De Belgische standaard

1150 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 18 September. De Belgische standaard. Konsultiert 09 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vd6nz81q0f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

&BOKHBMBHTBH — 1 ' mmQmm Voor Soldâtes i taauund 1,25 fr. a ui*»ndea 9.50 3 mj&cdeû 3,7.; Niet Soldâtes in 't lud j ç 1 muasd fr. 1,75 J amumdea 3,30 3ma«ndcn 5,25 Buiten 't Itod I maaud fr. 3,50 a maanden 5,00 3 maandca 7,50 _o— §&, ^ ^ 0 ^ ^ ^ PEETERS ^ Opstal en Bebesr Villa Ltt Chtrmette» 2eedijk DE PANNB -O— Kleine aankon- digingen : o,35 fr. de reg*l —o— RECLAMEE volgens orer-cenkomat—0— VAST1 MEDEWERKERS M. E. Beîpsire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr7 L. De Wolî, J. Slmons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans image en Genua 1 of de Handelsbetrekkingen tusschen Vlaanderen en Ligurie in de middeleeuwen. {1318 1620). I. ALGEMEEN OVERZICHT. Vlaanderens eerste handelsbetrekkingen met Genua dagteekenen van hei begin der XIVe eeuw toen Jan III de Overwinnaar, hertog van Brabant in 1315 de groole handelskeure ver-leende aan de kooplieden van Genua en die van Florentië. (1) De heer Serra in zij ne Storia di Genova liaalt vele notariëele akteu aan van Genueesche sche-pen die naar Vlaanderen zeilden. In het notariëele archief van Genua onder den naam_iYo/ti-lario di Enrico da Rocca f 1313-1315, IVe bundel berust er eene oorkonde var: 7" Maart 1314» waarbij Jaak Cappello, zaakgelaste der heeren Anlossi en De Marie aile dezer rechten afstaat aan den heer Persival di Meliano, in het geding dat zij ingespannen hadden tegen zekeren Jan Peragallo die in 1312 ontvlucht was van een huuner galeien op weg naar Vlaanderen. Dat de réizen der Genueezen naar onze kusten menigvuldig vvaren in de XIVe eeuw ligt builen twijfei.aangezien bijzondere wellen ze regelden van af 1340, die lot de vrachl in de grootte bepaalden der galeien, bestemd voor dien verre» zeevaarldiensi (2). Somiijds dreven de wiu-deu ze in de richting van Engeiand ; vaakwer-den zij gekaapt door Fransehe Engelsche ot Pûriugeesche zeeschuimers. Alzoowerd in 1380 eeti schip van Gentille Doria eu gezellen, be-s'.enid voor Siuis, door de zee meegevoerd naar de Engelsche liaven van Dunster (in bel kanaal van Bristoi) en aldaar door de bevoiking totaal leeggeplunderd (3). lu het koninklijk ai ch cf van Brussel woidi er eene oorkonde bewaard van het jaar 1395 waarbij een vredes en handelsverbond tôt staud kwam tusschen het Genueesche gemeenebesl vertegenwoordigd door den Doge Antoniotto Adorno en Filips den Stoute, hertog van Bur-gondië en graat' van Vlaanderen. Daarin vvordt vermeld hoe de Genueesch kooplieden reeds van onheugelijke ujden onze havens bezochten, inzonderheid onder de regeering van Lodeijk van Maele en hoe zij ze naderhand verlaten omwille der inlandsche beroerten. Brugge was steeds hunne voornaamste aanlegplaats, door den zeearm « het Swyn » met Sluis en de zee verbonden. Daar hadden zij een eigen consulaat meltweeraadleden die de befaamde «Masseria » (4) uitmieken, dewelke mettertijd zoodanig in aanzien en macht steeg dat, toen in de jaren 1436-1437 de Bruggelingen in opstand kwamen tegen hunnen graaf Fihps de Goede en naderhand genoodzaakt waren hunne onderwerping aan te bieden, de Genueesche kooplieden onder de bemiddelrars voorkomen in het geschil tusschen den graaf en de oproerige stede(5). Onder de regeering van Karel den Stoute werden zij verdacht met Frankrijk samen te spannen (6). In de oorkonde van Maart 1468 waaryi de hertog hunne yroegere voorrechten bevestigt is er uitdrukkelijk bepaald dat zij hunnen hoofdzetel te Brugge geenszins mogen verplaatsen. Doch in 1476, ingevolge verdere raoeilijkheden legde de hertog de hand op al de Genueesche schepen die toen in de haven van Sluis op anker lagen. Deze, verwarde toestand bleef voortduren tôt eindelijk de regeering van Genua den lln Oogst 1484 een gezantschap zond naar Pilips IV den Schoone met verzoek het dekreet in te trekkefl waarbij zij uit Brugge verbannen werden (7). Edoch ten gevolge van deze en andere beroerten, verviel Genua's handel met Vlaaaderens hoofdstad van lieverlede en welhaasl gingen hare kooplieden deze van andere naties en het opkomend Antwerpen vervoegen. De hertog (Maximiliaan's zoon) moedigde ten andere dit wegtrekken aan. In een diploma van 15" April 1485, beruslend in het koninkiijk archief vaa Brussnl (8) machtigt hij de Genuee-zea al hunne koop waren (iijden en wollenweef-stls) uit Brugge en andere oproerige plaatsen teiug te trekken. Dat zij dit zoo~ graag of zoo vlug niet deden blijkt uit ccne oorkonde va/j jfi 24" November 1501 waarin vermeld staal dat i zij zich verspreid hadden over steden en oorden (9) en in een oorkonde van 15 Nov. Î522 (10) hoe voorts in Brugge het Genueesch Gonsulaat gevestigd bleef, alhoewel Leanaart Spinole die zoolang dit ambt bekleuedde de eenige overge-blevene was der « majores domus » of bandets-bazen. Gemelde oorkonde verklaart hoe « ab annis citra mercature emporium ad locum Andorpii devolutum in toto », doch dat de Genueesche kooplieden er niet talrijk waren leest men in een volgend opschrifl alvvaar de onderleekenaars, «auwelijks -18, vertegeuwoor-digen « fere omnes illos qui in presentarium négocia mercature illis en partibu» tractant et agunt » (11) De handelsbeweging met Antwerpen was toch ook maar kwijnend tengevolge der gedu-rigeooilogen en opstanden. Daar was schaarste aan geld (12). De Genueezen trachten nu te Keulen eene nieuwe stapelplaats op te richten, doch te vergeefs. Dit was een laatste poging die niet lang aanhield (13). R. A. 0. Flanders. (1) Liber Jurium Reip. Gen. II c. 461 469. (2) Mon. Hist. Patriae « Leges municipales », c. 350-358. (3) Rymer « Acta publica », B. III, § 3, b. 91. (4) Stapelplaats voor koop waren. (5) Serra « Storia di Genova » 8. IV, blz. 241. (6) lu 1459 had Karel VII, Koning van Fran krijk zicli meestergemaakt vau Genua. (7) Arch. Gov. Reg. nr 34. I (8) Koninklijk Archief — « Recueil de copies autenthiques des privilèges, franchises et libertés aceordés par les Souverains des Pays Bas aux marchands de la Nation Génoise, établis à Bruges et à Anvers depuis 1414 jusques en 1620. » (9) Ibid. bl. 25. (10) Ibid. bl. 33. § Arch. Gov. Div. Cancel-leriae B. 109. (11) Codex Ron. Archief, bl. 35. (12) Varoi « Uella cassa argentea per la pro-cessione del Corpus Domini in Genova », blz. 79.103. ï (13) Codex Ron. Ai cbiuf, blz. 55,57. —■ . . ! j DBS TOKSTAND S In afwachting. Het laatste Amerikaansch a-mbte-lijk bericht is heel kortbondig opge-! stcld Het vcrmeldt niets meer vaa de krijgsverrichtingen die zich voor-gedaan bebben op de nieuwe vecht linie. Alleen een verbetering in de stellingen op den linkeroever der Moezel wordt aangestipt. Moet daar» | uit besloten worden dat dit plaatse-iijk o|fensief, na 't bereiken van het onmiddellijk doel uitgedaan heeft.en men den nieuw geschapen toestand niet zal trachten uit te baten ? We gelooven veeleer dat men thans bezig is in alîerijl ailes in orde te brengen om een degeîijke voortzet- j ting van het offensief toc te laten. ; Want wij zelt zullen wel een beetje ; verrast gevveest zijn door den kolos-salen vooruitgang die wij na 27 uren j vechten, bewerkstelligden. We heb- j ben zulken vooruitgang, 22 klm, nog nooit rnogen aanstippen en het zal ongetwijfeld eerst noodig gebleken ziju den aanvocr van munities en de opstelling van geschut te verzeïeren vooraleer voort te gaan. Want de gelegenheid is te schoon om ze te laten schieten. Tea andere veischeidene halfambtelijke bladen licten gisteren verstaan dat het,offen-sief een groote ontwiKkcling zou j nemen en op een uitgcstrelct font •. zou Lunnen geleverd worden. Dit ; zou de moeite loonen oo1'. Eenerzijds ! lat wij nog sl-ctes 22 klm. van Metz af li^eu en d^ze duitsche ves-ting van î u ret ds 01.der 't vuur van onze zwarc iaononnen ^hebben, an-derszijds omdat we 't mijnbekl?en van Briey voor den vijand onbruik-baar maicen. Intusschentijd laten wij den vijand op heel de uitgestrektheid van het overige front met geen rust. Een groot belang krijgt de wer iug van Generaal Mangin, die traag maar staag tusschen Ailette en Aisne voort boert om de Chemin des Dames te doenvallen en in eenschote tôt onder de muren van Laon te geraken. Dit leger heeft in de tijd spaune vantwee dagen niet min dan 3500 krijgsgevan-genen genomen en al de belangrijit-ste plaatsen veroverd die ons een verder vooruitrukken ontzegden, zoo o m. den beruchten molen en de hoogvlakte N. Laffaux. Er zal een oogenblik komen dat de vijand aan deze drukking niet meer zal kunnen weerstaan, jelijk het 't geval was vttôr Noyon. • Eisideiijk de Engelschen zetten, spijts een hevige tcjfenwerking va* dtm vijand, xooveel te meer verstaan-baar omdat zij bij iederen vooruitgang in de Hindonburglinie bij ten, hun krijgsvcrrichtingen tusschea St Quentin en Kamerijk voort. Het feit dat de vijand deze krijgsverrichtin-gen niet vermccht te belemmerenf alhoewel hij uitvallen op uitvallen deed, g^ceft genoeg te kennen dat wij op de Hindenburglinie zelf doen wat wij willea en daar thans maar in 't 00g hebben onze stellingen zooda *ig ia te richten dat wij ze voor aa-dere oatwikKeling vatbaar maken. | OOSTBNBIJK STELT VOOR V redesonderhandelmgen Te Begianen In Een Neutraal Land- be Ooste lijksche Vredesbocdschap. De 0o4stenrijksche Regeering heeft ambtelijk aan de Bondgenooten voorgesteld dadelijk in een neutraal land vredesbesprekingen te openen. Dit is het groole nieuws dat ons in eene officiëele nota toekomt. Deze nota zegt kortbondig : 1. Aile oorlogvoerenden, alhoewel geschei-den door verschil van zienswijze, kunnen toch op verschillende grondslagen overeen komen., 2. Van wedeikanten heeft mendemeestvoor-uitstrevende doeleinden lateu varen. De Oosten-rijksche regeeringtracht aan tetoonen, dat wij, op de voorstellen van Wilson aan veel van onze oorlogsdoeleinden, die niet te verwezenlijken waren, hebben vaarwél gezegd. 3. Wat de middenrijken betreft, volgens Oostenrijk, vechten ze maar om hun grondgebied te yerdedigen. 4. Daar het meer en meer blijkt, dat de oor-log door 't krijgsbedrijf niet zal beslist worden, zouden \ve op de vredesformulen van Wilson, van 12 Februari en 4 Juli, kunnen beginnen te onderliandelen. 5. Zonder wapenstilstand te sluiten, stellen we dus voor, dat afgevaardigden van beide par-tijen, in een neutraal land zouden vergaderen, om de grondslagen van den vrede le leggen. Qeen verandering op het Amerikaansch front. Amerikaansch bericht. 17 Sept. 7 uur. Op heel het front van St-Mihiel zijn alleen plaatselijke gevechten te melden. Vijf minoteo Engelsch daags ERRATA, In de vijfde les, eerste regel der leesoefening, lees : Ho thinks OF his mates. Lees in het begin der zesde les : De korte eng. a ligt ongereer tusschen de a van ons vl. mat en de e van ons vl. met. De korte eng. e klinkt als onze vl. e in bed, wedden. Zevende Les De korte eng. u heeft een tklank die fin onze taal niet bestaat. Men kan hem best beschrijven als liggende tusschen de VI. a van nat en de Fransehe eu van neuf. Herhaal aandachtig het faansche woord neuf; !aat nu stilaan de fransehe en klank overhellen naar de korte vlaamsche a klank van nat. Zoo be-komt gij de klank van de korte eng. u in het woord NUT (noot) In het klankschrift wordt die eigenaardieg klank verbeeld door 0, zijnde eene omgekeerde a, om u te herinneren dat de korte Eng. n klank naar een korte a-klank overhelt. Dus het Eng. woord nut schrijven we in het klankschrift : n v t. Een ander voorbeeld.Spreek uit het Fransehe woord bœuf: vermeng de Fransehe eu-klank met de korte Vlaamsche a van het woord baf. Zoo békomen we de uitspraak van het Engelsche woord buff fslag —• b e f)-Tracht nu de volgende woorden te lezen : Cut (snijden), cup (tas), club (knots.societeit), drug (kruid), drum (trom), drunk (dronken),yuZp (pulp, merg). HE GOT DRUNK. I MUST GO AND Hie g»t dr v k Ij m » st goo and Hij werd dronken. Ik moet gaan tassen BUY CUPS. HE CAN SEE US, BUT £E Bij kvps, Hie kan sie vs, bvt wie Koopen. Hij kan ons zien, maar wij CANNOT SEE THEM. I AM QUITI CUT Kannot sie dhem. Y am kwijt kvt Kunnen hen niet zien, Ik ben geheel het hart UP BY THAT SAD NEWS. vp bij dhat sad njoe's in van dat droevig nieuws. Plaatselijke gevechten op het engelach-fransch front Parijs 16 Sept. 20. Tusschen Oise en Aisne hebben we nog vorderingen gemaaktO. Yauxail-lon en den Singes-berg veroverd. 300 krijgs-gevangenen vielen in ons bezit. Meerzuidwaarts viel Vailly in onze handen. In Loreinen hebben wij in de streek van Leixtrey een wdgeluklen handslag uitgevoerd. Londen 16 Sept. 20 uur. We gelukten plaatselijke krijgsverichtingen op de vaart Yper-Ko-men. Op een fi ont van 3 klm. schoven wij onze linie vooruit en namen talrijke krijgsgevau-genen. Om Mœuvres en Gavelle, alsook om Op-py en Couehy verkeningsgevcchten. Parijs, Il Sept. 7 uur. — De fransehe troe-pen hebben hunne aanvallen voortgezet in de streek van Sency, Wij zijn op een front van 4 klm., 1 klm. in dediepte vooruitgegaan en namen 600 krijgsgevangenen'. Twee kanons van 105 vielen medein ons bezit. Er^berger verwerpt de pand-theorie Het gekende centcumlid Eizbezget wiens yccdesbemoeiïngen gekend zijn heeft in een petsgesptek met den vec-tegenwoocdigec van het blad " As Egt ,, vetklaatd dat " het > tedes-gedacht in. Duitschland in den laatsten tijd gcooten voocuitgang heeft gemaakt. ,, Ik meen te mogen. zeggen, voegde hij ec bij dat de pand-theode irvzake België geen deel ;i meec maakt Yan de duitsche cegeetings-3 politiek. De tetuggaafvan België,sondet | enkel vooebehoud, is n jodzakelijk voot 1 een eechtvaatdigen vcede. Van en voor onze Soldaten 1 "- Wij bevelan In de gsbedsn j onzer lezers de ziel Tan E. H. Jan Van ! Camp, onderdiaken uit 't aartsbisdom Mechelen, brankardiec in de I. L. A., in den nacht vaa 10 lot 11 dezer gesneuveld. Het Yzerfonds Zooals reeds bekend is, werd in Neder-land het Yzerfonds gestichi, met het doel werk van Vlaamsche kunstenaars in de Ioopgraren uit te geven en bemind te maken.Het Yzerfonds heeft zijn taak begonnen met de overneming van 200 ex. van Kapo-raal Daan F. Boens sonnetten uit de loop-graven " Van Glorie en Lijden" Daarvan worden 5o ex. kosteloos aan het front verspreid.Vlamingen aan de strijdlijn ofkompagnie-boekbewaarders, verlangende dit zoo gun-stigonthaalde werk te ontvangen, zijn ver-! zocht hun adres te laten kennen aan Korpo-raal F. Daan Boens Z. 68 — n Cie. Solo-sllm. Gespeeld door Beaumecker tegen Man-ders (Korporaal de sterken), Karel den Sin-joren en Siesken, allen van de 6* sektievan 't ie Z. 164. | Gespeeld door Gust Caluwaers de beroem-jj de goochelaar van Z. 212 — ie Batt. tegen ! Ton-Ton, Riga en Peer. s Ze hadden een plaalske gevonden in 't | hoekske van 't wagenkot en 't ging er ^ duehtig. Jef van Poperinghe speelde een ' solo dat de anderen esy verbouwereerd van ; waren want 't waren aile vier ervaren kaar-ters.PiUule, Trosky en Fritske van bachten, allen uit Z 70-96 Batterie mochten afdop-, pen. Jaar - N 197 <lo68> Woenssdag 18 September i B18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume