De Belgische standaard

1538 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Dezember. De Belgische standaard. Konsultiert 02 April 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vt1gh9c95p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Etftmiffloi '-*SW ?t*r i «■Aid (t. IJi MHdll a.SO gmt*. «é«a %H : met foMatea If ta '* 1**4 i mtiad (r. t.?S ' 1 OiMKdï* t- iv i §>S§ ' MUwMMN Ktti *aa t t**é i t maaad tr. a.go t »*»nd«» 3-30 MUldtS !<£• O F S T S t M BBHBRI VILLA a M* CoqaiU* ZlBBIJK DB FAXKB ncai MU «■ Klctnc a*nkou- digiogett i 0.96t. é*r* fl kbclambr *cl£tû® ovtrt«*" bornât. Va.tt Mtdeverkers : M. E. Relp? Ire, L. Dnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Vaa de Wocityne, Jual Fil^aert, Dr L. De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Tbans Duitsche Diagen. (van onzen Correspondent) aa Norember. Het is wel bclsngrijk de wenàingen der Duitsche Politiek en Pers na te gaan. In weltelijksche of ongevefcr wekelijksche me-dedeelingen, wil ik het eene en aadere, vrij en sonder rooroordeel, daarover neerpen-cea.Het artikel van Van Hamel nit : * De Amsterdcunmer » echeckt me heden de ge-legenbeid een kort woord te zeggen orer den haidigen gedaehtengaag, in Duitsch-land, rond het Bdgisch vraagstuk, Dat vraagstuk ligt tbaus, meer dan te reer, fels een sware brok op de maag ran hci galiijre Gerinaaië Wekelijks, minstens eens, bandelen aile gewichtige dagbladen orer de belemmerende Belgische Frage. En 't schijat me niet gewaagd te beweren, dat von Bethmaan en Michailis, al stronkelen orer die vraag, hnn beenen hebben gebro-kea.Duitsche politiekers en persmannen zijn het mimer®, op fer na, niet eens orrr die kwestie, en me dorkt dat ze beat in drie ka'sprn te onderscheiden zijn: i) annexio• ! nisten, eaders genoemd : pangermanisten, Dcatschland-uber-siies-nianneu, die foiake tosgeviag Of toeu$deri»g, nu aog, van geeu litfde wiiten weten ; 2). Garantisten, aau-ha-gers van de theorie : '* pakken wat we krijfen kunnen otmist ze iazien dat ze BeJjië toch niet kuonen bebouden ; 3) anti-annexianinten sonder meer, vfrdetSigers ran de tl absaguaçsformfi " (formuul der verïaking : Belgie mo:'. weer vrij en ousf» haukelijk... bijge?c% i-eoetsa we het ter wilie vaa den vrede, latea schieten, Bij een eerste opei n, g'arît het in 't. 00g dat aile drie de kamp.»i; a han halsgîarrig-heii of tegemoetkomtr^ gëieid worden door een utiiitarisch b?gi sei : wat is best voor DuUgchlansf^aanhechtfrig of gaen aanhech-tiog van BeJgië î Zonder twijfel, 2ijs de partijgenooten der tweede categoit^eii^oordig het tal-rijL st Door de omstand'ghsden er toe ge-dw^ugen, hebben î-amers vee! onreraadle-lijkî en onrerzoeabare d-sfokkers, han i'ocvyaardige eisohc:^ h ^etoomd, om toi vol-gea4 bealuit te kosnen : wij neman r/' èt de onafhankelijkheid vaa B.-igië aaa, mits «ekere toorwaarden. En die toorwaardeo, kliriken als het eenwig zelfde refreia van hnn lied : 44 de zekeiheid van 't Duitsche Rijk vergt, op zijn minste, dat we in Bel-gië politieke en ekoaomiache — voor aom migen nog militaire — waarborgen bezit- { ten " (rerweermiddelen uitgebreid en uitge-lapgd, naarmate de politieke galzigheid, of gierigheid, lijk ge 't noemen wilt, van DnitiachlaBd'* ataatsconamsfganter») toezicht orer en vrîjheid in Belgîë'a haven, de Maas-Ljjîî, bavaarbare waterweg die de twee lac.-dea ï«-cfetstr«eks v?rbiedt, zeifaîandigbeid aer versckiliige nsti_8ii«liteiten, ens Zuo zicgt-reedtf adai^rasl »ou Grapow in V * Deutsche "L Uai»g » (2b September) ; | Fre^feern: von ZtsUliiz la * Die Post » (19 Sifp'einbtr). Een eigenaaïdig veranderen ; ,1 gîU a^aiijn, aii îu vol^eiïd nteuws te bf p ure-t — ui«aws jooc de « Mûucheuer \ ISc-^ste N^chrtchtdu » ee»st "fspreid, door 5 LtfC WolfFache Tcl-grajjh^nbûra rondge-«e:»d, «v <?aaraa doo' d» ftff ciea*"î « Nord- ' cw -Ucàt All^rn »n Zeuang " o^e m-mm — ; lui>« : 00 de fija-.'lsii ^an ? «Ha en ek« womieKe vero seringa - ■ pbjfc'.Kii »tr*akîn, zijn 00k wij bereid, de : oaafhankeiijkheid van Biigië te herkennen, ' aaits voorwaarde dat bet bestaanarecht der * verachillige nationaliteiten aanraard zïj,en de verzekeriug worde gegeren *an Brlgië's werkelijhe oBZïjJigheid. De tood dwiiigt lijk ge aieî. Die, en vele andere biatSen, spreken maar gedwougen, over het miuimum-loon dat ze nit den oor-log verwacbten, en dit omdat ze voelen dat dit de maximum-prija is, die ze nog kun-nen behalen. ■ Nog meer opmerkenswaard is de zin dien von Kuîmann midden in den Reichtstag ' dnrfde werpen : " buiten de Fran3che eisch nopens Elzas Lorreinen, staat geen enkele hinderpaai nog den trede in den weg " (Badischt* Blobachter, 12 Oct.) ) Orer soortgelijke voorwearden denkt ; 00k, het katholieke Gentrumsorgaan « de Aushuryer Postzeitaog ». het is van inee-nlrig dat Bul^ië " poiuisch, wirtachaftiech oder gsr miiitarisch " te onderdrakken îs. . De « Germauia » en iazonder de « Kôln. ■ Volkszeituag » zijn goo toegeread niet. s Zelfs schrijft iu dit laatste, een zekere t Sivering ongehoorde, onbeschaamde an* I- ntxiooUtische artikeleu, die koppige pan-germanisten, zooals Rerentlaw, Rippler, Grantoff, of dagbladen lijk « Deutsche fa-t geszeitung », « Tâgliche Rundschau », * « Leipziger Neueste Nachrichten », onge-( twijfeld zouden onderteekenen. 1 Aaa de antipoden der kruonhalzende * AiS-Deutschers staan enkel eeiâge Sozial- * democraten uit de vooruitstrerende Socia-' listen-partij, en missefeien, eenige mancsn oit de Sozialdemokratische freisInai^e-Zaa-trumfrakiie, iïjtt « Die Post » m noemt. Was echter gedacht over Scheidemaan en Eriberger ? Scheidemaan uit sich weS orer volie her-stelliog ?an België, maar het is bard te be-twijfelen of HJ die herstelliag wii, zonder voorwaarden- Erzbcrger zei dat hij wel den *rede zou beriaderen, zoo men hem daarmeé belastte (hij hoopte weliicat het postje vau ^osB^th-1 mana te kunnen krijgen) f cbijnt me.aiie?-zins geen geaoegzame wajrbargen te geveu, opdht wij op zijn gezegden, zander achter- ; denken, zouden steuaea. Ta aile geval mogen wa bestatigsn dat er \ ia zake 44 Belgische Frage" eea oaimekeer . gebeurd is in Duitschiand, en we mogen ' vast zeggen 44 quantum mutatus ab ilio " toea allea dachten dat ait eene spoedige | zegepraal het « Grosze Deutschlaad » giag • oprijzen. \ De Duitsche politieke waaa is gekoeld, 'i en hij koeit voori, sonder blasea. X | IN MEMORIAM.; Dotn Robertus Baudonck Maaudag, 26 November, werd te Adin- jt kerke Dom Roberius Baudonck begraven. I Gcboren te Assebroack bij Brugge,werd hij , op 18-jarigen leef'.ijd Benedictija in de ah* ■ dij Affligetn. Einde 1914» kwam hij als vrij-williger over de gréas om als soldaat het i Vaderland te verdedigea.Hij werd sergeant en candidaat-offioicr bij hst 8a Haieregiment 1 ie Cie, Orer reeftien dagea werd hij oader eeo hefige besohiettng met stikgasobussen zoo erg «angetast door de gassea, dat hij na 10 dagen vreeselijke pijnen te Cabour orer-: leed. Hij was nauwelijks 25 jaar oud. j V6or den oorlog had hij drie jaar wij$-begeerte gesludeerd in Rome : Evea rrieo-delijk en goedhartig als bekwaam ea held hafiic, had hij de bewoadering sijaer oyer-sten ea makkers verworven Zija afsterfen zal door alUn.maar vooral door sijae mede-broeders an Atfl gem met diepe deelnemiag rernomen worden, want Afiligem rerliest aan Dom Robertus een xijner beste kin-deren. Ûopiog^ fcijdi BELGISCH FRONT Duitsche misiukte Aaaval om Ascbhoop , 29 Nor. 20 uur, — Na een h'evige be-schietisg heeft de vijand een onzer loopgra-ven naar Aschhoop aangerallen. Hij kon eea onzer posten biane&driogea maar werd er door een tegenaanral uit verdreren. De artilleriestrijd was herig 4en dag door. De ' nacht was gekenmerkt door een herige be- • schieticg oazsr steliin|en 0. Mercka m, om '< Diksmnide en ia de streek van Ramscap-' pelle. Wij hebben krachtdadig geantwoord. Vijandelijke vliegers wierpen bommenop AlfTinghem en Oost-Vleteren. I (Het Engelsch bericht maakt 00k meldiog 'I van dezen aanval. Franseb-Kagelsch Front I PARUS 29 Nov. i5 uur. — N. de Aisne en in de streek vanSapigneul artilleriestrijd Op den berg Cornillet misiukte een duitsche handslag-Twee duitsche handslagen op den Jinker Maasoeter werden verijdeld. Groote artilleriebedrijvigheid in Opper-Elzas.LONDEN 29 Nor. i5 uur. — Er greep | eeo bitter gevecht plaafe Z. de Scarpe. Wij | namen eenige krijgsgeTangenen. De politiek» schandalen in Frankrijk Malvy vôor den Hoogen-Raad Na eea woelige zitting der Kamer waar- • ia M Barrés een herige rederoeriog uit-» sprak tegen Malry en consoorten, heeft de | Kamer, met algemeecheid van stemmen, de | gewezen minister van binnenlaad voor den ' i S*naat gesoadea, dat zetelt als hoogen iraad j | De ineenstorting van Rusland ! Duitschiand en Oostenrijk onder-j handeka met de Alaximalisten j Mea had gezegd dat Duitschiand weiger- ! de te ouderhandea met de Maximalisten. g * : Zulàs wordt officieel gelogenstrafc. Naar | de ia«tste berichten luiden zouden Duitsch-; land ea Oostenrijk de onderhandelingen lt reeds begoanen hebben. ^ Uit de andere tijdingen geraakt men niet ,• wijs. Alleen kan men dit verzeberen dat '■ ' Ruâlaad vaaeeabr okkelt. j i Geacraal Berihelot, orerste aan de fran- , [ sche zending in Roemenie, heeft protrst \ tegen den wapeostilstaad aaageteekead bij ' Generaal Tcherbafcheff | i Camitl Huysmans wil eeo nieuwe coofereotie te Stockholm bijeeoroepen- | Henderson, leider der eagelsche werk- j liedeBpartij .heeft van wege C, Huysmans ( • een telegram ontvangeo, waarin hij ver* ■ socht wordt te toe treden tôt een nienwe , , âocialistische vredesetnferentie en de frat* ; sche socialisten in dien sin te bewerken. immmtmtm Uum] i » ! PARUS meldt : Alleen groote artilleriestrijd aan te stippsn tnsschen Somme en Oise, in Champagne, Argonne en Opper» . Elias. ! LONDEN meldt : Wederzijdsche artille-5 rie strijd in 't bosch vaa Bourbon. Wij mieken lichten vooruitgacg 0. het bosch. s Oaie vliegers wierpen op 28 dezer i3o bomm*n op de staties van Roeselare, Kort» rijk, Thourout en Meenea. In den nacht . ran 29 kreeg de statie van Roeselare nog 19 bommen. la PALESTINA geen wijzigiog. ROME meldt : Herige artillerie strijd op de Asiago-rlakte en op den Beneden Piave, î VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Werk voor de verwoeste Eerken in België Dit werk, te 's Hertogenbosch door Me-rrouwDonny ran Lanschst gesticht, mocht zich in eea algemeeaen bijral r^rheugea. Het werk dat oader de leidiag staat van Merrouw Donny vaa Lanschot ; M«rr.uw de grarin Moretus de Bouchout ; Merrouw de graria Lsgrelle ; Merroa^rin Thuillss en VaiiGutsen- Bel paire heeft voor doel het ver-zamelen van allerlai kerkgewaden en benoo-digheden, die later dan aan de verwoeste kerken zullen ge^chooken worden. Hst wtrk hield reeds rerschiilende ten-tooastelUngen, die prxchtig lukten en be-schikt van au af orer beeie verzamelingen kerkgoed dat in H,olland, door dienstra»r-dige handen werd vervaardigd. De Belgen van Détroit (Vereen.-Staten) onderschrijven 45o.ooo frank in de vrijheidsleening. De Ver - Statea hebbea reeds drie oor-logs nitgeschreven. Deze oorlogsleeniagen worden ginder de VrijheidsleeniBgen ge-noemd.Voor ogs, Belgen, is het verheugend te bestatigen dat onze naar de Ver.-Staten uitgeweken landgeaootea krachtig en prach-tig bij dragon om die Ieeningen te doen gelukken. Zoo vernemen we dat de Belgisch—Ame-rikaaasche Handelaars Club van Détroit (Micbigsn) in de laaiste vrijheidsieeniag ondersobreren heeft voor 460.000 frank. Hieronder de namen van de bijzonderste belgische inschrijrers : A. J. Sicgelyn 100 duizend frat>k ; Alf jns Posslius 5o.ooo fr.; Jaa Rabaut 10.000 fr.; Camiel de Buck, H. Vaa Lerberghe, Herman Weyne, elk S.000 fr. ; Gentil Dojardin 3 000 frank ; Jozt-f Vaadewege,- P^ul De; Ronne, G. Maerîeuï, William W*yae, Pieter Erriack, D. Milierille eik twee duiaend vijf honderd frar-k. De anderea_ schreren aiien in voor duizend of vijf honderd fraak. DE TOESTAND Hoe 't er voor zit, nu de Bondjje-nooten beraadslageo te Parijs. « Wij misprijzen de Eagelschen, wij sul-lea de F/a»achen verslaan en wij zullen de Ra^sen aitkoopaa », Dat was de leuze r&n de Duitsehers op 't oogenblik dat ze den eorioy begoanen. Hoe ait het er na nui ? « Wij misprijzen ( e SageUchea. » Ten tijde dat geoeraal Freztch met sijn legertje vaa sestig dnizeud man op 't vastelaad stond, kon dit misprijzea in zekeren zin ; verrechtraardigd worden, Maar sindsdien is er veel waterjjaar de zee gestroomd Drie millioen man Eugelsche solda ten staaa op *t Westelijk froat en sedert hnn werkdadig meedoen in deo oorîog, hebben ze te lande geen enkele nederlaag geleden. « We zullen de Franschen verslaan. » Het tegenovergestelde is gebeurd en ge-beurt nog dagelijks. Na, aliéen, h«el de zwaarte rau dea strijd getorscht te hebben, redt Fraakrijk thans Italië. « Wij sallen de Russen uitkoopen ». Te akkoord. Hierin zijn de Duitsehers gelukt. Rusland aïs oorlogroerende macht bestaat niet meer. Maar daarmede is de overwin-ning aan Duitschiand niet versekerd. Waar een muur vaa een huis scheurt, stort daar om het heele huis niet in- Een beelje werk, een beetje goede wil en scelle hulp redden ailes. We zijn bu op dit keerpnnt gekomen. De russische maar is «sfgescheurd, maar te Parijs beraadsUagt men alreeds om de nieuwe muur bij te bouwen, sterker en vMter dan de vorige. Amerika en Japan staaa daar met hua millioenenen man in re««rve. Tôt dese ingrijpen,moeten Eugeland,Frankrijk en Italië, alleeolijk het dak van het Eatentsgebouw als drie pi j lers schragaa. Er kunnen nog stnkken afbrokkelen vaa den afgescheurden muur, als daar sijn bet roemeensch en het Macedoniscb front, maar soolang de drie aadere stennmuren pal bli^- ea, is er geen geraar. En pal zullen ze bli jven, 't Is da»rom dat men te Parijs nu vergadert.We zullen zelf die muren steun btjzetten. Want ontwijfelbaar is het dat wij ma de coriferentie éen enkelen bevelheb-ber zuilen hebben ea éen enkele leidiag in den blokus. Zoo toegerust kunnen we de wreedste schokken rerdurea sonder wankelen en op hoop Ieven. f We Ieren al drie jaar op hoop, sal men opwerpeu. 't Is waar, maar wij hebben de duitsche machtmiddslen niet genosg over-wogen. Wanneer wij den vijand bedwon-gen hadden op 't land, dook hij op in see ; wanneer hij daar rerslagen was, kwam hij op ia de lucht en als wij hem daar den baa< warea rerblufce hij oas door zijn geld 't Geld is 't eer«te en 't laatste van ailes. Na 't geld kan Duitschiand niets meer in l'jn stellen. Spijts allés hebben we niet be-geven.De toestand is ernstif maar ver van wan-hopig te wezen. Duitschiand heeft al zijn troeren uitgespeeld, heeft bijna gewoanen, maar laat ors eens de onse uitslaan en de ka£ sen keeren. Eenige bladzijden UIT EEN OoplogsdagboeJ^. ie VERVOLG 2 Oktober igifi ' Gelulik'g worden we reeds rroeg afge-lost. Vakerig en moe doi^melen we naar 't eas aangewezen kantonasmeat. Eilaasl we hebben pas den gerr ran 't ver sche stroo gerokea, of we mogen pak en sak weer cpnemea en terugkeeren van waar we gekooien sijn. Nauweiijfcs aaa de brug, of we worden rerwelkomd d«or eenige obussea. Mijn maat peinst kard op : " Dat wardt hier kattenspel I " Na enkele uren la wij 4 heerscht er opnieuw stilte. In angstige spanning vergaat de nacht. 3 Oktober igi 4 'a Namiddagg gaaa we in piket lig|eu binnen den gordel der ouderwetsehe ves-tisgen. Er worden ous wel eeaige honwitc sers toegestnurd, maar se ontploffen veel te ver ran ons, om er rekening van te houden. Tegen 't vallen van den avond ga ik een luchije schtppen. Van op een heu-velije omschouw îk 't laûdscbap.Op de baaa tuftnft een aatomobiel. Een rood vlaggetje rendelt links ran het voertuig. Bijna aaa de brug stopt de auto nog \ 66r de stoker van zija plaats gewipt is, vliegt bet koets* deurtje open en stapt Generaal Michel, ver-gezeld ran zijn stafadjudant en een officier der artillerie uit den auto. Hij staat er, ge-huld in een swarten. ruitersmantel, fikscb, rild, majestadsch, het bleeke masker ran #D1Jaar N'* 7 0.827) Zaterdag 1 December 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume