wij behouden de hoogten rond Cernay en onze positiën bij Steinbach. Op het Oostelijk Iegerfront. Het slecht weder en de ongunstige ligging van den grond hebben de belangrijke oorlogsverrichtingen onmogelijk gemaakt zoodat de toestand in Russisch Polen weinig of niet gewijzigd is. Daar beide legers zich sterk op hunne wederzijdsche stellingen verschanst hebben, woedt de hevigheid van den strijd slechts op enkele punten waar, aanvallen en tegenaanvallen op wijken en hofsteden gedurig afwisselen. De rechtervleugel nochtans van de Russische legerafdeelingen rukt in dichtedrommen voorwaarts in Oostelijk Pruisen en bij Mlava in de richting van Roodza- nowa en neemt aldaar een omensief optreden aan, dat geheel gevaarlijk blijkt te zijn .voor den vijand. Op de linkeroever van de Vistule poogt de vijand nog te vergeefs onze strijdlijn in te beuken en gebruikt daartoe alle listige en loensche middelen,die sinds lang, 't karakter van den duitschen krijger kenschetsen; zoo, in eenen aanval bij het dorp Samice ten westen Skernewice gelukten de Duitschers erin, tot bij de ioopgrachten te dringen, en vroegen in russische taal : vuurt niet op uwe wapenbroeders; doch de waakzaamheid onzer bondgenooten liet zich niet beet nemen aan die hinderlaag; een moorddadig en wel gericht vuur maaide de dichte vooruitrukkende kolonnen weg en bracht dood en vernieling te midden de duitsche rangen. Op de Bzoura worden de duitsche aanvallen met weinig geestdrift en minder krachtdadigheid gevoerd— de vijand geraakt allengskens uitgebloed.'De duitsche soldaten krijgsgevangenen genomen gedurende de laatste aanvallen,verkeeren in eenen schamelen toestand, ze schijnen gansch uitgeput, ontmoedigd, in vuile en lompe kleederen, met starre en verwilderde bukken. Geen wonder ten anderen want, om hunnen moed op te beuren en hun wat schijnki acht in te pompen, zijn de duitsche officieren verplicht voor hunne aanvallen de soldaten bedwelmende dranken toe te dienen, zoo bij de laatste krijgsgevangenen werden er gevonden die ten gevolge van den opgeslorpten ether in een bezwijmenden slaap vielen en een gevaarlijke crisis ondergingen. Dit bewijst volstaande, dat het moreel der duitsche troepen laag gezonken is. Daarbij hebben de sneeuw en het koude klimaat van verleden week,in de duitsche lijnen vernieling gebracht; een groot deel der duitsche soldaten waren reeds bejaarde mannen, uit de Landsturm en de duitsche reserve an ziin dus tegen zulken harden winter niet bestand. Onze russische bondgenooten integendeel zijn meerendeel eenvoudige landslieden nog jong en sterk en het ruwe leven gewoon. Ook stijgt de geestdrift nog bij de Russen voor een algemeen aanvallend optreden. — De oorlogscorrespondent van de Daily Telegraph meldt dat het duitsche leger sedert het begin van de opmarsen in Polen meer dan 25 °/0 •tan zijn vroeger effectief verloren heeft en dat de verliezen nog dagelijks merkelijk toenemen. Het effectief der Russen groeit nog gedi aan, zoodanig dat de Tzaar in een keizerlijken Uhasis, van de jonge klas van 1915 die meer dan 1.200.000. mannen telt slechts 585, 000.000 rekruten afgeroepen heeft. Zoo groot is het betrouwen en de verwachting van Rusland in den huiJigen toestand. Op de Rawka woedt de strijd nog immer mee hardnekkigheid voort ; en voorbij het gehucht Moghely 3 kilometers ten zuiden Bolimoff waar de Duitschers te vergeefs wanhopige pogingen gedaan hebben om het bosch van Bolimoff te bezetten om zoo het Russisch front te bedreigen. In éénen nacht, heeft een russich regiment alleen, 13 opeenvolgende aanvallen in de loopgrachten bij Bolimoff afgeweert met zulke ontzaggelijke verliezen vóór den vijand, dat na de ion aanval de lijken bij groote hoopen opeengepakt lagen. Daar ook werd eene Duitsche batterij van 6 zware kanonnen door ons zwaar geschut aan stukken gemaakt. Op de linkervleugel in Galicië, vernieuwd het Russisch leger aanhoudend zijne zegevierende aanvallen tegen het Oostenrijksch front. De bevelhebber van de versterkte plaats van Cracovie,de veldmaarschalk Kuck heeft bevolen al de levensmiddelen van de bevolking op te eischen, ten einde van den dreigenden hongersnood van 't kleine volk te ontkomen, geen enkel bevoorradingskolon kan de si ad nog ter hulp snellen, en er is een groot gebrek aan graan, vleesch en melk. De russische legerscharen die het fort van Prezmysl meer en meer omsingelen zijn door frissche troepen met een talrijk materieel zwaar geschut vervangen, ten einde den algemeenen aanval tegen Przemysl aan te gaan. Gansch de provincie Bukovine is nu bezet door Russische troepen die,zegevierend reeds verschillige dorpen van Transylvanie veroverd hebben.Tal van Oostenrijkers vluchten de Roumeensche grens over. In den Caucasus pogen de Turken de versterkte plaats van Tizeroum te beschieten. Daarom hebben zij met het ne legerkorps, de laatste reserve van Tizeroum, wanhopig het offensief genomen in de streek van Karaoukzan om zoo de laatste overblijfsels van het aan stukken geslagen turksch leger te Sarykanim te heroveren. Versterkingen zijn daartoe noodig, doch het zenden van troepen op het betwiste punt, is onmogelijk; het 12eturksche legerkorps dat zijn garnizoen te Mossoul heeft, is op een maand dagmarsch van Erzeroum ; en het 13ekorps te Bagdad ligt nog dieper. De Turken zouden willen troepen over zee verzenden van Constantinople naar Trebizoüde; doch de russische vloot die in de Zwarte zee de zeepolitie goed volbrengt, maakt alle vervoer van troepen onmogelijk, zoodat binnen kort de versterkte plaats van Erzeroum noo-zakelijk tot nietigheid gedoemd _s. Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard!,, Van eenen wapenbroeder. -A-£*,n. de JBelgen. O arme Belgen, die vertrouwen hadt In'tbroos-papieren woord dier duitsche honden; Hun horden hebben ze in uw land gezonden. Daar ge eerlijk uwen plicht hadt opgevat. Nu rookt het puin van menig mooie stad En vloeit het bloed uit gapend-wreede wonden; Uw dierbre vrouwen hebben ze geschonden, Geroofd al wat uw land aan schoons bezat. Maar bleekend op uw wild vertrapte velden Ligt, neergeslagen door uw zeegrijk'helden, Dewoestepruisen bend',vermorzeld...dood... En glanzend, lijk dezon uitstorm komtrijzen, Zoo zal, na sombre tijd van nood verrijzen, Uw België weer, niet arm, maar rijk engroot ! A. Suls. Losse Kapittels uit het leerboek van den Brankardier. OVER TYPHUSKOORTS. Al of bijna al onze jongens, zijn door de militaire doktoors tegen Typhuskoorts geënt (gevaccineerd) geweest Waarom ? Waarom vernam men steeds, in den loop der laatste oorlogen, en ook in dezen oorlog, dat er gevallen van typhuskoorts waren, en eene uitbreiding der ziekte onder de troepen te vreezen was ? Waarin bestaat de Vcccinatiè, die de soldaten moeten ondergaan ? Vandaag antwoorden we op de eerste vraag, en we willen met onze lezers de redenen onderzoeken, waarom de typhuskoorts zich in oerlogstijd zoo gemakkelijk uitbreidt : 7>///«siseengriekschwoord,cnbcdiedt " bedwelming " men heeft aan de typhuskoorts dezen naam gegeven, omdat in den beginne der ziekte koorts ontstaat, en na eenige dagen de zieke zich in een aardigcn bedwelmingstoestand bevind, ; hij hei innen zich moeilijk en onvolledig wat er gebeurd is, en klaagt van hoofdpijn, van slaapioos.eid, van afgang en koorts. De ziekte wordt voortgebracht, door het indringen in den darm en in het bloed van bepaalde levehngen of microben ; op den darmwand ontstaan brecde wonden ; in het bloed groeien de ziektekiemen aan, en het lichaam is vergiftigd. De kiemen der typhus-ziekte; geraken gcwoonlijk in den darm van den mensch, door het water dat hij drinkt, of dat met eetwaren of eetuugen in aanraking kwam. Eens dat putwater door deze ziektckie-men besmet is, kunnen zij zich in dit water vermenigdigen ; en alwie dan van dit water drinkt of uit glazen drinkt, ofuit teljoren eet, die met dit water gewasschen zijn, alwie bier drinkt, dat uit vaten komt, met dit water uitgespoeld, wie melk neemt met dit water verdund, of fruit eet in dit water gewasschen, — is aan grootgevaar van typhuskoorts blootgesteld. En zoo het watergekookt is, dan is allegevaar van uitbreiding der ziekte weggenomen. Maar het ongekookte, koudofeenvoudig verwarmd water wordt in hel huis, in de keuken, bij allerlei voorbereidingen, door dé soldaten, in de loopgrachten, zoo menigmaal gebiuikt, dat deze die er steeds aan denkt uiterst voorzichtig te' zijn, nog gevaar loopt de ziekte op te doen. Ieder zieke in den loop der eerste dagen, vooraleer hij zich ernstig ziek gevoelt, wanneer hij nog te midden zijner makkers leeft, is reeds eene bron van besmetting geworden. Zijn stoelgang,zijn water krioelen reeds van microben van typhusziekte, en daardoor bevinden zich deze op zijn lijnwaad, kleederen, op zijn handen, op de eetwaren die hij vastneemt en op al wat zijne makkers toebehoort, of door zijne makkers benuttigd wordt en eerst met hem in aanraking komt. Door zijn stoelgang worden beerpatten besmet ; de ziektekiemen die, in de beerputten kwamen vermenig\ uldigen zich daar en geraken door de slechte of versleten wanden van de putten tot in de waterputten, en van daar zullen ze opnieuw de ziekte aan talrijke gezonden overdragen. Wat de uitbreiding der ziekte bijzonder begunstigt is het feit dat sommige soldaten, eene Jdcine typhuskoorts doormaken, waarbij zij zich niet ziek voelen waarbij geene waarneembare koorts optreedt, en niettemin langen tijd de stoelgang, vol bactei ion \an de typhus is. Weken en maanden kunnen ze op deze wijze de ziekte overal ronddragen zonder zich zelf ziek te gevoelen. Door dit alles verstaat men, hoe gemakkelijk /ui ,c ziekte zich moet uitbreiden, wanneer duLzendc en duizende menschen in oorlogslijd in eenige kleine dorpkens worden opgepiopt. De slechte beerputten en de slechte waterputten begunstigen daar op ongewoone wijze de uitbreiding der ziekte. Ook is het dan niet te verwonderen dat de krijgsgenecskundige overheid, de vaccinatie tegen typhus^ -koorts aan de troepen heeft opgelegd, nevens de dringend noodige maatregelen tot bestrijding der ziekte^ verbod van ongekookt water te drinken, afzondering der zieken. Voor wie er belang bij heeft te weten wat men hem heeft ingespoten en hoe dit werkt zullen wij inhet volgend nummer den noodigen uitleg geven. ARBAD. (Wordt vervolgd.) Leve Koning Albert!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume