De Belgische standaard

881 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 04 Dezember. De Belgische standaard. Konsultiert 11 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wm13n21w87/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

.L S'»72 Ô29 « ( fliriSfîÂa 4 Decaftiber Î9i7 H,, Halé&tem >i ïmà ■ KU« |4o |vi t Î*S«J I fljiûd fr. 34rJ HinïdtË 3*80 H^kâss r<?s ■ «#!i ■ DE BELGISCHE STAnDAARD a/ as .g OPRTSSÎ, y p* y BRHEBB ?&&* i a M® Cogafll# - SSSBïJK V ,1 SEIeïae mus&OB-digi2ê«a t ) i *"* fus*1 '■ il (âp cA**»*" ggCLAMBR ?olgec« o««»' k.»ïas*. rj* ^SSE-vïï£Sïr~~1^^g^^a*MgàagaiBsep5as3a»3gi^--^ i>n T -■ ÀChT^ 3—— ~ 1,/e : M. g. Beipalre, L, Duykeré, P. Bertrand Van der Scheldan, Dr Van de Perre, Dr. J. Van 4e Woeityne, Junl Fil^eri, Dr L. De Walf, J. Simons, 0. Waltea, Adv. H. Baels, Hilarion ïbans mer de Ontwikkeling ■lamingen es der Walen I zijn oorzaken. ' lut heer Passelecq neemt niet aan dat er 1 lo groei verschil bestaat, tea gunste der Bien, voor wat de ontwikkeling aangaat ! B bevolking. Ifir i«, s«gt hij, geen ondergeschiktheid M. het Vlaamaehe ras. iDe statistiekea trouweas bewijzen dat Bfeen «root verschil bestaat. ■ Wel is er een-Klein vemskil, maar dat is ■ de e«rste pîaat:* te wîjten aan het ver-' Raîl der ecoaomîsche no&standen, Vlaan-, Bros is het laadftou wïaad ; het Walenland ! H'iei ni^erheicssland. De taal heeft daar Iffiiiig meè te mak<5n. I Jq Via iuderen Aîja de famiîiss tau'îjk%r, " But de !ooîien iaçer, ^v iiklieden talrij-" pi ea • door is de Vkaai?cfte arbei-ier « plie?. t le ivij ïea oïwîi moet hij een Ai;,der of •■•rengeodec asrbeid rerrichten, * |Iq 't ^/-dealaûd. blœit de n:j*erhàd ï Buds 3/4 s^-ier eeuw ; daaràoor ferrijkten ® Ht inwc pu q» ; de ^agboaaîa werea hooger; y mwkv ut eo op^*ericht waar het onder- l\niî/t r ontwikkeSd was dan ia 't la»d= a |lkw-gï--ï He, 8 I Misschiea heefî'er d« eesheid Tan tail der ■bt'osd • r ecoitota'gche toestaad verstarkt I *0i- daar beperkt *ich h«t verbasai a ■sêsfih»- ■ t.«al en ecoïîom?sche ontwikkeliug, st ■ k°rt> îne^niHg van der , ■{ r Pagseîecq. I Laten ivij ze ?aa wat Eaderbij onder n Kosken. * ■ De (s rate rraag is : bsstaat er een groo ^ Beisehil i de ^n.wikkeling tusschen Via ■cLigec en Walen 1 ^ I Tan twtedè : indiea hst bestaat, weik ■il ds oorzaken ? <Jt I T a der4e: in hoe*er zijn de taal-wan '» ■ocslaad^n de oarzssk ? lt I i) Verachil ia de ^atwikk^littg der Wa I ien en der Vlamiogsn. B ■ Ôûûi te be^ijse?s dat Lut verschil nie Broot is, haalt de heer Passeiecq de alge P ■tt uie statisïieken f an sis getu^en dat d* Btruoudi 'g der Vlaiaingea die noch Ieasi '* Bc..ï richrij^en knuieîJ, niet reei grooter il I''3 li1'' die der Waiea : alîssû de îeger-siatii l?1 Bieken g<inigen wel dat er nog&ï een groo 3* Betscûil bestaat. ' ■ Welnu, 3lleen genomen, bewijzen di ■itiistieken niemendalle. Laat ons zelf " Hianemen dat de balança niet zeer ver over |k ten gunste der Walen, dan dient er no| ^Bcwezen te wordtn dat de graad ran ont n Ivikkclisg zoo hoeg is in het Ylaamsche ai ■ het Waalsche land. ; I Hat gct&l dergtsen dis kannen lezen e: ' lleiiïijren is slecbts een materieSli facto r ■kïîaan-Je nit ee.'ke^.ea zonder greote waai ; het qaantura der ont wikkeîisig der vei ,9 Ichken eiemeaten moet in aanmerking kc ■m® om eua juiat o^rdeei te rormeu ov< * gtbeeï. Ea vie ziet niet ia dat .een eratige bsa f ■v>n Teivelijkirg ontbreekt ? Zekcr ka* n? :laî oiigsletterdeo, hen, die coc ,pHli!en noch schrijTen iannen, ▼trfflijker B® 'sr dâl ia dé ntg^tière zijde. Ook kuiiat UH het ^etal T«rg>bjked Tao^déien d: I én d&i is : eei ^BK'ï t " > ju'OS- H 0. ar ver <c * -^ia te our ' e'cu hei ^ S id«.r# «> 4uidingen. I lu 't leger werd een stelael aapgeaome I y \ dat nog al waatborgen biedt. Namelijk 9 j mea Tèjfdeelde de sold.aten in veracheidene « ï klassen : * eï H , i) Zoader ont^ikkelÎDg. bs | 2) Kunnea lezen. | 3) Kannen leaseo en scbrijven. . | 4) Knanen lezen, âchrijreri en rekenen. « i 5) Hebben een grooter ontwikkeling. j * | Welnu, deze statistieken bewijien dat de « er | verhonding der 4de en 5 de klas tusschen | vi er de Walen veel grooter is. | k at 4de Klas : | h Vlamingen Walen | E id 5a 37 55.47 lb Sde Klas : i lftt 14.S6 a4aa ï Ziet ge dat, heer Passelecq. i4 Vlamin- ?. 18 | gen per honderd hebben e?n Terder ont- | * ~l~ | wikkeling en 24 |# h. Walen. ia" I Daar zit ham 't argument der Vlamin- j a ud S ® I S® î r iar | wîj ^ea jjeer Passelecq nog een twee- de bewijs leTeren. 't Is wat ouder ; 't gaat * over de uitsl»<gen der bekwaamheidssxa- 1 meo, die siads 1892 a%eschaft «ija. îer Welïiu ▼ergelijkeu we de nitslagea beko- hn men ia deze examens sisds i885 tôt 1892. r We slaiten de profiacie Brabant ait die f rld tweetsiig is. |s !,"n Welau in de Viaauase^e pr:i7iacieu was * sr' het getal mçdediogende kioderen, die de er" 6/10 der pantea behaai ea 45 61 p. h.; ' " terwijl ia 't Walealand de verhondiog was | 69 98 p. h. Ea iadien we au d« geheele t ' "Ha schoolberolkiag aagaaa, daa zija de Walea î ] aog ver 1er Tooruit : Op 10000 schoolgaan- : 1 ï;4*^ de kinderen had het Walenland 538 be- kwaamheidskiezers ; Vîaanderea 274, dus 1 den de helfi. ^ f Is dat afdoends ? ' 1er* Dr A. Vande Perre ,ooj Voîkayeriegeswoordiger. _. t -v -.'.- r • v ^ g<--' -•■ v :we» — .mmmav&rszzir-tœïssa.-r- 5 VAN t&N VOOR »"• OU SOLDATES 5 1 an» —a.——■ Da Verliezen op Ze® De eerste lord van de Engelscke admira-Kteît hoeft Terklaard dat wîj aaa gezonken i hiadelschfped, gedarsada dea oorlog, 2 aiet miliioea aa haif toa scbeepsfuimte ^erlorea !ge» Duitschiaad rerloor, door sinking en > de aasskg, b?jca e?ea vessi ; maar mea kan . zsn niet zefgen ia welke mste ^e Dultschers dit r is teriies door nieuwea aaamaak ran schepen ; tis- hebben aasgevuld. oot Oostenrijk leed o»k cansieulijks verlie- > sen. die Deïe der Nentraien beloopen twee milli> | :elfs oen ton. In deze yerliezen zijn de rergane | ver- schepen 7an minder dan 10® ton niet in aan- 5 nog merking genomen. 3Bt- Voôr dea oorlog was de scheepsreimte | : aïs waarover aile landen baschikten ao miliioea | ton sterk. Ben derde is dns rsrlort* ge-1 1 en i goan. Het Terlies in franken baloopt mil. f «tor Hardcn en unilliarden. >tr* I«ts oyof dwitsch* Tliegtoestellsn ver- De duitsehe jaeht?liegtnigen zijn aile | ko- tweedekkers. ter uitzondering van de « Fck- | over ter wiens glorie ras is veriwoaden. Dat - toestel wordt alleen nog op ;'t Oostelijk 1 îssis front gabe?.igd. ntn Os « Albatros D IV en D V » worden jaeh ■ foi ajfest g^beaigd. « Albatros D V » is v'n i een iweedekj^.er ?aa 16© peerdekracht, i»ea vcrgaërbakken van 80 en 20 li'crs. r'e 't heett ee?^ aat.ï^eid van 170 tôt 200 klm esoe per uu|.k }n twts minatea k»a het 1000 m àoogte bereikeo, na 18 miautea zit het btib- 5ono m. hoog. 't B zit t^?ee machienege werea. m Albatros D IV 1» heeft een motor men Tan 176 peerdekracht. S ! ; j i Worden clan het me^st gebruikt": de j « Halberstadt » met ïîjn gf-pîaoide vleugeîs en het « Agio-togstel ». Dese toesteîlen hebben eea sneiheid van i5o klm, per uar. : De astdere toesteîlen worden gebezigd D ▼soi aller bande gebruik. Het zijn de < Albatros III » (176 peerdekracht), de er | « Roland » (slechts ééa mitrsljeuie), de g? I « A. E. G. » (de grootstenê meter in plaats j s ! vaa xi,75) de « Rumplsr ». De tweedek-| ker « L. V. G. D. II » (twee sitplaatsen) bi i heeft een motor Bens ran 23* peerdekracht. r-1 Dit toestel heeft twee mitraljenzen en vier A I bommenwerpers, di 1 Sedert eakele maanden gebruiken de 1 Daitsehers twee nievwe modellen ran bom- e] f bardeertoestellen : (we hebben se ia de laat- Iste dagen dikwijls genoeg gezien !) 1) de u « Frederiehsh&fan » met twee motorea van 220 peerdekracht elk, twee mitraljea*en ; 5 sneiheid i4o klm. in 't uur. Ieder tuig kan | 5oo kilos bommen meenemen; 2) de «Gotha» tweedekker, a4 meter breed, twee motoren t( Mercades ran 260 peerdekracht elk, ver. ® schillende vergasTbakken van gezamenlijk î"1 83o litw-inhoud. Bike «Gstha » is bemand n met een officier-,bevelkebber, een staarœaa v , en een miiraijeur. 't Heeft drie miiraljeu- C , ses en kaa 5oo kilos bommea oneepakken. « j -j Nu spre?kt mea ^an een nieuw toeste s , j dat nogmaals zoo g root zou zijn! ^ ; Uit Congo » | « ,..'k Vond hier een besten çriend,broer î I r an aalmoezenier Jafissens, 'n prachtig î j î katholiek, 'a Vlaming uit een stuk ea niet--1 tegenstaaade 't prossïsche van zijn amb-- - teaaarsleven nog 'n dichteriijk voeîend f s ï enlhou»ia^t... j \ Al is EBÎssehier' hier niet ailes cœ ter % f bast, ik slijt er toeh soms blijde dagsn bij mija rriend, mija boekea en de misision- , nariasea. Maar wat er ginds omgaat oefent j zoo'a woodere aantrekkingskrac5ît ; wat f ' doet hst deugsl, vol heimwae, terat? te dsn-I kaa aan VlaHuderes, het hisîorisebe en het ] ■ husdig« Vlaaaderen en asn dia sukkelaars j ra.i Vlamir«gea aaa de» Yaer, schamelea in , r eigea la^d... Maar toch we zijn hier geko- ( men om hst b3etj«5 goed te doea of hst vele ( !* kwaad te-vermijdea, terwijl de m-ssionna-a riss«n hier 2oo?cel goed doen. Edoeh r-a 2 voelsn y/s wat we ferloren hsbbsa aan | Vîaanderea. » n Godfried Persijn schrijft aidus uit^La-n • sambo enteekent: «Gocgolecsche banneling» if ^ Tropenwee zal hsm toch niet vau nu al n 1 ia 't bbed ziîteu 1 Bij don vijand î- ^ Uit Nevt-Europe : « Een Oostearijksch | soldaat, die zich oakngs op 't Roemeensch i" | front aaa de Russsa orergaf, deed de vol-18 | gende verklaring : 1- 3 « De oegst van dit jaar braeht reel min- | der op dan de vorige jarea. In Istrii, Dal-1 te | matiS en Bosnie was er om soo te xeggen m | siets. Vele lercasbehoeftea zijn zeer ; e-1 sebaareek. Kleedsel «n sekoeisel kosten | il. | stakken van measeken, of lierer zijn niet ' l meer te viaden, daar de staat ailes op Toor- < f hand opsisekt. Koifie en thee zijaniet meer le | te krijgen. * « In heel het land heerscht eene rroote fi- at ' naïiciecle krisis. Oadaaks aile krijgsorer-,, l wianisgea is gansch het volk orertuigd dat | de oorbg voor de Centrale Mogendheden ja verioren is, en daarom roept de beroiking îuid om vrede. • 1S Dit atemt stipt o?eresa met inlichtingeu gege?en door ODtssapten uit bezet België. s" Daar 00k ziin de duitsche soldatea— Beier-1 sche ea Wartenber^sche vooral — overtoigd * van àea oadergaug der duitsche wapens Al "t hetgsen in de bladea Terscheen orer de op-B stootjes,s!achting ondereea, in het duitsche leger, den nood der duitsche bevolking, is volkomen waar. :? ' ffctl Engelsch Fransch Front j Btoedl^e gevtchteo om Kârnerijk ?0 PARUS 2 Dec. i5 uar. — Z St Quentin d en N. W Reisjs hebben wij haiidsbgen | f, gelukt en krijfSireraiîgsngsnomen.Patroîl-1 {t jebedrijvigheid in Champagne. ^ g LONDEN 2 D30. i5 uur. — Gister heb- jj ç ben de Duitscherg om Masnières (Kamerijk) | fa negeamaal achîerseavoiger.s aangsvallen. Acktmaal werden zij afges'agen. De aegen» g de maal echter konden sij roet vattea in 'i t dorp. Door een tegenaanval werd de vijand | er dadelijk terug uitverdreven. 3 la Armentières sloegeu we duitsche rit- 1 ten af. £ De duitsche tegenwerkieg op ons front jje Verleden d«^ hsbbea de Dnitschers hun | tegenwerkiog voortgezet, niet alleenlijk om | j Kamerijk mstar ook om Verdun. Op der-1 • rechter Maasoerer vielea zij geweldig • an, | na een gevt sbt dat den dag door duurde, I werd de duitsche aanval heelemaal geiAnii. | Ook op Ket Balg'sch front hebben de Dust- | schers eea tegéWiîrkk'g fa ?szet. Oaa Dsks- " muide en Mei ckem hadden ^erkennersge» § vecGTtèn plaats De duiîscbe paîroeljeo. die < poog^e. on?e stelliiigea te besaderen werden afg?slagen. De Wapenstiistaod op i het Oo&telijk front s De onderhas îlin^.îp tussebea de uîtsea ( deliagea ^au Lytaaç en Trotsky met de Daitscas be»elhsbbcr vaa het Oost-leger, : zï|a op 1 December b?gonnea. He»i«ni 3 D<?eember, moet het koatrakt i vaa den wapîjastilstaad getsakand wordsn, indien er geen ' .-eletsele^ "u dsa we-g g«-gleld worden. De Zweedsche l«g*tie treedt op als bf-midd^laarster *oor cîea ?rede tusschen ! Rnskad en Duitschland. Oe onderhand-.lin- î gen zijn bego sa ©p 29 Nov#mb*r. Een > der v redrsfeesiaiUeien is de aitwisseling i«t krijg'g?'fa-g aen. Do warboe! in Basland Fraokrijk grkent Leiîine eiet Ds ovtr«!e van d® fra; sche zendiîjg in Ruflasd heeft bij den opperbevr-ibebber protest saagetssekend tegen de feasdelwijss', van Lsaise en consortsn. Hij erkeat den j waperstilstand niet in naam ?au ayne ■ regeering Intusscbentijd, wordt essn z«kers vlotting ■■ merkbaar in de openbare feouding. De 1 Kiezingen gijn velop ia gang sa de Kadettea en gematig^is socialisten zijn ip meerder» f keid. | Lénine is tkans besfg een nieuw miais- ! ( terie te vormea. \ ^ a m m tmkm il u i» ! PARUS meSdt : Herige artiilerie-strijd N, Ckarignon, ia Argenne en om Verdun, j In de Vogeezea hebben wij versehibende ' ^ handslagea afgeweerd. Londcn meldt : la de laatste uren hebben wij liohten ?ooruUgang gemaakt N 0. Passe jendaele. Eenigs rersterkie hafsteden en een gedeelte /an dea heurel ?ielea in i ons bezit Om Kamerijk werd de strijd bitter ( doorgevoerd. Onze troep a bebban, bij bevel, den uit-spropg der linie |om Mssnièr s en 't dorp ■ zelf. ontruimd. , j Tisn Duitsche aanvaiîen tegen Gonnelieu ' Vscqn rif en Bourlsa werden ^fgeslagan. N«*r Mœu res wordeu groqfe duitsche s troî-p^averzamelÎBgen opge*serkt. » ROME meldt : Niets bijsouder s aan te stippen. ' STUDIEGE EGENHEID ?.? fi %J liïM j Er hoeft ïïifc- m op yrweatee te worcTe® ho: -er onze soit t. ten t»'Q acbter ataaar fonder fakknno ^ oo^puu^ bij hen die ia d<) muoitiefabri-ken hua sticJ voort nitoa-; fenen, krijgsge*ar>gen«t» die vak- en studic-f leert>at!§en çolgea, Jbij hen die in BelgiS ^ geble»ea zija; en dat het feit oud-strijdsr Ite zijn, dit tekort niet zal aanvullen dat begrijpen onze joagens hael wel.* Ds daizenden deeiûemers aan ds leergan» gen van e De Sehoo! op het Front » , de talrijke studie- en vakboeke® die door hea i gelesen wordes, bewijzen ten voile dat stij zieb om de tœkomst bekommsren, Wie het ■ leren der soldaten kent, kan niet andeM dan ia bewoaderisg staaa vsor scereel wilskrseht dis aan den dag gelegd wordt. Het Ministerie van Ku^sten en Wete»-I sebeppeu komt een lofiijke maatragel te 11 uemen : de soidstea toe te iatea tôt het af-' 1 leggen ?an zekere examsns » eor eea middea -! i iQrj- 'f D ch het goevernemeat denke aiet dat ' | lis; te &ort daarme ; is aanf^ruld ; wij dur-' | yen stgfen, steunende op eaderrinding : I :ïoo «an de josfsas 1 bstere gelegenheidl 3 wordt gegfeven, sal ds m^atregel een grootc t zéro zijn, 5 op "honderd zullen het 1 exaam kufiîu,*r afl< çge . Waarom ? Omdat er *00 zdûea een uur ia. ean deg komt dat dejotï#'-ai «aine - sta aerfa. Denamidda§ in d" rust vrij, i« eea eeratc, en neod-t «akelijke '«r isçbs.e ; dan ook een schaar of bsr k waar f f^s en sfo^lea ontbrskea, e waar gedari^ g gwoi^en of ge«. ? fljt«n wg c'.wmï me; niet eeics een briefje.-ken schrij >e'i, d»t h $*sn gesehikte plaats :| voor ertsùge s u ne ; er werden dan leka» Ien grb*nwd :i« dk-nepi tôt studio-lekaleK« Twte voorwaat sas: Tijd en Plaats. Kas ff«t ;■ g r*n worden sonder aaa da j. \ krij--Si»ei'fieiitîag te sebaden ? Jfa. sonder B I feeî minsie I Ware hst da» mçt naisda« • die, ware het dai «sens domms v^rminking a l onzer [ont ?>s, - o4 1 T.ger tijd en plaats te g î wti^srcn. Is Siet -1-- ï loch te -eel gcvraagd zieh te \ meg^tt vooroerei ia voor dea aa-eorlog ? s Wa'- k«n de scLoo .-ste zegepraal zijn, se» ' he>l onae s uit- >t<m en ^erkersja«gd ato M s gaBësh mino>-rwaardigen, «la ouwetend^a I uit den oor'e komea en ten laste vallea 's 1 van de ppeabare bestaren. I Gr -'«''e vera< woordelijkhdid die op , ganseh de Refesring weegt, waarover ai] te \ veraûîwoord^ heeft. N ; drie jasr oorleg » ® | het boog tijd dat stfdoende maatr^efa» " wordes «'eaosaan: kgt is h»»g tijd dat da | wondere wilskracht o»>zer josgens, den w§ ' | om zieb te bek"?âmea roor den strijd detf im l leveos niet meer botse op eene onrergeek-4 lijke kortziehtiçhsi i vanwsge sommige mi» I litaire overbeden.Hsdde het bijaonder imitia-\ tief op gebied fan ontwikkeling geen mira-|d l kelen gedaan hoe sllendig zou de geestei-. II • " toestand in 't leger na zijn ? Je Doeh er sij a zaken die wij niet kupuen. verweîenlijken ; dat is . Tijd maken. Ea '' dat kan de overheid en dat mogec we te rechte vaa haar Tsrwac^ten. Wô vragea ia ;a nsam van het grooîe off r dat hier het 13 gemeenebest wordt gebracht, ia aaam van de toekouas v»a oas iatià, dat de soldatea ^ tij«t en plants soas'a hëbben om zich ta ontwikkelen. p F.V.D.H. ;u ^ ; LSEST EN VEESPRSIDT U" ' M BELOSSCHE STANDAARD tel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume