De Belgische standaard

1106 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 09 Mai. De Belgische standaard. Konsultiert 18 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qz22b8wc9m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1" <|&&1 — (656; - "^"5 ' -"■"' rM® nr ir F* t f » i^ny p .. 4L, i ;z 9**r fMiMaBt 1 ^lâfiAÊWx <Sm& tù?m$> 4&mtS& r> fc JSR> H I5 Y :?ôS|f|| I %"f/S Î^L,fc21 . ^^C^PS^ÊAgfi^;^ -M j •»%"' "■** ii m H, fi ^ H 1 """" *3^^ R T " ' /v\ /\ rHùT*^^ j^ y^i KBCI^B:< lm».ÎJtâ. {f, 3.J0 M |r W'\jr 1 j* E* „ .'' '-.^yam*** '■ i ■■ ' i wniITi^-'-1^'^'^-^^''-'''^-^"*^^-"''^^'"'11 11 — '" * - I ^ r"1 <Kf. £«3» Oï» St»- -;--sî ijpr *- ;. i;r ^0 \'^y ::.Mff^îst -Ç@ÊÈ6rs® C(»î Fot& âitdewêrkgrs : M. S. lieSpaire, L. Daykew, P. Striftnd Vaa der SehdÀU) Dr Via 4e Pat», Dr. J. Van ée Woeftlyuc, Jaoi ïiiiiaert, D? L. Dô Wolf, i. Simon», 0. W&itez, A'.. . H. B-teia, *. • ttrLn TL-na. W in m mm —i ■! yrr-ffiB! nyi^r r -A vkA»£3fiMf>« DE TOESTAND — 0— De inbeuking der Hindonburg=lini is begonnen. Te Parijs zijn, Toor 't oogenblik, de a gevaardigden der fransche, engelsche i italiaansche kamers ia beraadslaging. Minuter Ribot heeft er ook het woo gevoerd en in deze oogenbhkkea wint zi meening aan belang. Van sijn rede onthouden we de volgen ainsneden : " De eenheid van front bestaat tusscb ons op eea voimaakte wijze, vermits ond de crkende leiding van den franschen opp< bevelbebber, de beide légers hun krijg verrichtingen uitvoeren en vechten in u voering Tau een gezamenlijk plan. " Wij zullen in 't korte op andere fro ten de zelfde eenheid van werken kunn bestatigen ". Deze laatste zinspeling is zooveel te me opbeurend «n welkom, daar we met ong duid hebben gewacht naar de deeinemii in de algemeene krachtinspaaning van liai dat door ons «ifensief de handen vrij kre en van zijn front de bedreiging »rau ei offensief zag verzwiDden als bij toorersla Dat de eenheid van werking tuischen £ gelschen en Franschen thans cen uitgemaa te zaak is, i» vrijwel aan te nemen in h hernemen van het offensief. Met op««t dru het fransch legerbericht op het feit dat al krijgsverichtingen thans gebeuren in g meenzatm overleg Deze gebeurienis baa ïooveel te meer vreugde, omdat de eigenli ke aan^al van de Hindenburg-linie eu beîronaen Op twee plaat^ea is ze zelfs »oi •en grdeel'eiiu'ebrukt: • ôor DOWA Al.tvai de E"gelschen har i spel doorzeiten, tôt e< besiissing zal »ijn bereikt, raar luiden al bevoegde meeniDgen ; en bezuiden LAO waar de Franschen toi in de derde duitscî steunlinie, op eei frontbreede van 4 klc gcnestfld eitten. Pesbimisten zullen nogmaals beweren di het oogenbiik van doorbreken verîoopen i sedertiop het Charnpagne-front de eeMte|aa loop niet heelcmaal gelnkte. Wij houden < een andere meening op na H it blijft al < niets;ende beslissing moet gebeuren.Duiisci land voeit het beat. Daarom bracht h?t i zijn reseive-divigies op 't front. Maar juii het feit dat spijts dêze réservé de Hinder burg-linie op deze twee plaatsen ingebeal werd laat aile gunstige veronderstellinge toe. Het gevaar van den duikbooten-oorlog wordt erostiger met den dag We hebben aan deze zaak een afzondei iijk arlikel gevvijd. Enkele gegevens uit ee verslag van Daniels secretaris van het zee wczen der Ver.-Slaten zulîen onze nieeuin koiuen sîaven dif *ve toen ooruitzetten dourt de duikbooten oorlog (-og aes inaaii den op eenaelii" wtjz a;- dan mogenr «• voor Engeland cen benep<»ïi to stand vreeze en voor de bondgenooten een cht grvaai Voîgeis Danieid isvij hesle ton.naat v-^in d wederlandsche koopvaardijvloot hoogsten 5o millioeaton.Ia 1916 werden maande/ijU iOj.ooo ton door de duitsche onderzeeër naar den kelder gezonden. In 1917 werden ongeveer 200.000 ton wekelijks, g^torpedeerd. De drie vierde van de getorpedeerde tonn^-nmaat vali En gel and ten laste. De Engeische vloot be ichikt nog over neeen millioen ton. Het be siait kan men zeh trekken. Daniels verklaarde nog dat, naar de gege tens vau Herbert Hoover, Duitschland ovej îevensmiddelen zou beschikkon voor e tijdspanne van t-svee jaar. Het beschikt o nog over een veesfnpel van 18 millioen k'i pen. |g Herbert Hoover is vooriitter van Toedingscommi^sie in Btlgië. Hij moet wel iets van af weten t n zijn gezegden sla f. aile overdrsven geruchten van woeling su den kop in, rd • " ™" "" jn VAN EN VOOR j ? ONZE SOLDATES de En De PHcht der Zuiverheid ZT cr —O— T* ' ,g Vjordrachten enkel voor mannen in j parochialekerk van De Panne : i Op Woensàag g, Donderdag 10 en Yr n_ dag 11, ten 6 ure 's avonds door L>n s E. P. Henusse, aalm. II/5 A. j S. H. Vanden Heuvel, aalm. a Bn 1 er Orde der Plechtigheden : e* Ten fi u. 's avonds : Ylaamsche Voordracl Ten 6 1/4 ure 's avonds : Lof; Fransc Voordracht. Vrij dag 11, ten 6 's avond» : Plechti a sluiting. Lof in muziek. pr# Zaterdag : Biecht. Zondag ; Algemeiae Communie. et Aan de vredelievende socialisten je ) Paul Magnette, zoon van senator Char! e. Magnette en die vôor den oorlog leera rt van Fransche taal vras aan de Duitsche hc j, school van Leipzig, is uit het kamp v jg Eiberfeld onlsnapt waar bij gevangen we )r gehouden, om bij den doortocht van du ir sche troepen te Luik, de « Marseillaise w ,a de piano te hebben gespfeld. Hij verklaar je aan een dagbladschrij ver,— en zijn getuig nis heeft zooveel te meer waarde daar ze IC grond van zakenkennis steunt : \ « Aile Duitschers, werklieden en burg< : zijn nog steeds doordrongen van het de it ! ma der duitsche meesterschap. In de »ch t len worjlt den kinderen geleerd, dat ze bi [ j nen twintig jaar een nieuwen oorlog zuli » te voeren hebben om het nu veroverde gron gebied te behouden. 5 « De grootheidswaanain beheerscht ni al hun dad«n. Moeten we achteruittrekke (t » dan verwoesten we ailes, verklaren ze ope ( harlig. Maar een zaak is zeker : na den 00 j log werken we allen door voor de groc n naaking en de heerschappij van ons Land Deze woorden verdienen overwogen worden door deze socialisten die naar Stoc holm togen ou «eu... duitschen vrede bewerken. Advies aan Garnie! Huysmans. Vlaamsek Feeatje in C 160 fi Ze hebben het aangedurfd : eenige jongei i- van de elfde compagnie ; en voor het eer ? konden de jongens zich vergasten, Zonds : laatst, #an een Vlaamsch tooneelfeestjei - voor het eerst na twee jaar en half loopgr; f veilleven. Ook stoud de zaal stampvol. 11 Eu 'c Jukte goed ook, voor die eers '• i&aai : 't dramaspelletje, een ïerbeelde ep 2 sode uit de Yzerdagen, werd ondanks ve s moeilijkheden goed gespeeld en 't ging i s 7oornaam Vlaamsch. s In 't bJijspelktjtn < Jochem Pezel, wi aijt ge mij voor een ezel 1 » deed de typ sche jas (M. Van Laer) ons ailemaal ineei i krimpen'van leute. Eu wanueer Théo Moet - de fijne km.sizanger uit. de Vlaamsche opei - van Aatwerpen, in zuiver, sierlijk voor <j - daaraan ongewende jassen vreemd mas prachtig Nederlandsch, zijn geestig origiua ■ le kluchtliedjes door de zaal joeg met ee • zoe sponlaan uitwaaiende vriendelijkheii K«ssswaeE;«s«au eeeee»r*eehE-4ae)6«aw^#mKfc<ïr/BL*iaii<tia«5wwaeBM sn werd het lachun een 'selen ea roepen ^k uiibundig juiebend handenklappto. p- « Dat v/as nu toch eens nen « type » h •n dat was Vlaamsch, hé 1 — Z^g, dat de nog al de moeite waard hé I te h«oren < er ze dat in 't Vlaamsch ook kunnen »... an heb je onzen Colonel gezien hoe hij zat en lachen ea leute had ! Fier waren ze de jsssen, vreugdig-fi< •n toen ze uit de zaal kwamen waren weer rijker aan eigen bewustheid. Is dat ailes niet ? . Indien 't eerste zoo lukte, wat mogen 1 niet verwachten van 't latere ? Ieder Vlaa ; sche soldaat verlangt er naar met ongedu j ge blijdschap ia zijn hart ^ Het komme zoo baast mogelijk. " NEN JAS!" de v- Vlaamsche Mengelmaren IN MEMORIAM L | MR. W. H. JAMES WEALE, | Lid der Koniuklijke, Vlaamsche Akadem ; Wij vernemen het afsterven van Gf«ell< < en Vlaanderen's grooten vriend, den kun: e [ geschiedkundige James Weale. | Hij was geboren in Londen (i83a) ma ie i Vlaanderen was zijn tweede vaderland f I worden. Hij beweerde dat hij in Belgii el parochie bczocht had. hij gaf in i85g e s arch»ologische gids uit voor België, Ak 5 en Keulen en was toen reeds lid van ; koninklijke maatschappij van schoone ku eg sten te Gent, en van de i( Société l'Arche ar \ logie " van Btrgen. l0. . In 1860 gaat hij te Brugge zelf won aQ om beter de Vlaamsche middeleeuwea r(j hanne kunst te kunnen studeeren. Hi stichtte hij met Gezelle (( De Bickorf " 1 0p weldra was er niemand die beter Bruggt ,jc oude kunst kende dan Weale. e. ^ In 1872 werd hij in Soutg Kensingti op Muséum gelast met de voorwerpen der N l derlandscbe kunst en in 1890 werd hij ;rs i bewaarder der lt National Art Library. g- ; Zijne aanklachten tegea de zorgelooshe 0- | heerachende in het muséum, aanklacht a- s voor officieele Commissie, — en die wa j ' ;n ; bleken, — broken «ijne loopbaan (1897). d- * Sinds leefde hij tusschen zijn oudheden t Clapham. )g | Hij was lid van de koninklijke Vlaamsci n, : Academie en ridder der Leopoldgorde. q- . Hij was een vurig katholiek. r- f (De Stem ait België) t- ! ^ •• ? te KUNSTKROlMïJK t- te De Muziekkunst onzer Regiments-Muziekmeestsrs We vernemen dat de muziekmeester va het i4e linieregiment, H. Ch. Léonard, e< militair opéra in drie bedrijven : Fiai ig de du Guerrier » komt te beëindigen. Cl st Léonard is geen onbekende in de maziel g wereld. Hij tooadichte o. m. de epei 1, • Yuonne die met grooten bijvalte Luik, Ni 1- j men en te Brest (Frankrijk) werd opg voerd; hij leverde het librettoen de mazie te vaa « Le Ballet des Muses » dat 34 ma naéea te Luik werd opgevoerd ; hij leven le nog de opéra in vier bedrijven en zes taf reelen : Selama ; de opera's-eenakters it Hilda, Les Bosguiiions, Colette, Pierrot t j_ den drieakter : Le» Delices de Capoue d j. moest opgevoerd worden in den Koainl lS lgken Schouwburg in September i 914> a Men ziet dat in de loopgraven, het ras d< e Belgische toonkandi^en aiet is aitgesto r vea. î LETTKRZBTTBRS f*'"_u;,DpT™,DiKt MaMMOUiiMinn r natnri 1 nn « en OOFIOGS ll|dln^@s é! 1 ( ' is BELGISCH FRONT !at 7 Mei. 20 uur. — Niets te melden. [in ' ' tefkrdsefckige daiîscha tegessîiBd îr' ! m Graine ze 7 Mei, i5 uur. — ; N.O. SOISSONS en CHEM1M DES DAME ve vielen de Duitschers onophoudend aan.W rn- hebben vier nieuwe divisies opgemerk ri- Tegen GBAONME, HUBTEBISE en op c . hoogle van VAUCLERE v/as de duitscl ï reactie gcweldig. De gevechten zijn heel maal in ons voordeel afgeloopen. De dti srl aanvals;aassas onderginjen bloedige verlii 1 zen en wij namea nieuwe krijfsgevangenei De toestand in Ruslan< Er is eirideiijk kentering gekomea in df je> warboel waaruit geen mensch meer M'\ , kon worden. De socialisten die een afzoï S ^ derlijken vrede wilden, hebben op t iaatsl duimpje moeten leggen voor het krach di dig optreden van het voorlopig bewind M lioukoff, de minister van buitenlaad hee '0. ^ de socialistische leiders kunnen overtuigt het programma van het voorlopig bewin aan te kleven. m wysawnr ■■ il .1—»_,.w iwaqu-jrr.-w - 0.; lAaalst® UUÏ ) en De Toestand op 8 Mei 8 «or en Il De Frt> seltes hebbes va 16 iprt tôt h Je» >° 29.000 Krijisgef&egin genomi e- PARUS meldt : De Duitschers bleve » stil op het aanvalsfront van LAFFAUX e id CHEMIN DES DAMES. Naar HURTEB1S ,Q «n om CRAONNE was de artilleriestrij ar «eer hevig. Luidens verklaringen van duil sche krijgsgevangenen he »ben vier verscb jn regimenten stormgeloopen Ze werden heelt maal uiteengemaaid. le ■ Sedert 16 April tôt heden hebben w niet min dan 29.000 krijgsgevangen genc men. „ j Verwoede duitsche aanvallen op 't Engelsch front < LONDEN meldt : De vijand heeft eei : derden tegenaanval met groote getalsterktei ^ l gedaan op onze nieuwe steltfngen Z. de Uni n ; naar SODCHEZ De eerste aanvalsbaar weri ^ ' uiteengeschoten op de borstwering onze ^ loopgrachten, de andere konden onze voor uifgaande verdedigingstelsels niet bereiken Een detachement dat ten aanval toog wer< heelemaal neergemaaid. Gister werden 6 duitsche toestellen' neer e- ^ gesch* ten ; drie onzer vliegers keerdei niet terug. le 1 e. Een zegepraal in Maccdonie : | Uit Salonilvi seint Sarrail dat op 5 Me ;n < de fransche troepen, ondersteund door d ït Venezilistische troepen den vijand op eei t- t front van 5 klm. om Ljumnica hebben ver î slagen en 't vîjandelijk frotjt bezet. ;r De Bulgaren die tegen-aauvielen werdei uiteengedreven. e ■ I MN 9iFDZHlEN. VI. GRAIUSCHAP. Bij den koffie moest het pastorken ver» tellen van de gramschap. De Oemelegoemraars zijn bekend als | ruziezoekers, korzel en kort uitgespannen. Deken de Budder wist van hunne vecht» IS partijen, niet alleen op kermisen dansfeest, jj maar op gewone Zondagen, bij kegelspel I, en handboog-schietcn. Hun lust tôt proce-!e deeren is ook berucht. ,e — « De zoetaardigste mensch van gansrfc mijne parochie, zei pastor Smiis terwijl hij ie zijn suikerklontje kraakte, is buiten kijf >. ntijn gebuur Stanneken Tak. En hoe licht die nog opvchi t moge de volgende histoiie , ni! wij zen. J Verleden Donderdag was Stanneken vrotg opseslaan vaut zijne bieën moesten zwer-n men. i3 ■ In de na'oijheid van de biehalle zat Sua-l" neken verdoken achfer een beziestruik, bij e der hand een lanve looftak, gereed om dtn l" eersten zwerm te slaan. Hij had daar dea ganschen vooraoen oji den uitkijk gezeien, wat zure aanbessen n geëten, puur om den tijd te dooden, als ^ het hem tegen den middag dacht dat hij zou i moeten v egga^n voor een stonde. Ma^r als de zi rerm nu juist dit oogenblik f opvloog dan was hij ailes kwijt : zijn kos-ï ; telijken îijden de bieën 1 ! Neea, dat kon niet zijn, en Stanneken ; zette zich in postuur tegen buurmans haag, zijn waakzaam 00g door de beziestruiken Idoor ojj de biekorve \ gericht. Hoor I was dat geen verdacht gehonnnel in de halle ? Op den steetiweg hotste juist een wngen | voorbij zoodat hij met zeker was. ; Almeteens sprong hij op als een duivel a ait eea kaskea met eea ei mij 1 jaakrnd van a de pijn. Woedend keerde hij zich om, gaf E ! ee istamp in de haag, en... dààr vloog iio-d ven zijn boofd den eersten biezwerm weg - al gonzend hoog de lacht ia .. e Wat was er bebeurd ? Buurmans verken dat losliep in bu*r-; mans tuin, al afgevallen appeltjes elen langs e het hofpad, had zijne snuit door de baag 1. gestoken en met een snork Stanneken in ■ zijne... liakken gebeten. I In een oogwetik stond gansch 't gebuurt | in rep en roer. i Stanneken wilde zijn buurman te lijve doch de smid en de metsers sprongen tus» 1 ' schen roepend dat het laf was eea nanken l schoenmaker aan te pakken. | Staaaekea was gram als een horzel. 5 j # j — « Dan wil ik schadevergoedtng, raas- de hij, vijf frank voor den verloren bie- r zwerm, en vijf frank voor de geleden pijn... " . uw ilerken heeft geen recht om zijnen snuit " door de haag te steken op mij nen eigfm- * dom, en nog minder mij te bijten. » —« Tracht dat 't verken aan 't verstand te " brengen * antwoordde de schoenmaker. » — « Waarom laat gij het beest losloopen.. geweet dat de haag nog niet dicht gegroeid is 1 » ] — « Waarom kondt ge er niet wat ver-der af gaan zitten ? 1 — « Betaalt ge of betaalt ge niet ? » 2 — « Om den duivel niet ! » 1 — « Dan haal ik er de wet bij ! » — tWilt gij vijftig frank uitgeven om een neuste halen, mij &oed 1 » 1 — « Een neus halen 1 't Mag er mij hoa-derd kosten, maar ge zult duimpje leggea.» iVrijdag 's morgens reed hij met een melkboer mee naar de slad achter een advo-| kaat, mijn broer, die mij al schaterlachend vertelde hoe hij met Stanneken gcvareii Woeiisdati 9 Mei i9l/ l lll Jl Mk i v .ft

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume