De Belgische standaard

314 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 12 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wp9t14w20b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

g0® Jaar -N'2l û73 Vrijdag l Febmrî 19 7 a Er fflflÉmUTSPRIJS i-; roer Soldaten: >♦ &**I"a*' _ rpwatîcc a-5° ,t C^40 3-75 ï H#t «oldiie» 01 *t land : ^ fr» *7® ? iMttodeD 3'5° ^ | »aan<îen 5 aS :® ' 1 * iSUeB 't land : rfcunâ fr.a.50 S FW*0'!en S-00 f<" fwuœdec 7 5° a DE BELGISCHE STAnDAARD ^-rnr-^-'p RACHT BAART MAÇ f-pp SUchte^-IBesfcuûpdêTn" ïidefons PeeCers, I9PSTBL B H BBHERS VILLA « Va CoquMe * ZslDîfl DE PANNE Kleinc a»ckoa- digingen : • « RECLAMES : ▼•.'gens ertre**- k«w*t. — m ^a3te * : 1 ; /1 <• i v j : tf. i. SiJprti, S. 0«y*ars, F. Bertrand Vm dur Scheldm, D* V«m de Perre, D* J. F<w dt Womynt, Jtnt FMiaeri, If L. De Wotf, J. Situons» 0. Wêtm. Guitscbe Propagande. Het is genoeg bekend op welke wij. ee de duitsche nijverheid aliènes kens de gansche wereld door, die der an-dere landen op den achtergrond âuwde. Maar er is èen tak der duitsche bedrij v igheid, die in 't algemeen minder bekend was : diegene welke reeds meermaals in L'Echo da Paris Despro <en werd onder den titel Pro-imgande pornographique allemande. Ja, tiet zoogezegde deugdzame Duitsch-and hield er eene echte organisatie 3p na, om zedeloosheid te versprei-den, ontucht en liederlijkheid in de handte wer. en, ontbinding van aile zedelijî gevoel te bevorderen. Bij het eigen volk ? Neen, maar wel bij zijne naburen — wel wetend dat de doel-treffendste manier om een land on-schadelij» te ma en en plat te krij-ren.in 't verdelgea bestond van zijne zedelijî e krachten ; want de zedelijke kracht is debron van moed en stera-te en de stoffelijke of lichamelij ^e kracht spruit uitde geestelijke, zoo-wel bij den eenling aïs bij de vohe-ren.brankrijk moest verdwijnen als *roote mogendheid : daarom moest letniet aileen zijn godsdienst ver-aeuren — men weet hoe Bismarck len anti godsdienstigen haat in bet jverwonnen land aanvuurde —, naar ook zijne zeden. En 't gevolg lier duivelachtige redeneering, was ;ene organisatie, zooals Duitsehland îat * an. i° Een schandalig tijdschrift, La vie en culotte rouge. was bestemd )m de Fransche officiers in ce ergste Lederlijaheid voor te stellen ; aldus lea eerbied slopend voor het eger, Frankrijks borstweer, zoo 100g geplaatst in de liefde van het /oit en de bewondering van den rreemde, dank aan ongeschonden >verleveringea van eer en helden-noed Het blad was zuivere porno-pphie, en de uitgever, een genatu-raliseerde Duitscher, woonachtig te, 5arijs, werd deswegens meermaals loor de fransche rechtbank veroor-. leeld. i 2° Het grootste getal onzedige post-caarten, die met duizenden op den ïuiten verkocht werden, waren van luitscheû oorsprong. Te Nice, in eea >oe handel gehouden door een Duit-cher, en waar bijbels, evangelies, roorvverpen voor de eerste communie agen uitgestald, ging er in 't geniep :en bloeiende handel voort van on-uchtige boeken en prenten. Ook ekere foto's, door fransche tijd-chriften aangekondigd5 kwamen van ierlijn en Hamburg, en werden van laaruitaan de liefhebbers verzon-len.Du tschland waaVt over zijn eigen rois en past de wetten over ontuchti-1 r,e publicaties streng op 't eigen ; frondgebied toe ; t beschouwt zede- ■ oos'ieid-propagatïda als een expor-atic-artikf 1, en had dan ook een in-ernationaSen en verdosen, — natuur-ijk — handel, te dten einde op touw fezet, wel wetend dat zij daarmee neer kwaadzou ve. richten, dan met let zij wek grof geschut, diepere en ioodelij er wonden aan den tegen-trever aanbrengen, dan met kogel. f granaat. j 3° Ook de rondreizende cinema's i hebben in de steden en opjden buitec ; de meest schandalige films rondge-spreid. In vele gevallen werden zc geëxploiteerd door Duitschers, die cyniek weg, de grootste vuilighedec onder de oogen van het publie!* brachten En 't zelfde kan gezegc worden van de anatomie-musea dei fooren, die zooveel aantrekkelijkheic hebben voor jongelingen, en toc! dikwijls zoo verderfelij* zijn. Einde lijk was het vooral uit Hongarië, da de oropaganda voor de kinderbe-perking kwam. Een ontuchtig vollr, een vo k da geene kinderen meer heeit, is dat nie een op voorhand overwonnen volk i Was dat niet eene van die duivel achtige berekeningen waarvooi Duitsehland een echt genie heeft ? i Dat ailes dient geweten en nage gaan ; want maar al te gemakkelijk, waaien de winden die op Franvrijl nadeelig werken, tôt ons over. W< moeten ook dezen tak van Duitsch-lands nijverheid in den grond boren Is er wel een verweer mogeliji tegen die loensche, onderduimsche aanranding der mannelijke krachl en der vrouwelijke zedelij^heid ? Zonder den minsten twijfel. Ir andere landen bestaan er wetter tegen de ontucht, zoowel als ir Duitsehland, maar.... ze bliiven al t< dikwijls doode letter. — En bij ons?-Hier en daar, waar een burgmeestei krachtdadig optreedt.wordt men ool onmiddellijk een gunstigen uitslag gewaar. Juist zoo, in rt alledaagsct leven, uit menschelijk opzicht, later deugdzame, fatsoenlijke menscher zich medeslepen tôt schijnhaar goed-keuren of zelfs bewonderen der zedeloosheid ; dan zegepralen de ontuch-tigen, en de ontucht schiint met han vleugels gansch de wereld te over schaduwen, en haren scepter ovei gansch het menschdom te zwaaien. Ontmoet zij echter verachting en tegenwerking, dan wordt ze nederig, duikt weg, en tracht zelfs het masker der deugd op te zetten. Het is eene betere politiek vierVant tegen het kwaad te velde te trekken, dan er lankmoedig mee te zijn ; dit voor volkeren, even als voor een-lingen.Zou het dus niet geraadzaam zijn— ook bi? ons — wat meer wils-racht en Vrachtdadigheid aan den dag te leg-gen, om de propaganda van de ontucht, zij kome van Duitsehland ol van elders, te verlammen ? Ook bij ons woekert het onkruid van zede-looze tijdschriften, ontuchtige prenten en kaarten, vuile boeken. Wij ook hebben wetten — worden zij toe-gepast ? Toch is het, nu of nooit hel oogenblis om niets toe te laten dal inbreuk kan maven op de zedelijke, en dus op de lichamelijke krachten onzer soldaten. L. DUYKERS. 'pyaa; ■«'■ 11 >r'ai» ■ HIB iiiBtawpgBawMBBaMBWBMMMWWM—M Duitsehland naar de bankroet ? Ds « Kœlaischs Z-S uag » betoogt ie eaç s,rtik?l da- iaiies Du"sch!w1 op dit oogan b;:£ g«dis^>Dgeu zau aijn d« *rMesvoor«t?lieï ts su» den, di« vao ous uitf«aDr Oaitaoh< ksé jsaslijiîseen schulddcsillsç aaa mîrea-tan V8.U lô milliard son te betaien hebben.Dit zou het lasd oaverœijdelijk aaar dea bank roet voeren. Nog esn duwke op milit&ir gebied ee w< lijo ar. Vlaamsche !1ângeliiiaren m— ■iinnwHi ■ ■' »irn«»i <iin~ Het werk van onze vlaamsche voormannen in den vreemde i : Wy ontvangen van 63n correspondent uit 1 Landen volgend schryven : Niet genoeg n&druk ia gewijd gewordea 1 aan het werk van oexe vlaamsche voormafc-[ cen in dazsu oorlog. J Uit4tr*ard zij p. wij bescheiden, ma'r te grootc bescheidacheld schaadt gszso atrijd fin de dsgelijkfe«id van oaee heroplcvicg Allerhaode krossekea werden gewijd aan de feitea en daien door de waalacbe voormau< c î.6 ! in desea oorlog voor het recht ea de ^ glorie v&u BelgiS bewerkstelligd. 't la eea beetje oexe eigsne echuld, want ' osxe vlaamiche voormasnen hebben oiet : miader verdieDitelijk werk afgekverd voor . 't Belgisth volk, daa de voormaacen v&n .5 onze waalsche brosdei s. j Hoa waardeerend b.v. onder zosvedl andsr !. verdi«pst«!ijk werk : Het wark van adro-[ ka«t Hatry BarJs van Oja'eude, die sisfe ' ) reàda voor dezes oorlog oplrong als eea dei ";!eiders van onie b^weging in dea W.-Vlaem ' hoek, dea < Volksbond » van Oosteade : f hielp sticfcter, hrt Viaamach in dea oostead-î'scaen geraaeDtersad dead weerklinkea, — ; 't had in gosa tientallaa van j&ren gebeard — eazich la hosdasighcld vaa echta vlamiog, t wist op te werken tôt eeisten plaatsvervac-j gcad«a volkavsrtegenwooriiigei .la Engelaad [ gaat hij voort met zijn apj»telsch&p t«t do«n , duordringes, hlj ataat ef te Londen enk«le ' j dag en ia de week, ten dienate van zijae land-[jgeaootea om allen raad te verstrekken dis i wordt aaagevraasd. Ecgelasd rond gaf hij : < voor 't ôûgelsch pabliek, reeda msor d*n der-!"|tig voordracbten ten voordeele van het i _ « Relief fuad in Belglum » dat znlke oaschat-i bars dlecaten bewljat aan de vardrukte Brl-l giiche bevolklùg :a 't baveUe gebied. Waar ■ jmea, voor dezelfda zaak, zoeveel gewag . msakt met reden rond den caam van Mevr. . Vandervelde, ware het onvergeeflijk indien . wij om onverkUarbare redecen de edele ' pogingen van mancen van oas volk in de . schadnw sleldea.» i Dsîe regeleo vaa onisen correspoedant baamen w»s ten volls. 1 S VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Het Profijt der Neutralen (Spaaje ws,s in zekeran lio, het aaeest ver-acbterde Uad iczafea nijverheid van Enropa eadî Nleuwe Wereld. Mst den oorlog hseft Spsr je ook een keotarir.g ot-dtrg&ao, eea beropiaring van iagesluimsrde handela* kr&cktsn.Ds oorlog is de Spaa^ache içdasJris ten goede g^koniea. Op 31 Dccember 1916 was het iakas in geud vas de Spatcsch® Ba .k 1250 milliosn frank. Dit £gq! is ioege* ' vloeid in bgtsiing voor citheai^ache leveria-gan. Spaaje levert aan de Bondgenooten : le/eîamijJelen. wagona, machieDsn, meta-les», ertssE?, leder, linceta, zelfa, ia de laatate maaaden, maaitiea ea wapena, ' i Oe Spaarecha Dijvarheld heeft oalangs een " beatelfiag van 20,000 moteren voor vliegma-, chienan oatvasga» voor eea w&arde van 470 Imiliiceis track. T^aalf dnizend motoren t moeten Frackrijk ea acht dnizsnd Bageland fg&leverd worden, f Ts G'jadalajarc, op 60 klm. vaa Madrid, ia méadeabeuw va» r»u«sc'îitige munitie en mat^malfabriek^a begOMnaa. , Te Bilbaa zijn alla boogovetss ia voile wer kii-tf en om St. Sebastien werken duiseaden > in da fabriekea voor den aanmaak vaa i wapsea. Halland ook, wordt in dea oorlog ko'casaal Ç rijk. Bladen vroeges zelf wat er met de oor» 1 logawicatea zou gedaaa worden. Deza win-i aten zijn afgeworpca door de leverirg vaa levensmiddelen, tabak en sigarca. DE TOESTAND Isitscle laclt... oMer zee. I Da jongste zassîfig bij Schouwenbank heeft toch deze bestatiging afgeworpan dat de wïjsiging in het engelscb opper-vlootwezen, die ncodsakeiijk een wijsi-gbg in dâ oorlop-methodes moeat te-weegbrecgcB, vfuchtdragend is geweeit. De tôt tweemaal toe herhaalde rit van duitsche torpsdobooten in 't Kanaal, ia ditmaal, met noed gevolg kunnen verij-deld worden. Zulks noopt oss te beilui-tsn dat een grootere waaksaambeid wordt aan den dag gelegd en dat een bstere indeeliag van de vlootmacbtcn ia gebeurd. Dit was, ten andere, meer dan nood-sakelijk,en aile kritick daargelatcc,moeten we toch nog toegeven datde duitsche zatbas-sn nist als kkiegeed dienen be-handeld te worden. Om «eggec s hebben we, ia dezen reu-genoorlog, g^en eigêDlijken oorlog ter sss beleeià. Aileen de ^roote zeeslag op de dssssche kusten was van bedied om cordeel te vellsn over de wederzijdschc vlootm&c^ten. Ea toen is het klaar ge-bleken dat de duitsche vloot niet opge-wassen was tegen de engelacbe. De Duitschers zelf zijn daar van ten voile overtuigd. Hua vloot bleef veilig geanktrd m het kanaal van >Kie), achter een net van mijnen, tôt op den dag dat ae meenden een alag te mogen wagen en de bittere ontgoocheling opdedsn van hua minderwaardighëid. Doch, eenzelfde bestafiging is niet imogelijk waar wij bat oorlog-voerea ! ter uitsluitend omschrijfen in de be-!drijvigbeid door deduitsche enderzee^rs \ aan den dag gelegd. i i I ï De duitsche onderzeeëra zijn, van dnch-I tige, heel gevaarlijke tegeestrevers ga-; worden. Sinds de oorlog bagon s tel de | Duitsehland al zij a werkkracht te weer om onderzst ërs bij te bouwea. Het wilde . meester zijn onder de see, waar het er op geklopt was. Het is den Bondgenoo- 1 ten niet gelukt dese wijae van oorlog-voeren volledig het hoof<J te bieden Allemande verweermaatregelen badden slechts een betrekkelijk sut. Aangemoe-digd door de bekomene uitslagen, legda Duitsehland zich dan ooV uitsluitend toe op den aanmaak van zulkdafcige8ch«per. En hoe meer onderzeeëra gebouwd, boe degelijker ze werden. | In den beginne bezat Duitsehland zestig onderzeeërs, nu heeft het er hoa-dard vijftig. Daaronder zijn torpado-onderzeeërs, bavoorradings-ondersetërs en handela-onderzecërs. D« «eraten doen een ongenadigen oorlog aan koopvaardijwezen dat ten dienste ataat der Bondgenooten. Tôt heden werden voor 27 milliard frank schepen (waarde van de booten aileen) naar den kelder gezonden. Iederen dag hebben wij een vijftal torpedeeringen te boeken. Dat zulks een groote schade is voor on», zoowel onder opzicht van boo-t@nverli$a als van verliea in de handels-wnarde door 't opjagen van de verze-kecings- en bevrachtingakosten, koeft gi-en betoog. D.î bevoorradisgaonderzeeërs zijn ape-cï&U vaaitaigen die dienen om de tor-pedo-OAderxeeëra te bevoorraden. Dit test dese laataten toe op groote afsfan-dsia tâ werken. Het spécimen van 4e handela-onder-zeëera is ds « Deutacbland » die reed» tweemaal, h«en en terug de ma naar Amerika aflrgde en ladlcgen kostbare steff^n ter waarde van millioenen bic-nanbracht.Duitschland'a aterkte ter zee ligt hoofdzakelijk in zijn oademëers. Men gs?waagt tbaos van «en oorlog die on-j bermhertig zal doorgedreven worden en m en spreekt zelfs vaa een afanoeren vaa lEtigeland. Ishetbluf? De iranache uitvisdcr der onderzeëers .Laubeui, sehreef dat er minsteca 3*0 onâerzeeërs zoudea noodig zijn om aen degelijke blokkade van Engeland in te zetten. Er is dus door Duitsehland nog wat bij te bouwen, maar zulks bslet toch niet van nu af reeda heel voorzichtig te wezen en &lle~middels in te spasnen cm de werking der oaderseeërs te matigen. Laatste Tijdingen over den Oorlog ûuitsche Âgnvalbn op 't Belyisch Front (31 Jan. 20 nnr). — Oosteiyk Pervyae en Zuidfelijk Noordschoote h«bbaa duitsche troe-pen gcpoogd, na een hevfge bsachieting.onza vaornitgeschoven stelliogeo te beaadieren. Z? moeaten onder ors vnur terngwijkea zoa-der ha3 deel te hebben bereikt. De artillerie-atriji was zeer le?endig nasr Dixmudt en Stemstraete. Ougawijiigde Toestisi ep'tFmscï froal (Pariia 31 Jan 16 uu? ) — la Woëvre wer den de duitsche atellicgea onder vour geao-mes. Duitich?} vfrkçaningea in Lorrtinen werdsa aî >edr*vef>. e«q oïzbs verkecaiogen drong in de duitsche îoopgrsohten Z. Letin-trey WjJ nnmen krijgsgïsvangen. Isa tweede verkesairij gelukte ook in da atresk van Monsel. la dec Eleaa patroeljs-gevethtea. LmMijlieid op 't Russisch troat Op het roieme^Dach frost hebben de Rvs-aais in dsn slsg vaa Jacobecy, clet min dan duisend Oaitschca krijgsgevasge^ geaomea. In Gatiicie is eea rassiscb offe^aief aan gang dat tôt nog toe bevredigende uitslagen ople-verda. | Dt oorlog ter zee » DaUscblaad doet (.ces neutral. xi)d. w : kofidij^en, d&t het de' ond«rzeesche blokkade . vao Eagisland eerlaag begiaaea sal. \ Het fraaach transportaebip Amiral-Magon op weg csar Salosika met aan boord 900 man , trospea is door een daiiackea onderzetêr ; gezosksn. 809 mannen konden geied wor* den. ûe ïohstand op 1 Feb<-. 7 uur Op het Ersgeîsch en Fransch froct tlet» te melden teazil hsvigr doorgeroerde artille-rie-strijd. Om Yper es ep het gedeelfe van Ihet Btlgisch front tusachea Bossinghe en I Dikatnuide woedt da artillerie atrijd beftig. ] Bij da Rassan ea Rosmecea niets vaa ko* disd. Gcceraal Groaefti (da srraerral die dea Y^eralag meemaa.kte) ia taSalociki aacgeko« m?n. De Duitsche fredesieemudei Qraal Waatsirp, hootd der cocaervatieve partij heeft te Dresde verklaard dat b& over-s tuigd fa v&\ het feit dat de vredesvoorwaar* t dea v»a den kanselier heelsœ?al verachillen ;van deze van Scbeidemaan. Volgena hem moet het vredeprogramma noodzakelijk be* jvatten aanhechtiagen Oost en-West en la |B:lgië. (Viaandereas kust).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume