De Belgische standaard

699 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 19 Juli. De Belgische standaard. Konsultiert 02 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s46h12w68r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

AbMBenMtupriji : Voor soldaten : V«or i aisuind ir. 1,95 — V#or s »aaad«n fr. aja — Voor * mutadta fr. J,7S fHiat soldaten in 't l**d : Voor I msumd fr. 1,75 ~ V#er s smwdsa fr. fjo — V*or 3 *»*nd« fr, s,sjj Niet aoldaten buiteo 't laad t Voor x *w>«nd fr. 3,50 - Voor a m**«dea Ir. 5,0* — To»î 3 m**nden fï. 7,50 Aaakondigingse î o»ag fr, de r«gtl — Stkl*msa ? 0,40 fo de rtgtl. «« Vltsohtelingen ! | sslawschlngen vaa g ngelu 9,50 ir, «a -«on «en» Vo»f #13« mededeeiîngea skfc te weadea tet : Villa COQUîLLg, Zetdijk, DR PAUME. In 't verseMet. De Verboadenen bebbeis alU redsnan om tavrtden te zijn ûy&s hnû esrst® ge-zamenlijk offeseisf. Voor de Duitachers, die stellig meen-den dat al de Franiche reaerves aamen-getrokkea lagen achter Verdun, waa de aacral op de Somme een boogat orsaas-gename verraasing— en mafoorMorakt, zoo ongeduldig om de waarde van het Engelach leger te kennen, haeft sijn oordeel hunnen vormen. Hindenburg en M&ckensan, om den Rusaiachen « stoomplctter » stop te zet-ten, eiscbes met minder dan twintig ver. «cbe diviaies. Preciea oi Falkeaheyn die 100 mzar uit zijae mouw kan scbudden 1 De Times gaf dezer dagen eene aerie artikels, van de hasd vaa Repington, ovsr Italie'» prestatie ; voor velen wa» het eene openbaring te vernemen dat Caderna ééa mïilioen Ooatenrijkers op-houdt — dus a%a bet Ragsisch front enttrekt. Lloyd George z«i ov@r eakele maan-den : « Time is not an ally, it is a doubtful neutral and U is not yet tittled en which side he will be. « De tijdT is geen bondgenoot, hij is een twijfelachti-ge neutraal,tn 't is nog niet uitgemaakt, op vriens zijde hij zal zijn », Zorsder ge-loof te becbten aan de legenden « dat er hongeranood heeracht ovsr den Rhijo, dat de Duitache reserven aijn uitgeput, em.f » dunkt mij dat de allerlaatate ge-beurteniasen hebben aaagetoond : van nu af ia het zeker, in dezea uitputtinga- 1 oorlog, dit stooten van kop tegen kei, dit wrijven van alijpateen op slijpateen — 1 van nu afishet ztktr dat de tijd met j •fis zal zijn. Engeland, dank zij aijn meesterackap ter zee, even ala na de wereldoerlogen in 't begin der 18° en der 19* eenw, zal op de vrédeaconfieren-tie het hooge woord votren, en aiet ] Duitscbland. Ër zijn nog droomera, vooral Ameri-nen, die, walgend voor deze measchea-slachterij in 't groot, hopen dat de strijd c vôor stija logisch einde worde opgt- 1 achocacht bij vergeiijk — of door het s tôt atand breagea van zosieta ala een statenbond c Vereeaigde Staten van Eu- 1 ropa ». Kathaliekea hapea dat de oorlogvoe-rende landes huane ecoaomiache belan- F gea-politiek zouden laten varen, en d lan^eskomen vôôr eea tribuoaal van hoogere zaoraal, voorfszeten door den c Paua. Bewonderenawaardig idéalismeI I Voor wie met de beide voeten op den groad staat — in slijk es bloed, helaas ! 1 — ia er slechta eea weg tôt dea vrede : v het doorvoeren vaa den strijd tôt bet •inde toe, tôt de eene kamper zijn tegenatrever oader de knié krijgt ea hem sijn wil opdriagt. Ea de laatste gebeur-1 teaiasea achijcen allen tmjfel weg te g nemea : de overwinniag zal vallen ia a 't eiad aan den kant der Verboadeaea. Zoo zal hij die het zwaard heeft getrok- d ken door het zwaard vergaan. Tes, » U1 Langsheen den Yzer g 17 Juli 20 uur— 1( Kalme dag op het froit. Wij voerden ïè vc ra etigicgsvurcn uiï in de ttreek van v< Het Sas Boesinghe. De vijaxidelijke stel- ee lingen werden erg beachadigd. si: * ' De Rienve Oproep ^ De Ministerraad waarbij zich aile - Staatsminiaters hadde» gevoegd, kaeft verachilleade zittiagen gebouden oader - voorzitterachap van Misiater de Broque-" ville. Het opmaken van het wetsbesluit betreff«nde den oproep der mannen tôt ^ 40 jaar was de kern der beaprekingen. j Het oatwerp dat den Koniog 20U voor-gelegd worden heeft eenige wijsigiagen 5 oadergaan. Een defiaiiievô bealisaiag is door - den Ministefr&ad aiet afgekoadigd. i a ; Tas en voor mm Soldaten 1 Caldy Mazor Hut. Verledea Zondag ^oonden wij de inhuidi glag bij de « Câidy Maaor Huî », aene stichîing door Miss Fyls, die tooî doel heeft onze «oidaten eea aasigsosam Bamsnzijn te * TôrechaffiD. Het programosa bestond uit aen ' Tlaerasck ea fransch sfuk, vleamscbe ea 5 fraoeche liedarec. Aîles werd op onbsrispe-■ iijke wljze veriolkt door de toonecJreïseni , giag v&a het 2* batalion-gecia. Tassefeae de&ant&esigea betnerktea wij de • hoogsre militaire ovefheid, de Wsldosnster , zeit «a ®qb overgroot getai eoidatan. Allen , Terlleten de ruime zaal, uiterst tevredea, in . hoop welhaast huane ledige uren ia de , « Caldy manor Hut > te mogen doorbrengen , met taiing of lustig vermaak. Zulke «tichting kaanen we aiet anders dan welkom heeien te middeo onzar joagent. Onbtk&ad. Voor oize Krljgsgavaigenea On8 raioigttm vas oorlog h«eft t« La Havre eea magasija g©. p«nd om pakjis uaar de Belgitche krijgsg*TaRg«Ben te zturan. Het pakje van 5 frank btvai : 1 pijp, een doos moe«, een doea karsaf, «en doos meik, dozea eardknen, «an doos ' woist, «es doos x&lm, 250 grammen saikar •n um pakje tafeak. De pijp en de tabak kuaaen vamagea woriea door aeerdere dozen sardienaa. Het pakje kleedij van 10 /rank btvst : Esn hamd, «ea baai, «en oniierbroak, een paar sokkea, een fliaellen ^aad, een neua-dotk.Msa bosft slecht e«a poafmandas.t te stureu nasr M Saerms, btstuurder h#t B«l-gisch msgazija, Qu»i Frissard, Le Ha*re, ®b naumvaasiea kîijgagtTaagea eoidaat in Dui{,8cklaQd, Het magawja xorgt voor de tarzcEdiog. Het legir vas Breasilleff Voirais de « Voselacha Z«itaog > beachik-te BrouailloÉf over 60 legerafde«ling«a, mita-igadere «en énorme hoeTcelheid kaaoas »o | iaaunitie-foorradea. Geseralen Roasaki ea Ivanofl Tsrklasrdea \ \ dat het Russisch leg^r nooit over een ado \ : sterfe caatsriaai bôscblkts. ! Het ia oawaar dat -da artillerie waarvan de Russea aies bsdisnso, uitslaitend werd \ geleverd door de Eageiscben ea J»paaesea. \ De Bondge^ootsa laverdea Rttalaad de ka-11 bob Ben Tan 120 ea de grootsts hoeveelheid ' EQUBitie. Da verhouding der artillerie wordt t voor twee derden dea Boodgenooten en voor ;1 een derde den Russea aangerekesd. De Rus-11 sische reservea zija te Kiew verzameld. | i DE VOORU1TGANG OF BE SOMME Na den sctiitMis Eagelscta annal. Da E«f «Uckea wearosa aaa dea aeavaî 1 't Hfejît een veradtmiHg gebïgcht m ^ele ; geeateg, di« rseds dachtec, wijl de stUstand : s-isdurca bleaf, dat hst offessi*! raœpsalig aan 't do®dloopen -was. 't Moit m voorta*s , mee ait wezen met de opvattisg dat het »fisn-sis! alechts een daad is dia aich strskkeo gai 1 over eaaigs dagen. Hst strijdea om Variun is er hst dageîijkach bamjs van. Het wosdt OQmogelijk een offsnsiaf te Isiden ia e»o on-stuimige beWesing. Blkee pogiag ©aa 't TÇâK-delljk front te sloorbaakaa et achtcgwaarts te dtmen moet worden opgavat ia ùsCa zm va® j eene doordr&gesd* werk&racht die gich me-jjthodiscfe verd@r oatwikkeiec ï&l, in verhsu-| ding ¥»Q de uitgewerkte materieeb sterkic. ; Eerst het m>ord aaa 't kai ou, daa ds vocirait - \ gang. Hêt ware od» sait bt-goochalen te mes-aea.dat.secs ds vijandeiijke atelliagen op een ! , I diepte vas acht klbm*tairs iagebeufet of z^ifs i een bres geslâgco, het gsvfscht zich voortîgt-1 tea zou in voile veld. Zooiaag er legers suites staao, zulian er schutpiaàteea sijn sa »fw«er-stei/ingea opsijseE. Ds estais veïeischt^ is dus het afbrokkeien vaa de vljandelijke macht. Dit doet ia gaenen deale icts af ^aa de acbittereade prestatie die de Bngalsckea | komes te leverea op het Picgrdlsch» front. Iategeadeel 1 Het getuigt veelees van hua good doorzicht en hua sterk gaordefde werkwijss. Na da twaede duitache steliing gadureade vier dagea behageld te hebben, togea d« Bagelachen op eea front van 6 ki-lometers t«a aaaval. In den esrartea aprong : vial de tweede duitache linie in hua basden. Gadeeltelijke gevechtsn wordea thaaa aog gfilaverd om die veroverde stellinf tôt uitgaagapunt vaa eea nienwô b«atofmiag in te richten. Benoordea Bezaatin drongaa de Eageiachon zelf ia de derde duitache liais. ; Het zal hier wel te doea zija om zich een steuopuBt te verxekeren voor de verdere i ontwikkeling van dan strijd, galijk het de ' Fraaachen zaldelijk da Somma deden. Hat feit dat een heiertche kolonel ea een koloacl van d© praisisch@ lijfwacht hier war-daa gevangan génomes en dat de engelscha ! ruitarij in werking koe kaaea.kawijst eeaer- . zijda dat da Daiiichur* dan taestaod a?s be< aafd iaziea om husas kearkorpssn van as -af in ds worsteliRg ta werpen sn «adaraijds J dat da angslsche voorsproaf heal beiasgrijk ia feweest. Het i&grijpea der rniterij legt ( daasbij g®tuigenia af dat dà&r waar ds tweede »d derde duitache âtalli&gen eveawijdig v®e ê elkander afloops?? op e«a vlak terreia, de 1 verovering met den meesten Japoad kan ga- j beureg. 1 Het Somme-ofUnaief wisrp tôt nog toe dnzei J uitslsg op : dat zaidelijk en aoordslijk da rivier de tweods duitache stelliog op een 1 front van tien kilometers ia oas besit is. % We zijn meer eh meer geneigd ta gelooven h dat het offecsief op de Somme alechts ma oederdiel vormt vaa het ofensief op het ' W'ïBteiijk front. D« uitdrukksiijîsf» aaawijting in htt berscht vaa ^isteren dat rusaisefee e< \ frassche verkesr,iiîgen heshaal4elijk in de duitsche loopgrachtea vaa CHAMPAGNE F drong&s kan wel als esrstc getuigenis gel» ri den. g Op de Somme aaeuvelde in de laatste ge- n vechten de fransene graaf de Rohaa, volks- j tv rertegenwoordiger voor Morbihan, 't Is de a ichtste fraesche volksvertegenwoordiger die j R in den oorlog sneuvelde, 3 di De ËogelscliaQ richtea j de tweMg duitsche steliing in . (i7 Juli 15 uur.) — Waderzijdsch kanongeschut. Nog steeds worden groo-? te hseveelhedea wapens ^evondsn door 3 den vijand acbtergelaten in de stelîingetî " door ons op 14 et». 15 dezer veroverd. 1 Gistar vielen nog vijf «ware obusiers en j vier veldkanonb van 7! is osze haidên. t Bescbut door een detacbement dat in • het besch van Fourewu werd vooruitge-. son dan, konden onze troepen de nieuwe s stellingen in Jstaat vaa verdediging stel-, len. Het detachement keerde dan| terug. 0e Toestand op 't Fransch Front Par#$ I7 Juli, 15 nur. — Tusscben «1OISE & AISNE werd aen sterke Duit-. sche vsrkenning bij Moulin sous Tw-i vent uitsengeschoten. la CHAMPAGNE {wierd een Duitsche aanvalspoering ver-3 jijdeld. Op het VERDUN-FRONT be-"^trekkelijk kalme nacht. Om kam 304 werd nocbtans lavendig geweervuur ■ gewisseld. Wssklijk ' Fleury hebben 1 onze troepen eenige vorderingen ge- • msakt ien mieken drie mitraljeuzen ! - huit. In LORREINEN vielen de Duit- schers aaa te H au {Z. Nommcy) Zt werden afgealagen. i (Parijs, 18 Juli, 7 uur.) — Niets te ; melden.In den sector vaa Fl&urybzâtoeg het getal krijgsgevaagenen gister geno-msn 200 man. De Engelsche Buit 18 Juli, 4 nur. — Ds plasseade regen hseft de ontwikkeling van den strijd bdea-merd. Slechta hadden plaatadijke ge^ach-ttn plaats, waarin ws krijgsgevaaganen heibben gemaakt, H«t totaai krijgsgevaHgenen doôr de En-gelscban genompn sedsrt 1 Juli beloopt tôt 189 officierez en 10.779 aoldatea. Wij mieken buit : 5 obusiera vaa 8 duim, 3 obuaierg vaa 6 duim, 4 kanons van 6 duim, S zware «tukkan, 37 veldkano"», 30 loop-grschtsn-mortierea, 63 mitraljouzen. Van vsraietigds 0! vsïaageide àaaoas is gsta rekeniag gehouden. « n in IIIMI ■■iiiiu eLJJLP, De Russes te?ag us de aanval (Fetrograd 18 Juli 5 uur) Eea zeppelin overvloo« Riga en wlerp i3 bemman. la Volhymie werd de vijaadelijka tegen-stand (gebgoken. Wij namen looo krijgage> vangenea en 6 kanons in de streek vaa Poustonuty ; 8.07a soldâtes ni kanoa«i 14 1 mitraljeuzen in ds Bireek van de btnéden Lipa. j In ds gevechtea vaa iô Juli in Volhynie ' werdea 317 offiieiera ea 12,357 soidaten ge-vangen genomou en 30 kaaons vaa zwaar ' kaliber buit gamaakt. 1 IN DEN KAUKASUS. \ i)e Rassen Yeroierea Baïboart \ la den aacht van 16 tôt 17 Juli hebbeiî de £ Ruasen de stad Baïbourt — die een belang t rijfc strategisch punt is van het ssiatisch < oorlegstooneel — stormeaderhafâd tegeao- c mea. Deze ianemiag atett eea einde aan de turksche begeerte Trebizonde ta*ug in te d nemea ea Erzeroem weer te bevrijdea. De v Russen handhaven den toeatand ia bun voor- d deel. j. HET DEEL DES BELGEN M HET 0FFENS1EF We gaves hier reeda de beoordealing van dit deel w&»t door den En$f«lacheîï krijgaknn-dig« R«piggton.8«alge bijzond«rhedan zullea volstaan om aan ts tooaen dat de Balgen 00k in dit offensief niet ten achter blijren. t Hst voordeel inziende van de helang-rijke YzeMtelliag, die onaanvechtbaar mag geïioemd, heeft oqs opparbsvel niet geaarzelal sen groot deal vaa de belgiache reaerve in ee?ste lija te stellen om in evanredige mate mea'rdere franache rezerven te doea vrij i koman. Wij aamea dua eea fransch froatge-i deelts over en bezetten thaas oageveer 45 j Mlomater froat. Deze overaame heeft de :PraB8Chen toegelaten keurkorpsen naar de Somme te zanden, die andeta uit den »Ug jzouden gebleven zijn. < ; Vervolgena h ;eft onze artilleiie, sedert kei begin vsa 't off asief niet opgehouden de I duitache atdlingen om Dikamuide en bijzoa-) derlijk naar Steecatraete onder eeo aaoordda-I dig en verolelead vuur te houdea. Met welk iaz!cht is niet moeilijk te radea. We zultaa geen krijgskandige geheimea verklappenmet te zeggsn dat we door de artillerie-werkiog bij de hondstrd duizend Duitschers op 't Yzer pb 't Yparlee-front ia onwerkdadigheid vaat-asgelden. Ea dit isreeds een eerbiedwaardig fetalletje waar we, op 't Oostelijk front, veertisg tôt 'Vijftig duizenâ Duitschera de Ikrijgakana op de Sioched voor een tijdje, in aveawicht, zien boudea. Door ««a sftiLlarie-bednjvighôid houdea wij drie duitache legers fn gedurige apan-aing. Dat zalks dea Duiischara allas behalre aaagesaam is. moet aiemand verwondaren, Ze toonea das 00k hua razeraSj en hoa oa-macht met epene steden te bombardeerea ea aanvalietjes te doens als b. v. te Oud-Stuyre-kenskerke.POPERINGHE werd ia de laatste digen driemaal gsbombardeerd en dit op een wijze-die genoegzaam getuigt dat hier slechta ra~ zemij «n waak da beweegredeaen zijn. De stad déor warden obussen geworpaa en efte-Itjke huizen tea groade vernietigd... jroader nut. Dit is het tastelijk fcewijs dat de kleiae Belges nog sfaeds hun steke staan te a bate vaa 't algemeen welzijn 1 Brief uit Parijs 12 Juli 1916. Het Vôlk t* Parijs ia wonderlijk van zelf-beheersching eokalmte. Het heaft àev gosden raad gevolgd die men ovcral gict aangeplakt : zwijgt ; weest wjcntrouwend ; vijandelijkê ooren luistsrtn u af 1 Het heeft gezwcgea, waaï het moest zwijgen, dat volk. Het doet aija werk ea zet zijn besighedeu kalm vorjrt ieest de bladen, maar laat h«t cergena ' tôt uiterlijke demonatraties. Waaris Dud*t Parsjzer lichtzinnige volk ? Qaaa. vifeo# 1 Men h«ft meer dan sans g*segd dathetm^ vreemdellngan warea, en ik zou hsst wel p» loovea. De " cabarets ariistiquas " Yan' Montmartre kijken u triestigaan au « vnT bljgaat. Ze stasn overig^is allen le e» Niet dat er geen bewegiqg is langs de Monte laDe», dat het volk geen schouwburges flQrh kofTiehaUen aoa ^ mea dan eens beweerd, ik hftb hat goms met eigen oogen aanschouwd, dat het som-nice«twqkeii.gw warea, die watgeldTe vertes en haddefi, die het meest da aaadacht °Pm °h d0°r te veel ^sbacdigheid. ] lieeftfes^de gasetverkoopers verbo-3en s«î)sati9-aiau"vs te roepsn en dit heeft er ?eel îoe gehoipen om 't volk kalm te hou-3ea. Die dat heeft gedaaa, heeft een klarea )hk op 't Ievea der groote steden, dat zoq Ve Jaar — Nr 161 (4ï2) ITijf Ce^tînnaem het Munrner Woensdag i9 Juli 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume