De Belgische standaard

554 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 25 Januar. De Belgische standaard. Konsultiert 31 Januar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qf8jd4qm82/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE BELGISCHE W bl /Mtot "V STANDAARD fTTT'^ KA^nT BA/\KT /v\^ç StichtCP-fôesfcuufdet1'r TT I "(3 A A h A A A wUchtftP^ioesfcuupcler» : ■ s: ïld(fons PccCscs « i3 IBOIIBMENTSPBIJS | fnr Soldaten: g g mund fr. x.as M g Mttsdei- *'3° g BMnden 3 75 | met soHaten / in 'i land f ' S eaaand fr*1 75 ■ atfMmdeo 3-5° gafaacden 5 a5 Bultéa 'tlamd; lottnd Ir. a-J» ttuuindan S** g bMWtdan f-S» i« OPSTBL KM BEHERE VILLA « STa Coquille » Z*M DII* DE PANNE Kleine aaokoo-digingen : * i RECLAMER : rolgem over«ta-komst. iflaste ilHîxztWi ; if. â. f«/px*n, £. D**kir$, f. ««rmntd F«* iUr ScA«W#n, D* Van de Perre, D> J. Vak d» Weestyne, Jnnl mUuri, D' L.Dt Wotf, J. Simone 0. Wamx, M——»—— ——————— l H. Mosseignenr S%kn, BI5SCHOP VAN QENT. De Bien#* Bisicbap van Gsat werd g$bor«n te Ge&t, Zijn vader waa advo-kaat bij de Gentsche balie.Moaaeigneur Sagbcrs deed sijtse studiën in het St. Barbara-collegs, bij de Paters J««uictcn, en trad i« 't Semicaiie van Gsnt, van-waat blj naac de Hoogeacbool van Lea-vtii werd f?eatuurd, ora xich op bij fondera studiëa van Godsgfeleerdheid toe te legge». Dsar verwotf bij des gr&îd van Licecciaat. Ternjgereepea in zijrc geboorteatad, Vf or Si hij ooderpastoor op St Martinua-k#rk (Akuergero). Na twee jasren omirent, wordt hij leeraar in Zedaleer aan 't S "mi* a rie. Ôoot b t kftr den va» Pastoor Teir-lioçk komt de plaa*s cpeii in St Jan-Bgpti8t,tokrijka paroehie te Gant, gele-geft op den uitkant van de stad, nog ms&r 25 jaren b*at*asd«, atm- psocb.i«, ws ir veel *al te werken v allas?, veel te atichte» ea vesn te gevea. O *t joa^e pr. fessot — bij ia î>auwelijks 32 jaren — vraagt en bakomt d?. plsao Daas w«rkt h"4 op die prochis van m« r da» 21000 akiati, éoor dtie onderpastoors gehoîpeiî, meet âast 28 jaran iang. Hij bombt al sijme pstocctiuiieo, naar bet veorbteld 'an den Goddelijlcen ko*it«r, ; en al sijne parcchianen bsmianeji hem.; « Van o^sen pastoor, achrijft «en j fij^Êî brave aoldatcn, denk ik dat toeb ' niet, dat bij ocs gaat verlaten, want hij wm te gosd voor ona allen. » Eenvondig, maar veelsagfend I Va» die algexneece liefde getuigcii de faeaten van sijn jubi-leam. Nooiî vergect ik de dankbaarheid, van dat volk dat ijverde om het tchoon- ; lté liefdcbewiji te knneen geven. De armate atrate» wartn, on *00 te seggen, ; de schoonate : groen en papier vmaa-gen laken en flaweel, maar toch soo set, in echte vokakunat. Eene gcde&k«Lia van die jabelf^esten blijft in St Jan-3apîiakcrip. 't la esn pracbtig wit miagewaad, dat 20 000 fr. kosite. De pastoor bad voor »>je eigen nieta gewild, en had er fcl opgedrakt dat het niet mycbt aije. ' Esc vreemdeliDg had verwoaderd gekeka» op die groote en algemeene | vreogde, op die hartelijke feeaten, naar niemand die € Paaterka-Deken », lijk sijn volk hen noende, keede, had sich 1 aan min verwacbt. Wat he&fit inderdaad Pastoor-Dtken Seghera voor sijn volk niet g«daan ? i Scholec gebeuwd en vtrgroot. Patronats gebonwd, 1 Wfcrkma'-skrkg hstbouwd en ver- 1 gioot. 1 Een ecbt weBadi^haidabursel bs- 1 sluufde bij jfafsfccb alkta : Zijû buia «a,-een toevlacbtaoQrd voor all*n, Op aom mi, s dagen ia bet es»e cchts ptoceasie ' 1 van mepgcher., om « Paat?rkc-Dekes » j te sprekec, e» altijd wotàt kd&rcen mit*1 sacbtmofdieheid en geduld ontvanger. | 24 Jirtn Ung fcklp hem in die edele taak aijne bra*e froed«r, die bij h?m inw »ond«. « En^d van lie£«e * schreven se over ba»r bij h»re dcc . Zoo was de , alg meece totfheid b^j haar oveslijcfiû, , dat de îfleiî. &cbe,n vaaudeî ha if top badden opgetrokken. Aile dagen, g«at de pasifoor naar etse vân sijce ritt scholsa — dess t«H«n een « 1800 kind&ren — hij wil dat die opvoe-dins eene echte opyoedieg sij, geen « cwseldach verdis». Hij sorgt voor i »aaîen grond : Go^sliefde. Hij wil he éaarbij, 't osàerwijs moet degelijk sijn in sijn be?oek weet hij, soo fija, onder wijeer en opvoedsr te beoordeslec; doc raad, en aanmoediging hen machtig bi te ataan. Aile sondagen, na sijaen lastige dienat, welk voor vijf sren 's morgeo begmt,gaat bij van het joogera- caas hi meiajeipatrocaat, om in den werkmaci krieg te komen aanlanden. Daar sou; gij hem hsbbea sien zitten — sijne on! spannicgnuren met de eenvondige met «chen doorbresgen — bij sit aan tafel, 1 kaarten of te kouten, en in dat koutei wat al schatt«n van kristcae v«rheves heid m edelheid, van troost en opbtv rbg! Daar vcrricht hij ecbt cbristt maatachappelijk werk : kleice baati bediend^n, weekmenschen in liefde vci eetiigen. Wis sal z% begchrijven, die salvesc bssargdbviâ waarmsda bij tijne jtiekes sijce onderlinge» besoekt, de aai>moeâ ging, geruatheid, vertrouwa», sterk e O. L. H«er geateusd, w«lke hij han we in te boes^me». Aan minate&s bondit m;i'sca«î), diende bij jaarlijks de laatsi H. Smcram^sten toe, Zijis wer& ia de ksrk: Diep ingetoge? regelmatig, diecatwillig. Aile dage is b daar om 5 ure, bij komt tijebes de eei st« H. Uia de H. Communie uitdeele aan dàze~ die ten 6 u. op bon werk mot tsn sijn. Toch neemt bij altijd op hei de laatate H. Mis te singeu. In sij&e biechtatoel moet hij altijd aerst sljt laatat rr uit ; —» téor Kerstdag en ai dere hoogdagen sit hij er aona in te bij 11 aren. Zijn pretk ia ecbt vaderlijk, diep god vrucutig, sonder de minste gsmaakt heid, aangrijpend van ov^rtnigiog.14 Hi son ou a in den Hemel duwen " segdei aona parochianen. Zijn brevier leest hi gekDÎald voor het H. Sacrament — waa hij msermaals daags nog voor of na eei werk terugkomt. Men mag het seggen bij leeft, werkt, met en voor O. L. H;cr 2«er eenvoudig in sijn levenaregel reratorven, enderhoudt hij atreng alli kârkelijke vaatendagen. Ik seg : vaaten Bij bet aisterven van Mgr Lambrecbt, 3fer meer dan 25 jaree, bad nen, soc ^rordt er ver'eld, reeds het 00g op hen; geriebt om het Isiaacboppelijk ambt t< Qakleaden. Hij waa lid van den raad van Mgr Stil-emana, lidachap dat niât enkel titel waa, want geena btnoemicg van paatooi werd f edaan, sonder bljeenrospiag vat gagegden raad. Hij waaookeere-kattcuuik va» Sint-13«afakerk. Z. M. de Koning heeft di îiet sti-n van dien giootec Belg, wel-JouKcr, opvoeder van sijn volk willet rketnen met hem ridder te slaan in d< L«opold8orde. Hij ke? t het volk, hij kent de boogfj itanden, da&r hij er nit spiait. Hij keKl ;e«at en doe&fcg van de pneaters vat t Bisiom, alsijdige man, maar vocra geeatelijfce man. Zoo la^t die bseoeming, door 't verse-ligeï, i cbristclijke lief le van aile si» :-der msatscbsppij, voor 't bevorderei mtx « werken en leven God ter eere » ir t biâdom G«»t veel beloven. C. Claeys-Bouuaeet. woa»^esti*aatiéyaTCaHne«eao0K3i0«a«Beaeeam**MBKFBenezwm*was?- SOLDATEN, eis«ht ia rie loopgraohtea 1 BE BEU&ISCHE tTAMDAARB » aan aile Militaire Verkoopmr». '! PAPIERLINOEN • i _ ? De klgcmeene Bond der Belgieche werkliedentyodi- ' kuttn, heb ik gelezea, komt Dftar von een ^ . prettit tegea de •ntveeriofen te «turen, d*t noe *1 '1 klaar il en ruw. Qe mett Belg lijn en Leeuw om alroo uw tartden aan den Beul te durren toonen : « Maar Q V vil toch 'nen keer verstaan, Excellentie, dat ge met g * de werkande klai op die wifze te Tervolgen, in dat on-, 1 gelukkig BelgiS, «iena enkel schelMttuk hierin be-«tend : dat het zi)n enxijdigheid heeft verdedigd, lijk ~ de Koniag van Prniaen het er toe gedwonge* had, wil dut 'nen keer verataani dat ge, tuaiehen Daitich-!", land en België, 'aea bodemlooxea afgrond van haat 1- gaat graven, dien niet» zal kannen opvullen in de toe-g komst. De kleinkiaderen onrer kinderen zullen ronder ? «inde de pijnen varhalen, ondiritaan deor kaa ouderi, ' ta die wreede dagen. Taiachen «we natie en de onze zal een onuitblutchbare haat beerschco, en 't cal de l" vervolging van den eorlog zijn na den vrede I »... n t Rechtuit geeproken : die woorden zijn me 'n pinte «t goed bloed, en 'k wilde inzonder, dat ze overwogen werden door al de mannen die meeaes, dat de Dnit«ch met 'n Vlaamtche Hoogetchool op te riehten, 'n recht heeft erkend. Leve de Vlaamsche Heogeschool I Maar e: had de Mof het recht, hij die zoo veel rechten in België heeft miskend, dit recht tôt wezenlijkheid te mat en ?l l- Ik weet eene zaak : dat hij het recht heeft België te p verlaten, de Belgen van zijn slavernij te verlosian, de vrijheid der werklisden te eerbiedigen. Dat hij daar-. mee beginne. En dan zullen wij Viamingen hem be-" wijzen dat we een Hoogaichool kunnen oprichten... en dat we daartoe geanizim de hulp vas doen hebben van hem, die de Paoliche [kiaderen verbosd in 't PooUcb 2 te leeren an te bidden... en zooveel oarecht ia BelgiS bracbt... Meatchen die recb£en erkennen, zijn ander-»cie dan de Duitich... Scrutator. a n VAN EN VOOR = ONZE SOLDATEN Duitsche Diamanten >t la de eerste dagen mogan w« da aankomit in een der Amerikaanrche havana rerwach-tea van «en dnitachen ondtriSsr die een 7 ladlng diamanten zal afaetten. De ladlogial ) millioenen irank bedragea. De diamanten ■^1 zullen ia Averika aan den man gebracht j j wovden en het aldus verkregeo kapitaal moet r ] dienen om ocmlddellijk sa dan oorlog den l ; handel met Amarika op groote achaal te her-, vattan. Zalks 1ezen we la een... daitich blad , vas Munchen. 't la te bopen ala 't soo ver komt dat deza ' onderxefiei wel zal geknipt worden ! A. Vermeylens « Wandelende Jood > in Dultâche Uitgave Bij het InMél-V9T8l*g te Leipii?, ia naar men meldt eene eeaatoriacerde vertaling van Prof. A as. Vermeylens " Wandeleade Jood,, veraahenen onder des titel '* Der Eange Jnde». , Ongetwijfald zal dit werk, door alla Visa®»', scht intellectneelen gekend en h eggetchat, ook ia Daitschlaad sija weg aaaken. Voor de Leerlingea van 5* Barbara, Gent E, H. Marcel Bnynae, C. 155, C. A., zal in ' 'tkorte een iroBt&laadje uitgeven *oor de leerlingen en oud-Ieerllcffen van het Ste Bar-bara-C' llege te Gf»t. Zij dia het be^eeren, of inlicbtirge» warschen \?orden verzooht zich tôt E. H. M. Buyice te weeden die ook aile belanghebbeoden aasmaant hna adres in te aenden. * Wilson en de vrede E«n ieit van groote beteekecis voor dec vrede is gebeurd. P^esideat Wi ilson heeft tel zitting van de Ses&at voorlezing gcdaan vai een betoog waaria hij zçgt dat, aangeiien d : Bosdgenooten hem vredaavooratellen bebbei ï overhandlgd hij nog alechts deze van Dnitach i land verwacbt oa» aan het menschdom dei [dienat te bawijzen dise het verlangt. D président ontwlkkclt bet gedacht dat d ; vrede moetdanrcaam wezen, daarom me? \ het beataan van aile voikeres, klein en groo [ even berechtigd zijn in de wareld, daaroc | moet ieder land vrije ontwikkeling geniete ■ vas zijn handel en bloïl, tceg&sg hebben o] ' de zee en met de gedacbte beziald zijn vos rde vrede te leven. zijn allen ia prlnciep het eens m»ar niet waar Wilson verklaart dat d oorlog moet eiadigec sonder overwloning. | We nader&n met rassis at ppea naar ht doel. l * ! ... X \ « I |-| in iiiiimmiii naaaiai r tiimiitii ▼ ii m* • i • * £ DE TOE8TAND , Een omwaoteling is Rusland 3 Da Taar heeft ean bstoo» tôt d«n eer-B ttanRuaaiscben miaiatcr.pritaGilitiine, 3 geriebt om bam ta zagfgan dat bet Rus-. aiacht volk den oorlesg tal doorvoeren i tôt bet aagevieresd einde in volmaakte t vetstandhoudiag met de bondgerootea a an dat het Ruaaiech léger sich plaaUt t bovan alla binnaclandacba moeilijk-1 beden om da ssge van Ruslat d ts ver-1 zekeren. Dit keizerlijk matifest komt te ge-y paater cur, waet niet weinigen sullen vsrbaaad op^akeken bebben bij het ( j <sisnws van het aftraden van e érige rus-s aîacbe miniateîs en bet buitenborstelen van and^rsa. t Rusland verandeit van miaisterie, lijk een meaacb vas kemde, zegt het volk ; al mo«t het niemand varwon^eren. Ruslaod bdeeft thans ne evolutie van den schoonmaak. De krisis heeft diepere gtonden an verdere afgelsger. oortaken dan men wel iou âenkes. Tôt lôor dan oorlog waa Rualasd gertjgeerd door het aWolutiame, albo*wel da Tsar een ka-mer van volkavert@genwoordigera aan sija volk had gaachonkac. In deser oorlog bad er een grendige wijaiginf plaats in de gedacbtea an werd <g*n «ijti^ing vas rageerieg aoodaak«lijk, waar allar-lei vraagatukkan, van godadienatigeti, aoaialan sn oorloga-aard oprezes. Des« vraagitukkea koadeu onmogsliji door deRoaaische regeairg opgelost wordsc, vermitsdesa regeerisg er voor dien nooit ieta wilde van watec. Da toeatacd blaef dna maanden en maanden aacalepsn en ws» oorzaak dat Rualand nooit volledig op dre«f geraak-te om den gameenachappelijVen vijand het: hooid ta biedea. ^Hat Poolache vraagstuk br&cbt de af-breuk. | Ministar Sazoroff bad dese jaatste Tiidingen over den Oorlog ■=—3==as=a Ambtelijka Barichtea ■! Bêlgisch front. — (13 Jao. 20 uar), — '! De artilksria-stfijd werd gedareede de nacht , en morgen doorgeveerd. la de atïeek van : ' Het Seu was da bommenatrijd ongemeenj hevig. FrunMch tront. — SS Jan. lô uur. — | Artilleri«-atrijd tuiaehen Oit» *n Aisnê. £en oozer vliegera ichoot bij Navarin een Dnitachen tegerstrever neer. Ean andera j duiische vliager werd bij Âmel neergahaald. Russiach-Roemeanseh Front.— Allés , bepaalt tic h bij eckele gevecbtrn om Kovtl\\ en bij duitache aanvallen op de Sereth Toe-atacd ongewijzigd. De DiiMt Zeeschaimer geionken , ; Ben telegrem uit New-York aeict dat de 1 Eugolache Kruiwr Glasgow op oegeveer 130;' aiÇlPS. van de Brasiliaansche haven Para den : Duiiacheu seeschuimsr kruiser die den Oca-' aan onveilig maakte heett in dan grond ge-'icboten.; Dé Oorlog ter zee Gi*tev w§rden niai min aan tevenfien atcambooten door duitsche oaderzaeera naar den keldsi gesonden. Daarocder zijn vijf deeosebe, eaa fratsch. een griekacb, acht 1 angeliche, sen japaanach en een roorsch. 1 Drii Duitsche agenten door do ÂmtrikaaBsebe rtchtbart nroordoold < J Uit San Francisco wordt gemeld dat Fr. ( Bopp, duitach coaaul, Or von Scheack en « lai tenant Qeorg. W. von Brincken «lk tôt | wae jaar gevang ea 10 000 dollar# boete reroordeeld werdsn, omdat -ij de Amtrik&an-!Che onzijdightid wildan » cher den door h«' rsitrek van met munittee gsla 'en ito*-n boot en te wiilen belettes, 0« Toestand op 24 san. 1 uur PARIJS maldt artillerie t arscht in Cb%aa-jagne ea Argonne. la den Elaaa schermutBclinjreo fgsachea rerkanoitigee. Nog dria duitache vliegers werden n««r-;eachoten.LONOËN meldt ritten O. N uv.ll« St-^aaat. De vijand trachtte te vergeefj ritiea lit te. voeren tusschgo Armentièrrs «u de ;rena. DnitscMasd ea Zvitserl&nd. / < The World » van New-York irukt in een hoofdartikel dat een schennis van de Zwitsersche onzij-digheid door Duitschland oos niet zou moeten verwonderen, vermits Duitschland zelf bekent dat het in tiood is. Het was insgelijks de nood (I!) die Duitschland de schennis van Belgfié verplichtte hield von Bethman staan, Wilson's nota en de pers Par y a, 24 Januari, 9 uur. — Le lemp» ?-« btcan r rakt u»t de jo< gst^ i ota van rVilaun ve;l er aie eea toageving tôt )uitacblai}d iste aaozien. Le Journal de Genève heeft met d« nota Êeea vrede, waar Wiiaon verfelsart dat da lorlog zondsr overwiuning moet eic^ifer. fonder overwinnlng b?dnitit eeo vrtAv ron-ler scfcadevergoeding en dit kaaten of rillen de Boodganootoa niet aannemen no* iena Balâië. i a- . S40 Jaar — N' 14 > 7ii Donde da§ 25 Janyari I9i7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume