De Belgische standaard

565 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 14 August. De Belgische standaard. Konsultiert 13 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9w08w39309/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1 J aa 'S- 127 Vijf ce®Èiea«»ii îiet nummar Zaterdag 14 Gogst i9ib. Naseau r'riz&0*atacattr:a27: <iiZ£t&vxMi]it&!aa»miraÊaititÊiMm^r*M*eaat*m> De Belgische Standaard Door Ta al en. Volk JCAAJOk-33X^jâLO I Voor God er; Haard en Land 39?0CWUK - , t*U5*rt3SHÏ5* ■i—i ■■■..-■——— —-—„«ntaniwnaAiiHïiMiMiii*»«&>«««JMW?*-Mnww#.' -«\.?;«8®mkv t t***# • * 8Ê 8£iMfê SIIM8> mt-W ta|t!ijt& Abormcmectsprijs voor 5? atHBtcere bij vooruitbetaliag. Voor de sitdateu : ^.JO st. Voor de clet-soldl'h.-, — in 'i la»â 3.5a ir, t buitm 't land 5,00 ,i. Indien m?,er > ■ àM-planK t.ttwnmtr worét* wordt i* abonmfttmit- prijs min der JOE«.«fcu*.«.3rci<e.** : SLUEFOnS PEETER& ' iâTB OP»lEi,LH«!S ; M. £ BEfWRE, L. DUYKËRS, Victor VAMBRAUBEREi,. ®ar fruité VÂH ÛEBSCHELOEM. iari FÎLLMERT. 1 iiiTi—iwpj.1 ÉHiiHiW * *v*?6*t> Voor aile tnededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk OEPANKE. : Aankoadigingea : 0,25 fr. de regel, ~ Reklamen : 0.40 fr. de regel. Viuchtelingen s 3 inlasschingen van a regels» 0,50 fr. Ze hebben geschoten ! Zooveei reeds muchten we veraemen over de handeliiigeû der Duitschers ia B >lgie, eny zooveei komt er aog aan liet licht dat uns meer en jpeer de stelselmatigheid dar gru-weldaden van het duitsche leger bewijst. En daaria 00k ligt zijn groote schuld diô het nooit meer uitwisschen zal. Iedereen toch is er yaxi ovenuigd dat er in ieder leger schurftige schap^n zijn, voor wier daden een leger in zijn geheel niât tor verantwoording kan geroepen worden ; maar wanneer wij de daden van het duhsche ieger voor het voetlicht bren^en, dan blijkt het duidelijk dat zij werden uitgevoerd naar een vast op voorhand beraamd plan. Hoe meer bewijzen we kunnen bijbreogen om dit pian in zijn geheel te doen uitkomen, des le beter zullen we de waarheid en ons iand hebben ge-diend. Daarom bleek het me van zuik groot beiang de volgende feiten meie te deele;,, die rno duor mijn reisgezel raynheer Ssi-eJ-lekens werden verhaald.met oorlof ze onder zyra verantwoordelijkheid kenbaar te ma-ken. De hoedanigheid van den getuige der feiten geeft aàn zijne verklaring eer> zaer hooge beteekenis. De heer Schelle-kens is reserve-officier van het Hollandsch leger en woonde, sinds enkele jaren te Edingen (Enghien). In deze hoedanigheid bewees hij aan deze stao uitstekende diensteii, waarvoor wij, Beigeii, hem dankbaar zijn. Eerste fait- Twee daden gingen het îeit vooraf. Belgisehe wielrijders, een zeventigtal, hadden opdracht gekregen den tunnel te 's Gf aven Brakel (Braine le Comte) ie doen springen en kwamen in aanraking te Hen-nuyère met de Duitschers. Een tveede schermutselfng greep plaats te Neufville. Als gevolg daarvàn werden er overal in de streek burgers als gijzelaars aangehôuden en dewapensdoor deDuitschers opgeëischt. Te Edingen kwamen een twintigtal Duitsche soldaten onder het geleide van een officier, met een briefje, dat de namen vermeldde der heeren ©olannoy, burgemeester en van Cutsem, advokaat, die als gevangenea rnoe-stea genomen worden. De heer ScheUekens wilde zijnen vriend, den burgemeester, niet verlaten eu bood zich aan als gijselaar. Aan beiden werd een kwartier lijd verleend om te buis kleederen te halen en van hun fa-milie afscheid te nemen. Tegen zeven uur waren de waperis geladen en ailes was klaar voor den aftocht naar Zoningen waar 00k de gijzelaars zoudenopgesloten worden. Vieràvijf honderd ineuwsgierigen waren samtingaloopen op het bericht dat de burge meestergevangen werd genomen. De officier gaf het -^e-vel dat de soldaten te p^ard zou- f den stiigsn, toen op eerss er een schot af-ging, al denieuwsgierigen vluchtten. M, Schellekens biijfi kalm, gaat tôt bij den officier, toonî zijn getuigschrift als reserve officier eii eissht dater dadelyk een onder- f zoek gedaaa wordt der revolvers der man- ; scha;.j n.Opeendezer ontdektmen del«dige buis, il îi bewys was geleverd van waar het sch-a kw am. De officier gaf den soldaat een ' ; berisping en de stoet, — de heeren burge- 1 meester -< n Scheilekeus in automobiel, om- ; ringd van twintig duitsche ruiters, — trok . naar Zoningen waar ze 's avonds aank-^a- ■ men. Zoningen is ongeveer vyftien kilome- , ter van Edingen. De gijzelaars werden in de statie opgesloten. Des morgens wendde de neer Schellekens zich tôt den Duitsehen officier om hem te toonen hoe misdadig het was een gevaugen ' burgemeester verantwoordelyk te verkia-ren voor feiten, in zijn afwezigheid ge- '< pleegd. Beiden werden vrijgesteld. Toen ze 1 te Zoningen aankwamerj, vernarnea ze het 1 feit — d'i om den datum vast te steilén— < da+ he Belgisch leger t fines h:id losgelatan van aaerasrdsbergen naar Halle. Badelijfc , ricbt^e zich d« heer Schellekens tôt den , duitscken coîor.el om ham over het gebeurde in te lichten. Het rnoorddadig plan was mis-lukt. Het was bewezen dat niet een Belg, maar een Duitsh r had geschoten. Ze heb- | ben geschoten ! * Tweede Ieit. 'tG'-beurde op 21 Augustus. Het leger ^ van von Kluck trok door de gemeente. De 2 heeren burgemeester en Schellekens en I I secretaiis bespraken op het stadhuis, met f ' WBf»» '*9 u»l'y«rW»|V5lfWf den colonel intendant 6n den adjudant de kwestieder rekwisitie. De Dui^chers bivak-kecrden aan do zuiderzijde der stad op de baait naar Zoningen en Ath. Dehuizen, door de burgers verlaten, varen-door Duitschers i'ozet. Zoo 00k het huis van den notaris Càrroen.In den tuin van dat huis lag een hond aan da ketting, een Groenendaler, die telkens er een Duitscher buiten kwam, hc m te keer ging. Dat beest werd door een sol-daatafgemaakt. Eau der schoten kwam in schuinsche richting.De kapitein nam zeven-tien burgers, die zouden verantwoordelyk g^steld worden voor 't geloste schot. Ze hebben geschoten ! Als de plichtige niet ontdekt werd zou het heele kwartier afge-brand worden. De heeren burgemeester en Schellekens werden ten stadhnize verwit-tigd, en spoedden zich ter plaatse. Zij ver-namen er van de burgers dat het schot ge-komen v/as uit het voormelde huis Carroen. Zij gingen er binnen, maar konden niet dadalijk ontvangen \ orden daar d s officier in 't bad was. Toen iiij verscheen bekende de soldaat in hun aanwezigheid.dat hij drie schoten gelosthad. Zoo bleef de zaak zon-der gevolg. De burgers werden in vrijheid gesteld. De feiten zijn te welsprekend om ze te bespreken, Alleen dit wil ik er bijvoegen. De heer Schellekens had veel moeite om zich te doen aanhooren door de Duitsche oi'ficieren en gelukte er slechts in wan neer hij zijn bewysstukken toonde van Hollandsch reserve^officier. « Ze hebben geschoten ! » Dr Van de Ferre, V olks vertegen woo rdjg er. Het verhaai der feiten is trouw weergpge-ven.5 Aug. 1915. (Get.) Schellekens. I>» I— »■ I - OPEN BRIEvEd, XI Misschien heeft 't mysterie van 't geheime kiemen des levens mij nooit zoo bezig gehouden als nu ; dat geheim zoo wonder bezorgen door Gezelle in zijn Kerkhofblommen : "Het zaad, het zaad, het wonderwerk... " Is het omdat ik nooit zoolang aaneen in gemeenschap leefde met de grootsche schepping ? Is het door de mystisch-ingekeerde atmos-leer, eigen aan Westvlaanderen ? Ik en weet ; maar het feit blijft, en ik wees er reeds op dat het kiemen van 't geesteiijk ieven niet andeis en gaat dan het kiemen van 't stoffelijke of natuurliike, dat is op de meest verborgene wij ze. Immers de twee werelden — natuurlijke en boven-natuurlijke — komen uit dezelfde hand, lie van God, oorsprong en einde van al het geschapene ; en de harmonie tus-^ schen beide werelden is de ziel ^elve yan aile poëzie, want het aardsche is îinnebeeldig van het hemelsche, het Tienschelijke van het goddelijke. Is 't Dntstaan van 't stoffelijk leven met mys-:erie gepaard, dan hul het geesteiijk ïich in nog dieper schaduwen. Daar /ooral is God de verborgen God, ver-•chuilend de werking zijner genade met neer naiever nog dan hij het doet voor tgroeienvan plant en gewas, voor 't . visselen der tijen, voor 't kringelen der ; sor nen in't onmeetbaie ruini. Verborgenheid ! eigen atmosfeer van : il wat grootsch is, wieg van 't kiemende even, celle waaruit een zieie gaat die de vereld omschept, graf der slapende op-itandiug ! Encok gij, m'j'ie jongens, bercidt in îw " graven " — prachtig woor .l! voor-voord ; waarom het ontkennen ? — een ' Irievuldige opstanding. Vooreerst, laat het ons hopen, die iwer eigene ziel, welke uit lijden, ont-lering, versterving aan allen aard ge-:need, gevoed met heldenmoed en dood-■erachtin f, voortaan tôt ailes in staat al zijn voor God en vaderland, voor Cerk en maatschappij. De tweede opstanding zal uit deze m -n ■vJ-, -tjL'--nr.>. rwjfcw.11 mtvMn* eerste vîoeien. Een herschapen volk zal rijzen uit de, gravT^., waar gij, levend, den dood smaakt ; een volk naar uw beeld hervormd, hongerend naar uw ideaal, dorstend naar uw sacrificie, stel-lend, zooals gij, zijn roem en zijn geluk in geestesgrootheid en zielenadel. — De vorige verkwisting van kracht in 't na-jagen van verganktlijke weelde, mag hier zelfs niet meer emeld worden. k En uit die tweede opstanding spruit nog veel natuurlijker de derde : de ver-rijzenis van ons vaderland tôt een toe-komst van eer en glorie, van onsterfe-lijken roem, van prijken in den stralen-den krans rond zijn hoofd gesmeed door de bloedige kleinooden door U in de don-kere graven verzarrteld. — Heil u, mijne helderi ! M. E. Belpaire. 12 Oogst 19x3. 1812 -1915 1 Ter gelegenheid van den aftocht der Rus-s'scht: légers hebben aile bladen gew^g ge-maakt van den veldtocht dien Napoléon in 18I2 tegen het Tsarenrijk ondsrnam en die hem den val van zijne keizerschap bezorgde. En meteen ismen aan 't vergelijken gegaan, wijl veien dezelfde mogelijkheid Duitschlands légers beschoren, met uitsluiten. Alhoewel aLe zaken gebeuren kunnen, achten we het toch te voortvarend de huidige toestand aaa dezen van i812 aan te passen. Een heele omweriteling is sinds een eeuw gebeurd en wat toen voorviel als een noodzakelijk ge-v jlg van een onvoorzichtigheid, zou thaus, alzoo opgenomen en mgezien, geen steek meer houdei,. Men hoeft nu niet te veel te goocbelen met de zoogezegde bondgenooten van Rusland, te weten ; den tijd en de uitge-strektheid. Dat de Russen met deze beide fac-toren altijd rekemng hebben gehouden ge- ituigt de gt-scbiedenis. En alhoewel de ge-sehiedenis een eeuwig nerbeginnen is, komt het ons toch te gewaagd voor, alleenlijk te steunen op b.;(de deze bondgenooten, nu in dezen tijd de krijgswereld eene evoluiie heeft doorgemaakt waarvoor iedereen verstomd staat en ver' ijsterd. Toch is het wel belang-rijk na te gaan wat de tijd en de uitgestrekt-heid, iu de historié, den Russen aan vo< rdeel hebben bezorgd. De koning van Zweden, Karel XII, die ze-gepraalde in de Oost-zee-provtncies, leed een beslissende nederlaag, toen hij zich ver-der in Rusland waa^de ; de Krim-oorlog werd voor Rusland een echec, omdat men al te lang vasthield aan Sebastopol, in plaats j van de Krim te ontruimen en de vijand naar i de Zuid-Russische steppen te lokken. Ook in ; den Russisch-Japafischen oorlog ontkwamen ; de Russ?n, na ternauwernood bij Moedken -ontsnapt te zijn aan een omsingeling, aan een werkelijke nederlaag, door terug te trekken I naar Noord-Manschoerije. Het meest ?chit-terende voorbeeld uit de Russische geschie-denis is ecbter uit het jaar 1812 en daarop doen de Russen dan ook telkens een beroep. Intusschen de toestand was toenmaals eenigzins anders. De bondgenooten hebben een geheel jaar lang moeten vechten in Oost- j Pruisen en Galicië, aan het Nareff- en het Weichselfront.Ia 1812 echter trok Napoléon I ■ zoo sne) naar Moskou op, dat hij op 28 Juni ' Wilna, 17 Augustus Smolensk en I4 Septem- ' tember Moskou bereikte, Slechts tweemaal kwam het tôt een beslis-senden veldslag, ni. op I7 Augustus bij Smolensk en op 7 September bij Borodino. Dit snelle verloop is te verklaren uit twee feiten. Vooreerst Napoléon 's razende haast en zijn verblindering-om toi. Moskou door te dringen en daar den vijand den vrede te dicteeren. Met 400,000 man trok hij in Juni de Niemen cvcr, met 95.000 man bereikte hij Moskou. En op de tweede plaats was het Russisch le-gei uiterst zwak, ni. 18.000 man. De Russen stonden in 1812 ongeveer in dezelfde linie als die,welke grootvorst Nicolaas in den uitersten nood denkt in te nemen, n.l. met de noorde-lijke groep ten zuiden van Wilna en met de zuidelijke groep ten zuidoosten van Brest-Litowsk. Het plan van Napoléon was, om met zijn gansche ieger op één punt slag te slaan, en w^l de noordelijke groep te vernie? leri. Toenpasten de Russen hun taktiek toe: zij weken voortdurend terug en Let ieger van Berichten. | Onderbroken bombardement van de j- Oud.Stuyvekenskerke. St. Jacobska] | Reninghe en Pypegaele. i In Artois kanongeschut. Rond Soucht | gonne hebben de Duitschers tweemaal ; Marie-Thérèse en Fontaine-aux-Char. S met bommen en granaten. In de Vogeez | een aan val beproefd die dadelijk stop | | Napoléon geraakte, gelijk bekend is, in de ; Russische velden uitgeput door gebrek en f; doorziekien. De toestand in 1915 is echter geheel an-\ dcrs; vooreerst de getalsterkten vetschillen. >1 Verder is het niet te verwachten, dat de I Russen, als in 1812, ailes op hun weg zullen verwoesten, daar zelfs oostelijk Polen en Wit-Rusland in de la-ûste eeuw zoo van aan- !zien veianderd zijn, dat de natuurlijke rijk-dommen dezer landen niet zoo miar geheel en al kunnen uitgeroeid worden. Doen vooi-al zal men er mee rekening moeten houden dat de bondgenooten zich niet, zooals Napoléon, in eng-aaneengesloten massaas voort-bewegen. Buitendien hoe verder oostelijk het Russische leger trekt, des te schaarscher worden de spoor- en straatwegen, vooral in het moerasgebied tusschen Brest-Litowsk-SloezkrKiew. Een snelle terugtocht door dit gebied is voor het Russische millioeneiileger van 1915 veel moeilijker dan voor de gemak-kelijk te verplaatsen treepen van 1812. Doch ook voor de Duitschers komen dezelfde na leeîen en voordeelen te staan, zoo-danig dat men ten sîotte mag aannemen dat het pleitz^l beslist worden door munitie en uithoudingsvermogen. Betreffende het eerste staan de Duitschers, tijdelykrvoorjvoor ! net laatste aragen de Russen den palm weg | en met dit laatste kan men wachten totdat het eerste komt. OORLOGSNIEUWS WESTEUJK FRONT Het laatste ambtelijk bericht meldt ons een beiangrijken aanval, in Argonne, die veel weg heeft van een algemeen offensief,weer-om op dit front beproeid. Na het laatste mis-lukken van deze poging die de Kroonprins inspande om langs Verdun een weg naar Pa-rijs te zoeken, had men zich mogen verwachten aan een niey.w duitsch oâensief. De hevigheid van den aanval laat daarover geen twijfel meer. Kost wat kost wil de Kroonprins langs Verdun doorboren, doch evenals langs Yper, den weg naar Kales een 1 dood punt bleef voor de Duitschers,mogen we < aannemen dat hetzelfde gebeuren zal op dit ander gedeelte van 't front. Volgens de gege- ? vens, moet het er nochtans heel erg sijn toe- 1 gegaan. Doch juist omdat deze aanval in al ; zijn hevigheid mislukte is het ons een zeker 1 bewijs van de onoverkomelijke degelijkheid I van onze weerslandskracht. Niet min dan < drie regimenten leidden den aanval op een 1 zeer gering front-gedeelte en zagen de Fran- 1 schen hen verplicht eerstens te wijken, toch < konden ze, door hun tegenaanvallen hun 1 verlies zoodanig herstellen dat het slechts 1 zich nog bepaalde tôt het bezetten v?n de i eerste linie loopgrachten. De volgende dagen j zullen ons aautoone^ of al of niet hier een be- 1 slissende poging is aan den gang. j OOSTELIJK FRONT J De gebesrtenissen nemen een voorzien verloop in 't Noorden. Tegen Kovno wordt nog steeds storm geloopen en reeds werd Wilna gedeeltelijk ontruimd. * Moeten we daarom een opgeven van Kov- 1 nobesluiten? Wel mogelijk ja. De toestand Ê blijft dus nog altijd kritiek en het ware de waarheid geweld aandoen te zeggen dat de d Russische legers aile gevaar z;jn ontweken. c Gisteren deden we de belangrijkheid van d het bezetten van Rtga en Wilna uitschijnen, d nu moeten we slechts nog de gebeurtenissen s afwachten om een of anderzijds.te oordeelenv " Maar wat ook een reden van vrees kan 3 worden is de werkdadigheid die op de Dniester weerom plaats grijpt. Sedert het offensief in Koerlaud en Polen is begonnen bleef ailes Belge Gr. Kw. 12 Oogst, 19,15 omstreken van Ramscapelle,Pervyse, )elle, Labiettenhoek, Noordschoote, Parijs, 12 Oogst, 15 u. )z gevecht met springbussen. In Ar~ vruchteloos aangevalien in de streek mes. In het bosch Le Prêtre gevecht m op de Linge hebben de Duitschers jezet werd. kalm op dtn uitersten Zuidervleugel. Is dit ook het voorboodschap van een nieuw offensief ? ITALIAANSCH FRONT. Geene belangrijke gebeurtenissen vallen op dit front voor. Gedurig woidt nog van weerskanten gebombardeerd en gaat het nog steeds, lijk over een maand, om het bezit van Goritzia. Het ware de gebeurtenissen voor-loopen, het vallen van Goritzia iederen dag aan te kondigen. Daar zijn we no^ een heel eind van af, uu de Oostenrijkers weerom versche hulptroepen uit het Oosten hebben gekregen. Men moet niet altijd veronderstel-len dat deze ol gene stad zal vallen, men moet deze veronderstelling kunnen staven. En zonder afbreuk te doen aan den weergaloozen moed die het Italiaansche leger iederen dag toont, is het ons onmogelijk het staven van zulk sensationeel bericht te vinden. Het zal eene reusachtigheid mogen heecen indien deze innaine gelukt. Intusschen bombardee-ren de Oostenrijkers maar steeds de stad Monfalcone die zij verloren, zoodanig dat deze met voorraaddep»ts en scheepswerven &u tôt éen puinhoop zal zijn geschoten. iN DEN BALKAN. A'ie bladen deelen een Havas-bericht meê waaruit blijkt dat de diplomatie van het vier-vouaig verbond bij de Servische-Grieksche en Bulgaarsehe gouvernementen er op aan-gv-drongen heelt een nieuw Balkaansch ver-bond te stichteu met het doel natuurlijk, iiulgiir.e en Griekenland, aan onze zijde te dnen medestrijden. Van Rumemë woidt geen gewag gemaakt. Nu deze tijding een zoo officiel karakter heeft, mogen we aannemen dat de daad werkelijk is gebeurd. De Servische regeering heeft dan ook eene nota afgekondigd die schijnt te kennen geven dat de vriendelijke aanvraag van de Bondgenooten gunstig zal aanvaard worden. Doch uit ^eze tijding tôt een onmiddellijk resultaat besluiten ware voorbarig. Morgen komen we op deze uiterst belangrijke kwestie terug. IN DE DARDANELLEN, Het schijnt wel dat de Bondgenooten het . ezs maal ernstig willen doordrijven, want ie noodzakelijkheid van de doorbraak doet ïich meer en meer gevoelen. De veldtocht :egen Rusland zou zoovele Duitsche strijd-irachten kunnen doen loskomen dat een tlgemeen offensief tegen Servie niet meer uit e sluiten is. En van daar tôt Constautinopel igt ook eene werkelijkheid. Daarom zien we -ene krachtdadige actie te gemoet die des-loods zal moeten doorgedreven worden,wil nen aile ontgooeheling vermijden. De eerste 'peraties hebben ons een merkelijk voordeel jezorgd. Qp verschillige plaatsen gingen we an twee tôt driehonderd meters vooruit. Op ■en ander punt heeft een# nieuwe ontsche-)ing plaats gehad, en binst de gevechten die ^olgden verjoegen we de Turken uit hunne itellingen. Bij de zeven honderd Turken, nitsgaders eene groote hoeveelheid krijgs-roorraad vielen in onze handen. OP ZEE. Het Engelsch admiraalschip bericht dat de orpedojager Lyn in de Noordzee op eene nijn is gebotst en gezonken is. Vier officieren n twee en twintig matrozen werden gered. De duitsche hulpkruiser « Meteor > heeft e kleine engelsche waakboot « Ramsey » in e Nocrdzee in den grond geboord. Doch aar een engelsch eskader opdaagde heeft de uitsche kapitein zijn eigen schip doen pringen. L>eve de KLoniag ea zijn. lielclen leger.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume