De Belgische standaard

1029 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 27 Oktober. De Belgische standaard. Konsultiert 02 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/df6k06xt3k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

£ IMIIEiESÏSPHlJï Vvot soldaUu i % mtx'-i'4 f. s-aS g maanden 2-So jœts^m 3sp5 f'ttt m •■ ictisv I? m 't tà*d , t a&asi- ' s-7b ta»" I maac4«a 5-3S BuiUn 'i laid I maand i. g-So ■ maaadaa g-oo J-Sa Vaste Medewerkers : M. i?. Beïpaire, L. Buy} n, P. Bertrand Van der Scheldtn, D* Vm de Perre, B* J. Van de. Woestyne, Juwl FMiaert, D'L. De Wolf, J. Simon», [0. Wattez. KBDACTIB g en UMIFJIEÀIU s Villa «Ma C&qttilU » Zecdijfe. ifcl C'g g Kisiaf aank^adt» | giagea © is f. | de regel. Recl&saea ; vol-gsas overeea* keœst. Eonflraolit ééi MijM ; -~/uv— DageHjksche oadôgvinâifâg en gesosd ossusel bawijst dat esndraeht 't sakerst «ii h et bssissdigst verkregea wordt door gdijkheid van rechisn ; door bet ver-raijdea van alkea uitsoaderisgsmii&t-ragel ; door te bewerken dat isdere cen-hsidinhara wijdëte ontwikk|ling z.mz ztlfsfcaadigheid en dggne âarheid, het rases!® bijdrsge tôt dg harmonie vas hèt geheel. Brcgskïlijkheid vareiscki vol le vsr-saki&g &aa nijd, g» wil dat m&3 oade? mslkaader, naar vermogea, isdcîs voor-j spoeden welsïja, materieele ea voôr&l : geïstelijke, begunaiige es* mm dus ook: di^s maatregslen hdps truffes wslfce fâ&àïi dit doel laides. Die opvattiag verwerpt ket.bëschrssu-| wea vaa elken stap der ééae partij sm| eïges ontwikkeikg, h&t b-ïlo^res vanf eîka g§waande fout cm llchidasighdd of veszmâ te veïwljtan,hst system^tiach bsstormen van alke uitiag leidssad naar on&fha-ôkelijker gtambewesfczija. Dat Is wel ds gezoade msenfcg va-, om koel, doch rscfefvaaîtiig vlaamscû redeueesea ; ten bewijse de zser gema-tigde boudbg onser oveîtuigde Vlaam-gchs pirs. | Oageiaki iglijk betft de oorlog bij som~ mig@ peîSOtiÉû, in sommigs bladsa bai-» s teage^oon dsn dratsg ostwikkslt, met! die woorden U scbsrms» en gpljtigs Yooral taa ocrechta. Zij hebbea busî atsîidpuât eu béwèfèÊ, ïiaac de Igagts; der biscbérmeade 'vleugeka ?a» soaa-s migi hoogstaande pïîioagfâ, ds tolk ta " zija vas het volk. Hun doel wordt dus duidelijker : sij ot&kém op hua vost-stuk gefabrikesrde waarheid, ss res-hoovftâtdigen sich in dea waan, opper-ate scheidsrecbtei: te spelsa in zake nationale en internationale aaogelsgsa-bedeu. Natuurlijk is het b?roep de bel-lige eendracbt te bgsîendige», hua al-leea opgedragen. Dit bîacht oa§ toi de ?olgeede fsiten. j Wij, Vi&miagea, werdea àmïg gs- j paaid met woosdtn : broedgrlijgbeid, gëlijkkgid, esndracbt....; vaa dadan, gzm spraak. la £aam dier hsiîiga eeàdfacbt wetd i aangera-m oss stambâwugtsijn te ¥er-|s sake» en om eigea tas, op wiees hoeda- i nigbeden wij bogers, te bssmsuren ; mss t bedsp sicb zsite op vreemcle bsraoeiiag om oes wezsrs, taal en aard te verande-ren.Gûsg nasm Vkœwg die dooiL gaaseh f de gescbiedasiis kliukt als eea kreet van r ^ vrijbgid, eerbaarhsi.1 en recht, werd met ^ moedwillige berekenicg caast 't woord :c duitsch gcsteld en alzoo wetd in vieenade 1 landea de vaderlandaliefde der Vlamia- ï1 gen niet alleea verdacbt gsmaakt, docb | j ▼erraden. ^ Opsetteiijk werd de afscheutende han-| dïlwxjse, de ôntijdiga voostvareftdbsid i vas eakele Vlamingen, teges gaasch bâti vîsamsche yok uitg«baat met opschrif-1 tea vas verra «d. acbaadpaal, beatg&ffiâg. Dasiaaatiger scbcuriag bewarken scb.ijat 3 o< moK';Ii]k en wsîe oasc vla&oifiche : ,r vadsrlaadaliefde van hun gshaîte, wie ^ soa dëa Yzer blijyea verdedirea bsb- 8 ben ? ^ Daarcm oordeelea en veroordeelea wij aileo moedwiltigen laster ea ver- g dac^makingfta verschoonen wij gaarse \ ben die aaders bandelden dan wij meea- d « * den kuaoen gosd keureo, op voor-«"s.srîc dat aij t«r gosdes trouw en met I rechtsinsigheid optéadca voor bet wel-| zija van hua voik. Oase verwaandheid staat immgrs op geea voetstuk, om er ^h«t mosopoïiuœ van gesoad verstasd ^ op te eiscbea. Daarbîjç vlaamscke broa-1 r|d«rlijkheid segt : soo iemaad ecse fout '^bigaat, vermaan hem in vsieadscbap eni ■ lovertuig hem m?t lisfde.Ea dit v@rsekert "|oas, dat waangsr wij in eea vrijer, onaf- | hankeUjkgr vaderiaisd saliez* komea, en '^jopeahartig mogcn sprekeo, wij terug >|haad in haod aan 't wsrk ^uiiea valise ? met heu, die rsia vaa gewetsn, eerlijk - j bebbes gehandeId voor hua volk. Dan îjverhopea wij, in naam dsr vrijheid en| -1 der eeadracbt, oûs om ta ke^rea om Ifrekenschap ts vragea aaa hm, die au -|soo dogmatisch, lichtfaardig veroor» f|d«ei#B, aadermaas faaaî ganrasden, bs-latraffing afdwisgen sa uit?aardan. i En nu blijve het bas Un troost, dat pona vîgamssh blosd ta scbuid&loos is sa fte edel om niât te segevierea ; dat baves |di@ aegatieve afbrekerij vaa heâen, onse opbouwends daâen boog st&aa voor d« toskomst. Zoolang wi) prijkea en atrij-deri onder de bankr van es.r, recht ea yfijhaid, bs^aakt en geleid door eenea koaief als de o use, door eea bsstuur dat met betrouwea de verdjsenia vaa eea schooaer Belgic te gcmoet treedt ea |wil, zal aaast den afcof feiijkôn wedtr->opbouw oaser vlaamsche puiaen, een IVéfflaamscht hooger oaderwijs opstaaa om de ge@»teakrachtem ts barsa, die, > ait zichzslf.bewuster volkakïscht ea uit aatiaaaler trots dea da^eisad âuiien schgppsn voor g@a groot, vrîf volk. J. ROM, VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Oc» Legsr in Afrika Geaeraal Tombeur is rseis #0 klm. ovcr Tabora Tooruitgekomeg. Hij is door den Ko* Etsf va» EagsjiaEd veregrstasrkt met h«t K. C. M. G. krstts o i haï Kiddersckap vaa de H. 1 Michsï È!i H. }otïb'Ord&Ë. De Duit88he Viieger Bôioka I&dœ'esa kte&&. bij aama alifcaas, dica $«• doclitea duitsch^a vliager. Vel^aaa duitsche bsrichfen schoot hij op 't Westelijk frost re«ds 26 tsgeastravsrs nssr. Dszs viieger it thaas na&r Tarkeya gezosdso om da&r den Turkechaa vliegdienat ia te richtea. j A Propos van Thanks 5 Wij lezea in * La Nouvgllg de Zarich » dat Duitschland weldra ook thanks of schipws-;geas zal gsbruiken. Ze zija vervaardlgd a&ar ■ de pknnca van den bekssdea vlisgtaig-inge-; ni«ur Gosfesl, sullea aog «srdiîer toeren ult« | ras tes daa de Esgelscbe pant8smagen»,0T®r allerlei hinderpaten heearijâea, met eea inel-| hfeid v&® 60 klm. is 't sur, H «t moceêip zs\ 'gswapead zija meî kanoas en mitraljeusea. ! Ësîst siea sei d@ blinde. | i RECQUES I1 ; I Na ma&odeK slaimering Is hst Vîsamsche 51 •e^ea ia't B=?!giseh krijgsbospitsal vaa R<»cq° * ( nés e/conrae ook wakstr geworéen, daak de « opofferingea v&n eenige ziekesverplegors, j Vlssmgcha stadantea vaa vrosger tijd. Wat £ ai moeta heeît het oas aiet gekost oaze dap- r pare aoldatea eeae deugdelijke le&tuur ta , vesschaffea. ' Tbana mogea wij ont verheagen il 't beiit aekomea te zija vaa eea hoaderdt&l fliake 0 Viaamtche" boekea, die door oc s lezendtoI>. dateavolkje tfieaaf versloaden worden. d J Op gebied van toojeel zija ws ook aiet ten achtere gebievea. "keedt werden er opge-voerd de kiuchtea : « Laadboaw », « Week-blad van Chicago » ea c Iscognito. » Het «uccss wat zoo g root dat zeift onze broadera, de Waalscha sold&tae, ens ia 't bij-zoader.harteiijk toejuic&ssa ea gdukwe&sch" ten. Voor de volgeade feeat staan op'tpss-gra.iama de kluciiten : « Iagelegde Vrachtea» aa < Nibilîitea». De bijval bslooft grooi ts zijn. Hullebroeak'a liederea zuliea iasgélijkataa gehooie gebracht wordea, Voor 'i l&atat eea gansch bijzoadss woord van daak aan dea E. Heec Aa)moeze?.iei Glizemaeokere ea aaa den Hs«r Bastourdcr vaa 't hatpitaal de^ He«r Mtjoor Cellia (sen Waai) die oaa met vroord es daad fliak ter sijde etsac. Sole-SKn AchisI Wyckmaa, tpeslda er eaa derda vaa Scknppen-Aat, 7,8 ea 9 vaa Schappsas •a «ea sevends vaa Ko«kea-Aat. Meiespelers : Sarjajjt Vaa Dtuame, Arthur Terrya ea Th. Pisters, allea vaa B» 142 2/1. Pioficiat 1 0e Letterkaidlge Prijakamp vaa Britiab Glft fer Be!|ian SoSdîers 1 (laggzoades). « Volgeae onde Vlaamschs gebruikeu,koaiï Viaamsch aatwoord op Vlaam«che brievea. 't Schijat au veraaderd ta aijs. « The Brltish Gifi for Belgiaa Soidiers» schrijlt eea Letier» kuadigen Prijskamp ait. Eike mededinger ontvisjg eea ontvangatbewijs. OagÊiukkiçIijk komt Frsosch aatwoord op ails Vlaamsche warkea. Zouden 2àj misschisa ia 't Vsaamscfe de iraasehe werken beaatwoerd hebbea ? j k Nog éen » Ter nagtdaehtutii van mijn Vriend Rtni Laos. Nog éea I Eea jonge groene Uk die rijk *«n sappen opgeschotea zija toppea ia de hoogte stak, ea wi«a de felle bliks«m brak ea aederiloeg, vaa »t*m ea lotea... Qebeiteld stasn de doodea daar iumija versteend gelaat te starea,.. Ik kes se àl : van woord, gebjtar, vaa lijf en lid, vas huid en haar. 01 eeuwig zal 'k hua beeld bewarea; Nu «taat «r weer eea nieuwe bij op 't kerkhof vas mijn drosf geheugen» Ik stap voorbij de lange rei — de deod is mi] een loreley ea lokten lacht met list ea logea I Bi I treft aoij ook eenzclfde sehot ea lig ik daar met opea flacken, beklaag me niet : het wat mijn lot* Maar hoer hoe in verwaten »pot de wornen tikken door de plankea... Okt. 19x5. FRITZ FRANCKBN, Ops Kerstgeschenk We doen een beroep op allen» om ; {in de mate van het mogelijke oas Kerst- ] j gescheck te steunen. Iedereen weze een propagaadist Qelijk ver le dea jaar zul» len wein de dorpen van 't oabeset gc-deelte de inschrijvingslijsten doen rond-1 gaan. Het ia te bopen é'at ied'er dorp het tôt eena eer ea plicht zal r?kenen nog beter te doen dan verledsn jaar, Tôt de E.H, Pastoora es Oaderpa^toors, doen we een dringendess oproep om het Kerstgescheak voor onze josgecs van op dea Kansei aan te bevelen. In oas aummer vaa Zoadag verscfîijnt de eerate inschrijviagslijst. Laatste Tijdingen over den Oorlog BEL-QISCH FRONT • 26 Oktobar 20 aur. — Nieîe bijggfiders t© < msidea. I OFFEUSIEF OM V£RDUti. I Parijs, 25 October, 15 uur. — De Duit- \ schers vlden tweemaal aan ia de streek vas HAUQRQMONf. Afg^eJage». Aanvallea j îegen de DAMLOUP-BATTERîJ mialakten ; oak, Wij zaivsraen het fort vsn DOUAU- MONT. De Duitschs kommaudaat wsrd ia : sea keîdsr krijgagavasgea g^Eomen. I De Maid ia Bobroaâji ! Het vijandelijk offensiefwoedt aan, maar wordt zooveel mogelij k bedwon-gen.Wij moesien nochtans de steden CONSTANTZA en MEDIDJI ont-ruimen. Dit gedeelte van den spoor-iweg is verloren. I SALONIKî-F RONT ÀaaslaitiDg met de Italiinen. 25 Oktobfif 15 aur. Ârfilisrio'striid langt-haen hei front. Ge#& hua tsr.sij la èe sîrsek vaa Imacruavo, waar aanvallaa alga- : slagen w®rdea. Twae vîianddijke vliegtaigea werdes tôt dalen ^erplfcht. Id de stresk vaa Korttaa hesfj ona ruiterij aaasiuitisg gskrsgeïi met ds Itaiiâaaschs ruiterij. TeiBoiaiien 260ct B eut oki verdun 4,500 KRIJBSGEVANGENEH. Parijs, 26 Oku 7 m?. — Drie Duitsche aanvallen in de streek Haudro-mont-jiomumont werden verijdeld. Wij vorderden Oostelijk het botch Fumin en Noordelij s Chenois. i Tôt heden werden 4-.500 krijgs-gevangenen geteld. Een escadrille van 11 Engclsche vliegers heeft 1.300 kilos bommen geworpen op de hoogovens van Ha-gondance.j Dp de Somme ; Londen 26 Okt. 2 uur. — De artille- Irie-strijd duurt aan ia ds omatreken van Sars en E&ucourt. Het slecht weder Ihoudt aac. RUSSISCH FRONT Petrograde 26 Okt. 5 uur. — Zuide-|lijk Dor»a-Watra werd de vijaad van eemjje hoogtea verdreven. i IN ROEMENIE ) BOEKAREST, 26 Okt.. 6 uur. — JDe roe-f masasche troepea werdes tôt wijken ver-plicht ia de vallei vaa DIRGQULAII. la DO3R0UDJA hebbea ;$e ÎQa CER-NOVADA-RACTASSAVLOV oatruimd. 1-—Tin«-i—m—1 mm., m n..., , i,,,,, f DE TOESTAND i VEIMN KGBTSTÂNTZ i — ' ■ ■ Als een £oea@str&al ia eea bswolktsa hemel heeft het fraasch bericht obs verrait met da meldtsg vaa «sa dosrdrafead offsesief dtt op dea ïeehter Maaeoever, osa Verdaa, wc-rd. iagazet ea dat, ia ûsn esrsiea dag, sllar-| prachtigste uifelaggn heeft opgelevsrd. Hat \ tort vaa Douaumost, dat de Daitschers sis j de vffirc«digisijs8pil va.a Vsrdsa beatenapsl-j |daa, eyga aïs hei dorp, is tarug iss ont bszit. j Wij overgcbra??ea ds Thi&umoai-gtjrkîc, oauea bij de vitr àulsend krijgsgevangsEieu ea dooïbraken de duàtacha vsrdedigisgslicie op eea frost vas «evea kilomgter. Op som-migs plaatsen giagea wij dris kilometers voerait. Tôt nog toe aaoet aaa dsaa cpflsfe&ering ia dsa stssjd om Vcrdiua gsen verdsrstrekkead belaag gehecht worden daa hei legs? dat op d* Somme werkt eea ostSastiag te bïesgen, waardoorees bes'igsësd voordeel kaa wordea bebasld. i , Het is eene algeîïïeene bskesdhsid dat dej Daiîtchsre feun offessief tegsa Vesdua ttil legdea om het Somme-front te reddan. Daar- ; om vefzwaktea s® feus verdedigieg op de IMsas, om dfe op de Somme dsgelijker te maksa ea het gevnar van eea sftccht te kua-aea weïen. Nu de b^ëllsaisg op het Somme-front isakend sclâjat te wezea, heeft de jfraasche legirttaE test w^nschelijkca soodig ^geoordeêïd ook bet oîf«Eeitf om Verdus har-aaa te pakken tam einâa de Duitschera vocr .* twee varen te aet1:ea. Hat fait dat op sevsa kibaa'îtsi f#oct de fraaschen drie klm. voor-uitgiagen ea moar-steHnpusteB, ait hst Douaumoat-fort, vosr wie&a bezit zalke bloedige etrijd wetd gsleverd ia heea- ea waergolvea iaaamen, mag als een aaawij-zisg geldea dat de; Duttschess, door de katste ki'ijgsverrlchtiagaa op ds Somme gsnood> zaakt werden hua Westelijk front uit ter .mate te verzwakkea op aile pan ten, het [Somme-front aitgewaerd. ? f Vermogen de Frasschen feardaslkif op :de M=&î3 door te wtAenî dw suilea de Duit-schsrs vorplicht sija da Jrcspsa dis op hat Somme iïont kaiïgèiïùeîà werdeo, weer paar Verdua af'te voere». Maar desgevallead \ komt er ruîmte voor ont op 't Somme-front en dat verwfiçhlen we elechît om eiadelljk door te boerea. i Want we megaen rikt dat decs lesbarstîog i»k8^oaa®B, plotsîlieF ora de Doitachers te | Boodzakea trospea uit 't Zaid-Ooatelijk îoo« f aeel — wsar ds zakea van oazes joagsten j boadgsaoot, aUeabsîhalïe schkteresd ataaof S— te i'chtes. Zulko badoeling kaa «r niât \ m m a^sgehscht wordea, cmdat de îoes« aad i op da Tfaasyhaaigche ea Dobreadja-froa-| tea reedt ta vm oatwikkeld is ea betlecbt zai mostan wordea, tijdslijk door de daar tegen-over elkaadgr staande légers. De Frtnschea Ieverea prestatie ep prsitaiis om hua de?l la hat offaaaief met esa besJissssden voordee-ligea eindaiitlag te bekraaea, de Roemeaea en Russsn zija ujdelijkgad^ongen hetzalfde tebetrachtea. Dat iaat geen kifiderï?erk gai wezeo, bîijkt geaoeg uit de faaiste berichtes die osa da Uernaerdrukkends mare bracbtea dat Coa-; stantza isgav&ilea. . t" Jaar - H' 246 m Vrijdag 27 October iiii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume