De Belgische standaard

854 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 22 September. De Belgische standaard. Konsultiert 15 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m901z4352r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

STANDAARD DE BELCISCHE ^jïfSÎÎÏIOÏ -.ïD!*» M** fr.l.aj .(Uni*# »-i° ,,,ind.* »7S 1 Mt* Soldatsn iï 't iw* •• |S,sr-3 Ir- x-73 (B»tr.dea 3.50 |3liSdtS S'SÏ [;i:«a '1 I*cd ; Hjind fr. a.50 iBdtnden 5.05 iiitad#s ?.*■? 0P8TBL BU BBHEB8 VILS.* « te* Coqain» » Zbbbijk PS PA3»» 1 Kleiae «uikoo-i diglnsen : 0.35t. da rog* 1 1 -■j RECLAMES volgen» ovcreen-koront. @ ® fiili S (gp y Pà f4P TS3B*^m* [faite Medi*»?b; , .£. jt. fenl^lït, 1. £»;!«.», F, @#rtraBd Vas te Salurtto, Bï Va» 4e fana, &?, I. 4a W«s«s!y®t> *e*ï FUI; «art, Bf U Os i, Steons, 0. Watiaa, 4d*. M. Baafc» Mîîarlc» sraaaa feorlogs bedenkingen I Oorsprong der Staten I De wereldoorlog die de volkeren sinds Ineer dan drie jaar tôt de rreeselijkste Ijlachting bracht waarvan ooit de geschie-Ijenis waagde, maakt weer lerendig het Ipoote rraagstuk van den oorsprong der ■Staten. I De wijsbegeeite, de geschiedenis, de liociologie brengen elk het hunne bij om er Itea oplossing aan te geren. Men zal reken-lichap moeten houden met de gegerens ran Ile twee laatste wetenschappen rooral, om ■(ta rcchtraardigen en doelinaligen rrede fa 1/lomen. I i)e wijsbegeei te rerhandelt het rraagstuk li 't algemeen, gaat op tôt den laatsten lïden van 't bestaan der Staten. Zij steunt [laar bewijsyosring op het nafuurrecht. De nensch is zoodanig aangelegd dat hij in Itea maa'schappij moet Ieren om zijn wel-pija le verwezenlijken. Het kind heeft be-[haefle aan onderhoud, aan opleiding, om zich fe ontwikkelen op lichamelijk en gees-telijk gebied. Daarom < ok is de familie fcen natuurlijke iusteHïr.g. Maar vader en Boeder zijn ni et fc^kwaam met hua eigen ktacVklen le voorzien in de behoeften van 1 het kind, en in hua eigen noodwendighe-■dsn. Zij moeten baroep doea op de jj'mede-Iwerking ran anderen, om tôt hun doei te Ikomen. Daar ligt de oorsprong van de bij-Izondere maatschi»ppijen, Doch ziet I Er ■komt een oogenbhk waar d<e bijzondere ■nuatschappijen, verbliud door hun bijion-■d r einde, hun wedî-rzijdsch doel tt'gen-Bwerken, in strijd kotuen met andere belan-flgen, en geneigd zijn oï recht te plegen ton Blute van hun eigeu belar-g Daaruit spruit Buarust, stoornis, onrecht, die de menschen ■i. de onmogelijkheid brengen hun welzijn ■li' bereiken. Er moet dus een maatschappij Ibtaaa, die aile bijzoniere maatschappijeu Bi heerscht, die aïs doel heeft het algt-meen ■>» !zijn ran barc leden, en die door geza-Hïï!. bjke pogina'eu de me'jscheu leidt iot de ■rerwezciiltjking vaa haar doel : het alga-Baeea welzijn. Zoo komt orde en maat-■càappelijke vrede tôt siand, door de eer-Htieiiigi ?g van ieders recht, door de betuch-H-tog *aa alÎB baatzucht, door de onder-■tiuuiiig vaa het privaat initiatief, door de ■«rdediging van de geheele maitschappij hen den overmoed van zelfzuchtige sa- BEr moeten dn3 Siaten zijn: de naluar W driogt die gevolgtrekking op. I Maar hoe nu de oorsprong uitgeleid van B '-Wstaande natiën en Staten ? H % oplossing van die vraag behoort aan ■ ' geschiedenif. Zij klimt op, door den ■^cht der eeuwen, tôt de feiten en oorza- die den oorsproug ran een volk teweeg ■«schten ; zij onderzoekt door welke oor-■k«n, door welke verboadtn, door welke ■ loniseering de huidige natiën lot sland ■faœen. HDoeh, daurmeô he'oben wij den uitieg B'f' ran het natioîïaliteiis^evoel der volke-■!D) *an de oorzaken die de maatschappe-B'îe eeoheid van een natie tewef'gbrachteu f I ' de sociologie die dit bdaugwekkend , B ^gstuk onderzoekt. ■ Z<i onderscheidt verscheidene rede: es ■wéënfceid. De godsdieust kan de sterke ! zijn die cen maatsebappij samen-Bîuh : Dit was het gérai bij de Joden tan Verbond. Dikwijîs zulleri dezelfle ■®°Qomische belangen een n&tië vereertigd *oden ; De eenheid van spraak, van ras, ran de sterkste gronden ran 't be-B"® eener natie. Eindel'jk een roemrijk verleden, groot door den heldenmoed der voortaderen die leden en streJen tôt be-houd ran den vadergrond, die deeîden in | wtl en wee, iu lit f en leed, in roorspoed en verrolgiDg, kan eea onverbrcekbaren | liefdeband smeden onder de leden eener s natië. Een laatste uitleg kan geronden wor-den in de natuurlijke eenheid der streek door een rolk bewoond. Laat nu de volkeren bewust worden van î die eenheid, om welken reden 00k zij tôt i stand kwam. en daar ontstaat een natio-*| naliteitsgevoel, zijn vaderlandtliefde die j bekwaam maakt tôt aile opofferingen, ja : zelfs tôt 't misprijzen ran het hoogsle goed: ; het Ieren, om de eer en den roem der natië hoog te houden. r # Maar wee hem die dit zeUbswus'z'jn rer- ' zwakt door 't geen de eenheid eener natië i uitmaakt te bekampen. Hij pleegt rerraad legenorer het vaderland, hij dooft de vlam uit der raderlandsliefde. Hetzelfde geldt roor degenen die ééa der atfngegeven rede-nen, die de eenheid ran fen na'ië kunnen nitmaken, over het hoofd zien. Duitscbland rerrolgde de Polen in de gebechtheid aan hunne taal, Husland rerrolgde ze in de getrouwheid aan hunnen godsdienst. Ik yraag het u, hebben de Polea ooit Duilsch' of Rnisisch gezind geweest ? Duitschland wou Elzas-Lotharingen rerduitschen ? Be-kenden de Duitsche bisschoppen ran Metz en Strassburg niet in de Kamers dat zij in geweten niet mochten verklaren dat de oude Frarsche gewesten de gehechtheid ean 't rroeger Vaderland opg?geven hadden ? De Ieren werden in reîleden eenwen ge-tergd en verrolgd in hun Katholieken gods-dienst ? Is er in hun bart >eea wrok «eble-ren tegen hen die hun al dit leed berok-kendea ? Neen ! Men wiot niet met deï» gedsdienst en de taal te verrolgen. De toekomende vredesYoorwaarden zullen dit op schitte-rende mauier bekrachtigen. Eerbied roor den godsdieust, eerbied voor de taal, 'kun-uen alleen cen eenheid, die enkel sifurit op wederzijdsche stoff^lijke belangen of op de traditie, stand houden. Het is nutlig die wsarheid van tijd tôt tijd te herinneren. -rrî*t»wr»*svrtï>' f j; -■v'^-arw+r -~r - e->rr«w-~ »xvari. * * 7£an 't stpartd Voôr mij de wijde zee in rustelooze^deining; daar boren, eindeloos, de blauwe, diepe luebt gewiegd op zachten wind, een blanke [meeuwenvlucLt; gacsch in detertecen schip, metzoanegoud- [omlijniug... Eaachter mij het land,inroeriooie verglooiing ran vlakken helder groen, naast andre bruin- [gevlekt; alhier, aldaar een dorpje, een molen rood [gedekt; een toren waar het haantje blinkt in de [arondmooiing. Wat zoele kalmteafom en innig-stille vredel De zoa daalt iangzaatn neer; haar gouden ; [stralenzegen ontlokt aan land en zee een laatste, daukbre [bede. Wijl lucht en land en zee zoo vredig saam [akkoorden, wat zwaar en naar gebonk dreuut uit de [verte or.s tegen ? 'l Zijn menschen broeders ! ach, die ginds [eikaar verrooorden ... A. V. V. i in Frankrijk Da Ktmcr heifi Yertronwen in het' linisteria Paioleié Na een bespreking die uren duurde en ▼oor grondslag had de algemeene politiek ran het nieuwe ministerie te kennen heeft de Kamer zijn rertrouwen in de regeering gestemd met 378 stemmen. Er waren 170 onthoadingen. Gadurende de bespreking oinschreef Ri-bot rolgenderwijze de oorlogsdoeleinden ran Frankrijk : « Onze vijanden zullen den Paus «ntwoorden. Dat ze ons eindelijk eens dui-delijk zeggen indien ze Elzas Lotharingen willen terug geven, indien zij de te betalen ▼epgoeding aannemen en het stichten van de Vereenigde-Staten der wereid bijtreden ». 0 Het Antwoord van Duitschland aan den Paus. j Uit Zurich wordt gemeld dat de Duitsche pers in twee kampen is rerdeeld. Michaëlis en de Keizer worden door de pangermanisten herig aangerallen omdat de pers van een meer gematigde strekkiny het staande houdt dat Duitschland zinnecs lou zij a B ljië te ontruimen om den rrede te bespoedigen. DE WARBOEL IN RUSLAND Kerensky neemt beslissende maatregelen Kerensky heaft raarwel gezegd aau zijn rerolutionuaire es socialistische princiepen. Hii is eea gematigd'democraat geworden Zij a daden bewijzen het. Na de laatste ge-beurfenis^en kan men raden wat Keren«Ssy in 't zin heeft, ongetwijfeld hooren we deze dagen van Kerensky roorzilter der Russî-sche republiek, dan zou het tijdstip van wftnorde gedaan zijn. Kerensky nfemt daar-voor van rm af reeds beslissende maafre-g?Ien. Hij schaft de bladen af die teg^n de regeering schrijren hij doet aanhoudingen met de rleet en hij l«at het soviet schiften. I OM YPER De Engelschen nllen aan op m front Tan 8 mijlen I Vooruitgang op h6el de linie 2000 krijgsgevangenen LONDEN meldt : Oaze troepen hebben i dezen mo^gen (ain deier) aan^evallen op ' een front van 8 mijlen (i3 klmj tusschen : het kanaal Yper-Komen en den spoorweg • Yper-Staden. Wij behaalden een groot «uc» j ces en de vijand leed aanzienlijke verliezen. ^ Vroeg in den morgen werden de eerste [ doeleinden bereikt. Wij verorerden Inverners corpse,de bos-schen : Glencorse en Nonne, de hofiteden Potsdam, Vampire, Borry, Iberian en Galli-poli. D-îdeiijk daarop had de eindaanval piaats. Op onzen rechtervleagel bereikten wij ons doel na een rerwo^d gsrecht in het boach N. het kanaal Yper-Komen. In 't c^ntrum rukten |wij een mijl roornit en b?zetten Veldhoek en eea gedeelte van 't Polygouebosch. Noordwaarts werd Zerecote ingenomeo, alsm.de de tweede linie hofsteden. Het gelai krijgsgevangenen overtreft de twee | duizend. PARUS meldt : De Duitschers poogden een aanval Z. 0. Cerny. Zij werden afgesla-gea An\rs .'.icia s«r< 'c stipp n 3 j Quitsctilands antvoord | Stilstand op hecl de liaie. Van weerzijden | blijft men als in afwachting van gebeurtenis-s san die op het neventooneel van den strijd Izich in de eerste dagan zullen roordoen en die, eens of anders, de bealissing zullen brengen ran een doorzetten ran den oorlog \ tôt het uiterste of ran een bpmiddeli.ofc tôt I het aanbinden ran vredesbesprekingen. Men wacht op de inzichten en voorstellen i ran Duitschland, he,t k?pitalî feit ran dc-n î dag. Duitschland heeft op de vredosbood-î schap ran den Paus geanlwoord. De tekst ^ van dit antwoord is nog niet gekend. Maar P de daad ran Duitschland wijster geroeg op dat het den rrede wil. Hierover zijn aile kommei taren het eens. Dit is roor ons, in elk gérai, van rerblijdende waarde, >eraûla het ons de zekerheid geeft dat Duitschland er ho^genaamd niet meer aan denkt fcet pleit ta winnen. De duitsche koppigheid kan wel hardnekktg nog eeaigs inaaaden oorlog willen om dsn schijn niet te hebben ran eea onmiddtllijke onr»iach(;maar bege/enzal de vijand vermits hij door zijn dadea toont cr van zelt orerluigd te wezen. De meenitigen over het antwoord vaa Duitgchlaad aau den Paus loopen wijd uileen. Volgens « De Tijd * die dikwijls nog a-wel iai?elicht is voor irat den toestand in Duitschland aacgaat, zoa Duitschland in zijn nota verklaren dat : « Aangezien het een afwerenden oorlog roert, het geen redea heeft Bdgië te behoadea, maar dat het roorloopig een garnûoenlegcr zou behou-den om de orde le han îharc.;, in verhou ding va i de OBtwapenirg die de andere lanjen zouden doen.» De nota zou inH|e!iiks een paragraaf wij-den am de vergoeding vaa Belg ë. Duitsch land zou verklaren dat bel geneigd is Bel-giô een zekere hulp ia ge'de toe te kenneà In aile geval zou Bdg!ê ia zijn polilieke, economische onafhankelijkheid hersteld worden, 'i is golijk tegenover welke andere Mogendheid. De « Reichspost » van Weentn spreekt ia denzelfdeu zin, maar teraperde zekere uitdrukkingea nopens schadevergoeding, enz. Van de Eatente-zijde werdi een aederen tojn aangesbgen Duitsch'ar<d zou hed vaag de kweslie van B -lgië aanral ea en hoege-naaind geen toegeringea doeu. Dat is de andere klok. Maar die slok slaat niet hede-maal helder zooreelte caetr omdat Pait<le\é, eerste miîjister raa Frankrijk,ia zijn min!3-terictla verklaring, er aan^geliouden hteft te '/eiklarea dat de oorlog geen uur te laeg raag aanduren. Nooit echter is het iu 't gedacbt van aile verboiidenen gekomen dat Duh&chland ge-noegzame toegevingen zal doea cm de be-sprekiagen tôt den vrede te kunnen begiu-, nen en ingerclge worden aile wiiskrachtea \ gestaald om den strijd zonder vermindering : raa kracht door te zetten. Dit belet echter niet dat we 00g en oor moetea open houden voor de miaste bewe-ging vaa den vijand. OVER ZONDAGRUST i! i ? T i •i' * J ' \ I . 1 1 S 1 I i i i s ! 1 'i | £ c i | f S 1 I . J I f, > 1 ? i t <i 1 —MiJW 1 ■ I> I» <M« —I ———————a——t î VAN EN VOOR | ONZE SOLDATES Men vra*gt Taalmannen De militaire overheid in Engeland doet beroep op de Belgen die aldaar rerblijren en die bij machte zijn het Engelsch, het Fransch en het Vlaamsch vlot weg te spre-ken en te schrijren zich te laten iaseVijren ; als taalmaanen roor het reldleger. Voorwaarden zijn : Vrij zijn ran allen ^ militaire» dienst, zich beriDden in de reek-: sen Btr'gea die nog onder de wapens niet geroepeu werden ; li«hamelijk bekwaam zijn roor den dienst ; ouder zij a dan 21 jaar maar minder dan jaar. Zij die kunaen ► te paard rijden hebben d« voorkaar. Aanvragea te doea aan het Hoofd ran 5 den militairen dienst 35 Grosrenor Place ; S. W. London. S jSjNKBfe Bij onac kaar.ers if 9 | Van menseben-wete rerie, ran soldâtes- geheugen af en w»s 't gebeurd dat de l maanen van D 169 6 Komp. in de week ' of 's zondags zelfs, 'nea geheelen, laagen, [lijrelijken dag op eigen kosten en naar 1 eigen meuge mochten rerdoen. Eu voor ; <éa keer dat zulks in soldaten-beleafta < voorriel zoudea de whisters hun harte eena ; ophalen " tôt spijt van die 't benijdt " : Pas na den noene, aleer den baardgevaagd ! was. zaten ze gerieren gerlokt op 'n "sarge" lijf «n beenen 't hoopegepakt binnen het | bestek ran een koesliet ; 'n kennersoog kon zien dat het er stuiren zou : immers '' Jef " Vande Cavine had zijn reste uit- geseboten en de hetndsmouwen elleboog- hoogte opgesloofd ; "Katel" (Larie Rutnps) napoléons-gcziad trok zijn muta scharlioge over zijn hoofd ; witte VandeWoestyne bogend op zijn eereteekens ten borstj gespeld, was bijgeschoren en hield zijn stuirers nauw gesloten in de hand, en de goeliksche Romain VanSante, bloiend van danigen deun zat] te wribbelen aan zijn jorg gesc'ï ;» ;i k e -! Tusschen hen hiog faterdag 22 September IHi $ 1 4b 770

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume