De Belgische standaard

386 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 24 Juli. De Belgische standaard. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gb1xd0s30f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■ossementfrus I (ij | soW2ien' j I IL «•"' «.•! [Lan'en 350 ; ttpden 3-75 ; Lrsowf* 1 • fc|n 'tlaod : ^ ^ Rpaànd if-1 75 p^Baa»^ea H£isad«D 5-a5 linaand fr.3.50 4 œattiden 5-eo Kaandeo 7-5P I «-•0*- OPSTEL EH BBHEBR VILLA « Ma Coquille n Z BEDIJK DE PANNE Klcinc aarikon- digitigen : 0.-25/. de regel ^ reclamen ' volgcus overeen- kom «t. , —0— Utiî m^mrkv, ; A. CRMtotb», lg U«yfew, 4 ft«rtr«aâ *m te ^ktMss, Dr V» Jb F«m, Dr. î. 4i WossSya*. IssI *Mmi, Or 1* fc Woif, J. ««ou, U, W*U«, Àér. H. Bwi#, Htafca ïaap. „ : | • ' a-iyrr^> -- y-yyWi ,-»• -" ^-iuxwrywai» H ERRATUM. — In ons laatste nnmmer, :. ■in 't artiktiî van M. F. over « vHègerahe-■irijngheid », stonu ten oagdukkig erra-_ ■tum : i* koloin, io° regel vermaning in ftlaats van verivarring. Men moet don zin Hdus lezen : ï « Lalen we geen verwarring brengen in de geesteu aangasade de beginselen der iristeue raoraal ■ ■OPROEP ÂÀN ONZE LEZERS I Nieinand twijfelt er nog aan dat groole , Bgebeurtenissea op handen zijn. 't Vooruit-■zicht van deze gebeurteuissea geeft ons Bhoop en betrouwen. Er kan voor ons, eiudelijk, eene merk-■bare keering uit voorlspruiîen. Hoe beter de ■voorberei'iingen van de uitvoeringen zullen ■gedaan en geregeld zijn, hoe grooter uit-Hslag men mag verwachten. Niets mag on-Rrerlet gelaten worden om de zaak die op Hianden is ten voile te doen geiukken. Uit I het kleinste feit kan de ambteiijke overheid het grootste nut trekken, nut op aile gebied. T Van amblswege vraagt men ons een cp-Iroep te doen tôt al onze lezers ten einde 1 tons dadelijk op te sturen : zichtkaarïen en ■ «ichetsen verbeelo n 'i! keiken, pastorijea, c ■kioosters, scholen, groote hoeven enz-, van d3 gemeenten Lombartzyde, Westende, f pfiddelkerke, Mamkerke, Slype, Leffingke, ' j|Sleene, Snaeskerke, Ghistel, Zevecdte, Smt ' BPie'ers-Capel/e, St. Joris, Mannekensvere, c faSchoore, Leke, Zande, Moere, enz , kortom s lalle gemeenten tôt Brugge. I Mogeiijk zijn er veleu onzer lezers die ' zuike zichikaarten nog bezitten. Ze geliev&a ' : dadelijk op te siareu eu op iedere kaazt, ( op ds achtemjùe,hun naam en thuisf/ijs te ' schrijven, Wij hebben de schrif eiijtce rene- * 1eririg van de bevoegde overheid gejkfcegea y ■ '.joat aile kaatieo zullen terag$e\ea worden, lia ir.zage, '■ 1 Iedereen aanzie dit als een piicht tegen- ~ o;er ziju land. f' ' ii Censuur. ? —- :-o-:— ? K Op 20 Ju-î wilden we eea artikel geven i bver orne biKEenlandscïie politiek. Het wae " îjbea komcaentaar op den terugkeer van mi- : nister Yaadervelde, zijn aanspraak in het i Keraeenscb parlement, zijn betoog aan de j |DS3ische Soviet (minister Vandervelde werd ! immers van ambstwege naar Rusland ge-zonden en derhaîre is het de piicht van de r pers een beoordeelinj over zijn doen en i; $<en te velien), een kommentaar ook op de j lerschiiîende ministerradea die zich sinds- S Hien bijna dagelijks opvo'gden en over de z ^■edragslijn die te volgen was, z I Het artikel, dat hoegenaamd niemand g Wnstoot kon geven, werd onverbidderlijk I •oor de censuur gev/eigerd. c e ? c 1 s I d s a h Censuur. j h ■ I N I f I ^ H I l ENGELÀMD IN DEN OÛRLOtl i5 Juli 1917 Verleden Maandag, rood 7 uur 's avonds, brak er, ergens in de verte, een verwoed bombardement îos, dat weldra in een on* verbroken rofFelvunr Yergroside, zijn c'imax bereikte rond 6.i5 uur op Oinsdag namid-dag, ex! pas rond 11 uur dienzeUden avoiid begon te bedaren. Voor de eerste maai, in den loop van dezen oorlog, was het geschut duideiijk hoorbaar to? in de voorsteden van Loaden,en er moestnatuurlijk wat opgeron-den worden om dat zondertiage verschijn-sel te verklaren. Jawel, 's anderendaags wist iedere Londenaar er reeds den heeîen mlleg over te gevea : Britscbe troepén, ge-holpen door vîoot en viiegerskorps, hadden een stoutraoedigen aanral gewaaird op de Duitsche »telii;;gen aan de Belgisebe kusf, en waren eriu geslaagd Oosteode (sommigea voegden er ook Zeebrugge aan toc) stor-menderhand in te neœen. Iedereen was in den hoogsten hemel, de îandzieke Beïgeo te Londen zagen er heeleiaaal opgeknapt uit, de kranten drukten de blijde tijding (doch aoemden ze, voorzichtigheidshalve, een crumour», een geruebt), en zelfs in het ' Lagerhuis wsrden de Ministers g ïfiterpel-letfd duor nîeuw«girr?ge kamerledeii, die wensebien xn veroemeo wat e.r ^igeclilk y *' • yan aan was. I s ! l Gensuur. ! * ' En denkt nu maar aiet dat het eakel de metrnpolis i3, broeinest en bakermat van meaige legeade, die dergelijke leugenpraat-jes de wereid inzeadt. Ook in 't bezadigd Schotland wordt weleeas eea bok geschoten, zooals blijktuit het volgende Eieuwsje, dat zoopas aaa de Stem uit België werd mtde-gedeeld door eea briefwisselaar te Glasgow. Daar îoopt thans de mare dat konisg Albert opgesloten ait in dea Tower te Londen, eeae gevangenis voorbehouden aan bespk-; ders, politieke misdadigers erï persoaea be-® schuldigd van hoogverraad ! Dat verbazen-\ de fabeltje wordt natuurlijk vastgeknoopt ; aan de gebeurtenissen nabij de Ylaamsche « kust, ea z6o erastig wordt het opgenomen \ dat het zelfs wat wrijving heeft tev.eegge-\ bracht tusseben onze landgenootenen hunne ( aiet-belgische werkgezellen. 't Is uitzianig, • doch het bewiist wat cen onbegrijpeîijk iets | de psychologie der volksmassa is. Laat ik l hier in 't voorbijgaaa nog aan toevoegea i' dat reeds menige hoogstaaade persoaen ai-dus hebben vastgezeten en zelfs zijn gefu- ; siljeerd geworden in den Tower, o.m. Lloyd [ George, Graham Wbite en velc aaderen wier naam me ontgaat ; blijkbaar hebben ze echter hunae halsrechting vrijwel over- ■ leefd, — of is het misschien eakel de geest k vaa M. Llcyd George die tegenwoordig de \ Eogelscbe oplitiek bestuart?l Dat Amerika, eens dat het zich aan de ï zijde der Entente schaarde, dadelijkzouaaa 't werk sebieten om zija ingrijpen ia dea j krijg zoo doelmatig ea doortastead moge-? lijk. te makea, werd voorspeld door alwie | maar eenigszins het Amerikaansche karak-f ter kende ; weinigen durfden echter verho-s peu dat de tusschenkomst van Oom Sam ? zoo gpoedig zou inwegen op den algemee-^ nen gang Yan zakea als thans het geval i blijkt te zijn. De eerste oorlogsleening der l Yereenigde-Staten wordt met een verbazen-I den bijval bekroond; pas 'n paar m^anden | na de oorlogsverklariog ontscheept er reeds • eea eerste Amerikaansche legermaobt in èFrankrijk; eea grooîsch programma voor j het bouwen vaa schepen en vliegiuigen ï wordt oatworpea. en de noodige kredieten \ worden op staaaden voet gestemd ; en thans komt Président Wilson's embargo op den ■ uitvoer naar onzijdige laaden dea afzon-derkïgs-gordel toehalea, die de Gentralen om zoo te zeggen totaal afsluit van alie i bandeiuverkaer met b i buiteniatid. Dat de Neutraien daar niet eig mee opgezet zijn, \ vait best le begrîjpen ; de onderduiaische | handeî met Duitschland bracht aardige pro-fijties in, en 'n ttiensch is van nature teer-gevoelig als zijn geldbeugel geraakt wordt. i Doch eea oorlogvoerende Staat kan zich au . eeamaal niet gelegea laten aan die geniepïge : belangea en heei't andere doeleiaden in 't 00g te houdea dan de extra-winsljes van ; Jau en Ktaas, vooral zoo deze wiasijfs rechtstreeks voortvloeiea uit een otïgewei-tigdeu smokkelbaadel met den vijand. Yan dat oogpuat uitbescbouwd, kan Presideot Wilson's besîissing ons eakel ten goedo ; komen, en al de rest is bijsaak. En mits we 't nu toch hebben over Ame-| rika ; een groote firma, le Pittsburg, zoo ik me niet vergis, — adverteert voor dui-; zend man die eene /erbiatenis willen aan-gaa» om, tien maand Isog, aile verkeer met de bnitenwereld op te geven, en zich uil-' sluitend te wijden aaa munitiewerk, dat de I Regeering voorloopig geheim weascht te i houden. Dubbel dagloon wordt beloofd, ® met een bijzonder bonus voor overwerk ; s de firma gelast er zich mee de noodige ge-? legenheid van ontspanning en vermaak te - versebaffen aan de werklieden, en — last not least — het heele boeltje zou onder de " persooDlijke leiding staan vaa den vermaar-den Edison, 't Kliakt aantrekkelijk genoeg, | niet waar, en 't zou me niet verwonderen ; zoo menige lezer vaa den Standaard aan-stonds der? plas wou oversleken om dat buUenkansje mee te saappsn ; ik haast me ' dus ei'bij te voegen dat uiisluiielijk vol-bloede Amerikanen voor het werk kunnen aangenomen worden JOE. la Rusland. Eerensky, eerste minister j Etai belangrijke wijzigiagiu de regeerir>g is gebeurd. Kereasky, naar Petrograd ge-, komea om de orde te herstellea voad er ailes overhoop. In de stratea vocht men. Hij rxep deu miaisterraad bijeea. De zilting duurde 6 uur. Pri?is LvofiF trad af. Kereasky werd eeste minister. Hij Yaardigde dadelijk een bevel uit : aile woelmakers, die door duitsch geld opgestookt warec, aan te , houden. Duizenden zitten achter de gren-deîs.Intusschentijd heeft Finland zich or.af-hankelijk verklaard. ¥ ï ; O©plog^ 1 - 1 BELGISCH FRONT 22 Juli, 20 uur. — Gedurende den dag heeft de vijand verschillende plaatsen van ons front gebombardeerd. Naar Steenstraete en Het Sas was de duitsche tegenstrijd zwak. Eea onzer ■rliegers schoot gister naar Boe-singhe een duitsch toestel neer. ENGELSCHFRONT 22 Juli, i5 uur. —Patroclje-gevechtea in heel destreek N.W. St. Oueatin en Z.Leus. ' Wij miekea nog vooruitgang Z. 0. Monchy Le Preux. i FRANSCH FRONT | 22 Juli i5 uur. — Z. de Oise groote ar-tiilerîe-bedrijvigheid. De Duitschers vielen na een hevige beschieting onze steliiagen aan tusschen HurteBise eo Plateau des Casemates. De vijand werd met hloedige ver-liezen afgeslagen. Op hetselfde oogenb'ik sloegen onze troepen eea aauval af tegen het Plateau van Californie. De Duitsche, s vielen ook nog aan N. Bezonvaux Zij e is-lakten onder pas vuur. Elders artillerie-gevechten.Hosiand en Engelaiîd De Nederlandsche minister van buitea-landsche zakea heeft de Engelsche regeericg verwittigd dat de onzijdigbeid der Neder-landsche w&ters geschoadcn werd door den aanval op de duitsche stoomscbepen en dat bijgevoIgeEngeland de noodige verontschul-digingen moet doen. " Beîgië's bevrijding is uakend " zegt Lîeyd Qeorge Ter gelegenheid van de verjaring van onae or->afi)ankeiij8.heid heeft Lloyd George, voor e en menigte Belgcn te Londen verklaard : De bevrijding van Beïgië is nakend.Daar is geen twijfeleu meer aan en deze bevrij-dieg moet voiledig zijn wanneer de uur zal slaan. Zoo willen het Engeiand en Frank-rijk » Auiwoordend op de rede *-aa den nieu-wen rijkskaBaelier, zegde Ll. George, « Mi-choëlis heeft geen woord gerept over België maar wij willen Btilgîë gelijk het was voor-dien. » Uuf PARUS meldt : De veldslag daurde oa-gemeen hevig voort ia de sfreek na Hurte-bise-Craonae. Onder eea beschieting waar-van de hevigheid aile gedacht te boven gaat werden de duitsche batterijen door onze viiegers gerepereeod. De Duitschers vielea oaverpoosd de hoog-tea van Casemates ea Csliforaie aaa. Dea dag door werdea oh deze plaatsen Iijfge-vechten geleverd. Wij voerden tegenaaavailea uit en ver-joegen den vijand van het plateau Cazemat-tes waar hij zich had kunnen vasîklampen. Op het plateau van Californië, konden de Duitschers voet vatten in onze eerste linie waar dejslrijd aanduurt. LONDEN meldt : De duitsche artillerie was oagemeen bedrijvi^ in dea sector vaa Lombartzijde. Oaze viiegers bombardeerden Yier duitsche vliegpleinen en een belangrijk spoorwegkuispunt. Wij seboten aegen toe-stellen neer, Vier onze viiegers keerden niet terug. i v .. | EEN YOD PAPIER i • Een vod papier werd dus— en voorgoed — in de scheurraand gegooid : von Bet-mahn-Hollwe? is afgezet. Tôt vervelens toe werd oas het « vod papier » opgedischt, eu : nochtaiîs zal het woord historiek blijven, ï omdathetzoo kenteekenend,zoo schilderach-tig is. Wat heeft de Kanselier anders ge-ï daan, dan cyniek te belijden wat de anderen i — Keizer en roik — ia hua besmeurd ge-weten dragen : de trouweloosheid, het vast l besSuit aile zedelijke verplichting metvoeten j le treden ? 't Is voorzeker von Bethmaan-Hoilweg rdet die de verantwoordeiijkheid 5 vaa dea oorlog op zich draagt ; hij was en-i kel de kaecht eeaer hoogere overheid.Noch-i tans zal zijn naam aan dea oorlog blijven ; rasîgehecht, zooals die van Pontius Pilatus i aan de lijdensgeschiedenis van Christus — i tôt het einde der eeuwen.Ook Pontius Piia-i tus wss het niet, die Christus' ondergang en doodmet woesten haat vorderdeeneisch-] te, door aile middelea heen De Zaligmaker zegde het hua openlijk : « Gij zoudt geene macht tegen mij hebben, ware die u niet uit hoogere hand gegeven. Daarom draagt wie mij aan u overleverde, grootere schuld. En toch staat het in het Credo : Sub Pontio Pilato — « onder Pontius Pilatus,«Pilatus, met zijn vertw?jfeiend-sceptisch : Ç iid est ; veritas ? — « Wat is waarheid ?» — met zijn buicheiend handen-wasschen. Hij moge zijn bander! wssscbea : toch biijft Christus' bioed eraan klems ; von Bethoiann moge valieriy Uch blijlizijne schuldbeteekenis van 't meitit;edige Dustschland : 't gezvvoren woord is een vod papier. f En de medeplichiigea dij hem laten zin-' ken, omdat, zoo gezegd, geen eerlijk rnan ; aan dea kant der Verbondenen a.ia 'ezelfde tafei zal wiilen ziiten met den man van het vod papier, zoudea zij zich soins niet ver-gissen in hua ne bereS.ening ? liad eea dis-cipei van Christus de voorkeur gege^en aan Hannas, Kaïphas, Herodes, Judas, boven Pontius Pilatus ? Is voor ons, gemaridde Belgen,den iuzet vaa den oorlog,de Keizer, Hindenburg, Erzberger, verkieslijker dan von Betbmaun-Hollweg? De daad blijït,zoo de persooa verariderde Zoolaug Duitschland geen boete doet, geen samemittea aaa de eerlijke tafel van den vrede 1 — Dat zal wel iedere strijder bij zich zelveri zv/eereu. 18 Juli 1917. M. E. Belpaire. VA H £N VOOR i ONZE &QLDATEN 21 Juli in 't leger. Er is voor oaze josgeas zoadagdiensl ge-weest. Ze hebben elk een kwart liler wijn enelk eea pakje tabak van 5o gram, gift van de firma Gebroeders Vaa der Elst,te Amsterdam, gekregen. Op denzelfdea dag zijn onder onze jongeas hoaderd duizend vlaam-sche pracht-preatkaarlen uitgedeeld geworden met vlaamsche mottosennaar leekenin-gen van J. Claerhout. Deze kaarten werden door « De Beigische Standaard » met een zeker gedeelte vaa 't bedrag van 't kerstge-schenk aangekocht, De kaarten hebben,naar we vernemf n,den grootsten bijval gevonden en eea diepen iadruk teweeggebracht. Ook een record j i Ditmaai in de bestelling van een brief. j Den 3 Juli 1917 oatving A VI.,, van de krijgsbakkerij, een brief die dea 7 Oktober 1 g 14, dus voor den val van Aatwerpea, te , Za>"ren bij Diksmuide gepost werd door M. Brulsaerl van Wercken. Ea dan zijn er nog die klagen dai hua i brieven zoolang onderweg blijven 1 i IL Jsar"" W 1 63(7 Dinsrînpf 24 Juli îliî

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume