De Belgische standaard

1201 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 16 April. De Belgische standaard. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/db7vm4436v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

#« lamr -- U' 69 iM8) Dinsdag 16 April ! $ t S ÂBOKNBMBNTEï -f —o— VoorçSoldfctco X musd fr. i,a a maandea 3,31 S mmndea 3,7: Nitt Soldâtes ist *t Und. ï muand fr. 1,7 3 maacdea 3,51 3 îaasudse 5,3 Buiten 't l*nd: X maacd fr. 3,5 3 mtftndcB 5,0 7.5o DE BELGISCHE DE BELGISCHE STAnDAARD 1 Opstel & Katar Villa " M» Coqnill»" Zeedijk DE PANNE Kleine aankoa-digingen : 0j25t.deregtl KEOLA.MIN volgens over-eenkomst A A H T ----- - - x^mr . 9z*t* StUewrlun I Mé K. lefcafre, i, DaySt«ra, K Mertra&d fu i«%ekeldta, Dr ¥«b de Pem, Dï. I. Van da Weestyist, Jbb! FïMairt, IX< L. De Wo52, Sïs®®aê, O. Wattw, A«v» M. Baels, Ittarfea Tfe«uas John Redmond Het sterren van M Jshn Rsi^oad feesf! al dezen, die w.ni geassgsaheii dis ierscheli volksstrijd volgdes, <ài«p getreffa». Op bel jewichiigd oogenblik dat hst ho&gste ier sche vraagstak vour zijae dejfiûiiia?e ®p!©S' siag aîaatj sou aija ifôpea i#»3osd op bsi^S« partijea eea krachtigea drak habhea uitge oefend 9m aaa da noodsâkelijks sisohan var het gcmartelde {«riche vslk eea rechtvaar dige oplossiag te brengea, Hopen wij noch tant dat de oeg-aitateksada rechtvaardig heid star iersche zaak sterk geaoag sal sij s om haar de gewenschte bekronisg Sa braa-fcn.M. John-Edward Redmoad werd geborea io i85i, Hij stadeerde in het « Triahy-Coilege 9 te Dablija, en legde zieh daaras toe op de rechten. Op dertigjarigea ©ader-dom werd hij naar heî Eugelcch Lafehuii gesoaden omjer ds iersche bïleagea te ver-dedigea. Paraell d® « ancrewaed kiog os Iresîenë 9 de oajekreoaée kening van 1er-laad, —|was toen in xijn voile kracht, Zoa-der ophoaden bcstormde hij da weîg«veadt-kamers, om heî « Home-Raie s of Zclfbestaa? voor Ierlans t* oatrak&sa. Joha Redmond werd mi ▼«Qsijn ciseit btrorgàe m gatreowe œede werkers. Ook toen in 1890, na het echt< aeheaais'proees dat kapitein O'Sfaea Parael] aandeeâ, — verâseldheid kwa® ia heî iersche kamp, bleeî hij Paraell tr&aw t«r zîj^s. Deas stisfî korî daaraa en John Res««)s©nd ▼olgie hem op aaa het hoofd der Parael listen, want de spiitsiag — ths Siit — in '1 Iersche kasap bleef v«ortb«dtaaa. Die verdeeidheid bracht asa de ieracht belaagea reel nadeel toe ; ook sa&kten &I1« geiapige liedea aaar eeahsid in het werkea Verscheideae malen bewerkt® men toeaado riagea oa» terug tôt eeaMd te geïakea, M. JehaRedmoadJschter toaade zich ?esl •ischead ; hij wilde geea toeaaderiag bij-treden. Objectief geaproken was het lekei eea misslag ; maar getroaw asa zijnei •ndea leider Paracll, wilda hij aiet « at en-kel eea-schadow bïeef haagen c?er de 1a gedaciteais raa diea mas, «le h«el gïju lerea bal geofiard om Ierla&d vm sïja rcch-bewsst t§ makea, Eiadslijk in 1900 k«a msa de oysre®n= komst bewarkea, aadat H a il Par :eiîigtaE die de groota meerderheid ïermden, ver klaard haddea dat ook eea ParndMiât de l«idiag vaa de g«heele grosp sca moges ep «ich oes'.ea. Het groote redeaur&taleat @s het hardaekkiag w«rksa vaa Joh;- Redmond werd sôo hoog gsachat v*K.kij b<jo# oogeablikkelijk eauraa toi Tooraittor vg.û d$a verbrsederdeîi groep werd gekosen, Ondertasschen had mea dea strijd ia het Lagerbaia niet atil gelegd. De Iersche aati«" naît groep tœet aijae eea»ea tachtig voor-staaders ran « Hoae Raie » had er eea orerw^geadaa iarlosd. In den strijd die daar heerschte tas^chan Libérales m Goa -•ervatie?en gaven de a Home~Rolers > dea dcorslag ; dt partij waarblj sij ifch a&aslo-ten krceg de borenhand Vsa die voerdse-lige omsiaadigheid mo?st gejjralk gemaskt worden om het groote recht Ierland te bemachtigea waar?oor reeds honderdea jaren werd g^lefiea ea gesiredsa. 9 Home-Raie » of « Zelfbestaar » voor Ierland was het wachtwoDrd ^at iedere fgs?asrdigde meeaam aaar het L^gerhais. Oaser die èrakking steld? io 1898, de •twte minisier Gla^s oae — ®srJ ë>;r weia%e ■ngelicha «Uatsiieien dis r^ciitzù aig b«a-delde mit de lerea, ien « Ho® Ru|e giîî m toor in het Lagerhais, H'j we.?d aatgetao-feea ï&qI dris-ea'dertig saurder* Mid, maar werd verworpea ia de Loris- kamer meî 409 istemmea tegea 4i« M Job a Rçdmond gaf dea mo@d aiet ver-lorea, hev'gçr daa ooit htirbegon ds sîrijd. On^8ïto»schea koa hij de «arschtvaardigs watge?ing die de la'adi-vsrdseiiag ia Ierlaad regelde, dosa brsa^iatrkra : an koadea de . Ierea haa égsn aîakje îarsd voor zich seif , bewcrkea, ; la 1905 kw&maa do Libeîaka Ura^ aaa - 't bewiad ea nog esas werd A-ï « H«»s-Ral« 1 Bill » Yoargcsield. H«ew«l aiet Maar op» ■ gemaakt, stemde Joha Rsdmoad «r m«de ia. Maar gedareade de bespraking kwam het ' klaar aaa 't lickî dat mea eakel paii-mid-1 delea wild® aanwcndea : dit zilf-bestaui kreeg bijaa geea gesag. Ook veranderde Joha Rsdmoad zijae houâiag ea stelde sich tegen dea e Bill ». Allea echter begr«pea ' h®œ aiet ea eea Rtomme oatevredeakeid begoa te broeka ia sommige kriagen. Na de ?erkieziagea ?aa 1910 hiag ds 1 meerderheid nog sens af vm de hoaiieg , dâ? « Home Raiars ». Ook v^rdabbelen de Libcralea feaaae roorkomeaheid.M Asqaith. eerste raiaigter, vsrkleards het Tolgeude : i Er is eakel ma middal om het Iersche 1 «raagstuk op te lossea : Mea aio&t aaa 1er-: laad eea eigea Parlement ggvea mat verant-woordsiijke aitroareàdt ssacht. Dit Parie- Imeat ms«t do eigens Isrsehe bttlaagea seif oploesàa, oader de _ent.e|e voorwasrde, reeds door Giadstoae vastgestdd, dat het Keïzeriijk Parlemsat het hoog s te gssag blsjft behoadea ». M. Joha Rtdiaond aat-woord® * Home Raie » ia dea salHca zia te veïsl«ea. M=seir aog eeae bïeef hat ^ij i beioften : geea èedea volgdeo op die schoo-ae ^ooxim. Q.&r haaae ©rerwsgeade macht L'gddsa de « H orna Raîers » de re-gesriog kaaaea dwiagen tôt definitlef ban-' delen. Joha Redmond, daekt bster te dosa met te wachtes. Zeker deed hij het met do besîe meeaieg ; telen tchter warea van een aader gedacht. Ze wildea de regeeriag tôt h&adelea dwing«a. De oatevredesheid ?er-meerdeade De Sia F«iners wildea niet meer œede met de politiek ?an Redmond. 1 Toea brsk de ©orlog ait. M«egeTo«rd 1 | deor de 0 rerprlkkelde g&-;oslsstr»omiag die fae^ begia *asi dèîs: oork>g doorstrooaiée, bîlocfie Jûhn Redmond ia sija ^lecht'gs rsdeysirlof mu 4 Aagastas j914.dat ler-! h d Ecgelg-->d tïoew zoa ter gîjde stsaa ia Izijaen strijd tegea het r^cht-^erfrappende Dalisland, Het g^easebe Iersche ^olk echter volgde hem aiet. Mea wiide dat, ia ruil vas het lsrgche bloed, eeret het Iersche recht gegevea werd. De Siaa Feinarg groei-<Jen aaa mst dea dsg, ea éser het I«ische ^ rcr.ht \ooâ bi«*{ br^cbi het ds berosrds I dgg'ea vaa Dahlia. Da klimmenele beroerdheid iu Isriaad, de tegeakaati&g die hij ontmoetta, de opstand raa Dablija,scboktea Joha Redmond diep. De doed vas eea zijner dcchtere^ ia Ams-rika gestorvea ; ea het snenvelea van sijnea bree^er, da ris'derlijke mejoor W. H. K. Redmoad, gsvallaa op het front, kaakt«a voor goed sijne gesoadheid « mijn àart ligt gebrokea » 8'fds hij tôt zijaen vriead i G Vaughaa. Bn weinige dagea Iater moest hij mst eeae hartsiekte aaar rtn heelkoadig hospitaal. Hij echeea er eerst te ferbeSerca ; maar her?iel plotseliag, ea 'a mergeas van dea 6 Ma&rt was hij overladen. Dat Gad hera loone voor zija belaagloos werkea^ ; mor sm de r schooaste idealeu die Earopa f betield hebbea. Op zijn grsf sload heel ItrJand. 't h ! waarjTelen-volgdea sija deakwij*p aiet Bai-tca sija tsgenstrisTers vaa « Home Raie » in 1 Pfi^lemeat ea bij ds Oraagistea vaa U ster, vend bij er nog in zijo eigea laad Hj «ie Siu F- iatra di« tegen sijse p&litiek g :: avi sioadea. Maar ailea haddea dea groetstea eerbied voor sija pefsooa, voor 1 w■—»« I >I -y—"""TTTirmT'ir—■■ iT-fil de esrlijkheid van zija strrijdea ; de opea< I hartighei^ ea de liefds wasrmede h!j stee^i aijn® Kaak verdadig^a, haddea hia é> warcasïe tympatlkie verworvsa. « Wsiaigaa, zegd» M. Aiqulth la he Lagsrhais op 6 Msart, Bpr<ikc&éî? ov®.r 4»i striji v&îtï t Hom* Raie » ; wsiuigen, b«-balrg s!J die, secals ik iaait iu dsss b«spra king gewikks*|d warsa, hsbbca hat ssnhoa dead werkta, h«t aiet ta «sTerwifitec gedald: de scherpa kieschheid, de diepe ktanis van begiaselea ea kleiae bijzoaderkedea, bel ▼kste oerdeel ea de verreering gekend en bewonderd watrmed» hij h-st weliijn van zija latid v^rdedigdâ ». Wij Vlamiagea velgdea ook met het grootste bclang de hevige strijd welke Johc Retimoo4 leidde voer het vrij wordea van zijn iief Eria ; Het stervea ven Joha Red-moad tref oas daa ook seer diep ea de woordea weika lijae Em. Kardlaaal Boarae bij zijn graf sprak, vallea vsa onze Hp-pea : e Aile oogen zija op Ierl&nâ gcricht ; vrieadea ea vijaaëea verwachtea met aagst waïk hst eiade stjn zal vaa die mieverstaa-dea, die twiaten, dit strijdsa, welke reeds zoo lanfe jarea darsia. Moge de ged&chtsais aaa Joha Redmond dt« regeliag vaa de Iersche mo«ilijkhedaa bljbreagëa, «'-elke hij zeker zsa gewild hsbbea ». Eea seer ernstigo les driogt zich aaar vorea bij dit aagaan êsr Iersche toastandeu. De o&faorUjke eisebea van eea volk dwars-beomea is met vaar spelea. Eea tljd laog kaa mea wel *e volkslroomiag afdemmea, self sisngs eea vreemde beddiag leidea ; maar,<iuart het te Iaag,blijft men diea volksi draag t«geaw#rken ; daa komt eea tijd dat die velketroom opswelt tôt een orkaaa ; ea dan staan selfs de gekozcnc leiders vaa dit velk raachte'soa om hït ia dea rschten weg te hoadej. Em sware piicht is het veor de leiders de rechtmatige streviagen ea eischea van eea volk te voorziea eu ia te willigea ; waat is eea volk mos vaa baadea dragen dan zoe&t het sija vrijheid ia ban-delioosheid. OMER. Onthullingen. Kelier Karel tu flostenrijl heeft is Hurt 1917, de rechton tu Belâtë, Fiaalrijt ei Serviê ertesd. D$ tweest/ijd Ci«m«nesaa->Gzerain |he«ft tôt rerrasssadt» ottitaiiiugea aanleidias se-ggvtn.Gi*m?aceaa h*i jat Kaiser Kar^l vaa Ooeiearijk, ia 1917, de rerht*aardige eischea van Frankrijîc, betreffeade Eisas-Lothariusten, par briere erkead had. Keizer Karel heeft dadslijk ia eea bescheid géant'' oord dat zalks eea leagea was, ea ©ok dea daitaehea Kei«er, par tclegram latea wetea dat hij naa zijn zijde strijdt zeowel voer Daitschlaod als Ooscenrijk. Ciemenccan, om veiledige opheldering te gefen. maakte eergister dea brief zelf vaa Keizer Karel bekead. Geea twijfei kaa das meer bestaaa. la deiea brief gericht aaa prias Sixtus ; vo t Bonrboa, die ia 't Beigisch leger dieat srkent de fcciser vaa Oostearijk aitdrukke* lijk dat BdgiS moet hersteid en vergoed wordea, dat Servië eea aitweg moet heb- ; ben op de Adriatische see <m dat Fraak- i rijk recht heeft op den Eisas. W« komen terag ©p dit feit ran ongemeen beiasg. DoMe ritten bona Londsu & Parijs la dea cacht van Vrijdag tôt Zaterdag hebben dnitsche viagers Parijs en daitsche Zeppelins Loodea overvlegea. H t getal s!achtoffjrs beloopt te Parijs 3a tientai dooden en eea twintigtal ge-(.ewetsten. Usjss® Het Daitsch otiessief t ! De vijand bedwongei TUSSCHEN ■ Bailleul-Nieuwkerke 1 Londen ii April a3 «ar.Na eenbloedige . strijd werden aile dnitsche aaavallea toi schea Meteren en Wulverghem afgealagei Ee^ bestormiag vau Nieuffkerkc wtr verijdeid. Wij deden ook «lie vij-ndelijfe pogimgen raar Feitubert mislakk«n. In den Noordersectcar eu tôt N.W. Loco hebbea we vijandelijke patroeljea ea aac valspogiagea tôt aaa de Lais afgtslagea e we haadhaafdea oaae linie. Grdarende dea aacht is het gevecht aabl Niaawkorke ea Bailleul harbsgoanea. LONDEN, i5 April, 7 au». — Na ee ver^eeden strijd ^ie area daarde hebbe: wi| Nieuwkerk« behoadea. Ds Doitscher leiaa gedareade haaae besliste aaavallei sware verliesea. Hed<;n hernkawds ds vijac zija pogÎKf om het dorp te hesaewsterea. D strijd wesdt voort. De ?ijaade!ijks saavallei ia de nabijheid vaa Bailleul werdta deze morgea afgeslagea. Eca ?.an?sd ia de streel vaa Merris bleef sonder gevoSg. De vijaai poogde ook N -W. Merville aaa te vallen Hij werd afges^agea, Geea wijzigingea optai fraiseh troa Parijs ii April i5 uur Nogal herig artiileriestrijd tu«sch«a Moatdidier-Noyon Oaze patroeljea hebbea gevaagenea geno mea W St. Mihiel en ia Lorreinea ziji wij de dnitsche Unies blnaeagedroagen ci brachten krijgsgefsngeaen op. In deze sire kea was het bombsrdemeat nogal hevig. Parijs i5 April f uur. — Wij ?»ebbei gister Hangar^ heeiemaal heroverd ea onzi stelliagea bij Orrill^rs-Sorel meer raimt< gefeven- Hs<lea slechts &rtillerie-strijd .e meldea BELOISGH FRONT Gedareade de twea biatste -iag®n bebbei osae patroeljea esc® groote dedrijvigheid «aa «ien dag ge?e|fd en krijgggevangencii opgobracht, Wij hsbbea in de gtreek van Schoorbakfe? bel»agrsjk« vijaaddijko wer* kea sader vaar genomea. Kranig zijn! De bistchop van Orléans, Mgr Teachet, vertelde graag het maalijk dur ven : la eea Fraosche kaierae vaa cavaleristeu. E«a degelijke, kathelieke joagea, zoader vertooa, kalmpjes weg, zet zich 's avonds op de kaieën voer s'a krib om te biddea. Niet lang ea aiet kort. Het gewons avoadgebed Mea lacht. Mea fliistert. Mea pr^at. Mea roept. — " Zeg eeas vent, ga je je strooiak op-etea ? Da's slecht voor je sssaag". — Hij is sija ceatea aaa 't telles». !s er nog gsaoef om te tracteerea î Mea sîingsrt hem eea senoea aaar 't hoofd Hi; is heel eeavoudig — maakt eea kruis, eu begeeft zich ter rue te. Dea volggsden avond 't sdfde liedje, Maar vsel laidrachtigsr, Er wordî g«sp©ts in bijtende, rows, wilde woorden. Zelfs zijn; heilige moeder moet het oat-geldea.Hij bijt sija iippea stuk vaa veroatwaar- I figfog, maar,e. zwijgt, voltooit sijn gebed, : Be^telt «ich ia sija kooi en îracht ts eiapea. Zija kesawsdea — set sssmt; »*a keea#-rade« ! •=■=■ sija wosdead ®vsr de geleden acdtrlàag. Ze zallsn hem dat wel efte*r*a, diaa at©j«-1 j mas olericaal. Met tferniaaw«te kracht »«! de aaa val vrer-dea oaderàomea, eadssr !«idiag vaa dea kerporaal. q <r Geea weorden, ataar daden " is het t. wachtwoerd. 1. Nauwalijks zit, dea derdea avoad, ©a*a ^ kraaige Katholiek op de kaieën, of daar e vliegea schoeaea, pclnws, raaseis ea ailes wat zich gooiea iaat, Op hem af vaa allt n kanten t«gelijk. Hij s'aat gsewoon d»or met biddea. Q Eea der maaschappen slaipt varraderlijk aaar hem toe @n dawt hem het hoofd iode ;jj diîkeijs ... 't Bliift esa oogenblik stil. B Zija gebsd is nog niet ten aiade. Es sij... sa hebbda àan laatstsn troef ait-s gespesld. Zij wachtes,. g Daar slsat hij op, giaat 93a groot krais, g I an tegm sijn krib gelsaad ia fiere hoading, 31 <^agr fesert hij sich aaar zija vervelgers. 3 " Jaliie wilien dat ik spreke. Ge sait het hebben, maar fa vardieni dat ik swijg. I " T^ee woordsà. Gë zijt lalaards en beestea. " Lafaards, waat gs iijt twaalf tegea eea. <c Betstoa, waat gedoetals aw paarden, J die biddea ook aiet. " Morgen bsgiaaaa we opnieaw. We e sallea aies wis 't iaagst vol xal houdea. Ik • viné het w<i aardïg, diarea te temmen 't Was uit. 1 Maar ankeie wekea nadiea — hij had la-1 tasschea vsel voer sija» kameradea gebeden * — daar komt eea der twaalf lisdea die hem vsrvoigden op hem toe : 1 — Wis is Jésus Christus ? 5 — Weet ge dat aie» ? > — Neoa. — Waar sijt ge ^aadaaa ? «— Vaa Parijs, Montmartre. — Zijt g.? gédoopt? — Wât ia dat, gsiaept s'ja ? i Hebt uw serêts eoRxaaui* gedaaa? — Wat is daî Eija commuai® dosa T «— Wilt ge dat wa daar e arasa evsr pratea ? — J« graag ik aag n wel. Ze proattea soo goed ea zoo lang dat de heiden ait Parijs weidra gedeept werd en zijn earste Go^mnaie dsed su... '# ar®ndi op s'a ànieën giag sittaa v3or sijn krib, 5 zoudsr dat isasand fcsm lastig darfds valîen. | 'k Mosî er bij vsrmeide» daî hij op z'n Mcatmartersch gewaarsehnwd had : " Den eerstea die mîj. koeijeaeeren darft, diea sla ik d» soa.... kapst - Onze Parijaeaaar, kstelapper vaa itiel, hield voet bij stak, ook na de kazeraejarea. Terwiji hij aijn vaur sat aan te blasea of sija boaten gloeiend iiet wordea, onder-wees hij dckinderea, dis aieawsgierig naar eijn werk kwamea ziea. Eo 's Zoadags, w®ar fcîj ook was, gigg kij voor&aa siîtea ia de kerfe. Iatusschen stadeerde hij zoovssl hîj km, waât hij vond Jesas Gristas prachtig. Eakel® jarsa geleden, vervolgde Mgr. Toachet, kreeg ik eau brief vaa hem, aederig ! ea fier <: Moaseignear, "Ik b?a bijaa dertig jaar, nog niet heel lang gedeept, maar d«or de gratie Geda diep geloevig. Mijn biechtvader segt mij{dat ik priester moet wordea. Ik kan het niet geieovea, maar toch schrei ik er van. En mocht het waar zijn, Monseigneur, wilt gij mij dan in aw bisde^ ?"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume