De Belgische standaard

947 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 November. De Belgische standaard. Konsultiert 24 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pg1hh6dj2k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4d® Jaai W 240 mil Vrijdag 8 Movember 1918 ABOMSlDIliMTIlI Vaor Soldatei X taaaad 1,35 fr. amaaadcB *,so I maaadcB 3>7S Hi*t Soldât*» ia 't laad x maaad fr. 1,75 S'maandeB 3,50 S maaudcB 5,35 —6— Bnitun 't laad X maaad fr. 9,50 l maandta 5,00 3 maaadM 7,30 —i— DE BELGISCHE STAnDAARD II Bihoir Villa £et Charmcttci Zeedijk DB PANNE Kleine aankoB* dlgiagaa : 95 fr. d« regel —o— RECLAMER velgcaa ovttr-•takomat•wjg<«r Siîchthr-Bestuurdbr ILDEFONS PEETEKb VASTE MFDEWERKERS : M. E. Betoaîre. L. Duvkérs, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Périë, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr Le De Wolî, O. Watt es, Adv. H. Baels, Hilanon Thans De Toestand —0— Nu zijn do voorwaarden van den wapensiil-sland met, Oostenrijk-Hongarie bekeed ge-maakt. Het is niet sonder belang ze na te gaan want ailes laat aanzien dat de wapenstilsland met Duitschland op deze'fde grondslagen za] steunen. Clemenceau heeft 111 de FranseheKa-mer gezeid dat de boogere oorlogsraad die zetelt le Versailles aan président Wilson d( voorwaarden overgemaakt heeft die een wapenstilstand met Duitschland zouden beheeren; hi voegde er bij dat dezelfde grondslagen vraaroi de wapenstilstand met andere volkeren steun 00k hier zullen ten gronde liggen. De voornaamste standregels zijn : 1. Het onmiddelijk ophouden van aile vijan delijkheden. 1. De ontwapening van het Oostenrijk Hongaarsch leger, £3. De ontruiming van aile grondgebied da op dit oogenhlik nog mochl bezet zijn, het ont ruimde grondgebied zal door de Bondgenootei bezet worden. 4. Het vrije verkeer op aile ijzerwegen op de gewone wegen en op de zeeén 8. Het bezetten door de legers van de Bond genooten van aile de strategische plaatsen waa: zij het noodig oordeelen. 6. Het recht voor de verbondenen opeisebin gen le doen tegen betalingen. 7. Het wegtrekken van de Duitsche troepen 8. De krijgsgevangenen die in Oosunrijk Hongarie zijn,zullen uitgeleverd worden zondei dat de Bondgenooten eenige verplichting heb ben ookde Oostenrijksche krijgsgevangenen ui te leveren. 9. De onderzeeërs zullen ontvrapend wor den en in de handei gesteld van de Bondge nooten die vrijelijk zullen mogen varen op di Adriatische Zee en op den Donau. Aile handels schepen door Oostenrijk gekaapt zullen terug gegeven worden, 10. De blocus klijft beslaan. Met daarbij te voegen datmen voor Duitsch land wellicht zal eischen dat zijne legers dei Rhijn zouden overtrekken, weten wij omtren wat de wapenstilstand met'den aartsvijand za bedragen. We spreken niet van vrede maa van wapenstilstand. " - En 't gelijkt er reeds op, als ware de vred* reeds ingetreden insommige plaatsen; men zoi reeds meenen den naklank van den oorlog li hooren in enkele vergaderingen. De voorzitte; van de Fransche Kamer, Deschanel, zong eas lofzang ter eere van de gelukkige wapenfei ten der Bondgenooten ; aan Servie en Itali bracht hij hulde ; de Croatische, de Yougo-Sla-vische en Roemeer.sche volkeren juichi e hij toe De minister v^ Builenlandsche zaken, Pichon stemde geheel en al met ht m in en heel de Ra mer juichte mede en besloot hetzelfde genôegei te gunnen aan aile Parijzenaars die nu kunriei langsde straten beiçle redevoeringen lezen evei ■ als deze van Glamenceau ©ver den wapenstilstand met Oostenrijk-Hangarie en over de nou naar Wilson gezooden. De soldaten die op het Westerfront strijder zullen het toch maar uioeilijk gelooven dat ei vrede in 't land is. Ze verwachten waarschijn-lijk iets beters tôt loon van hnn strijden ei lijden, vanhuntaai geduld en hun, heldenmoec dan het huidige leven onder een granaat- ei kogelregen in deze.regendagen. Ook dragen zi er zorg voor het eindete bespoedig: deBritseh Fransche legers beuken aanhoudend den vijanc op zijn kop en gaan beslist op Bergen, Avesne; eti Mautv uge. Ga sch de linker oever van dt Saœberligt in ■ ■ handen van de bondgenooten * p * rte er oever gaan ze go^tl vooruit k ^t gebeuren dat de Dui'i-cne legers v c : : uit moeten door dezen aanval dai: Idn nu gevaiwasendat wij staa . voor een g' beunen;s die geheel en al gelijkt op helgfne l»ebeurde in Aupstus 1914, maar omgekeerd Ittelkgeval zal dit kràehîi^ tujdragen omOost-Vlaanderen en een gedeelte van Henegouwen ,rij le maken. Maar het kan wel gebeuren dat °ok de Duilschers spoedig om genade vragen ; meer en meer zijn er teekenen op te merken die wijzjn op een gespannen toestand binnen in het land. Te Kiei hebben de-zoelieden er ge-duchtig opgeslagen ; het landsbenier roeplhet volk dat er roods een hoop maatregelen Jgeno inen werden leidende tôt een volksbestuur, en dai het behoud van he orde rap zal leiden tôt den vrede en dus tel gunstiger levensvoor-waarden; debehoudsgezinden gingenbetooging houden voor hel standbeeld van Bi?mju'ck te Berlijn om den oorlog voor te zetten maar eer : tegenbetooging had onmidd 'lijk plaats ; te ■ Munich had een meeting plaats in opsn luchl • ■ waarop men onmiddellijk den vrede vroeg j en den troonafstand van den keizer ; de «ocia-) s listen uit den Reichstag dreigen met ontslaj t bijaldien de keizer hunne wenschtn niet te ge- moet komt. Ziedaar een heele r?eks feiten die schijnen te ze^gen dat ook de Duitschers niei . i tôt den laatsten man zullen vechten. t ONLUSTEN IN DUITSCHLAND Overal worden manifestatie3 gehouden ; dt 1 eene tegen den wapenstilstand, de andere er-voor.Nleuwe Poloneesche Staat De Vereenigde Staten erkennen de onafhan » kelijkheid van den nieuwen PoloneeschenStaat Foch. De Akademie heeft Foch vootge- • steld aïs veij lid. De vetkiezing -al Maan. - dag plaats hebben. Gelukwetsschen aan den Kooin^ 1 van Servie • — Poincacé heeft den Koning var Secvie zijn gelukwenschen aangeboder , tec gelegénheid van zijne inteede in zij . ne hoofdstad Belgtado en, van het vdj . woeden van geheel zijn geondgebied. De Dultfiche laster tegen de Belgische beyoikln^ 1 In het Duitsche draadlooze bericht ovei ' dè krijgsverrichtingen op het front ir Vlaanderen, lezen wij het volgende : « Den voorgaanden nacht hebben" wi 3 ons wat teruggetrokken van den vijant l van weerszijdôn Vichte, en wij hebben di 3 I vijand die in dé omstreken van Kattestraa , aanviel, teruggeslagen. Belgische boerei , hebben aan de zij de des vijandâ, aan dezei | slag deelgenomen. » • l Deze duitsche bewering is wederom eent • herhaling der lasterlijke betichtingen in ' begin van den oorlog door den Duitscher , generalen staf uitgevonden ; dit om met der ; naam van wederwcaak te kunnen bestem-pelen, de wreedheden die hij koelbloedi^ 1 bevolen had uit te oefenen tegen de on 1 schuldige belgische bevolking. Onnoodig te drukken op de valscheic 1 dezer gezegden. De ondervinding leert dat zulke bewecin gen altijd de buitensporigheden en misda-den door de Duitsche troepen bedreven ! voorafgaan. Het ware niet te verwonderex i moestén wij hier wederom voor hetzelfdi 1 feit komen te staan ondanks het protes | van den nieuwen kanselier in zijne notai - aan Président Wilson l Een Standbeeld te Zeebrugs e 1 ; Volksvertegenwoordiger Standaert heef voorgesteld aan,den Raad van de Engélsch B Igische Vereeniging, een standbeeld o[ te richten op de môle te Zeebrugge, tei eeuwige gedachtenis van de helden van der « Yindictive » die ontsche^pten in der nacht van 23 April 1918. Hel ontwerp van het monument zal ter i prijskampe voorgelegd worden aan de Bel-kche kunstenaars. 4 Duitsche Afvaardiging op 't westersch front Naar den wapenstilstand en de vredesbesprekingen FRANSCH FRONT PARUS. Ten N.-O. van Guise, hebben onze I ' troepen Bergues-sur-Sambve ingenomen. Ten Noorden vafi Sissonne loopt onze lijn ten | Weslen van Autremencourt, en door Guirieux, 1 Gondémancoui en Machécourt. Van af het kana*l van de Sambre tôt aan de I - Argonne is de vijand op heel de lijn m aftocht. g i Op zekere plaalsen zijn ze reeds 10 klm. achter- tj ■ uit. Op het kanaal van. de Sambre verloren de îâ Duitschers 4000 krijgsgevangenen en 60 kanon- jjj nen. In de omstreken van Nanteuil hebben we de | • Aisne overschreden ; in Argonne, nabij Mont-1 gont en le Ghesné, zijn we ook over het Ar-1 dennehkanaal en de Aisne. We hebben veroverd : Barzy, Esqueries, 5 Lavaqueresse, Grupilly. Malzy, Romery, Ri-chaumont, Housset ; — meer rechts : La Neu | ville-Housset, Marie, Ebouleau, Pussy les-1 ; Piei>repont, Dizy-le Gros, Herpy, Condé-lez-Herpy en Chateau-Poicieu. 1 ENQELSCH FRONT i. LONDGN. — De stad Quesnoy is in on-" ze handen ; we mieken er een duizénd krijgsgevangenen. In 't Noorden en in 'tZuden vau Quesnoy hebben wij, na hevige gevechten Jolimetz, I Rond-Quesne, Frasnoy en Petit-Marais in- j Rond d© Wereld De Hollanders en onze Piotjes. De Hollandsche bladen staan vol be-, wondering voor onze piotjes. Zoolang ze . 1 op hun grenzen niets dan < Knuls » zagen, ; i s — die, zonder ophouden en met den kop in | | de lucht, hunne vijftig meters atstapten, — l 4 keken ze met verbazen naar die soort ) , ; « Ubermenschen » op. — Maar ze kenden ■ ( I toen onze mannen niet, of maar half 1 ( Maar wat een verschil tusschen onze sol- S daten en de Duitsche ! r Het Algemeen Handelsbiad, Het Volk, | De Nieuwe Rotterdamsche Gourant staan % vol anecdootjes over onze jongens. [ Persie. Zeven duizénd Armeniaansche vluchte- f ■ lingen van Baku, zijn te Recht en te Enzeli, j ■ en 12.000 te Petrovsk ; ze werden er bij- ^ , zonder goed ontvangen door de bevolking I 1 en door de overheden. De kindersterfte is ? î schromelijk. « Holland. In de Hollandsche Kamers werd een * I wetsontwerp neergelegd, toelatende eene I leening aan te gaan van 35o millioen gul-■ den, met opbrengsl van 5 t. h. Zoo de 1 t j inschrijvingen deze som niet opbrengen, \ zal de leening verplichtend worden aan 3.5 ten honderd. Eenige cijfers. 1 Volgens den « Daily Exprès » : De Duit- \ 1 ! schers begonnen hun ofFensief van 21 Maart s | met 220 legerafdeelingen, 'tzij omtrent ^ 1 3.ooo.ooo man. Men schat dat ze seder g ■ dien den helft ervan verloren aan dooden, ' * gekwetsten en krijgsgevangenen. genomen. OP sommige punten zijn wij drie mijlen vooruitgegaan. Ten oosten van Valenciennes hebben wij Eth veroverd. Op een front van 3o mijlen, tusschen Samber en Schelde, hebben wij een prach-tigan uilslag beleefd. De, vijand is er in aftocht. Vele batterijen èn veel materiaal, vielen in onze handen. Onze troepen zijn door hétbochvanMor-mal getrokken en liggen op de groote lijn Barzy, Grand-Fayt, Bérlaimout. AMERIKAANSCH FRONT Niettegenstaande een hardnekkigen tegen-stand zijn onze troepen over de Maas getrokken te Brieuiles en te Glery-le-Petit. Nu gaan ze vooruit op de hoogten op den Oostkant der rivier. In Noordelijke richling, tôt vôor Pouilly, zijn we meesjer van den Westelijken oever der Maas. In Woevre zijn onze voorwachten in de Duitsche loopgraven gedrongen. Ten Zuiden van Dun-sur-Meuse wasde tegen-stand van den vijand bijzonder geweldig ; Toch gelukten wij erin Liny en de hoogten 292 en 260 in te nemen, alsook het bosch van Cha-lillon.Zie Oorlogstijdingen tweede bladzijde laatste kolom. Dé Duitschers hebbea in Belgie 43.198 huizen in brand gestoken, en 35o.ooo men-schen uit hunnen haard gejaagd. Tegen den Grip. 't Schijnt dat de koepokstof tegen den grip werd uitgevonden in het laboratorium Gonnaught vande universiteit van Toronto. Zeven duizend porties werden reeds rondgestuurd. Drie Hollandsche schepen in den grond geboord. De Hollandsche consul te Brugge maakt bekend dat dé Duitschers vooraleer Zeebrugge te verlaten, drie Hollandsche stoom-schepen gezonken hebben : De Zaanstroom — De Gelderland — Niore. Aan 't hof van Oostenrijk a — Keizer Karel van Oostenrijk is van zin het grootste deel van zijn hof weg te zenden en alleenlij nlijk te behouden wat er bepaald noodig is voor de hofhouding. — Keizer Karel heeft het opperbevel toevertrouwd aan maréchal Koevess. Tand voor tand. — Te Londen verklaarde Georges Gave in het Lagerhuis dat aile de beveihebbers van de Duitsche kampen die baldadigheden pleegden tegenbver Britsche krijgsgevangenen, zullen opgeschreven worden op de lijst der personen voor dewelke de Bondgenooten een strenge straf zulien eischen. Polen onafhankelijk. — De Vereenigde-Staten erkennen de onafhankelijkheid van den nieuwen staat: Polen. i BOT BIT LQNDP IDe gébeurtenissen ga-m tegenwoordig zoo snel dat al wal ik u schrijf vandaag bijna ga-jj schisdems zal zijn als het bij u ioekomt.Rij?,s I, i Kortrijk, Oostende, Dowaai zijn weergenomui, Ien ook Brugge, door mij de meest gelitlde onder aile Belgische steden. De waarheid is — en hier te Londen geiool'i ! men er algemeen aan — dat de oorlog "p ziju laaisie beenen loopt, maar nog niet uu einde is.Vooraleer het doel bereikt is, vooraK er de laatste Duitscher de wapens hebbé née. > legd, kan geen sprake zijn vau ademisalen. v ij hebben le lang gevochteu en te veel verpaod om den zegeprijs uit onze handen te laten glip-pen, nu dat de bekroning onzer hoop en po-gingen nabij is. De Duitschers worden, dank zij ne oorlogsbewegingen onder Koning Alb 'it, uit Vlaanderen gedreven ; de Engelsche en Fransche legers waren fier de Belgen te rug-steunen en te helpen de wreedheden wrekaii in uw land gepleegd. De drie natits trekken een-drachtig op ter verlossing van het onsierfelijk geworden Belgie. Ik ben altijd van meening geweest dat de '.al van het Duitsche Keizerrijk geklonken was an zoobaastzij Belgie aandierven. Die daad deed Engeland als één man opspringeu voor Waarheid en Recht. Ik kom zooeven het dagboek te lezen van Dr Muhlon, een van de weinigen die, lijk Prias Lichnowsky, van den beginne, het ongerijinde en het gevaarlijkç van 't Duitsch militas isaia doorgrond had. Als de oorlog uitbrak, was hij een der bestuurders van de groole Ri upp-wapenmakerij ; maar hij liet zijne betrekking gaan met eene jaarwedde van 280,000 frauktn, om zijne afkeuring van Duitsche doeleindeu en handelvvijze te bevestigen. Vrijwillig giu^ hij i et zijn gezin naar Zwitserland in ballinj-scliap leven, en daar gaf hij onlangs zijn dagboek — over de eerste oorltgsweken —- in 't liciit. De bladzijden, waar hij zijne indrukken pent nopens de Duitsche overrompeling \an B Igie, zijn van bijzonder gewicht op dit oogenbiik. Hij zegt : « Ik bemerkte al dadelijk dat niets als strategische redenen onzen inval in Belgie teweeg gebracht hadden. Zelfs in de veronderstelling dat deze redenen gegrond waren, ons gedrag tegenover Belgie was zôo bruiaal, zôo ver-raads, zôo sirijdig met al de staalkundige be-s ginselen door ons gehuldigd en zoo weinig voorbereid door diplomatische weikuij;;, dat Belgie onze vragen niet kon inwJligen zonder ziclizelf voor altijd hatelijk te maku,. Men rekende dus lioegenaamd niet op Belgie's loe-stemming. Zoo doejide moest ons optreden on-vermijdelijk de verpleltering beoogen \aa Belgie, de verwoesting zijner steden, de ver-nieling van zijn legers, en, — wat erger is — den ondergang van gansch de bevolking, diB zich verdedigen mo'est tegen den indriugflr.» Dr Muhlon besprak den toestand met al ïijne vrienden, maar niemand deelde zijne zienswijze. Zij beweerden dat 't hun plicht was deo A!ge-meenen Staf te betrouwen. '1 Kwam er ni«t op aan of ze gelijk dan wel ongelijk kadden, \ was voldoende dat men de sterkste was ; waarop Dr Muhlon anfwoorôde : «Ware Duitsche staatkunde op niets geslcund als opeigenbelang en ikzuchtige kerekeningen, ze zou inderdaad niets gemeens hebben m t aile edelmoedige en verhevene doeleinden, maar ze zou onder geen oogpunien verachtel k iijn iijk ze nu is g«wordeh door eene weergaloo^e ien-toonstellingsvan brutaliteit... Ik eerbiedig den koning der Belgen die voor geen laagheid ?»uk-; ken wilde ; hij ware een rarapzalige to komst te gemoet gegaan, had zijn rijk behoua docr Pruisische gunst en had de Keizer hem, < i=a-delijk spottend, op deti schouder getik», zeg-gende dat bij van zijne vriendschap moc'il ver-zekerd zijn. » Als de dag der alrekening komt, <<e ge-luigenis van dien gewezen bestum ^-r uit Krupp's wapenfabriek van groote waanle zijn. i 4 y

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume