De Belgische standaard

948 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 25 September. De Belgische standaard. Konsultiert 16 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tt4fn1255k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

»ll ^ 218 77 fCr\" Vr.ih Dînsda** 25 Septembër ii|« \ U l|jl5S8n?®B Wflî=* !>*»/ fol** te™ ' miànfl if- V'S ï-S0 |JIIÇW4ÏÊ î°73 jHéî 8old*tev lu'tlMB d: I nifcànd fr. 1*75 I mwndea 3.50 ipaeâes f-.^S juitsa '1 l*fid •* j Kftïtiâ fr. a-S° I atandftt S-B<5 Bsfr&dsis DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL KM BBHBBS VPJji m* Goqaiilt t* g£E$IJK DS ?£8*!* » <o«waia Kleiue Makoc- digingen : i.SSt.da rog«l RECLAMER otgene ovcretu-Icomst.•o-fjurjt H T,;^eAAKT_M ACht^ •» . . it».. -fe - . - - .•>. :-.c* .i-..è^«. a fl S> CF.. «»£# .. »»^{ c^*Sc .j&aJF !§(£&&$ &&'*!.. È&' Va» &> Imm. Dr. *. Va* 'A* î/ï i,sise. Ifiait fiM'.&ss-L l>sr &,. i>* WoîL #. âlakera, 0. W«êe*. ïufo. «t. Sads^iMU^ ïsaa& Oorlogsbedenkingen 111 ! Zending van den Staat 1 Het zal de eeuwige roem vau België ziju de laffe bedreiging tan de reusachtige1 Daitsche macht getart te hebben, om ge-j trouw te blijven aaa de heilige zaak van 't Recht. Daizenden van de ouzen zijn gevallen op 't eerereld ; onze steden zijn schandig ge-pluaderd, verbraad en vernietigd geweest. Onze fatniliën hebben moeten rluchten voor de aanrukkende vijaadelijke drommen, om in 't ballingsoord armoede, verdriet en kommer te gaaa verduren ; en niettegen-jtaande dit ailes, blij ven wij, Belgen, over-tuigd dat de Staat zijn piicht gekweten heeft met den weg te versperren aan den Duit-schen indringer, De zending van den Staat vereischt, in zekere omstaadigheden, de heiligste en de zwaarste opofferiagen. Hij heeft den piicht het algemeen welzijn van zijn ledca te be- ; hartigen, te bevoordeeligen, te verdedigen : zijn zending strekt zoo wijd als het alge-meen welzijn zelf van zijne leden. Eerst en voora 1 moet de Staat zorgen voot 't geen de burgers volstrekt onbe-krvaarn ïijn door henselven te bekoraen, B&melijk de bescherming tegen het buiten- ; land, en de innerlijke orde. Hij moet door ; zijn wetgeveade, uitvosrende en rtchter-lijke macht de rechten van den eenlicg, bij-zonderlijk van den swakke, en de rechten van de bijzondere vereenigitigea, stand'îa 1 en rassen doen eerbiedigen. Beneyens dien allereersten piicht, moet hij, nog de burgers helpen in het naslreren van d« goederen t die noitig zijn tôt het algemeen welzijn, i maar hier mag hij slec-hîs tosschenkomen l om het pmaat initiatief aan te asoedigen, | of uit te lokken, of te verrangen, indien ; liet bij machte niet is zelf te ontsiaaa. Het is klaar dat de Staat op recht*aar-1 ijige wijze de lasten en voordeelen moet l ferdeelen onder de bevolking. Dit sluit niet I uit dat hij zekere wetten stemme dis recht- ï streeks ten bate strekken van een zekeren . staad, van de weiklieden b.v,, op voor-Rraarde dat de voordeelen alzoo bekomgn, | mrechtstreekîs bijbrengen toi het «Igemeen \ welzijn. Moaat de Staat anders te werk gaan, hij | :ou de verdeeldheid, den nijd, en den op» | tand teweegbrengen. Maar wat gezeid, indien er niet enkel g prake is van voordeelen, maar als het de | echten geldt van een groot gedeelte van de | sevolking, rechten die hun door de natuur | self geschonken werden 1 Zoolang de mis- j-tenden niet verkrijgen wat zij broodnoo-1 iig hebben tôt hun stoffelijke, verstsnde- | ijke of zedelijke ontwikkeling, zal er geen | (rare vrede. geen ware orde, geen wezen-1 ijk aîgemeen welzijn in het land bestaan. | Heî is dan van aile b«lacg dat zij die het i ïestuur ia hasidcn hebben, oogen en ooren | >pen«n om de noodwfndigheden en de be- | âTîgeis *aiî het voit te kentses, om de ern-1 !t!ge eischen te oaderscheiden van het ge-1 "oep en getier der onbezonnen. Maar het is ook de piicht van de meer | )ntwikkelenden gezonde kritiek te doen, jj sen bezadigde para ter hand te hebben en I iie te steunen, om de eischea van het volk le verdedigeD; voor e?n versîandige en wils-^rachtige vertegenwoord/ging van de mis-iende belaugen te ijveren, en eindelijk, de ^isbruiken te doen uitkomen en degenen J«ie onrecht pleegden te doen strsffen. Dan alleen, als er met een juiste maat 8cw >gea vvjràt, als ioicr siaad of deel der befoîkiag krijgt wat hem toekomt, kan het algemeen wflxïja, de ra3t, de vrede en het geluk van eeaiand' bekomen wordea. < Laten wij den weasch uitdi ukkej; dat België, na aan de gansche wereld het voar- beeld gegeven te hebben van vrijheidszin en gehechtheid aan den vadergrond, ook in hare innerlijke politiek tôt voorbeeld die- ! ne aan sllen, door het juiste bssef van de ; eischen van het volk, door h*t erkemien i van de rechten van iedereu stand en van i ieder ras, door de harmonische ontwikke-!i ling van de eenlingen op stoffeslijk, verstan-dclijk en zedelijk gebied. Het schoonste en j edelste bloed van België heeft gevloeid op den vadergrond ; het weze het vruchtbaar zaad waaruit een rïjken oogst van vrijheid, s recht, welïaart en vrede geboren worde. * t * » Viaamsche Mengelmaren. Het gebruik van 't Vlaamsck in 't Leger De Miaister fan Oorlog heeft c-en nieu-wen omzeri(ibïitf betreftende het gebruik I v an 't Ylaamsch in 't Lfger^ tôt het leger gericht, waarin hij zijn omzeudbrief vsïï 22 Oogst volledigt en breedvoerig om-schrijft. Hij zegt o. m. : « Iedereen moet het aïs natuurlijk en rechtvaardig aannemen dat de «oldaten wenschen door hun oversten in een taal aan-gesproken te worden die hua moedertaal is en bijzonderlijkin oorlogstijd, waar een slecht . verstaan van bevelan of raadgeÛDgen esn ■ noodlottig gevolg kan hebben zoowel voor ■ hem als voor de troepen in 't algemeen. | « De soldaat die ia zijne taal niet is on- | derwezsn geweest, blijft een roinderwasi- . dige hulp. Hij bes^fî deze miadarheid en | deae onmacht, wat nadeelig op hem in-1 werkt. | « Ten aûderen, 't is slechts met den sol- < dast in zijn eigen taai aan te spreken dat i de officier het bes«f zal krijgen van het -zedelijk overwicht orer zijne maaaen en het j volie vertrouwen zijoer oaderhoorigen die •; voor hem de grootste en de zekerste huîp | zijn. » Vervolgens zegi de heer Minister dat de ? officierez, altijd en o ferai, zoo veel œogelijk | de taal huimer soldaten hoeren te sprekea & om er sich in te voimaken ea zich niet te . iaîea afschrikken voor da oprijzende moei- ï lijkheden. Het bewijs vaa onze vluchtelia-1 gen in Frankrijk en Eugeland is het beste f dat mea aanvoeren kan om het voorwend-1 sel der mo«ilijkheid'van het aanleeran eecer a tweede taal te niet te doen. I Na eea beroep gedaan te hebben op" dea « goedea v/il vaa aile intellectueelen om de | beste verstandhouding te behoudsn tusschea | officieren ea soldaten, drukt de minister j» er ten slotte op dat de bestaande wettea jj verordeningen ea reglementen op het ge-1 bruik der talen ia 't leger ten strengste zul- ï lea toegepast worden. Deze omzendbrief zal aaa 't leger voor- f gelezen wordea om officieren en soldaten | hunae rechtea en 'plichtea wederzijdpch te \ doen kenaen. | Het Ylaamsch verplichtend in bezet België | Door verordeaing vaa 9 oogst 1917 heeft 1 voa Folkenhausea bekeud gemaakt dat het | Vlaarnsch « verplichtende uitsluitende voer- fj taal wordt voor aile 3taats-, provincie- e,j | gemeentebediendea van Vlaamsch België. | Tijdelijke uitzondericg wordt gemaakt voor | dsdorpen onmid'ielli;krondBrusselgeIegen. | Echter is dtzs verordening toepasselijk op | de uifgifte afdeeling van de « Société Gene- f raie de Belgique » de nationale bank, de 1 algemeene spaar- en lijfrentkas debuuit-l spoorwe»(en, het waterleidingswezen en aile | openbare beslurea van welkdanigen aard | ook eo ts Brussel gevestigd " —>.i " ' " ■««■■■■■■ ■ ■■ ■■ ? BELGISCH FRONT j 23 Sept. 20 uur. — Gedurende de twee laatste dagen werden de verkeerwegen en kantonnementen wederzijds onder vuur ge- i aomea. Naar Diksmuide bcschoot oaseartil-1 lîrie krachtdadig eea duitsche observatie- | post, Niettegensiaaiîde het mistig weder J warea onze vliegers hcel bedrij*ig en bom- ? bardeerden de duitsche barakkementea caar 1 Leke in weei wraak voor de beschieting vaa 1 zekere onzer kantonnementen. Engelsch-Fransch Front î Parijs 23 Sept. i5 uur. — Vijaadelijke | pogingea ia Champagne werdea verijdeld | ea haadslagea naar Moat-Haut afgeslagea. | Wij drongen de duitsche linie bienea Z. j Vaudericourt ea op dea | Linker-Maasoever. i > Op 22 dezer schotea wij 11 toestellen neer. | «• j l Londen 23 Sept. i5 uur. — 0»z? troe-r pea pleegden welgelukte ritten N. 0. Goîv zeancourt. Groote artineriebedrijvigheid om Yper Koiiiiig Albert te Verdun Koaing Albert heeft een bezoek gebracht : aan Verdun. Te dezer gelfgeaheid had eea groo'.e wapenschoumog plaats. De fracsche ' troepen die het laatste offensief om Verdun j ' op zulke schitterende wijze voIvo?rden,wer- • den door den Kocing en generaal Pétain in 4 . oogenschouw genomen. Een duitsch vlie-1 ~ ger die trachtte het plein te overvliegen, | werd neergeschoten ea vie! niet ver van dea | ; Koiiiog ten gronde. De Russen verliezen Jacobstadt 1 ; 1 ' De Duitschers hebbea ia de zuide'ïjke 'j ' richting van Riga een nieuw offensief inge- j ï zet, de Russen zijnop eea front van 4o klm. g J tau 't wijken gegaan eu de vijand meldt de | • iïname vaa Jacobstad, halfweg Riga en | . Dvinks. "N | | Oostende gebombardeerd •1 $ | De Eogelsche vloot heeft de duitsche in- i \ stellirigea van Oostende gedarende dea | i heelea nacht mu 22 oogst gébombardeerd. î Tiioarout kreeg eeaige bommea vaa vlieg- | machienea. y : Het aotwoord van Ouitschland S a en Oostenrijk aan den Paus | s Het antwoord vaa Duitschland en Oosten- 1 & rijk is sinds gisterea gekead. Het besluit is heel vaag opgestelt, geeft l g eea bijzonderhedea, ms.ar laat duidelijk t u'Ukomen dat oaze vijandea bereid zija de î vredesbesprekiugea te begiaaea. Deze be- f sprekingea zoudea voor groadslag stellea : I | dat het recht de macht moet beheerschen | | vervolgens dragea op de vrijheid der zeêen, t ; de geleidelijke oatwapeningea ea |de rege- \ ling der twisten door iateraatioaale scheids- j rechtersradea. ^ • Geea woord wordt er over Belfië ge- f ( sprokea tea minstea niet uitdrukkelijk, ; j maar verschilleade malea wordt gewag ge- ; . maakt van eea akkoordgaaa met de begeer- ) j tea vaa dea Paus, die het herstel vau het! J on»f hankelijk België in zijn politieke- eco- ' ] nomischc- en krij^sloestand vooruïtzette. \ \ PARUS MELDT : alleea eea hevige artil-; j leriestrijd aan te stippen in den sector Hur- * j tebise-Graonne. | , | LONDEN meldt : Een duitsche aanval t N -0. Langemarck werd afgeslagea. We f1 vielen dan zelf aaa ea veroverdea eea stel- j sel loopgraven. Elders richtea wij oas ia. < Siads 20 dezer hebbea wij om Yper 3243 ] krijfïsgevangeaea geaomen. , — Een Eagelsche destroyer is in 't Kanaal ■ gclo*pe<?e<r3 en gf zonkén, Een liedje moet er gezoQgen ajo. (???) | f | i i \ i v;-JP?.-; i 5 j i ^ j k i ? t i I \ • \ i i 1 • I ï i s. ' 1 v s \ i j \ . I i jf | l I | ' ' ' C i I 1 1 l 3 s f I — 1 1 1 - - - ^ NAAR WIJD EN ZIJD f s Een Roman ^ VII È s Belg. Front, 12 October 1916 Liefste Jufurouw Btaucourt, Had ik U geen woordje meer beloofd ? , Vrees geen lang epistel. 1k wou U sprekea )ver de leemte in mijn leTen. Sinds drie ; aar ben ik van mijn dierbare ouders ge-icheiden. Waar hun troost me ontviel vond f k de I;t eratuur. Maar hun groete liefde ? | 3en ik niet ia dea vollea bloei vaa 't leven ? \ ilopthet bloed niet onstuimig in mijn )orstl 0 1 ik droom niet van een Prinses foaneschija. Maar wel vaa eea simpel, j 'rank meisje, wier hart ia éënklank bonst, net het mijne. Eea meisje, dat me lief- i lebben kan en begrijpea en wier kus me I jszielen zou 1 Me dunkt ik zou nog kraniger \ e weer staan moest ik een brnidje bezitten. \ k^indt heel de roem der middeleeawsche ' -idderschap zijn oorsproag aiet in de >pperste vereering der vrouw ? Nu ook even we in een tijdvak van Wapenklang ;n hoorngeschal. Wij ook tiegen ten krais-raart 1 En waarom zou het daa aaa eea rerloren dichterksi: uit dezen mùderr.ea krijf riet lo^gelaten zijn sea vooizeken <e njeijstreelen ter' e*èrë van Ha«r die hij si dexe dagen geduî -g opgewacht heeft, Ori de kroou ziji;er «afigea door dtn luist r vau haar loVkea to vlechten ? Ik Yraag het U .. .. Hartelijk, Pieier de Veer. ■* Paiijs 1 Njv^mber 1916 Waarde Heer de Veer, Met £tnoegeïi uw brieven gelt-zen, respcc-tieveiijk gedagteekend, 10 en 12 October. Yoorwaar ge doet er geen doekskens om ! Er ligt tfeel waarheid in heigeea ge zoo loyaal verdedigt. Kuat ge bij uw a. s. ver- . lof niet latig* Parija ouireizen ? Dan zoudea wé eea uiirtje kuaaea viadea om eeas ver-trouwsiijk te keuvelea. Ik ook heb U zoo-vaèl te verteilen ? Vaa huis, van vriend^rs en keunissea, over mija eigen leven. Ik duif haast niet zingen hier, op mi in boveaverdirpkamer. Mea 20a 't mij voor oaveffèhiliigheid aaarckecea. E«i aogihans » >ms bruis* het ia mij, onstuimig, welhîa d« kîaskea sis va;\ zelf naar mija ke> 1. Dsn is de drsng zoo geweldijj dat ik renier zou stikk^n ia dat schaterend geborrel en dau zing iît; juich ik, luid, heei luid, dat mija borst er vaa trilt ea ik m? door dea Uaïîk ra:î n>ijn eigen stem bedwelm. .. Dan schreeaw ik al mijn wanhoop ait. Eilaas ! de mar -,a keatsea die waahoop weer en iedere kkak steenigt me daa oui dat brijzelken ge-not. 't Is amper eeaige wekeri dat ik te Parijs vertoef ea reeds verveel ik me. Ik schrijf nog heden naar den Hetr Minister van Ooriog, om een plaats vaa ziekendienster ia éea oaz r krijgshospitalen te vragen. Vriendelijke groetea Loaise Beaucourt. .,v —j. , -w w- -m-tix*-e-rtv. . j c- Wat de strijd om Tpgr beoogt Oosteorijk es Buitschlaod De tweede dag vaa het herbegoaaea offensief is verioopeu zonder dat baitengewo-ne krijgsverrichtiogen eea beslissenden vooruitgang hebbea doen verwezenlijkea. r We dedea zalfcs, tea audfrea, voorzi^n er op steunead dat de thaas ingtzette veld-sîagea heelemaal verschiilea van deze die tot^over enkele uuaandea werdea aa&gedarfd» Op het Westelijk front is de duitsche linie te stcrk-afwerertd ingerichtom zoo maar in eens er door ta bauken. Dit belet echter niet de thaï s bewerkstelligde vooruiîgang tôt eea groote zegepraal te bestempelea als we deze krijgsverrichtirg iu't verbaad vaa den strijd beschoawea die over 'a paar maanden werd aangebonden. Van toen af werd ge-zegd dat het om door was, maar de oogun-stige omstandigheden deden later de mee-ningea wijzige/i en min sprak faa eea h»-r-beginaea ia de eerstvoigeade lente. Echter het Britsch koppig aanheuden hetfc ons thacs de zekerheid geieverddat de strijd aangebonden blijft tothet voorgestel-de doel is bereikt. Dit dotl is een werk van maandea. We kaanen eea treffende Yerge-lijkiag ait den ooriog ëaahalea om den strijd ia Vlaanderea te verklarea, rd. het Somme-offeasief. VVie herinnert zich de moeite ea iaspanning aiet die Eogelschen ea Fraaschen aanwenddea om op de Somme door te breken. 't Gtlukle ia de eerste twee maanden niet en mea sprak van een totaal a islakki a. D^, E"g''s:hen 'chter boerden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume