De Belgische standaard

2133 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 22 Juli. De Belgische standaard. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3f4kk9509j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■ îaar. — M0 108 £*JK,JHMHJWium 'WIwwmwwmwwini t^Wii>anwii<f«-i*ai Vijf centieraoi* feet nummer ■ - — - - - - ~ Donderdag 22 Juli 1915. De Belgishe Standaard Door Ta ai en Volk Voor God en Ha&rd en Land '* 0£ BrL8!$CHE IÎMBMM » ïsr«shijBt daplijlt*. 1 lon'îeffleDtsprijs voor 50 aummers bij vooruitbetaling. lov de «ola&tea : «.50 tr. ' V de niot-soldntou — H 't land 3.50 fr.; buittu 'i land 4.-50 fr. S -r e,*tM+lar(v van *lh nuntmtr word$n gmroa&l, Wcrdt d» aàottHtxttHt*- < irff ixiirr. J3©«t*iwra®ï* : SL0EF0NS FEETERS. • YÂ5T8 OPSTELL.B«S : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor yASGRAMBEREKI, j B«rtrfM VAS OER SHMELOEH, Juui FÎLL5AERT. ! t rt.*yv.-»>ajaKKg<cgc3p*wBfAcafe&A,îaaB^Sir«ft.jaa«.tgxa-w<«>oar1»^gii'uaiMjrmnnm | n mmji 1 m , >am m M_imiimwu.j IVoor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk OEPAOE. | Aa-akondigingen : 0.23 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlassehingen van 2 regels, 0.50 fr. Rolland door Duitschland bedreigd Een ophefmakend interview. Donderdag 15 Juli, volkstegenwoordiger King [van Somerset] vroeg, in de Engelsche KamecSj, aan Hoofdminister Asquith : " of hij wist dat Minister Churchill kortelings een into -view toegestaan had aan eenen Hol-lan schen dagbladschrijver ? En, indien ja, oïgedachten in dat interview uitgedrukt, mochten aanzien zijn als de meening van de Et^elsche Regeering ? Mr Asquith antwoordde : " Ik weet dat mija achtbare vriend een interview toestond. Dit was niet officieel, maar niets van al wat mijn achtbare vriend schijnt gezegd te hebben ïs tegenstrijdig met hetgedrag van de Regeering.Dit berucht interview werd verleend door ï, er Churchill aan den vertegenwoor-a v m " De Nieuwe Hotterdamsche Courant ". iet vcrd verschiîlige dagen inge-houden, werd door de censuur stipt en streng g sourd hier, en het is slechts in Holland toegekomen enkele uren nadat Mr King zijne vraag in de Engelsche Kamers Donderdag gesteld had. Het interview wordt heden saterdag I7 juli, in de « Nieuwe Rotterdam-ner » gedrukt, maar ik kan van heden af reeds den korten inhoud er van zenden. Nut-teloos hierbij te voegen dat deze ophefbaren-de verklaringen, gerugsteund door de Engelsche Regeering zelf; dat dit dagen-lang ach-tcrhouden; dit officieel keuren, niet min dan de treffencfe inhoud van het gesprek, en het Icit dat jiet interview juist toegestaan werd aan ..het groote Nederlands^h daghlad, De N-. R. Ct, - tôt nu toe aaazien eerder ais vijsndig aan de bondgeno®ten, en vriendelijk gezind voor Duitschland, — eene ware opschudding malien hier in Engcland en voorzeker niet min zullen maken in Holland, ook, waar zij, iH eenen trek, de maanden-lange kuiperijen, on " . rduimsche of openbare werkingen van Duitschland, met of zonder goud belegd, zullen te niet doen. * * * Minister Churchill, om te begmnen, wees op de verbazend groote en zware opofferin-geu, reeds door Engeland gedaan tijdens dezen oorlog, om het bestaan en het recht der k'dne natiën te verzekeren. De Hollandsche dagbladschrijver meldt dat hij diep getroffen was door de rechtzinnig-iicid en de ware ontroering van den Minister tijdens het interview. « M. Churchill, zegt hij, verzweeg zijn ei :ne meening niet dat, aardrykskundig en Urijgskundig gesprolcen, de grondverdeelingen rond de monding van de Schelde hem ona-tuurlijk schenen. Zonder twyfel hoegenaamd, die vtrdeclingen hebben groote schade berok-kend aan de Bondgenooten. Had Antwer-pen kunii'm krijgatransporten krijgen i rings de Schelde, het zou waarschijn- 1 lijk nooit gevallen zijn, en het Bel-ççisch leger zou stand kunnen houden hebben op de Nethe in plaats van op ien Yzer ! «I c zegde : in Nederland is niet iedereen ?an die meening, en M. Churchill wilde dat îiet betwisten, wanneer ik hem deed be-nerken dat de nadeelen van Hollandsche be-;etting der Schelde niet uitsluitend eene par-ij troffeô, maar dat die toestand nu, van den mdercu kant, de Duitschers opgesioten hield e Antwerpen.» « Maar wat er 00k van weze, wedervoer rl. Churchill, wil me nietkwalijk begrijpen. k heb geen klachten noch klagen in 't zin. idien Nrderland die schending van zijn on-ijdigheid had toegelaten, het zou aangeval-en <.'eweest zijn en misschien bezet voor een rootdeel door het Duitsch leger. Dit zou S ene opoffennggeweest zi]n, die niemand het ] echt had te vragen of te verwachten van * Jederland.> i « Htbben wij het bewijs niet geleverd dat j ■a . iîoliand's recht erkennen ? In de moeî- jj s tc omsL-ndigheden, zelfs, wij hebben het j urgvuldig geëerbiedigd. Wij hebben noch evra,agd, noch zelfs niet bedekt den wensch i'V, ;drukt doorgang door de Schelde toege-t ian te zijn. Dat wij ons zelven zouden ver-orloven geneigd te zijn eenen aanval te :n op Nederland, is onmogelijk. Het is on-snkbaar. Wij zullen nu wy zelf niet gaan \ ?t grondbeginsel verwurgen yoor het welk j i wij zoo lang reeds te vechten staan, na dat. wij zulke groote opoffei ingen er voor gedaan hebben lk kan u verzekeren dat, in gelijk welke omstandigheden,wijer nooit zullen op denken • drukkingen uit te oefenen op Nederland, op-! dat het zijne onzijdigheid opgeve ! Ik ben overtuigd dai de Hollanders wél doen hen vaardig te houden, maar het gevaar zal nooit dreigen van onze zijde. Ik moei niet uitleggenaan eenen Nederlander dat België in de handen van de Duitschers het einde be-teekentvan deonafhanbelijkheid van Nederland. Een vrij Nederland kan niet bestaan nevens een Duitsch Antwerpen ! » « Maar dit al zijn zaken over de welke uwe ; eigene staatsmannen en uw eigen volk te be-1 slissen hebben. « Intusschentijd, het gevaar blijft dreigend 1 over Nederland. Duitschland kan misschien ; zich gedwongen voelen Rolland aan te vallen. Duitschland verkeert stil aan In een toestand van een wild beest in zijn kooi, dat | de ylammen nader en nader ziet komen, en dat wanhoopige sprongen maakt, links en ! rechts. Gelukkiglijk gij hebt een goed leger, ' en daarbij uwe wonderbare waterstaat.» ' « In aile geval, ge zult begrijpen dat wij, ' die ons aangesteld hebben als de kampioenen van een verdrukt klein volk, niets zouden kunnen doen tegen het onvervreemdbare ' recht van een ander klein volk. Ge begrijpt 00k dat na dezen oorlog, wanneer wij de ' zaken tôt een zegevierend einds gebracht hebben, — en dat zullen wy zeker doen, ' de toestand van de kleine Staten zal sterker zij a dan voordezen.> « De misdadiger, die op het kleine Belgie gesprongen is, zal, na zijne verdiende straf, 1 daar staan in de oogen van de wereld als een ( vreeslijk voorbeeld. Aangaande hetgeen ge nu zegt, dat sommi- ' ge lieden ip H°^and vreezen dat tijdens de j vredesonderhandejjflgen, wanneer de Bondgenooten hunne voorwaarden stellen, er ZOU kunnen sprake zijn van een voorstel aan 1 Nederland Zeeuwsch Vlaanderen op te geven 2 of te verwisselen tegen een stuk Duitsch 1 grondgebied, Oost-Friesland, of zoo iets 'lijk ' dat, ehwel, wy zijn nog een eindje af van 1 Iden vrede, en van die zalten heeft er schaars, c of nog niet, gesproken geweest, » Maar, nog eens, het ware echt tegen het c gron.dbeginsel van onze zaak een land gelijk 1 Nederland, slecht te behandelen, of het met é dreigementen of machtrpjsbruik te willen c lastig vallen, nu of later.» ^ Dat de Bondgenooten zullen en moeien ^ winnen, kan, volgens Mr Churchill, zelfs ^ niet betwyfeld worden. ^ « Wij moeten winnen, zegt hij. De wereld z staat voor ons open. Wij kunnen aîtijd ons 0 zelven verhelpen en opknappen; wij kunnen e ons versterken zoo dikwijls ofdat het noodig * is. De Russen zijn in aftocht ? WeJ, dan ^ misschien niet dit jaar, dan het toekomende. 8 Ons volk is taai en vol geduld. leder maand & onze vastberadenheid en onze macht groeien! 8 De mannen, de vrijwilligers, steeds stroomen in ! Wij waren zelf niet in staat ze zoo rap te n kleeden en te reeden of dat ze effen aan C bsnn«'n kwamen. Nu zijn 's iands nijverheids- S1 krachtea dwarsdoor georganiseerd.?- 8 « De voortbrengst van ammunitie zal ver- "3 schrikkdijk zijn. De vloot groeit elken dag. ei De Italianen strijden nu aan onze zijde, Zij o< staan frisch enver6çh in den strijd. MEER !i ANDERE volkeren gaan volgen. De Duit- hi schers hebben misrekend opzichtens Frank- ^ rijk. Zij hebben nooit kunnen begrijpen wat jj, Frankrijk, in verbond met England, bij w îXiachte was te doen ! » Dit zijn de hoofdgedachten en bijzonderste m zins eden uit dit ophelmakend interview. Ik twij.oi grootelijks o^ de Duitschers heden de 01 « Nieuwe Rotterdamsche Courant », zuiver bl en onvervalscht, over .de JBelgischë grenzen m ! zullen doorlaten !... d« j God weet of ze... hun feestmaal van Ant- de i werpen niet heelemaal zullen beklagen en V£ als verjoren gegeven zullen vinden ! .17-7-15. Jan Van de Woestyne. Aan de Belgen van heiVrs|mdenlegioen. Op aanvraag der belgische regeering, heeft het fransch .bestuur 't besluit onderteekend waarbij aile belgen dienend in het vreemden legioen op schriftelij- Wl ke aanvraag ontslagen worden van allen dienstplicht no in dit regiment, op voorwaarde dat ze onmiddelijk in {je dienst zullen treden in 't Belgisch leger. De aanvra- . gers zullen op 't front gezonden worden en zoo ze de- serteurs waren, zullen wederrechtelijkgoed behandeld Zij worden als hun gedrag voor den vijand prijzenswaardig on blijkt. Zi) zullen ook voor geer. krijgsraad te verschij- ,. hebben. "ê (Get,) De Hroçueville. fer Van dsjtj tôt dag. ■vntsrmde ^uichelaar Dit gebeurde in hetdorp R.... op 't Westelijk front. Volgens een correspondent uit Keulen schreef "De Tijd"onlangs : « Terwijl de avond viel (na een siag) knielde de Keizer tusschen zijne gevallen spldaten neer, liet het aoofd op de borst zinken en sprak in i stilte tôt God. Toen hij opstond weende hij en men hoorde hem mat ontroerieg zeggen : het is vreeselijk. Ik heb deze schrikkelijke dingen niet gewild, God weet het en Hij zal het getuigen. » Wat moet ons in deze regelen het meest ver-wondering baren, oftewel het naieve aanbid-dings-proza van dezen correspondent, die wel denkelijk voo:. den keizer zijn knie zou buigen als voor aene Godheid, - gekweekten gevoed lijk aile Duitschers, door dit ultra-duitsch gedacht dat de keizer wellicht een ; godsgezant mocht wezen, al is 't, dat hij de Turksche balve maan ornhelsde (uit pure îiefde voor den hemel misschien?!); oftewel het cy-nieke verheffen van dit karikatuur-memsch dat 1 keizer heet, tôt de waardigheid van een proleet die van God zou ontvangen hebben de n-ede -om het menschdom te straffen; oî eindelijk het godlasterend gezegde van den keizer zelf, die zeker schijnt Gods getuigenis aan zijne zijde te hebben om zijn wandaden te rechtvaardigen ? lk weet het niet. 't Is a! even sterk en al even dwaas. En ware 't niet dat deze WQOrden de volraaakste weersplete zijn van heei het duit-sche volk, dat is gekneed geworden door de huichelende persoonlijkheid van den keizer zelf, die zich niet schaamt zijn volk onder den hiel te houden met de macht die hem zooge-zegd uit den hemel is geschonken ; en tevens het onomstootbaar bewijs leveren dat het duitsche volk is het slaafste volk der wn;eld, daar het blinclèlings* fonder denken en zonder voelen, zich leiden laataan den band van eene gedwee persoonlijkheid j ware het al te kras, or.e met deze vooropgezette zinnen van eene hysterische generatie in te laten, Hij sprak in âtilte tôt God. Mooi zoo, die man daar te zien zitten, midden de dooden die zijnheerschzucht had doen slachtofferen en zijn waanzin ter slachting had gedreuen; met voor hem de laaiende fakkels van brandende gods-kerken en achter hem het opstijg'end wee van de verdrukten! Hij weende toen hij opstond, \yant hfj had deze schrikkelijke dingen njet gewild. Dit kunnen we best gelooven, Zijn begeerfe zaj wel geweest zijn te heerschen zonder sjag of sfoot, de wereld onder zijn vuist te houden en de volkeren te knechten lijk hij zijn duitsche volk knechtte, maar 't lot 1er wapenen of liever, God Jjçeît het zoo niet gewild.... In het bloed heeft hij zijne begeertg, zijn wensch, zijn wil zien versmoren en de vreeselijkheid van den oorlog is hem de ontgoocheling geweest van een grootheidsdroom. Wel mogelijk zullen zijn tranen, trauep geweest zijn van spijt, van woe-de en razernij, want zulfce dingen had hij niet ; gewild ! Heel waar. Zijn bedoeling was heei anders g.ey/eest, errare... daarom zal hij wel 5 geweend hebben, de huichelaar. En God zal dit getuigen. Welke vloek in den | mond van zulk een potentaat-despoot. Dat ^ God het zal getuigen, wachten we af ten jong-ste dage; maar dat de wereld hem reeds heeft a geschandvlekt, ligt buiten kijf; dat het godde- î lijk princiep van de eerlijke rechtvaardigheid en het onbuigbafe reci^em reeds heeft ver-oordeeld, lijd.t geen twijîei meer; dat de kriste-iijke Iiefde hem heeft vervloekt, is eene zeker-heid en wat reeds zôo werd geoordeeld zal of kan God niet anders meer aanvaarden. Hij » heeft het niet gewild, inaar God zou het ge-, ! wenscht hebben ! Kan het schijnheiliger en 5 meer godlasterender !Zijn drift van hoovaardig- | leid heeft den oorlog gewild, zijn ondeugd van jnrechtvaardigheid is oorzaak van 't vergoten > aloed. God kan driften toelaten omdat hij den ; nensch gaf een vrijen wil, maar God zal on- ! leugden straffen omdat deze wil, hier, kenter-ie naar 't kwaad en God is alleen getuigenis ; mn 't goed, 1- ¥■ ' j. p. cjuMjyaaxinaiir^ni ■■■ DE TAAK VAN RUSLAND. :t Het zal maar na deze oorlog geweten zijn wât voordeel het russisch leger aan de bondge it nooten heeft gebracht. I^ooit zullen we kunnei n de beteekenis van zijn strijd op zijn waprdi J schatten, zoolang we niet heelemaal in 't bezi d zijn van aile bijhoorigheden.Doch van nu reed: s ontkennen ds duitsche bladen zelf, de gewich 1 tigheid niet meer van Ruslands sterkte en opof fering. In de "Berliner Tayeblott,, zegt ma- Berichiten, Parîjs 20 Juli, 15 u. I11 Artois rond Souchez en nabij Neuville St-Vaast, is de nacht ge-| merkt geweest door een hevig bombardement en eenige gevechten met | grenaden ten Noorden van het kasteel van Carleul. In de vallei der Aisne | meldt men een nogal hevig kanongeschut. De stad Soissons is gebom-» bardeerd geweest. Op de hoogten der Maas woelige nacht maar zonder ; infanteriegevecht, tenzij nabij tranchee de Calonne waar twee aanvallen gepoogd werden door de Duitschers maar die afgeslagen werden. Vier | onzer vliegtoestellen hebben gisteren 48 obussen op de statie van Bifur-! catie van Chellerange ten Zuiden van Vouziers geworpen. Eene vloot van zes vliegtoestellen heeft dezen morgen de statie van Colmar gebom-bardeerd. 8 obussen van 150 en 8 obussen van 90 werden geworpen op de gebouwen, wegen en treinen. Schade kon bestatigd worden aan de groote statie en aan de goederenstatie. Geen obus viel in stad. Onze vliegtoestellen zijn ongedeerd teruggekeerd. i joor Morath 0. m. dat voor iederen onpartijdi-' gen beoordeelaar het blijkt dat de werking van het Russisch léger voor de Bondgenooten over-. wegend van belang mag genoemd worden". Door cijfers zou men kunnen bewijzen, dat Rusland zich de grootste opofferingen getroost heeft om de bondgenooten voordeel b.ij te bren-gen. Altijd trok het zooveel mogelijk vijanden op zijn eigen front en verlichtte daardoor on- ' eindelijk den toestand voor ons. Detaakvan het russisch leger is zwaar. e l | RUSSISCH FRONT. .. 1 Op dit Iront nemen de gevechten in hevig-s heid en belangrijkheid toe. Het algemeen duitsch offensief is losgebroken en strekt |( zich uit van aan de Baltische zee tôt ir4 Qa.li-,r ciô.'t zij op een front van rond de 600 kilome-e ters.jMeer dan twee millioen Duitschers wor-1 den op 't russisph leger gesmeten. De aanvaî c is 't geweldigst in 't noorden (op 50 kil.) en in 't zuiden (op loo kil,) van Warschau. e Daar in 't zuiden het duitsch oprukken stop e werd gezet in de streek van Krasnik-Lublin, -, begonnen de Duitschers aauvallend op te r treden in 't noorden omtrent Prasnysh en op den uitersten flank naar Riga loe. Na eene ^ geweldige drukkii g zijn de legers van von Mackensen ook weerom rond Lublin den .j aanval begonnen. Dat het op een krjtiek oegenblik voor Warschau gekomeu is, vait j niet meer te ontkennen. Een beslissend ge-vecht is aan gang. De eenige vraag is nu of de Russen genoeg ammunitie ter hunner be-. schikking zullen hebben om den schok te doorstaan. t 1 — ......i.-. ien Een Voorstel fan l pjjn Als gevolg op mijn artikel VERGIFTI- | og GING, zou ik eene nieuwe rubriek in « De | liet • Bel§lsche Standaard » willen openen, met | eel | den titel : COMBLES. Daarin zouden al | I de enormiteiten verschijnen. ontsnapt aan | 3 de kolossale naïeviteit — bij gebrek aan een s -erj I ander woord, moet ik dat wel gebruiken — \ j j. | der Duitschers aangaande hun slachtoffers. | Die enormiteiten zou men eenvoudig aan-,ejt | stippen, niet bespreken — hoeveel tijd, inkt ^e_ | en hersenpijniging daardoor gespaard ! Het loont trouwens de moeite niet — iedereen weet dat — een neger te willen wit was- | te_ schen of een Duitscher zoeken te leeren \ er wat loyaliteit of kieschheid of menschenken-nis is. Als inzet voor dit plan, volgend uit- | jl treksel uit « De ïijd » Nr van lo Juli i9i5. I van den Keulschen correspondent : « Reeds 'en | vroeger heb jk geschreveu ever de deernis, j 5 dia in Duitsche katholieke kringen werdt an * gevoeld (maar niet altijd uitgespvoken) met en : het lot van het katholieke Vlaanderen in de-en l zen oorlog ». — Wat zijn die heeren toch if]_ goed! en zeggen dat wij daarvan niets af wis->r_ ten ! — « Wanneer men de uitingen leest i-s c ^an een blad als «De Belgische Standaard», 11S die achter het Belgische front verschij ut, dan voelf men dubbel pijnlijk den daarin gegeven raad, om voorgoed aile betrekkingen met Duitschlands katholieken af te breken, die vooral in het sociale leven van Leuven n, naar Miinchen-Gladbach waren geknoopt. e- Hoe tragisch ook het lot van België zij, en en hoe ontstemd de Vlamingen mogen wezen \ de over de houding der Duitsche katholieken, f lit het ïou voor -ie toekorR§t betreurensww- I ds dig wezen, indien noodeloos politieke ge- I h- schiUen werden uitgebuit, om de geschillen | >f- ook in het godsdienstige en sociale verder te jj : î- doen rijten ». ] 1 « Politieke geschillen » is als euphemism een heel epos weerd. Het uitmoorden, bran-den, verdelgen van gansch een land kan niet gelukkiger bestempeld wordçn. VTerder weidt de correspondent uit over de Vlaamsche Beweging «n stemt het ge-kende zaagdeuntje aan over 't geluk der Vlamingen, mochten zij eens in den moe-• derschoot van Mutter Germania aanlanden, Op zulk bestoken spel antwoordt men en-i kel door de verachting welke brandt in de ziel vau den buitenpastoor die mij schreef: ; « God geve dat wij hun eens kunnen toonen wat ceu supérieur volk eigenlijk is en wat ' de echte vrijheid !... Heere toch ! wat ; een dooi, verwaand, verknechten wanhopig l volk dat is ! » ï M, E. Belpaire. Het Oostersch Yraagstuk. > 0— :op Dit vraagstak spruit voort uit een drie-iin, dubbele bron : 1° uit den Inval d,.r Turken in te | Oostersch Europa; 20 uit den weerstand der op ) christene volkeren die zij nooit of nooit heb-;ne ben kunnen onderwerpen ; 30 uit de twisten on i dezer volkeren onder elkaar en uit deze der en jj mogendheden die nu en dan hunne begeer-;ek lijkheid wilden voldoen. Dit vraagstuk is ait ontstaan in I770 wanneer Oostenrijk zich ;e- verzette tegen de inname van Constantinopel of door de Russen en sinds heeft het nog geene De- oplossing gekregen. Zal deze schrikkelijke te j oorlog er een einde aan stellen ? Ik weet het | niet, maar nochtans het zou valsch zijn te | denken dat hetgenoegis daaron \de Turken over » den Bosphoor te jagen, want het zedelijk Eu-| ropa en zelfs het geographisch Europa om-| vat het grootste gedeelte der Middellandsche I- I Zee en in Asie het vraagstuk der stammen en 3e | der godsdiensten is ten minste zoo hevig als let I in de Balkanen. al | Op onze dagen is het algemeen aangeno-an | men, dat de oplossing van dit vraagstuk niet en | te zoeken is in eene voortduren van een - 5 Turkschen Staat, hoe klein en gering hij ook rs. weze. De Turken hebben niets kunnen tôt n- stand brengen want sinds vier eeuwen blijven kt zij gekampt in hunne veroveringen. Nevens et hen weiken de indigeensche volkeren, zij -a ontwikkelen zich en bewaren hunne persoon-s~ ? lijkheid. Nooit ol nooit zullen de Turken erin ïn i gelukken een regelmatigen Staat te stichteu n- , want zij zjjn en zullen altijd nomaden blijven. 'f-- | Men mag ailes vragen aan een Turk, uitge-5. nomen zich te hervormen. ds Wat de veroverde volkeren betreft die s, misschien het Turksche volk hadden kunnen dt beschaven, zij zijn ertoe belet geweest door et de Muselmaansche zeden en godsdienst die e- tôt in de 20ste eeuween socialenStaat hebben :h doen voortbestaan gelijk aan dezen der s- Middeleeuwen. Ziende dat zij als vuige slaven st behandeld werden, hebben de raïas versçhei-», dene opstanden verwekt wier aaneeahang t, gansch het Oostersch Vraagstuk in de igde e- en de goste eeuw omvat en die hen ailengs-n kens tôt autonome Staten gemaakt heeft. i, Inderdaad de opvolgenlijke vrijmakiug van n Griekenland (1820-x831), van Serbie (i8o4-t. 1878), van Roumanie (I856-I878) en van n Bulgarie (I878-I908) maakt de vier tijdstip-» n « pen uit van het Oostersch vraagstuk be-1, I schouwd als een binnenlandsch vraagstuk - ! van het Ottomaansch Rijk. - S Maar ongelukkiglijk heeft zich daarop een n | Europeesch vraagstuk geCnt. De groote e | mogendheden, om hunne christene broeders S te verdedigen, hebben met den on^elonvip-A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume