De Belgische standaard

1028 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 16 Mai. De Belgische standaard. Konsultiert 09 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vm42r3q01k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land < DE BELGioCHE STANDAARO » verschimt 4 maal te wesk. Abonnementsprije voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-aoïclaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nummer worden gtvraagd, wordt de abonnements-prijs minder. ■ ni mwwmwnMiiW"»-»—in—uni mon mr »r tnirm-.mmituwr«aM l'MMwmairariTwiMrnirMiwa-*>.swam, Bestuurdler ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKErS, Victor VANGRAMBEREN, ; Bertrand VAN DER SCHEjLDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. | Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. 1 Vluchtelingeu : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. , m . m De Bloedwraak. Een vierstroom woelt in ons, en bruischt door hert [en aadren ; wij voelen 't, 't is de wraak, de bloedwraak onzer [vaadrtn ; zij leeft in ons, en spoort ons onweerstaanbaar _aan om tôt den laatsten man den vijand te verslaan. Wij zijn niet kleen, maar groot ; in onzen stam her- [leven de reuzenkracbten die weleer heel 't Westen deden [beven. Wij zijn het puik van 'l Volk dat stichtte eens Fran- [kenland, der Belgen trots, de kereis van het Vlaandrenland. Verkroppen zouden wij, dat men ons erf met puinen bedekt van aan den Maas, tôt aan de blonde duinen ? Nog eerder stormt de zee door 't stervend vaderland dan wij ooit kussen laf, een Slavenjuk vol schand. Wij zouden als een lam, 't hoofd in den schoot dan [leggen, en voor een vreemd bedwang,nog schoon «uw dienaar» Tzeggen ? Die denkt dat 't hier maar t' eischen, te gebieden is, hij kent ons volk dan niet, noch zijn geschiedenis. Wij ken' geen overheer, dan onze wettige Vorsten, geen ander schans dan onze koppen en ons borsten ! Gij waant : dit rijk is flauw, dit volk is kleen, maar trots is deze kroon, en hard die edclsteen ! God schiep dit ijzeren volk, en gaf het ijzeren wanden in 't hooge Westen hier, als scheidspaal van de Landen; En groot is dit kleen volk, dat mim in eer en weeld, den rijkdom en den roem, van al die Landen deelt ! Ge zijt niet als ge pocht, ''hel puik van de Germanen " maar slechts het overschot; dies mag uw eer wel [tanen ! Het uitverkoren deel, het koomt ons Belgen af ; wij ziin het cdeldom, het koren ; gij het kaf ! Onmenschelijk diet, dat hier te land, zoo menig [werven uw grauwig handen met ons edel bloed kwaamt [verven ; Al wat gij eens den minsten Belg hebt aangedaan. dien smaad hebt gij voor vast, op iederen Belg gelaan. Ge stelde il. vier en vlam zoo menig vlaamsche stede ze hooren mij, zègt gij, met al hun heerlijkheden. Wacht :naar, ten zegetijd, al had ik maar één hand Ik stak nog d'eerste stad van 't beulenvolk in brand ! Gij hebt het heilig recht en d'heilige eer versmaden gij dreeft uit Hof en Huis, ons Koning en zijn Gade. Uw keizer greep meineedig Kerk en Staat ter keel ; eens vindthem God, en scbenk' hem dan Herodes deel! Gij hebt ons heilig huisgc.in, ons christen moeder, ons vader vroom, ons zuster tecr, ons broeder mishandeld en onteerd, gemai teld en gemoord ! Hebt gij een huisgezin ? Dat het die stem nu hoor ! Gij hebtons kerken schoon, met oud-en kostbaarheden, met kunstgewrochten fijn, vernield, met voet ver-, [treden ; Ons Godgewijden grond doorploegd in haat en hoon;.. zegt, hebt gij tempelsook ? Waar rusten uwe doôn ? Ha ! uit het kunstbeluik, van al de wereldlanden, ziet nu het schandwerk op uw vuige voorhoofd branden De schilders, dichters, kunstgenien al te gaar ! Draagt dan bewust dien vloek van : onmensch en bar- [baar ! Nu hebt gij uitgebeuld ; ons bloed koom op u neder ! Wat gij ons gaaft, dit geven wij eens dubbel weder ! Dit is ons bloedwraak, u verklaard met overmoed : wij eischen kop voor kop, wij eischen bloed voor bloed! Mecnt niet dat uw geweld en uw gedruisch ons schrikken ; al moesten ti«n maal meer kanonnen op ons mikken ; Vraagt nooit om vreêverdrag of om een vraeg verzoen, maar wat een Artevelde of Breidel nu zou doen ! Edoch, onschuldig bloed verf nooit ons kristen hnnden: de monsterdraak alleen verbrijzclen wij heur tanden, endrijvenz' in haar krocht, gekortvlerkt, dan ontlet, en uitgebloed, onschadelijk van kant gezet ! Wij zullenuwe dochtersnoch uw zoons niet hinderen, wij moorden geene moeders, moorden geene kindren ; maar de Ijzeren kuil, dit zwercn wij en heftjri d'hand, de hel van Essen moet ten grond eens afgebrand ! Moog God dan t' allen tijd Europa's voik bewaren ! Wij wenschen niet uw dood.maar wilien geen barbaren Doch houdt g'uw herschenscliim, uw kultur dan nog [staan wij zullen, zweren wij, den reuzenkamphcrgaan. 10-5-15 H. NORDA. Ylaanderen den Leeuw ! Zij zullen hem niet temmen, Den fteren Vlaamschen Leeuw... Dat is tegenwoordig de grond-toon in België, 't zij aan 't front,waar ! de krijgers hardnekkig strijden voor j de verlossing van 't Vaderland ; 't zij in 't bezette gedeelte, waar de over- S weldigers op allerhande wijze ge-tergd.getrotst wordeiï; waar riicaiand wil onderdoen, noch arbeider, noch handelaar, noch ambtenaar, noch bediende — getuige "het vieren van 's Konings verjaardag te Antwerpen en Brussel ; getuige die prachtige ■ houding der postbedienden die, in | algemeene vergadering te Antwer- | . pen, besloten liever honger te lijden j dan hun handteeken te plaatsen ôn-' der een Duitsch document ; die in een manifest dat als een kaakslag ; klinkt, hunne loyaliteit verkondden, j | hunne verachting voor den laffen l indringer. Neen, ons volk is niet te temmen. 1 De Duitscher met zijn ingeboren I lompheid, zijn gémis aan verstand ? van der anderen gezindheid, had ge-dacht dat wij te dwingen, te verdruk-ken, te koop waren. — Men oordeelt de anderen altijd naar zich-zelvea, en de Duitschers zijn een slaven-volk, een volk van knechten, laag voor de grooten en trotsch voor de 1 kleinen, bukkend voor de verdruk-1 king en hoogmoedig in de overheer-sching. — Maar neen ! wij zijn niet ; te koop, te temmen. | Wie, die onze geschiedenis kent — j de roemrijkst-vlekkelooze die be-\ staat — had er kunnen aan twijfelen? Maar de Duitscher, die muilezel der weteiibchap, 'krom-gebukt met op boeken te kijken, kent van de ; geschiedenis — gelijk van al het overige trouwens — enkel de doode letter. De levende geest ontsnapt hem heelemaal ; hij acht enkel stof-felijke grootheid. En zoo verkeerde ! hij in den waan dat wij ontaard wa-; ren, ons roemrijk verleden vergeten, dat onze stoffelijke welstand zou be- ' ven voor zij ne bulderende kanonnen, \ dat de ziel der vroegere helden, er- \ voor beducht, Vlaanderens bodem j zou ontvluchten Maar neen, zij zijn niet dood, Breydel, De Coninck, Artevelde, de vrije poorters en strijdende gilde-scharen, de helden van gemeente-vrijheden en kampers voor vrijheid en recht ; hun ziel heeft niet ons heldenvolk ontvlucht; zij leeft steeds voort in al die duizenden en duizen-den die strijden en sneuvelen, die zwoegen en bloeden in moer en beemd, in loopgraaf of aan val, en 00k in hen op wie de nog zwaarder taak weegt in vergetelheid en hart- j verkroppen stand te houden, kop \ te bieden aan den gehaten indringer onder wiens hiel zij zuchten. Hoezee ! ons volk is groot ! M. E. Belpaire. Een Engelsch pantserschip in de Dardenellen gezonken. Minister Churchill heeft gisteren in de Ka-mer bekend gemaakt dat het pantserschip GOLIATH getorpedeerd is geweest in de Dar- < danellen, wijl hetmoesthetgevecht beschutten dat de Franschen tegen de Turken op de Aziatische kust leverden. 500 Manschappen verdronken, 180 werden ; gered. j ï De GOLIATH dagteekende van 1898. Lengte j 119 meters, breedte 22 meters. Tonnenmaat I 13850 ton. Het schip ontwikkelde 13500 paar- j , denkracht. • De GOLIATH had 4 kanonnen van 305 m/m, j j 12 van 152 m/m, 10 van 76 m/m, 6 van 47 m/m ■ | en 4 torpedowerpers. Drie Turksche schepen getorpedeerd. I I' De engelsche onderzeeer E-14 heeft in de zee van Marmara drie turksche kanonneerboo-ten tôt zinken gebracht. Leve de Koning en zijn Volk. Belooning. Als roemrijke h.;rd»«;king van hun glorie-rijk gedrag hebben al de regimenten voet-volk van het belgische leger, de groote eer verkregen het woord "Yzer,, op hunne vaan-dels te dragen. De batterijen van de 6e legerafdeelingen,' evenals de 4e en 5e batterijen te peerd van de 2e ruiterijafdeeling raogen insgelijks het | woord "Yzer,, op de kanonplaten schrijven. De 99e batterij zal "Yzer,, vervangen door "Staden.,, Oorlogsnieuws. | WESTSLIJK FRONT. Het doet altijd weldadig aan zijn vooruitgezette meening in waarheid te zien veranderen. In onze vorige kronijk schreven we dat de Duitschers zich bereidden tôt een nieuwen algemeenen aanvai in de Vlaan-ders, rond Yper, maar we steunden er met nadruk op, dat de Bondgenooten wellicnt hen niet toelaten zouden, 00k maar 't luttelste gedeelte van hun voor-uitzichten te bewerkstelligen. En zoo is het gebeurd ook. In de streek van Arras namen de Bondgenooten zelf het offensief, waren ■ de Duitschers voor eri sloegen meteen heel hun langberaamd plan in duigen. Dit offensief, op het juiste oogenblik i aang jvat en met hardnekkigheid doorge-dreven, is dan ook de verrassing geweest j van dcze laatste Onstuimig werden de Duitsche stellin- | gen aangevallen opeen front van 50 kilo- j meters. Aangevoerd door bekwame over-sten en met den wil te winnen, zijn we vooruitgestormd met welgelukken. In j 24 uren overrompeîden wij de Duitschers ; 4 kilometers ver en thans woedt de strijd J f met hevigheid voort om de verovering ! van de laatste Duitsche loopgrachten. \ Of het nu tôt eene beslissing zal komen ! | in de doorbraak, kunnen we onmogelijk | voorzien, maar we hopen het vast. Sedert ettelijke dagen is geen stilstand in den aanvai, maar steeds meerdere hardnekkigheid in den slag waar te ne-men. Niet alieenlijk hebben we aile Duitsche tegen aanvallen afgeslagen, maar zonder oponthoud, immer terrein bijgewonnen. ; Het handhaven van het nu veroverd terrein, is op zich zelf reeds een feit van gewichtig belang. Immers het grootste en onmiddellijk . gevolg van dit optreden zal wel zeker . zijn het opgeven van een Duitsch offensief rond Yper. Ons Noorderlijk front dat er door benard scheen, krijgt er mee verruiming in zijn toestand en in plaats bedreigd te blijven, wordt het nu zelf dreigend. Dit kunnen we waarnemen in ; de werkdr digheid door ons Belgisch i leger en door het Engelsch leger in de j j laatste dagen afgelegd. Omtrent de on- J zekerheid van den toestand mogen we I 1 voortaan aile vrees laten varen; en al ware 't misschien voorbarig reeds nu een zege in te zien toch mogen we van nu af aan met betrouwen het verloop van de verdere gebeurtenissen afwachten. Als we kalm overdenken wat reeds in î' drie, vier dagen is veroverd, (de zand-heuvel van Notre Dame de Lorette, de algeheelheid van de dorpen Carrency en Neuville S' Vaast — al plaatsen , die als oninneembaar aangegeven werden), dan mogen we ons optimisme dat zoolang op de proef werd gesteld, gerust laten den boventoon voeren. En met reùen. Immers, wij moesten, om dit voordeel te behalen, onzen toevlucht niet nemen tôt het gebruik van stikbommen of derge- t lijke. Alleen ons degelijk materiaal en de moed en wilskracht van de soldaten, 1 waren daartoe voldoende. Dit kenschetst heel den toestand. Ter-wijl de Duitsche soldaten als schapen in 't gevecht geworpen worden onder de Seriefeteii. Belgisch iront. — De Duitsciters hebben het bruggenhocfd aangevallen, dat weop den rechteroever van den Yzer, ten Noorden Diksmuide, gesteld hebben. Ze werden bloedig teruggeslagen. Krijgsgevangenen werden gemaakt en 200 Duitsche lijken lagen op den oever. Fransch front. — De belangrijke winsten rond Arras hebben we nog uitgebreid. Een geweldige Duitsche tegenaanval in het vierkant van de hoogte van Notre Dame de Lorette en die geheel den nacht aanhield, hebben we gelukkig afgeslagen. De Duitschers lieten honderden dooden op het terrein. In denzelfden nacht (Woensdag tôt Donderdag) hebben we het dorp Carrency geheel ingènomen alsook t bosch ten Noorden. Het garnizoen dat 2500 man sterk was werd in de pan gehakt of gevangen genomen. — 1050 Duitschers vielen in onze handen : Een kolonel, een commandant en een 3otal officieren. Het dorp Neuville viel ook in onze handen nadat we elk huis stormender-hand moesten innemen. In den morgen van Vrijdag zijn we ten Noorden Carrency nog vooruitge-gaan. Wij hebben het dorp Ablain-St-Nazaire ingènomen. De vijand in zijn vlucht heeft het vuur aan 't dorp gestoken. De buit, tôt hiertoe gemaakt, bestaat benevens het gevangennemen van 5500 Duitschers, uic : negentien kanonnen van 77 en ander kaliber, een obuswerper van 105, twee mortieren van 21, 12 bommenwerpers, 50 mitral-jeuzen, 30oogeweren, In 't Priesterbosch veroverden we nog twee loopgrachten. s — — bedreigingvan den revolver, is een woord ; van onze oversten voldoende om de sol-' daten als leeuwen op te jagen. Wapen-I uitrusting doet veel, maar mannenwil ? doet ailes. ! Daarop steunende hebben we de sterk-i te met ons. t f Het Belgisch leger heeît jongea moed, en geest tan standhouden. ; Eene nieuwe afgerichte militieklasse van ! Belgiës leger is aan 't front toegekomen. Be- \ teekenisvol is het feit, want met hunne komst j wordt de bewonderenswaardige standvastig-} heid van de oudere soldaten door 'n andere j moreele, onmisbare faktor gesteund : den ■ uitbundigen moed van fiiiik-gedriide en sterk ï gedisciplineerde jongens. Den lijdensweg van i ons diep beproefde Vaderland hebben deze j nieuwelingen, voor hunne inlijving stap voor . i stap gevolgd. Van het begin af, der schennis ; : van ons grondgebied, kenden ze de gruwe-len van den oorlog : dit heeft hun moed ge- jj sterkt en hun wil gepantserd. De dagbladen, ; — 't is nu acht maanden geleden — spraken van den grootschen weerstand van ons Belgisch leger aan de versterkte plaatsen ten | Oosten van ons land. Toen reeds hebben i velen onder hen een broeder of makker in den j eervollen strijd, waaarvan Generaal Léman J het grootsche beeld daarstelt, verloren. Te t weten, dat ginder een vriend ofeenekennis • ; streed, deed hun pijn, niet omdat het gevaar ? groot en de nood dreigend was ; Vvel, omdat } het benijdenswaardig lot, neven hen te staan i . waar de strijd het hevigst en de eer het î i grootst was, hun niet was beschoren. i Namen viel. Moeders treurden het verlies 1 van talrijke zonen, vaders deed het pijn hun-. ne jongens krijgsgevangenen te weten ; zij, ' de soldaten van de jongste klasse, naarmate het land meer bedreigd en de spanning druk- 3 kender werd, voelden des te sterkef worden j in hun, het gevoelen dat nu openbloeide in j zijne voile heerlijkheid en intenser worden \ den zucht aan het Vaderland,om in den strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid,den toi te betalen, door eene nederige en tevens grootsche daad, Velen verlangden het naar Frank-rijk afgetrokken en ontmoedigde leger, door hunnen jongen moed op te beuren en hebben zonder dralen, gehoor gevend enkel aan de stem van Eer en Plicht, de bureelen der inlijving van vrijwilligers voor den oorlog ver-voegd.; Zonder door reklamen, zooals de Engelschen J met hunnen business-zin en hun praktisch ï gezond verstand er uithangen op aile hoeken ■ derstraten: " The King and Country nerid s you " ! " De Koning en uw Land eischen de : hulp van uwen jongen ijver. Vervoeg Ivit-: cheners leger, morgen staatU insoldatenpak" enz., enz., niets gehoor gevend aan al wat buiten hen zelven lag om hun aan te sporen het leger te vervoegen ; zoo zijn ze ingelijfd. Opnieuw uitgerust, treedt het belgisch leger j van Frankrijk wedergekomen in het strijd- \ L perk. De Duitschers dachten het belgisch leger gevallen om niet meer op te staan. Hard nog was de wederstand in Brabant en Vlaanderen. Haelen, Waver, Dendermonde zijn staalstèrk gegrifd in de geschiedenis der ; eeuwen. j De Yzerstreek verwierf eer voor ons land ; en eer voor zijne strijders. De soldaten, vrijwilligers van dejongst aangekomen militie-» klasse volgden met glocdvolle oogen den grootsten slagdezer tijden en met fier gemoed | hadden ze spïjt nochmaals dien huichelijken ; stond der vrijwaring van Belgisph Eer en ' Vrijheid, nooit zcô zeer bedreigd, niet te 'i hebben medegeleefd. '■ Toen achtte de Belgische Regeering het < noodig de nu aangekomen militieklasse ge-l heel binnen teroepen. Degenen die nog niet I waren ingelijfd als vrijwilligers, hebben toen \ onmiddelijk ailes bewerkstelligd om het leger '' te vervoegen. Die toen zijn ingelijfd hoeven ï voorzeker ook geplaatst te worden op de i lange lijst van moedige-vrijwillig-opgekomen soldaten. Hen allen zij lof. ; Dat uit het eerlijk gevoelen en den ontstui-migen moed die toen de jongsten van ons belgisch leger bezielden en nu nog opwekken, gepaard met de standvastigheid der anderen, daden groeien, grootsch en schoon ter ver-heerlijking en verlossing van ons land. Korporaal Léo DE NAYER. • Op wacht, den 5 Meidag 1915. NAGELDEUNTJE. Duitsch, duitsch, dotse, ÎZeven op 'n knodse, Zeven op 'n speiJe, Al de duitschen gaan naar d'helle. Koning Albert DOOR Dr LEO VAN PUYVELDE, ■ hoogleeraar in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit te tient, j ===== De Belgen herdenken heden den veertigsten verjaardag van hun koning Albert. Het gebeurt ditmaal zoa-der trommel en trorapet, zonder plechtigen optocht vaa leger en autoriteiten naar de hoofdkerk in de Belgische steden, waar bij die gelegenheid telken jare een officieel F e D c u m gezongen werd. Luidruchtig l'eestvieren zou een scherpen wanklank werpen in het huidig gedempte volksleven van de Belgen. De stroo ming van Sympathie zal er niet minder intens om zijn. In de kluis van elk Belgengemoed zal gevoeld, ge-waardeerd, gewenscht en gebeden'worden. Men zal in stilte adressen van verknochtheid opzenden naar den Man aan het front. Bijeenkomsten met vaderlandsche toespraken zullen gehouden worden in elke stad vatt Ncderland, Engcland en Frankrijk, waar een gedeelte van het verslagen en verspreide volk van België een. veilig en vrij onderkomen heeft gezocht. De Belgische bladen, die buitenlands verschijnen, zullen bijzonderc feestnummers uitgeven en dat van "De Vlaamsche Stem,, in Ncderland schijnt een bistorisch stuk te zullen blijven. Wat wij weten over de hardnekkige trouw,. die zich bij de Belgen in 't bezette gebied heeft geopen-5 baard, laat ons vermoeden, dat niet schuchtcre zwart-geel-roode lintjes door 't knoopsgat der mannenjassea j zullen priemen op dezen lentedag, dat vele vrouwen j manhaftig-trotsch een knop of broche met het portret _ ^ ___ t - -, _ ^ ri ^ ^ , - - ■ --1 - ...... - - 1"® Ja&r. — N° 59 • Vijf centiemen het nummer Zondag 16 en IVÎaandag 17 IVIei 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume