De Belgische standaard

1155 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 16 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/057cr5pc92/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■S * Jaar - ■ N*4i »59Ô Dinsdag 27 Februari 1917 ^iisxsmFsui fo»r soldaten: I o**nd fr. i'*5 l owandeB 3»5® |m«asd*> 1*75 met aold&ten in 'i land : joatinsd fr. 1.75 amtuKlea 3-5° j mMSûea 5-a5 Builnn t land : X m»*n£ fr. 3.50 3 5-°° j musiûdex 7.50 DE BELGISCHE STAnDAARD O P S T E L S N B E H E E » VILLA « Ma Coquille » ^BBDIJE DE PANNE Kieine aunkoa-difiagen : 0.25 f. de regel RECLAMEN : volgens overecn-komst. y-F-ïj-Q R A C H I' S AART M"X"ç h^"— • ""§tiçht§P-I3estuupder°T"" ïld«fon5 PeeCei Vaste Medewerkers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woeslyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, O. Watlez. flyerKolonies iKoloniseerma Een der oorza&en van dezen wereldoorlog is wel het bezit der A-olonies. Een der vele bewijzen daarvan &an o. m. gevonden wor-den in hetfaezegde van den ri Ars/canselier gfedurende het onderhoud dat hij had, op 39 Juli 1914, met Sir E. Goschen, den en-yelschen gezant te Berlijn. De duitsche rijArs/fonselier ver&Iaarde namelijic dat indien Engeiand onzijdig bleef, Duitschland geen tandaanhechting ten nadeele van Frans-rijk zou beoo^ren, waarop Sir Goschen de vraag stelde indien zulks 00k voor de fran-Bche /colonies gold. « lit kan me op dit grebied niet verbinden », verklaarde de kanselier. Duitschlancf met zijn overproductie en zijn overbevolking had uitweyen eenerzijds en landbezittingen anderzijds doodnoodig. Met den oorlog te doen losbarsten,dacht het niet zoo leer aan landaanhechtinyen in Europa dan aan grondverovering in de lan-den waar de - oloniseering de grootste voor-deelen afwerpen zou voor de volledige han-delsontwikKeling van het rij/c. Duitschland had een begeerig oeg oesla-gen on de fransche kolonies van Noord-Afri/ca bijïonderlij* en op de engelsche bezittingen van Zuid Azia : de drang naar 't Oosten en de droom aan de poort van Oostenrijk een bevoorradingszolder te be-zitten.De wederwaardiabeden van de Maro -kaansclie Kwestie < unnen hiervoor als dlus-tratie dienen. Het staat thans buiten twijfel dat. een lând dat jong en rijk is op aile gebied, behoefte heeft dit jong ijn en dexe rijk-dom te plaatsen in de overzeesche landen waar het zaaien van zul- landzaad allervruchtbaarst wordt voor de welvaart en den bloei van het moederland.Kolonisee-ring is een onderdeel van het bedrijfsver-mogen van een land dat zich buiten de eng-heid van een gemakzuchtig leventje vvil wentelen. En de landen die er met taaien wil en oppigheid doorslaan, zien hun stre-ven en pogen honderdvsudig beloond. Engeland is het machtigste land ter we-reld oindat het de schoonste en treffelijkste /colonies bezit, Fran -ri /c houdt zich op de hoogte van den wereldvooruitganO dank zijn kolonies; Holland, het kieine landje dat op zieh Zelf niets bezit tôt welvaarts-ont-wikkeling, is rijk dojr zijn olonies, de Ver.-Staten, die gesticht werden naar het Vrijheidsprinciep voelden toch de behoefte Cuba aan Spanje te ontmachtigen ; Japan verKlaarde Rusland den oorlog om bezittin-gen in Azia te veroveren en Italie zette zich geweldigerhand neder in Tripolitanie om er een uilweg te vinden voor zijn onbeholpen economischen toesland. Hetverval van vele landen dagtee&ent van den dag dat het de overzeesche beïettin^en verloor. Zoo ging het met Spanje en Portugal en deze landen die nooit over kolonies beschikten, /ronden 00k nooit tôt volledige ontwi&Kelin? ^eraken, 0. m. Noorweoen en Zweden. Wie colonies bezit kan er de over-tollige werkurachten, het'borrelendinitiatief, die in het mocderland rnisbaar zijn <jrewor-den door de siaoe on aanhoudende ontwik-keling, heensturen. Daar dragen d^ze vverk-Krachten, dit initiatief de vruchten die weer-om !en goede Komen aan het koloniseerend land. Een wisselwcricing ontstaat, een na-ijver: de handel groeit aan, zeevaartlimen worden pesticht, wat moeilijk in eioen land werd verbrui t wordt door het gekoloni-seerd.e 'and opgëslorpt, wat het moedcrlaïul j eerfijds aatt dure prijzen moest aankoopen, 1 wordt door de bezcuing bijna Gratis ae-Schonken.i Een land dat naam en ranG wil hebben in het wereldspel, heeft kolonies noodig. Het onmisbare belang van de kolonies is best in dezen oorlog gebleken. Neuien we Fran' rijk ten voorbeelde. In zijn vrucht-baarste en meest nijverige streken overwel-digd, zou het zich genoodïaakt hebben ffc-zien tôt te reusachtige opofferingen indien het «.lies wat het van noode had, voor de twee derden,niet uit zijn Kolonies had Gehaald. Het zenden van uitstekende troepen en het geven Yan werkkrachten in de bij ko-mende oorlogsdiensten op zij gelaten, is de bijdraGe op economisch gebied voor Frank-ri k on«chatbaar geweest. Binst den oorlog voerde Alaerië naar Franferij'î uit : 290,000 ton graan, i85,ooo ton gerst, 168,000 ton haver, i3 millioen hectoliterswijn, 180,000 kwintalen wol, 2 2 millioen vijf honderd duizend schapen. 60,000 koppen hoornvee, 9000 p^arden en muilezels. Tunisië gaf, mits de voortbrengselen van zijn ertsmijnen, 100,000 ton graan, vruchten en?. Marokko, pas zijn koloniseering begon-nen, gaf wol, graan in overvloed, mitsgaders millioenen eieren. Indochina voerde uit, 36o.ooo ton rijst, n5.ooo ton maïs, alsmede eenenorme hoe-veelheid caoutchouc en 3o.ooo ton verschil-lende ertsen (antimonium, zink, lood, enx-.). Uit Sénégal, de Ivoren kust Kwam het caoutchouc, het ivoor en de kostelijke hout-soorten voor het maken der vliegmachienen. Mada-ascarleverde 200.000 ton vervroren vlèesch, 20.000 kwintalen ingelegde waren, (meer dan duizend hoornbeesten worden er dagelijks voor 'tfransch léger geslacht), en duizenden ton groenten en lijm. Guadeloupe, Martiniki zonden meer dan 100.000 ton suiker, mits, adersj ruhm, tapioca, >-offie en cacao. Guyana gaf daarbij 3.800 Kgr. poud, en uit Nieuw-Caledonie kwaraen a3o.ooo ton nicKel-erts en chimische bestanddeelen. Wat met Frankrijk voorvieI,gebeurdemet Engeland. De steun van den oorlog werd ons door de Kolonien-verstrekt. Wij beîitten 00K een kolonie. Sedert twee jaar vernemen we er niets meer van, alleen-lijk dat deze kolonie een leening van 90 millioen aanginOj dat er nog scheepvaart is tus-schen engelsche, fransche en Konooleesche havens en 't is al. , Het ware tegenwoordig het 00 enblik om door uifvoerige statiestieken te bewijzen de degelij heid, het nut en de onmisbaarheid onzer Kon. o-kolonie Waarom wordt met ailes gewaçht? Vlaamsche Mengelmaren Hoogleeraars Pirenne en Fredericq die tôt heden gezamenlijk in 't gevan? van Iena verbleven, zijn gescheiden geworden. Pirenne is naar Kreuzberg en Fredericq ; naar Buerzel overgebracht In het middelbaar onderwijs De ge ende leeraar Oscar Yan Hauwaert ! is tôt prefe»t van het Atheneum van Gent bevorderd. Lodewijk Bogaert tôt prefekt van het Atheneum van Oostende. Dr Borms te Antwerpen Op 21 Januari heeft men in de Victoria-zâal, te Merxem-Antwerpen, Dr Borms ge-vierd. Onder de aanwezi^en merkte men op de volksvertegenwoordigers Adelfons Henderickx en Léo Augusteyns en de hoog-leeraren Heyndrikx en Glaus. Redevoeringen ] werden uityesproken door Robert Yerlnilst j en L. Augusteyns. YLAANDREN'S BÀRD! Aan dichler Fritz Francken, gekwetst op 't Yzerfront. Bard van Ylàandren, met uw stemme die tôt hert en ziele dringt, die ons wel en wee bezingt 1 't Uur is nog niet aangebroken dat uw' kracht — zoo pas ontloken — zi«h mag lalen temmen 1 Bard van Vlaandren, met uw' moeïen reinen, Vlaamschen woordenschat, leef ! en zing uw volk nog dàt, wat alleen uw lier kan geven : hoop en wil, om vrij te leven zonder slavenboeien ! Bard van Ylaanderen, al die klanken die gij uit uw' boezem stuit, eenmaal zacht, dan ruw en luid, hoort 1 het schijnen zegeboden die uit on se rangen vloden om reeds God te danken 1 Leef 1 o zoon dier vrije radren die met houw en spies en pijl hielden taal en landaard veil I Leef, en dat weldra uw stemme weer bezingt met Kracht en klemme de oude Leeuw van Vlaandren 1 C. HODISTER VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Solo-slim Gespeeld door Albert Dubois. Medespe-lers : F. Loontjes, F. Michiels en P. Ry-bens, junior. De Kostelooze Reisverloven weer in voege We vernemen dat Minister de Broqueville, yehoor gevend aan de rechtvaardige beweeg-redenen die door de pers werden verstrekt, de/kostelooze reisverloven in Fran&rijlc terug zou toegestaan hebben, doch alleenlijk voor de behoeftige soldaten. Sociale Belangen Verplichfende Scheidsraden In de Fransche Kamers werd een wets-ontwerp neergelegd voor doel hebbende de werkstaKingen te voorkomen in de nijver-heids- en handels- ondernemingen welke meer dan 5o werklieden of bedienden tellen. De werklieden of bedienden worden ver-plicht schriftelijk hunne eischen te doen tennen ; de patroons moeten antwoorden binnen de 48 uren, en in ^eval van weige-"ing, moeten zij scheidsrechters aanduiden, ilsmede de werklieden of bedienden. De uitspraak heeft wettelijKe kracht ; zoo de patroons niet antwoorden binst den tijd ^oorzien, is de werkstaking toegelaten,doch sij moetdoor het personeel gestemd worden sn de stemming moet aile acht dagen ver-nieuwd worden. De minderheid moet da meerderheid volgen. Daar het wetsontwerp eene zekere inkrim-pinS van het recht van werkstaking daar-stelt, verwachl men zich * aan levendige bespreKingen. De Italiaansche sociaîisten en Belgie Van al de sociaîisten der wereld gingen srotesten uit tegen de deportati«s yan Bel-jen. Alheen de Italiaansche sociaîisten ble-i^en ten achter. 0ns actwoord op den duikbdotenodrlog. Eindelijk hebben we iets degelijks rer-nomen betreffende 't afweien van denduik-bootenoorlog. Engelard komt Duitschland te antwoorden dat het van nu voortaan aile schepen die in zee ontmoet worden door de vloot en van een neutrale haven afvaarden of er naartoe stevenen, naar een engelsche haven 2ullen opGebracht worden, waar hun lading zal onderzocht. Bijaldien uit het onderzoen blijkt dat de lading onrechtstreeks bestemd is voor Duitschland zal het schip en de lading ver-beurd verKlaard worden ; bi aldien deZe •chepen zich uit eigen beweging voor het onderzoek aanmelden, zal alleenlijK de lading verbeurd worden zoo deze lading een onrechtstreeksche bevoorrading van Duitschland verraadt. Duitschland vaardigde de duikbooten-oorlog zonder genade uit, bedreigt dus de neutralen met ondergang indien zij voorts voor de bondgenooten vaarden. Engeland komt eenzelfden maatregel te treffen in tegenovergestelden zin. Bots weerbots. Niettegenstaande de blokkade, Irreeg Duitschland nog onoehoorde voorraden graan, grondstoffen, levensmiddelen en munitiestoffen thuis op onrechtstreeksche wijze, door toedoen Van de Neutralen. On-mogelijK was het zulks te beletten, omdat deze neutrale landen - handel drij ven voor wien ze het begeeren. Het is een internationale stelregel. Alhoewel we stellig wisten dat Duitschland nog ailes thuis krijgt, in eene verhoudelijke maat door de internationale tractaten omschreven, konden we er niets tegen uitrichten. Maar van zoohaast Duitschland deze trak-taten met de voeten treedt in zijn voordeel, mogen we wel zijn voorbeeld volgen tegen hem in. Van internationaal standpunt uit is deze handelwiize stri dig met het volïen-recht, maar hier dient de maatregel alleen uit^elegd te worden in den zin van een ant-woord op een eerst begane schennis ervan. Men moet den vi and bevechten met de wa-pens die bij gebruikt. Niemand Kan er gra-ten in vinden, vermits de Neutralen teaen de schennis van hun recht door Duitschland enkel geprotesteerd en niet Gehandeld hebben. Een protest van deze zeifde Neutralen tegen ons kan geen steekhouden, onze'han-delwijze is eeh wettige telfverdediging. Wie er het meest door îal lijden? Onge-twijfeld Duitschland. We zijn er thans van oveituigd dat de invoerhandel van Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, die in deze twee laatste jaren in de verhouding van honderd ten honderd geste^en was, niet meer zal wexen, voor de 4/5, een tran-sito-handel ten voordeele van Duitschland. De vijand wordt thans, om zeggens,heele-maal afgezonderd van allen invoer. Nu is de nood bij hem reeds vri wel algemeen ; met dezen maatregel zal hij dra nfipender worden . De uithongering in regel. We kunnen thans Duitschland den bal : «we voerenden duikbootenoorlog zonder genade om zooveel te eerder den vrede te bewerkstelligen », prachtig wederkaatsen. We ple.egden de uit-hongeringsdaad om dadelij . den vrede te hebben. Geen enkel neutraal land volgde Ameri'â na ; er bestonden geen redens genoeg om dit te doen. Nu kunnen 00k geen redens bestaan om het tegenovergestelde te moeten verwachten. Wemi we ervan overtuigd : de^e_ maatregel zal meer bi dragen om Duitschland te temmen dan al de eigenlijke oorlogsverwter-maatregels die we hebben beproefd. Ooplogs tijctingeri AMBTELÎJKE BERICHTEN Belgisch front. — 25 Febr. 20 uur. — Bommenstrijd om Steentraete en Het Sas. ■ Op het front gewoontclijke artillerie-strijd. Fransch front. — 25 Febr. i5 uur. — Wij pleegden twee handslagen in het bosch van Apremont en N. Badonvillers. Kalmte op het front. — Een fransche bestuurbare luchtbal heeft de fabrieken van BRIEY ge-bombardeerd. Dat is wericen 1 Italiaansch front. — Ailes bcpaalt zich bij schermutselingen. Een italiaansche bestuurbare ballon wierp 4ooo kgr. projectie-len op het Oostenrij¥ sch vliegplein van Pro-seco. Het vliegplein werd vernield. Nieuwe oorlogskredieten in Duitschland De Rij sdag heeft met algemeene stem-men min deze der socialisten-vereeniging, i5 milliard mark oorlogskredieten gestemd. Een ophefmakende rede *' van Lloyd George- De engelsche eerste minister heeft in het lagerhuis een rede uitgesproken die in de houle wereld weerklinken zal. Hij ontVerit noch het gevaar noch den nood voor Engeland. Er Hjn dringende maatregelen noodig om den dui booten-oorlog tegen te gaan in zijn onmiddelijke weridng en in rijn Qevolg voor later. De minister doet tôt allen een-oproep om de noodige opofferinaen te doen ten eiiule door te vechten en te overwinnen. De Oorlog ter Zee Eergister werden tien schepen gezonken met een gezamcnlijA'e maat van io,5oo ton. Gister werden getorpedeerd : Vier Engelsche sioomschepen (3,196 — 3,o5o — 2,160 — 3,012 ton) ; een Belgisch stoom-schip : Belgiër (van de Lloyd) 4,5oo ton en twee visschers-sloepem, totaal ton : i4,ooo. Het Fransch tiansportschip Athos, met Afrikaansche troepen aan boord, werd in de Middella dsche Zee getorpedeerd. i45o per-sonen werden gered. haatste Uup De Toestand op 26 Februari 8 uur PARUS meldt artillerie-strijd om Verdun Lorreinen en Vogezen. LONDEN meldt dat na een hevigen artil-lerie-stri d de Engelscîien een nelangrisken vooruitgang weerzijds de Ancre hebben ge-maakt (2400 meter front). Men heeft opgemerkl dat de vijand toe-bereidselen van achteruittrekken maakt op het Sommefront gehouden door het ....e leger. Onze troepen vorderden dan op een frontbreedte van één kilometer. Intusschen-ti d hebben de Engelschen nieuwen vooruitgang gemaaKt. Zij bezetten thans War-lencourt, Eaucourt, Pys, Irles, Miraumont, Beauregard en Serre. Mesopotamisch front. — De derde en vierde tur^sche linies van de stellino San-nasjat ziin op een front van een KIm. inge-nemen. De Ensfelschen zijn den Tiger over-getroKken. Meer dan 5oo riigsgevangenen werden Gemaakt. 6 hollandsche schepen getorpeteerd Uit Den Haag wordt ambtelijk gemeldi dat de hollandsche stoomschepen Bandoeng (6000 ton), Jacatra (7000 ton), Menado' (6000 ton), Eemland (4ooo ton), Cadster-land (4ooo ton), Noo^derdijk (7000 ton}* op één dag gezonken zijn door een onder-zeëer en zuIks niettegenstaande een overeen-* komst tusschen Holland en Duitschland ge-sloten.DeZe schepen hadden gezamenlijk een engelsche haven verlatea en vaarden achler-een in een zône als neutraal door Duitschland erkend. De opschudding in Holland is groot. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume