De Belgische standaard

369 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 16 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 24 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9k45q4sd9p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

— .N* Itgi) 4 k J&ar Zaterdaer 16 Fâbruafi Ifeilb Cssrf ï®i«sS»« 2b &S. î3f.e.t?Jfea &S« I ÎEU'SSV...- g£5 ïiieî îttldâUm t ïs 'î ïaasï ! sittâà ir, s.jg S mîa2!Ï«5( 3.§0 ~«&aaia& |»3| #zisea "4 Jaa«i ? f. ïaasad s.gs gjga «Êi6S>'ai! S.ge ;4g» DE BELGISCHE STAnDAARD jr « Jtfa OoqmOlM Smdiik Batsujon j^naoB C £l«lo« aanitoa* | digiajsa » y 4« fgei I | bsclâubh vclgsas owaea-Soast./-■ ' étdt*w*wt *i %, S ÛByksri, P. Bttiraa* ▼«« de* *fe«W«», ftf Te» <*» *•«% Or. 1. Tu» de Weeiiji», J#«! Filïiae?is Dr L. De Woll, S. Sïsaoae, 0, Watîe*, Ad* M. itet* &51ftrt«n Thani De H®*nrar*îoH£ïncj DFR Moite Socii Miss In « De Be'gische Standasid » veracheaen et, van d? haad van ï, L., Hend'rik Hcy-man en F. V. D. H., verscyilende bijdka' gea orcr de prsktische inrrchîÏBg en cea-tralisatie oasar Katholieke Sociale W irking aa des oorlog Zaîke redetwiatea aija altij^ cuttig : zij leiden onze jonge^s bipnen d« geischîsnwereld, en helderea, voor het oog der leidsrs aslf, veel duistere puaten op, ail het sociasl programma. In clk gérai, stiti! sulke bijdragen oneindig vçrsSienstelijkei dan bespiegelir-geb, mijmeriaggn, droooae-rijen en beschrijriBgen, oîa de gaset ta rai Ien. Ik hsb noah tijd, n«ch lus?, aaeh be-çoegdhesd om tasschen te konten in «ial fp ciS -k rraags ax ran ds takjiak dej sociale werks-rs Toch wil ik Mer enkelc b»jgi js-r.lea nee.peaeea, wa&rmede 4.1* tsL tiek 4er s»cï*!e warkîng disnt, mij^s Insiecs, xeksnÎDi: te koaden. Zij hiiden aïs relgt : 1) Al dat wcegeklaag erer tckort-komisg rar« organi«*tie en csntralfsatis on*3? bewe-gingen, lijkt me nntteloos en ?oorbarîg Orgaaiaatiis, die haar kraebt rindt in c$n tralissîie, îs maar mogelijk wanaeer d< gedacbten eanmaal reispreiâ zijn en door geârosgen in een menigte. Wij waren bo( maar in bet inieidÎDgstijdpsrà: ©nzer bews gingen. Gsntralisatie nsderhaïad dringt zfcl ep ^an ««If 't ïs waar, ds oorlog leerde ob! het befông ran centraiisaîie, 3) M<n vergrijpt gich groo'eiiiks wan neer men fcet Belglë vaa es den oerhf heta^ifde denkt al< hst België ran vroe^er We hebben slh reden en alis reohî, om ons land pbysieach, ien vrij ontfcïaHkeiijk ternj te bebben, maar Bs%ië asl p#yc^.o!ogi«sci betzelfde niet zija De groets reîschooi meliag betfc ds psycholagis vaa osa îoïk binnen en briitea het land o.cder te borei gck^erl En wie sterk bonwen wiljmogt q\ d« grondreaten der vo!kî;psychoiogie bon wen. 3) Houdt men genoeg reket-icg m t d< werken door de oorlogafevoigen rerei t cUt Za! man dis werken tôt eeste bijaondere in steUipg Torm?n of tuiles ilj oh 1er de soci aie werken, of in rerband met de social, werken ferjtagschikt ea vastgeschikelc woreîen ? Zoo *ij sta&tsicriebticgen zijn welk toezicht zal de démocrate niiocfenen ' 4) Is de sociale werking i^, VSaanderer wel cewast dat de sociale kwesiie raî Vlaanderen, d® Vlaamsche kwestie is^ da I socias.l onrecht ran Vlaanderen,hetYiaamscb | onrechi is, en de bron ran al auders maat-sehappelijke waatos3tand<ïa, in hua weier ▼eelmaken, en alijd in hun graa?3. 5) Was is Katholieke Sociala B^we^ictf werkelijk onafhankelijk ? ik zcg niet var godedie£3t en aedeleer, en geesîeîijk opper gesag (dat maj ni#t en dat sâi niet) maas van de sniocratie der partijpoliiiek, aoodssi sij niet vrij, al haar geikchfc; , aî haar me thodsn tosp&ssen kon, door bare «ïgess ▼ertegenwoordigarg ? Wasi sij er e ksi est midîîïi v:»ar een politiîken ^10 p ; of teget esn politieken groepf Oî w«s zij een «eîf stan^iga po!.itî<îk ? Oit *3 ee/i yraag. 6) Mai F. V. D. H. sïclook ik d* vraag: W^reî. où*" «ociale werken voat voiwaa, «Msnea " «ïîf-suppar'Jtg " werken, werkfir 9 n sf-lfrerbsterJng op zien s«îf rta éovr zich self j of behoorden sij tôt d* reeks der iief dadighfi-'swerken, zoo toegeresd aan daj Belgiesch gebrek Ta*1, gewoonmakiîig ?an ôns volk aan het krijgen ; Belgiesch gebrek dat, door den oorlog, niet xal verbsterd sib, dew'j', nit droe*fge aoodwecdigheid, da mersie oï2<t mrsschen, îbe^s enkcS kaîSEen laven ?asa wsî sij krijfen. 7) I* heel onz*, werkiug, op aîlsrïei ge^ bis4, uiet reel masr gjricht om het getal aan te werreu, daa de hoe^aaigheid ? Ea rerstaan wij ganoeg de kaast om een k«ur bende te rormîsn wei waiends dat de keur-beeden de massas eeria^g y*n zelf mede= trëkken, omdai de m?8sa g su aielkracht ge^oeg beefi om weeratand te biedea aan den in^losd eeser karsktfrptrgoonîijkheid. 8) E'.adc'ijk was onze sociale werkingj juiat om hooger veraieide redens, niet tf teei ?aag-chri«t«lijk 8tJ utntraal, en bij-zondfrlijk waï hasr kalhaj/clteit, princi pieel en werkda'Uglijk, «en lerea dat voelcn, zien en tasten koadet ? Onae volits ziekte is toc'a gémis aan fisrheid, en gémis ean katholieke fierheid, om de leer en d« daad. Pater Lt-J. Callewaert. O.P. , t ^ y x1 -.pa;« *at<ir.'gw^J'-w y ' an e« PiSSELEO Zskst® m«neer die Pertiaax teek?nde; kritikeerdo ia Ons Vaderland mijn bsspre-king raa Passdecq's boek o'er « La Qaes tion fljmande et i'AUïmagne 9. Ik heb daar op een wederwoord gesproken , msar wisi toen niet wie zich verdook achter den schuil aaa»i ran Pertiarx. Nn ik echter weet — w*t « ONS Vaderland » siadsdiea 00k we sal veraomen hebbea — dat het een van d< peaaeridders is oit «HET Vaderland», dû maaadelijks 100 fr. ont?aagt roor ziji edele difnsten, ea nn ik wett bovand et dat dit h«eisch«p om aadere redenea dai om TÎaam'c'ageïinde gebe en is op dea heei Passelecq, vind ik mijn antwoard orerbodig Het ha?i voléceede g6we«st den rnom ras Pertiusx op te 1 chten5 Aua. Van Cauwelaert l^apal^tep ? | Vlamiîjgen wat aiju mij toch lamlendi^ 1 ! Is dat waar ? Zi«t in nwe omgcriBg. ! E*;n klikje ortwikkeldç Ylaminjen — ik • onderiijr» ontwikkelde — asaet hnanen kop gebegen orer «rXXs S èile» en aieuwsgie-! rig slorpend de «waddcrij tegen Pater ' Callewaert- Dan rcchten sij zich en een | suchi: 'î.ii oag«Iukk!g, wat wiit gs er aan doen. Een andere gromt : ja die maaaen mo|en aïk-s schrijrea. Maar bij hst klikje ia er ééa die dea toon ^erhoogt en hun de domheid anlke pera te koopen, te lesea en te steunea rerwijt. Argumenter ran de goedzakkige, ont-wikkslde Vls.mïngen, tegen de.o keikop: Ja ,...raaar dat blad heeft het laafste nieuws. Ja.=...ma«r ikaîe?s dat enkel oaa te weten wat dt- « Twaedracht » aan Pater Callewaert ten laste kgt. Ja.,.. maar dai dieat als dokamenta ena. Dutsen! en met gooree! karakter redt mea Vlaaaderen ? J ROM f D ukfouten In het artikd ; « Cahiers de l'Amitié de France ai die Fkudre » moet geleacn wor-d«n : c Vlasiidereu door aija ras en geographi-sebe ligging de tolk tusschea....n « Oaae fierbeid aanschouwt oas -rolk ea sijae kunst niet ala tolk tusschea twee rol-kerea ; sij wil. . . » la beide gevallea drukte men volk Ooplogs tijdingen Een geschil tusscheo Spasie en Duitschland ? Het Spaaasch stronschip Ceferino is ge-torpedeeri gewordea ea gcaonkea De msa-schap ran dea onderzeeër oatscheepte te Stiero, nam dea bargemeester gerangen aan boord, slwaar hij deor dea kapiteln onderhoord werd ea dan weer losgelatea. Men rreest een ernstig gesshiJ, rfitmaal tus schen Berlijn en Madrid. De zaak Bolo Bet Opiibur Miiisttrit eischt dt Doedstraf Gister be?ft het openbaar ministerie ziju rekwisiterium uitgesproken en de daodstraf voor Balo geëiscbt Een Eogelschî Vliegrit ie Duitschland Verle^sn dag hebbea Engelsche vlieger* een rit gïpîergd tegen d« ^uitache stad Hof-fenburg.Roemenie verevert Kitchinef De Bormeecsche tiospen hebben Kit-cMnef de hocfdstad ran B«sarabie rerortrd. Hua toestand is rchter kritiek. Asquith-Lloyd George De Engelsche degbladen bespreken ge-weld'g het gérai Asqaith-Lleyd George ran rerleden diicsdag in de Engelsche Kamers. Aiqaith heeft, rolgets de Times, niet de bedoelirg bet buidig ministerie omver te werpen ; ten rschte of tea oarfchte wordt hij toch aansiea als hst hoofi raa de rredes partij. De warboel in Rusland Da aationaïs Rsad van LIT HUA NIE, die de siaï'sbelangea rerdedigt bij dsn ?reem-de legt aaa de gsaantschappea te Berne de ©ffloieele rerklariag af vsn de uitroepiag der LUhuaaasche oaaf haBkelijkhsld, In FINL4.ND heeft geaeraal Mannerheim een Uger dat reeds metr dan 80 000 n?an sterk is Mea spreekt er raa oomijdtlijk neg esnige klassen binnen te rofpan, en fan er militeirsn dienstplicht in te breogen. De POOLSCHE heerca kamer-Iedea hebbea zich nitgesprokea tegen het vredesrer-drag met Ukraaie. laaatsie Uup PARUS mddt : Wij hebbea een groo I ten haadslag aitgeroeri ia de streek Z. W Mesnil (C ampagne). LONDEN mgldt : la den rit Z. 0. Har- j gicaurt nitgeToerd door de Ganadeeaen, = w^rden 3 mitraljeuzeu buit gemaakt en 4 î mortieren rernield. Andere ritten hadden \ plaats Iangaheen heel het front. ROME maldt : 11 het dal ran As'i^e, op l de Piara ea op vcrscheidene puatea ge-1 beurdea plaatselijke aanvallea. Vijandelijke patroeljea zijn onae stellin- j gen willea binnendringen,we hebben krijgs- j gevangenen gemaakt ea sloegen ze achter- j DE TOESTAND ! feieuwe vredesboodscha] VAN Pr»A«iHAnt. Xil/ilsnn Wilson heeft, gslijk het was roorzien rermits hij ?r toe c'oor Czerain citiïukkelijk «ras uitgencodigd geweest. op de rederoe-•iflgsa ran von Hertliag en Czfrnia geant-»roord.N« eea aandacbtige deorlsaisg van dit intwoord mogea we beslaiten dat we een groeien stap nader dea rrede hebbsn geaut. Want: Wils9B neemt saa dat Oostenrijk, bij monde van Ciernin, uit ter harte heeft ge-jproken en dat we das deze f oede gestelte-ais niet liaks mogen laten li/gen ,* Eu dat Oostearijk aog recbtïinnigec aou gtweVs* aijn, iadiea het oader den knieciet h»û gtkgea ran Duil&cbtand, waar, rooi t oegei/blik, de miîiieire partij sog he< booge woord roert ea het volk Itcidt, 't is te stggm misleidt. Wiisoa steekt het aoch oader stoelea noch baak«a dat mea de yredesoaderhaadelingen zou kunaea aacpakkea, bijaldiea Duitsch-laad dààr aiet stond, op aija krijgsroen rerbliad ea biigerelge tak op geweldige rerorering. Ze noemen dat ia 't vlaamscb de perse aitstekea naar Oostearijk, maai is Oostearijk bij machte alleea die perse t« pakkea ? Dat ia de kwestie. la aile gérai hel heeft ia de rredesonderhandelifigea mel Ukraaie getooed dat het 00k raa gocdec wille kaa zija. We zullen het beschcid van dea Ameri-keanschea veorsitter bekaopt ea in rer-staanbare bewoordiag geve» ea dan nog eaaigs gerolftrekkingea due#. Wiisoa aatwoordt eerat aan Hertling.Hij kaa er al niet |veel op zeggera omdat Hert ling's rsde roi drogrsdexea stak ea aoc nerdachtîg wss. Ik stelde reertiea groad-aîagea, zegt Wilsos, w arop de rreée moel gfslotsa wordea. Hertlicg aeemt er riji grcndslagen uit waarop ied^reea kan ak-keorl gaac, op de andtre raeet voerbehond gemaakt wordea Maar, antwoordt Wikon, we wiilen geea voorbehoad : ncemt ge aan of neemt ge niet saa aite d« i4 puatea 1 Zoo ja, dan kuasea we nc{£ redekarelea, £00 nsea daa kunnsa we ?port oorlogaa De wercld rerstaathet alsoo ea Duitachlaad sal op eea eiade het 00k moetea verstaan af...voelen 1 Tea aadere, de Duitsche Rijksdag «ternes eea vredesfoimuui, waarop iedereea kos ikkoord gaaa, wsiarom heeft voa HertîiB§ dit rredeprogramma rp deaadfdea voei aiet uitçetoei<s ? De vrede moet met aile djaadslijke landen gesiotea wordea. Duitschland moet dos deze of gene kwestie op dea rug aiet seiiuirea raa aija bond-[eaootea, maar ails rraagstukken aaopak kea ia eea geest vaa reektraar^igheid. Het miakeaaea daar raa is de oorsa?) geweest raa deaen wareifilstrijd. Men mb kende het ierensrscht der kleine rolkerei sn dat is de grootste oarechtraardigheid. Graaf Caerain, rcor Oostearijk, heeft dal lageaiea en waar hij de grondslagen var Sea rrede vooropzst, is hij ncah daistai noch ingewikkeld Hij neemt aan dat Ooa-tesrijk dea vrede kan sluitea op de groud-tlagen door de Vereenigde Staten roornit-;ezet. Hij aou rerder gsgaaa zijn indien Duitschland achter hem aiet had gestaan, De groadelagea raa den vrede blijken, ien flotte, rolgende te wezen : 1, De eindregeling moet steunen op eea itrikte ea rechtvaardige regeliag van ieder rraagstuk in 't bijzonder ; 3o De rolkeren en de prori rcirs mogi niet dieaea «is grÉ«i'i3lagen raa wisselin-ge» of rerdragen roor de megendheden, a!«jf hèt eiA.l wisseiiroorwe'psn rouden aijn; 3. Allé regeliog vaa betw'st grondge* bi«4 moet gettan wor 4ea tea baie ea wia-ate ?ande beiaughefebende rolkerea ea aiet ab esa compromis raa etschea tusschea medediagende siaten ; 4. Dat aile wsl bepaalde nationale ver-zuch ingen rolledige berediging aulien moetea verkrijgen zonder op de oude twiat elementsn die aoudea tôt aieuws volka* botsiugea aaDhidicg kuanea gevea, aan-spraak te makea. Iadiea Duifscblaod dat niet aanratrdt, b slait Wilson, dï.u is het eea strijd tôt het uiterste. *% Pas is deze boodschap gekead geweest of iedereea he^ft bes?aûj?d dat Wiisoa werke-lijk dea rrede heeft irgelaid, De franaohe pere vertoont Wilson kIs eea idealist ; 't il te verstsao, saaar wij koude meesebea raa 'tNoorden erkeanea graagdec iedrirgeaden 1 biik die den juistea toedracht der zakea heeft gepeild. Wilson verrat thaus sij a rredearoorwaar-den in rier heofipnnten, en na een aan-dachtig herleaea vaa zija vorige boodschap waaria hij aija vredesvoorwaardea aiteea asîte, moeten we beslaitea dat Wiisoa ia deie vier hoofdpuniea de vredtaroorwear» den sluit die het roorwerp haddea gerormd roor betwistreg. D« eerste roorwaard® a?gt dat 00k deae puatea behooren ia acht genomea te wordea om de rredesenderbandelipgea toe te latea. De twaede, derde ea vierds roorwaarden dis elkaûder volledigen, ainspelea op Elzas-Lothariogeo, Treatia, Tyrol, enz. ea de Balkeansche rolkeren. Wiisoa schilnt hieria eea rolkspolsiag aaa te ncmea (referendam) voor al deae vraaptokken. En Bdgie? Bïlgie wordt aiet rernoemd, omdat Wilso i uitSrukkelijk in aijn boodschap te kenaea gasft dat Oast«nrijk de belçische kwestie ç.aar de recbtraardigheid wil oploasea. Als we dat lea^n, daa rragea we ons af s wearom no% vosrt bioed rergoten ? Gaat iedereea skkeord? We kunnen begianen onaerhandelea. M<ar 't is jaiat de beree-tiging vtpn dit akkoordgaan dat we nog moetea hebben: eeretens raa Duitschlaad Hopen we tea minste, dat de antwoorden aoolang niet aullea uitblijven gelijk de laat-stÇ maal. 't Hangt ietaereea de keel ait, zegde Asquith gister nog ia 't Engelach Lagerhais. De IM 00 bet Front. Leergangan per Briefwisseling Lessen van Spaansch in 't Vlaamsch Zoo er eea genoegaaam getal Ieerlingea is, aijn wij zianens Isssen raa Spaaasch ia 't Viaaœsch te gerea. De inschrijriagea te sturea aaa E H. Vaa dea Hearel, aalmoe-aeaier, Z 164. I Boa B L.roôr 20 Februarl. De icschrijringea moeten rermeldea : 1. Naam ea voornamea fdnidelijk ge- sebrerea a u. b.) a. Militaire adres. 3. Gedaae studiëa ea waar. De Belgische Standaard. N. B. Eeas roor altijd weze gezegd, «Ut | wij, aa dea gesteldea datait, geeue inxchriivinren meer aanraarden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume