De Belgische standaard

324 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 05 Januar. De Belgische standaard. Konsultiert 04 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kw57d2rm0m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

•■'Mi fr tf-tesinett -. r7~ " *i t V-i WSf.'iâ*» i-&" '■■- ca*-" «••• i: fà &6lé&i8Z J îs> f$ ïâH& • » M 3 fr. 1.7! rç a i:-*i , ?' 1 ! -'•.. . -. >- "-; W- A'-1» 'îlêtSA ge-asai fî-, a.*; 6 «çu'tâM |«& ssasMsa g& «S«» i a 3 T S L J ï« I BBHBrôSK p r*&£ ^ « £fa eoguHte Sas»m | SEMI a ■j* sswrwif ; &lslae attikos ûigiagea s ;-l sfjtfi. de regret 4 - r gSCLAMBR figeas oWMï* feonst ■ aw&nn Fêj^» kedeverken ; M. S. Belpair©, L, Daykar*, f. Bsrtraad tan te febaldan, Dr ¥*fi d« P«w, Dr. I. I« Wa©«tyii«, *a«I Fiiii*«?t, Dr L. De Wulf, i. iisaterai, 0. Waîtez, Ad-, ri. Bade, Hilarïan Tb*M —h iLmmi&'mssamumtoMsmmBiGMiB&X!*&aaBSiaBsxsatBsmaœeBxaÊnBH**,aaiimÊ,m*mm Rond de Ministerieëele Wijziging. Met iS .<*us weer&m eea aitgemaakt. feit. Da - bevolkiag msg eiadelijk weten dat er ia ons mioisterie cm hssele boel wijsigingea ksbben plsats gehsd, wîjsigiagea dis voor oss, katholieken, een bedroevead verschij ri-sel mogen heetea, een bittere teleurst*lling zija voor de rechtge«arde Bslgen en We zulkia ons, hsder,, uifsluitead «p het katkoliek ea nationale standpuut plaatsen en bel aîoadslot dat men xoolang ons ©p-legde, eeas voor goed dosrbrekeo, Hci is van gistemi ai*t dat wij wetea ca? een heeie beat volk — — in de schermea werkt, om dea geest es? dea asrd en de lichtiag van oase regseringspolitiek ait den baak te lichtea Dst volkje œag: vrij kai-pea, voetje zeiten en stronkelsteenen i gooien, — de openbare opiaie mag er ech* ter niets van af' w«tea zooiaog de zaak fciet h g.klonkeû. De frausche en eageîsoke pers : |ïat', siftds dugco, heî eeuc seiis*îioDneel ; _er,a.ïit aa het m t s.. De belgisehe pers,— buifeo «en of twea geiûteresseerde uitïon-deringaa — moest i - ijgea a!s '« grsf, Kiî wij dis 't sis een piicat aaaaiéa oas BB^t de owendigs p Isiiek van andere ian-ûîù iiiet in te laîei, moetes rcst iesde oogen beslatigea, dat aan dç«3 pers, door Bei^e», die^an nojr staaisbediendea nija ea er ssifa [ belatg zoudaa fcij bebb?n te zv/i}gan, de g?i«ge6heîd gegevee wordt, lang reeds ?6»r h?.t v l rokken hil, de meawe politiske [ ch.îiag v»d de B>,!giscbs r^geerinç te ?er» r koàdsn, ts otage -.vijven en gosd te ken^ea. vcns-t ; we, SEicuera, dezer «a^;en siet lassa in e La P^ye * en « Ls Jouraaî d«s Débats * o. a. dat de mjlinflige (libarale) î parti], de B-»lgié«be peiitkk ia baaden kre«g en dat «ulks m fier data rechtsnatif wa ? I !E;în « der arlikeî werd, voor ons, §e-■*,r «"«lîea de ceasaur hicr-ceîîïQreera. — voor «ici aansprakelîjk, Wâûî van hooger- , kand wu bet ordevroord gegeren en zij, e?ea aiâ wij, had sicb slechts ie oaderw<5r-pan. M»ar deie gelc?eaiieïd Utea we aiet oziiioopea om met as Irak er op te wijien , elk ee s «ulkdanige opgevatte (■■■> '«.saur p polit».©? -itbitd lea «lotte moet ! v w »g brsKg^K' Niet eeawif îoopi œsn, [ . .dsv«l'f, bet *olk t^jen de «cheuen. i . We ïcrdedigf'S noch pers«neo noch stsl-[ s i De perww* • ■ aiî •- siéctiîs de «Hro?r-îiew «- oorst«». der# d«rr prinoispen die [ 'i voîk isls de |r: dslag van or-s staais-wf-ien heiît wiilaa teggen- Dat wss vôor [ d ocrlog alzoo, dat raoet xdo ia dea oor-: log blij^ea. Zij die, in dit opîicbt, het gras vaa oad«r oqïs ^osïaa willea maaiea be-gaaui anti nation^al werk De oerlog dsed de Union Sacrée ont* brken. 't IKonden wij, m *t voltrokksn feit aan c«msa en geaiea de a baitBHgflWonsn tos st«\nd door des ocrlog g^sebapen, dat et een ooaliUe-misis'etîs wnd sefOîwA ; sooii zuiien we 't goedkearca dat ia d« bsroerJf t^jden die we beîevcn, in saaaa «■an dit t ssîou wcié5 ® '«ordt asBgestuwd ohd à e&a r- a ■■.* ia de pla»'« vau t#z recbtach te steBe'" • Ons rolk wil den grond en den geest vaa onze regeering«politiek ongewijzigd katholiek behonden. Tôt nog toe gebeurde iedere wljïigiBf in ons aiinlsterie ia 't voordeel der link-sche partijea ; eea beetje te gader wordt dea gesst van oaze politick verwroagea en we staaa œaar eea stapke meer af om eea radikale afwijkiag vaa de vroegere gerolg-de gedragslija te belerea. Dat moet heiet Waaaeer het nieuw mioisterie van eco-nomisebe aangelegenheden ea heropbonw tôt staad kwam, deiea de linksche bUdet ea de « XXs Siècle » chorus om de " compétente " maa vaa 't oofenblik te eischea ; P, Hymaas.'t Is echter m«tr een vor wead sel gewaeit om minister dî Broqaîville hot schoentje te liohten. Spijts de officielle toelichting een Trien-delijke schikkitig in der minne aaageeft, kann«n we reraskeren dat het [niet zonder aanstoot is gegaan en we betreuren het nog, dat in die oogenblikksa, vanwege ons kabinctshoofd en de andere kathelieke , , ' ^^•nde kraflhtdadigaeid minîsiêTS gseo , is gekomen om, ja selfs gestelde ultiMï' tums, op de ecnig-wenschelijke manier te onthalen, Dat bet stichten van het ministerie *ao economische aangelegeabedea eurder gs-diead heeft om politieke iozishten te be-gansiifen, blijkt ook ait 't feit dat dit ministerie met siju eerste bedoeling ver dwijnt. De nationale heropbonw maakt de grondskg uit van eea nieuw micisterie en wat orerblijkt van het eerste ministerie gaat over tôt het miaisterie vaa wetenschap pen en knnsten, dat hoegenaamd geen be-trekking heeft met te >nomische aaDgelegen-heden.Dat daar nog een vingerwijzing ligt roor andere wijiifingen blijkt zonneklaar en de benoeming van dea socialistischen volks» vertegenwoor^iger Brunet tôt minister sonder portefeuille, is hier voor meer dan kesschetsend. jf i" r I i l De linksche parti]en warea steeds de c miaderbfid ; willen ze op degelijke, doel- Q matigiT en patriotische wijze meewerkea aan het grootsche werk van Bdgië's toe-k&rnst, bun eerste pliaht is, in de lijn 18 blijren van hnn stand tegenever het Bel-fùohe volk. Ooplogs tijdingen Een Japaaogche mHiiaire Efvaardiglîig op ons front Een belangrijke japaansche affrasrëigis g heeft het belgisohe front beaocht. Zs werd onthaald door den minister vaa oorlog ea opperbevelhebber Reqtioy en beïocht het verorerde terrein ran Merckem ea Diks-muide.De Nieuwjaarwensch van den Koning De Koniag heeft aan Minister de Broqne» ville, in antweord op de wenschen der Regeeriiîg volgead telegram gesoadea : « Ik bedaak ianif de ledea der R^geering voor han Vadeîlarid.-lityendcn wenseh. Mocht 1918 or.s bet elods bezorgen vaa oase beprogviiigcH), zoo heldhaftig oede?-staaa, aïsook de berèi.eliiïfg van oas land in zija ToUedige oBafhsnkeiijkheid ea wietis troawe ea eensgeiinde dieaaren wij meer dan ooit moeten aîjn » st >i Een E«geîscb*Turksch akkoord voor de uitswisseling der ls krijgsgevrngenen. k- Een akkoord is tnsBchea Eagelaad en en Turkiye geslotea rosr de uiiwisselicg d»r JQ krijgsgevaKgeDen. la Turkeye zitfea 10,000 * Etige'sche krij^sjfevaDgaaen, Engeland >t hoadt 5o,ooo Tarken a!s geraagesea op. Q_ Het akkoord draagt op de uitwîsselinf van Ia^alisden die zulîen uifgewisgeld worden Bî op den groadslsg vao 1000 Esgelschen tigen 1 5oo Turken. 1 ; De Maximalisten en Rusland. Troisky beefi tet de R eateeusdie regpering 91 esne ultimatum gezoï.den waarbij bij deze beroept dad^lijk den alg^naeeusn vrede bij r" fe treden. Zooniet souden de wapensbe- ft> sbssen ! ier «» Wat zal Ukraeie doen ? Uit een telegram blijkt dat het leger van Ukratsie, bestaaade grootendeels uit Kozak-kt$n, het leger der maximalisten heaft ver- îï' 7 " " slagen. Een s référendum gaat te Odessa rond om te welen tôt welk land Odessa sal behooren, SJQ of«rel tôt Ukrenie of vel Wit-Rusland. 53- Het Kooinklijk Paîeis vas Madrid Slt door brand vernieïd er- de Uit Madrid werdt gessind dst het Kc- eri niaklijk Palets ?an M««lrid door brand is rie veruieid Het wes een der praehîfgste palsi- Èp zeo, zooaiet het prachtigst® der wersld. A5 bg. de kunstsehattea zija vernield. sB- De oorzaak van den brand is niet gekend, maar kwaadwilligheid wordt ïerœoed. [>or Spanje beleeft ook beroerde dagen. en Jf 1aaatste Uup ian PÀRIJS fmeldt : artillerie-strijd aora levendig op den reehter Maasoever N 0, het fort van Pompelle hebkes de frenseheo een handslag uitgevoerd es braehten krijgS' gevangenea «p. LONDEN meldt : een vijandelijk pogin$ 0. Epechy werd gfgeslagsn. Balangrijk< attillerie-sirijd omKamerijk, Leas, Armen tières en Yper. oel- kea ROME meldt : Geen beiasgrijke gebeur toe- teaissen te maldea. Vijandelijke vJi- ger 1 *e wierpen bommen op Casteifranco en troffei iel- twee veldhospitalen, 18 gekwetstea doo dend. V » I V -&• IN EN ¥OOR OIII BOLBAtmm \ D© duitsebo ves-wsermaoht Koioael Reping ton sebat <4^1 vrede met Ruslaad, Duitscbknd toelafea sal een half , millloeu man vrij U krijgea ea beschikbaar j voor aile gfcbeuîiijkhedea. Hierbij moeten ; gevoegd wordea »5o duizead Oostecrij- j kers ; 't zij dus in 't geheal j5o duizend ! man. i Met dese nieuwe îssacht ka« Hindenbur^ i ofwei «en offdissbf tegen 't Ws^teiijk front begfrmen, ofwel de doorbraak ia Italie bs-trachten, ofwel oes Macedonisch front aan-tastea en dea toestand ia Middfa Azia ia 't voordeel van dea vijand dosa keeren. Dit moet 3ns echter niet bsvreesd makes1» besiuii Repington, wa t Amsrika en Japan kannen drie miîîiuen manlsreren en ia 1914 eu ia 1915 hsbbea wîj de daUsobsa optoc -î^ aiboewel we bed wat miïider^siardîg warea, weargtaan. Yoor de studsnton ia medecijnea Op voorstel van dea slgemeenea opzich» ter- van den gssoEdfcdidsâienst heeft de mmister fan ooîlog beslotea dat de « sta deîStea ia meàscijneB, die geen voîdoende universitaire atudlïôa gedaaa hebben om eea graad^aan den bul^dienst te bekomen, aan technische diensts» mogen grebrnikt wordea, zooals dactors a«sr3tentea, bedien-den in de laboratoria, ra iiof raphische sec tie, enz. » Heeft men eok g«dêeht aaa de studeatea-apothekers, die in dezen oorlog onder de meest verlâtenen mogen gerekead wordes ? 'r-i ■ fisr-- - n^sa-tr-: î-1 rUCSïn®a«fl«iWB^i»?i*BO* DE TOESTAND Het îmiag van den dag ïï§t niet sooseer op krîjgsgebie^danwel op hst diplamatisch terrein. Wel staen we voor bet on^terwik-kélijk raadssl Vga een reusachtig duifsch bffeasi®!, maar '*t hoeft ops zocdaiîsg niet meeraf te schrikkéb, an we ia Italie na de eerste tegenwerking, moebters bestâitigen dat de vijand, onder des druk van de fran-sebe en de ilalisansche légers verplicfeit m gewèest dea linkerosver va» de Piave prijs te geve% waarroor bij maanden laag zija beste keurkorpgen opcâerde. Dit ook oag&twijfeid zal Duiticbiaad tôt aï.dtakea si41aa-en en de kesring die in de * regc«ringsmiddeas wordt bestatïgd nog eea t aterkere afliisirg doen verkrijgea. . Waat ktaring bet: aat er bij d?n >ijand Za is waar te nemen in dta toon van d* duHsche bekoads- en pasgssmanistiseîsge-, air-dé pers ter geiegenheid van de vredes-onderbandeliagen met Ruai&ud» Die toon is heftig tegess de regeering ge-k&st : Ds « Tagliohe Rundschati » ïanrijfî : " de * eeaige troo*t die ons overblijft is dat we de terurgaaf van onze koienics »«gen ieskn en ons met den Pans verkengen dat de * fraosebs en ecgelsebe ba ■ nhrea wapperen 1 op Jerasalsm, > De « Deutsche Zeituag » de " « Lokalanseigar > en andere sprekea in dan zelfden toon, We hebheKi ons bij de neus laten leiden, is hua besluit. Dit is welliehi het schooaste bewijs vaa Duitschlaads behoefte aaa vrede. Het heeft de rassische gron^sSagen aaagenomen, alhocwel die groadslagen heelemaaî de tegenovergesteldc > zija Tan de duiîsche in de vre«68?oorstellei! 's van 1916 neergelegd. a Een goede diplomatie vergt van oazeu 1- kact dat wij dien toestacd ernstig in aan-merkiûg aemea. Dit schijnt ten andere wel het geval te wezea. Lloyd fteorge verkiaard | dia ock dst ia de eerste dspn wij van wage v:e boadf. :,aoien eea nieuwe *erkla-ri«g belrêffeadeî atze oorlcgsirzichten aiogeu verwachtea. Maar beteekenisroller lîog i» do laatste verklarirg van Wiison dis zfgt dat een bijeenroepea Yaa de rredesconferentie mo-i gelijk zal wesaeej waaaeer bet dnidelijk i »âl bJijkea dat Duicschlaed er geen ver-j overiagsinzichten meer op nafeoudt. | Hebben we daa cog wat geduld Op 10 | Jaauari zal DuitscWaud verplicht zijn, I zij» imichfen diesaatigaande keab«ar te J makea waaaeer er spraak zal wesen van PoltB, Lithuaaie en Koerlaad te ©atrui-mso.Iets over onzen Congo I ' (ie Yersofg) Hoa faest su bet éorp ? Hêel eenvoudig lijk ht opperfco fd. Nsemt cat het dorps-hoofi beet, das Heer Mbecïa ol N imbe^za, bet tiorp zaâ beetea te Mbeaxa's of Ki-mfcea^a gclijfe »e ia Viescderea zsg-g«a te Gfeïâess, vi ..c S:,-yiEt's, Ea komt het dorps feoofd te sterven, h'.wel, ^aa vçr-anderi heu «orp eok ?aa nadia, en aeemt d n r «ea.'; vt.h Otn aituwef cb?f.B j de dood van deii ( iiei t a eeae plèasg, of als de plaa-tatieâ ui : {«pat aij• ,»veran dert het dorp ook vtn plaa'js, ea «is ge dan over de verlaten p!a»,s g 6a?, zeggea ' de aegera, " hier was wedi K(' R!: cassa" hier was w?jlea Kimbeaza, als'idoj.'p zoo heette of zelfs " wedi hwaîs", wi|isa beï dorp. Op ztkcr^u afstand van 't darpj, gewoenfijk nog al ver, opdat de haisdie'ir^'U er geea schade soudea aaarichteo, bg|siv de p'aëserijen der ? egeis. Het rivierkfâtS of Ut bron waar men 't water h a ait VObr 't dorp iigt gewooniijk ook nog ai ver. Sornfi atâàn de eecige fiaitboomeu rond de hi^tea, ta cp dea aobieioit vele palmboofeaeri. Aau 't begia der palmbladen, bovea ia des* palmboom komt de palmbiaem ea de pàlm^acht. Om psîmivija te bebbea kiiasmeu ce atgeis in ètn boom bij middel vaa eea reep 0ïs ze om bna leadea en om dea boom kûdopea Ze s&ijdca de pa!m-bloem kt, eïî mgkcn den met een fijn au-skçb eea gaatie op de verschs plaats, stbkfïi daar eea trechierfeea ia dat ze oit . p&îifëeohoïs verv-aardigea eu. haagea er ; ca^bàssea ea tï»*chea o«der, roovecl treckîerssoovseî i^eksu. 's MeïgtKs vroitg aïs 'î nog fjfisch is gsaa ze dis l«ssaken bangea, '» avo»ds hsiea ss de v»Iîe af en 1 haagea er die dea v^lgends» &î«r- » gead ®ûk waer sfgeaoraien e<s vgrvasgea ■ wordea. Bij 't 8&î*-it-' krieke». van dea dag, neman . de vroawea î;sa sarde» kraiksH, stekeo ia easa immd di«« sa op daa risg kaagsa, ea s gava naar d« bros •? ri, br osa water te s pattftt» voor dsa g«ksel«a dag'. T«g«a a«ht i «ren ,to««a ze terag asaaS Itat watsti l&âîgaw ; hau'ker?aa-, koa^ssi^® ea kijltje i est trakkaa aasr bawfés p'aat«r!j»a, waar te t d« b«oatj©6,|a»6l« petatta», «aateve wtrîels, i baaanea, sardaea^jas mz. p!aats% *t\ v«r-s zorgoa. Omise» aar of ©if zija s® w««r te-t rag^en btgianea eien g?reed te aoakoa. 3 Tegeaj>den drieôn trskkea de ^rsuwen weer 5 casr 't boach om terag fekomea ia«t zware s kor^ea bîaadhout om 't aaohtvaur te stoken. B De vroaw het fi dssrHj nog de so"~g en de s last der kiaderen, w«lke socîacg ze aiet loopea op de heup der vroaw ia ea» î " Zcmba " of draagband haagea. Die klei-- aea ziUen soo s^rijling cp de zijde huaaer i moeder, ea gaa^ overal mèe naar t®e, aaar -t werk ia begrepea. Net maaaevdflc in- 1 3dejaar--Nr 398(855) 1 Zaterdag 5 Januari 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume