De Belgische standaard

828 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 31 Oktober. De Belgische standaard. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6d5p844z1h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

SDS Jaar Nr244 801, u . Ji. i» S Woensdag 31 October 1917 fe «<aîd*t»S? K iiasfclad ir, ï.*J < «iiaivià* i.|o ' gmtn.à*a t-?l | g ïïfot IJoldatéB | la 't l*aé i h-ï raiàtid fr. 1-75 g msMP.dt# g.jo i H misses® s» «S ; Bsit»a 't Iu< ; ; 13s**nd fr. a.50 I maandtn S J» »a»«d« W "»i"" DE BELGISCHE STAnDAARD -rg""g**>T ^ Ch^5^! lâêaf®©© #•§*•*! OF5TIL Hft SIBBIB ■iMÙhk « M* OofBill# £»B»ÏJX DR FAMR1 Klcine utnkoo- éigtagen > 0,*5f. d« r«f»1 «ItKWR* kbclambh volgtu» overtaa-komst. fc* : M. E. a*** L, Davk.r., P. V.a d«r Schtldtn, Dr T« d. Perr,, Dr. J. V.a 4. Jua. PilHaert, Dr L. De Wu.f, t. Si.no»., 0. W.Ue», Ad,. H. m»». ^3^-mmmmammaiaÊÊÊmimmÊaammmmtmmammmàm» n !■ ■ firwi— Het Offensief in Vlaanderen DEBUliifiBEBElT. Eindelijk 1 Na drie jaar eentonig wach-1 tea ; sa drie jaar regen en wind te hebbea getrotseerd, koude en natte te hebben ge-leden, in 't slijk te hebben geploeterd tôt aan de knïeBn, tôt aan de borat, tôt aan de schoudora ; na drie jaar doer gestaard te hebben over de grijie vlakte ran Vlaanderen naar 't Terre huis, ginda in 't binp|n-Iand, met in 't hart de immer groefmBe begeerte : komt er dan nooit Terruiming aan den horisont die ons omsluit, ons be-nauwt, ons terneerdrnkt, ons wikkelt in de Tergetelheid, wiji anderen rij zen in glorie ▼an g«5vechten, die niet te vergelijken zijn met de wacht die we hielden op 't front Tan Viaaûderen5komt er dan nooit verruiming ? Drie maanden lang zat ong leger kijkuit op zijn stellingen. De Eagelschen moestan bsginnen, de Franschen zouden meedoen, de Belgen zouden Tolgen. Drie msanden bleef het kijkuit. Eogei-schen en Franschen waren begonnen, had-den doorgeboerd, maar 't weder, de regen, de dagen-door lijnende regsn, haidnekkig, sarread : acheppend het iand tôt een slijk-poel, waar lage weiden watervlakten en 't labeurland kleverige moaze werden, neve-lead de rulaite lot een triestige barge ver-latenheid, — de eeawige regen verbrodde 't verloop Tan den strijd, Teibrodde d« be* Trijdiag, eioeg terneer de laatste hoop Tan 't jaar. In de Terbroedering, plaats grijpend na de aflossiog, ergena in een iaadsche woning isakkerden de Franschen nog niet onaardig. — Ah 1 TOlre beau pays de Flandre 1 Pas de pareil 1 De la boue, de la pluie, de la pluie et de la boue, est-il, Dieu possible, ds « zigouiller » là-dedans î Ze bleTen op den kijkuit. De anderen bosrden door, een beetje te gader. Lange-merck, Zoanebeke Tielen. Men kwam in 't sicht Tan Passchendaele. Men bereikte hft Vrijbusch oTerschreed de Oosteiijke grecs er an, en dxonf in 't Zuideiîik geiieelte bi n«n. I ;a Noordelijk« krijfsveirichtiDg wierd noc 'dg ora de geleidelijke Toortzet-ting van ù.'M strijd toe te staaa, De nacfc en door die Tolgden, rit op rit. Eenige gehareade wrakken ran meuschen waren aldtor den duisteren opgehattid ge-weest. De ■' moraal" aat diepe al den anderen kant Tan de " Blanckaart " . Ze waren nog niet onaardig Terrast dat de Belgen " dat konden." Ze kregen nog 'n oigaret te rooken, de jgtakkers.Wie kent 't herte Tan 'n Belg ? Er was 'n Poinmeraan bij die al deza kanten nog peerden w*s komen opkoopen. Hij Ter-telde Teel. Zs moealeo maar «ooruit om slag te slaan. Ea ioen dien avond begonnen aile kason-nca, piotseliog», den datss ?aa aan Diks-inu> ie tôt Tt Martjereart. Heel 't gewesta darerd« ond«r 't tromm&lvuur der kanonnen. Op âeu j Taa Diksinuide nsar MerckeEû hagelde h-A obussen om de geTechtszone te neutraiisaerea. De nacht door schoten de fuis en ûœhc Jg, speierden de lichîballen open. ]• j de k! îrte van de lichtseinen oTer 't Iand. ïn dezi «anacht Tan den 26 hadden de Franschen han aaaloop begoDcea, Van Nooriscii ote tôt orcr het fort van Knocke moesten cîe onsen œêa 3insî in JA«îckeaa — *ôor ^en oorlog 4ooo aieien. Groot dorp — dat ontzaglijk was Tersterkt een schrikkelijk bloedbad plaats ^reep, Tielen drie bataljons Tan 't... in de £ichting Tan Luyghem (gehuchte afhankelijk »an Merckem). De weeratand was moord- ; dadig, maar de onaen liepen onder 't ma-ohinegeweerruar, gelijk xe dat gedaan had- ; den ten tijde *an dtn Yierslag, sis Ramscapelie moest hernomen. Misschien speelde 't beeld Tan den Yserslag hen door 'thoofd. 't Is de TerjariDgsmaand 1 Wat toen werd begonnen, drie jaar door werd j bewaakt, werd nu Toortgeiet : de berrij- J ding. I Merckem riel, De Franschen doken ach- ^ terwaarta 't dorp op, OTerachreden den ' Aschhoop. De Duitsehers moesten de streek tusschen Luyghem en den steenweg Diks-muide-Merckem ontraimen. ; Intusschentijd hadden de jongens ran 't het zoo gemakkelijk niet gehad in 't zicht Tan den Blanckaart-vijver. Onder een bagelend granaat-vuur moesten ze de overstroomde zompe tussobeti 't fort van Kcocke, den Blanckaart en Merckem door. ('t sebiereiland Tan Merckem, zegt de communiqué.) Maar niets kan hen weerhouden. Met slijk tôt halrerwege de braaiea en vuur en staal boven hun hoofd, klawierden ze rooruit. Van Luyghem uit,duwden a«d«ren de Duitsehers 't Noorden op. Vôor den Blanckaart ligt 't gehuchte Vijf Huizen. De Duitsehers hadden er een nest mitraljeuien opgesteld, dat 't omliggende moest verdedigen. De dood trotseereud, atormden de mannen Tan 't op dit pest toe. 't Ging er bloedig toe maar 't restje Duitsehers was verpiient " kamerad " te doen. Erwerdgeen tijd Terlet. Patroeljen togen naar den Blanekaart. De Duitsehers hadden den Westelijken oever ontruimd. Bootjes werden bij gesleept en binst het staal neer-kletterde in 't ailte water Tan den vijrer, togen de onzen naar den orerkant. Ze ste?» deu er zich op: Heel het grondgebied tusschen Knocke, den weg Diksmuide-Merc-kem en Merckem waa in ons bezit. Onse jongens hebben den eersten stap tôt de beTrijdieg gezet- De rest zal rolgen. De Franschen zitten thans aan den il Bul-tenhoek" faalcerwrerwe^e de hoogte ?an 't Vrijbuscb. De Duitsehers zuilea onf • twiji'eld hun ontruiming Oostwaarts den weg Tau Diksnsuide naar Mercken moeten Toortsetten. Maar dau krijgen de oeacn *rij spaf. om ten Noorden faa dea Blaackaart, v/aar Woumen ligt en Terder«p Clereken, hun bevrijdingswerk Toort te setten. Ea daa God gare 't 1 Ver ach'er 't front hebben wa de Duit-che krij^sgeraagenea gezien, door de Belgen opfebracht Ze stonden er, een rijftig-5 ta), terneergesfagen, moedeloos. Oude ' gezichten Toor 't meerendeel, twee met wit-" grijse hsrea Tiekken-d onder 'î rond hoofd-pot#eken:rande eerste klassen oagetwîjfeld, • Suf staarden ze voor hen uit, aïs waren ze maar half bewust van 't feit dat ze uit de hel verlost waren. 't Zag er, spijts dit, nog taai Tolk uit. We kônden er een aan 't praten krijjfta gedurende een oogenblikje. t Hij lag nog ma»r eeaigeweken op 'tfron hier Hij kwam nit Galicie. 't Was kinder spel geweest, giads. Hier ëfcn hel. — "Zal men doorhouden Toor den Keiaer? „ Hij glimlachte ftauwtjes : : — *' Indier, 't zoo erg niet ware in ocs | Iand zelf... wfe weet. „ Ooi»liog[m ti|d[!ri^ert FRANSCH FRONT, PARUS 29 Oct. i5 u, Wij pleegden een handslag Z.O. St. Qaentin en brachten krijgsgevangenen op, Op het Aisne-front wordt de artilleriestrijd met kracht doorgezet in den sector N. Vaudeason en naar Hurtebiae. Wij pleegden ritten in Argonne en rechter-Maaaoerer. De vijand Tiel aan op den linker oeTer, maar werd afgealagen uitgenomen op een punt. N. het bosch Gurières waar hij op een front Tan 5go meter kon Toet Tatten in onze eerste linie. Een tegenaanral stelde ons terug in 't bezit van het rerloren terrein. Het Offeasief in de Vlaanders Ome Patroeije mt des veg i Dlksraide-ïïoumett t 29 Oktober 20 uur — Onze troepen hebbea in den uacht van 28 29 dezer verschil-lende raids N en Z. Diksmuide uit^evoerd. Eea enzér aanvalsdetaGhpmenten heeft de vijandelijke ondersteuning^ nie overschre-den over den weg Dikstauide-Woumen Het detachemeat ia met een 5o-tal krijgsgevangenen met verschillende mitraijeuzen terug-gekomen.Zij hebben een aantal sehuilplaat-1 sen vaa bommenwerpers Ternietigd.. De Duiîsche artillerie werkte zwak tegea. Afwachting op 't Sngelsch front LONDEN 29 Okt. 20 uar. — In 't zicht Tan Waasten hebben wij een handslag ge-slasgd. In de nabijheid Tau Rentel joegen wij eea Tijandelijke Terkenning uiteen. N. Merckem heeft een Belgisch détachement een duitsehen poat van 21 man ge-, Tangen genomen. Met 't Tallen Tan den avond hebben de Belgen een welgeslaagden î rit uitgevoerd N. Diksmuide en brachten 23 krijgsgevangenen op. [ PARUS, 29 Okt. i5 uur. — N. Dra&i-' baïik was de artillerie-strijd heel geweldig. De Amerikaoen gereed tôt den strijd. Kolonel Repîngton seinî aaa zi-ja blad de Times, dat de Amerikanea, in Frank-rijk ontscheept, enkela weken geleden,hun pbats op het Weatelijk front hebben in-genomen.De achteruittocht der italianen duurt aan. Generaal Gadorna œeldt dat de achter-uittoeht volgens het voorzien plan verloopt. i Aile voorraadmagazijnen worden verbrandt. S Men heeft nog geen inliehtingen gegeven betreffende dezer achteruittocht. ? : De politieke toestand in Prankrijk | Op bevel van den krijgagouTerneur Tan 1 Parijs, hebben huisioekingen plaats gehad . in de bureelen Tan het konisgsgezind dag> blad « L'Aotion Française », alsook in de huizen van de bestuurders Léon Daudet er Gh Maurras. Deze verklarea dat dezs recb-terlijke operaties kiaderachtig zija Met moet een weerwraak zoeken rechts, ver kla^rde de*e laxiste, aan « Le Temps > i ootdat man links te veeî rp deo nek heeft l l mmstkmt® IJuï« I PARUS meldt : Groote artillerie-strij< op het Aisne front en om Verdun. Duia kerke werd door vliegers gebombardeerd Geen slachtoffers, LONDEN meldt : De lersche troepen heb ben ritten gepleegd om Croizilies. : De Belgen pleegden ritten N. en Z. Diks muide. Om het front van Yper is de artil lerie-strijd bitter. Ouze vliegers wierpen 100 borner ea o| het vliegplein van Gontrode en de statu van Kortrijk. S - De Toestand Italie io een moeilijken j Toestasd. I Italië beleeft een kritiek oogea Het offensief door de Oostenrijkers chers over drie dagen ingezet van aan folmiao tôt de zee, — dus op het front waar de Italianen onlangs twee maaaden [lang Tochten om de doorbraak te betracbten — is nog niet gestuit. De Iaaiste beriebten laten inte-gendeel Termoeden dat de vooruitgang van . den vijand aanduurt en in de richtiag Un-<. dino, doorbreekt, met het opzettelijk doel, het Italiaansch leger dat om Goritzia en op de Karst-vlakte ligt af te snijden i Het offensief is begonnen op een front ; van 65 klm, ons doorgevoerd te worden op * een front ?an 20 klm benoorden Gyrittia. a # Op de andere gedeeltsn Tan 't front begint " de vijand oek te roeren.Het offsnsief wordt ' geleid, zegt men, door Ton Mackensen. I Na de Italiaansche licie aan 't plooien te î hebben gebracht,tusschen Tolmino en Mon-I te Sanio (benoorden Goritzia), [heeft Mac-; keasea heele legerkorpsea h 't gedraag ge-I worpea. t De Italiaavsehe troepen zijn eerst moeten terugtrekken op da grens en later Terder l't Iand in. De achteruitgang bedraagt reeds 1 i5 klm. AHerlei geruchten doen de ronde ^ Men moet niet overdrijvea. De toestand is l ernstig, zeker, m?iar niet wanhopig Gece-l raal Gadorna heeft reeds genoeg biijken van \ bekwaamheid en durf gegeven om nogmaals in een evenwicht brengen van den toestand te gelooven. Jammer mag het heelen dat Italië thans juist inwendige moeilijkheden beleeft die den staat van zaken nog verergeren. Het ; lacd zit sonder bestuur op 't oogenblik dat ! een ijseren haad en een st&len wilskracht | het volk en het leger zca moeten bijhou- \ dette Maar nog eens er i« geen spraak van ver-pletteripg, verre vau daar. Wachten we [ met gsduld. Een stndenî onder de Wapens VERVOLG | De godsdienstkwestie ligt altijd ten gron-î de Tan al de bezorgdheden van Donald I Hankey. Hij komt er op terug in een hoofd J stuk betiteld : The Religion of the Inar-| ticulate — " De godsdienst van hen die ' zich niet kunnen uitspreken " — en toont ( hierin hoe er meer is in de jongens dan { ; zij het zelf wel weten, hoe selfs degenen die niet ter kerke gaao, Lu een ideaal van recht en eer gelooveia- M«ar ik heb daar geiioeg {i op gedrukt in een eerste artikd ; ik zou _ j liever een ander hoofdstok Taa 't boek ont-( leden : A sense of the dramatic, " De zin Toor htt dr*matische Donald Hankej ; noemt aîdus de poëtie, den ideëelen kant » f van de zaken. Hij zegt : " Ieder leven heeft een zekere maat belang en romantiek te ', bereiken. Voor een kind is het romantiek " groote mensch te zijn,en voor den ouderling ' j of bejaarde, jong te zijn. ; "De zin voor het dramatischs wil zeggën dat men het romantieke van zijn leven ziet. Men zet een ideaal op, en tracht het te be-| ' reiken. Dan vergelijkt men zich met zijn ideaal, en ziet hoe men mislukte. Zijt gij ( 1 een werkman, gij zult daardoor den roem , ontdekken van wel verricht werk, Tan ster-ke apieren en behendige viugeren, van een thuis, door eigen inspanning opgebouwd. Zonder dezen zin Terveelt een rijke man zich dood door het geojakkelijke van zijn bestaan. Hij sal altijd nieuwe sensatie na-jagen, de eene ongezonder daa de andere, om daardoor de belangloosheid van zijn leven te vergoeden, terwijl de arme man? door de vergruizende eentoningheid van zijn bestaan, een Terkwister of dronkaard zal dreigen te wordea... De zin Toor het dramatische ia natuurlijk nauw verwant met een humoriatiachen zin. Bezit gij de eigenschap om buiten u te tredea, en u te critiseeren, dan zultge gemakkelijk zien of gij belacheiijk zijt of niet. Iadiea gij een echt artist ia diea aard zijt, dan suit gij u zien gelijk de anderen u zien. Men moet ' zich niet zien als de held van 't verbaal, maar als een der personnages. De grootste kunstenaar vaa ailen, is waarschijnlijk de maa die bidt, en 't verhaal poogt te zien 100 aïs de Schrijver het ontwierp \ fi Niemand heeft deze gaaf meer noodig dan de strijdende soldant, vooral ia den ; winter. Icc*er bijzoaderheid vaa zijn leren : is armtierig en tegeestekend Zijn voeten zijn altijd cai en koud, hij is met modder s beplaasterd van top tôt teeu ; zijn kleederen ( klevec hem aan els een oaite sargie ; hij is smerig, en kaa lich niet verzuiveren ; zijn : voedsêi is doorslecht, hij heeft niet het ; minste uitsicht op iets dat een burger ? ordentelijk zou heeten, tenxij hij ziek wordt of eekwetst. Niemaïad voelt voor hem, ol noemt hem een held Indien hij den zia voor het dramatische mist, dat hij niet verder ziet dan de stoffeiijke ellende die hem em« ringt, zal hij een louter beest worden, . aile .tucht en zelfeerbied verliezen, en dagen 1 en nachten overbrengen in zichzelf ea de anderen zoo eilendig mogelijk te maken, | door zijn gedurig grommen en slecht ge-; mutst-zija. '•Integendeel, iedien hij dien zin voor het dramatische heeft, z&l hij voelen dat hij het zij ne medebrengt tôt de beropbeuring van de wereld, dat de gpschiedenis, hem als eenen held ssal vermeideo, en dat zijn hard leven eea prachtige gelege heid is om vroolijk te 2ija met roem. Hij zal weten dat God hem de roi van een man te vervulien gaf, en hij zal die vervullen ail een man. * • Zij zijn talrijk de mannen vaa dieu stempel in het leger van de loopgrarea, en zij zija wezenlijk het zout der aarde ; zij ; werden met vuur gezont ; zij zijn het : levend bewija dat lijden en pijn iets meei zijn dan loutere wreedheid, dat zij het middel zijn waardoor menschelijke dierer | menschen worden, waardoor menschec | heiligen en helden worden, gereed voor hel : RijkGods." j M. E. BELPAIRE. k r" 1,111 -0''1 r- Se Scbool on hel Front Men Ictte wel op de volgende adressen i. IHonddingsche Leergangen te geven m de Compagnie Batterij enz (het werk geeft aan de legg^f«rs boeken bord enz. Er moeten ten minste 10 leerlin gen zijn), daarvoer scbrsjven aan : M. DEWULF, Palace Hôtel Cayeux s/Mer Son me (France). 2. Leerganget» per Brlefwlssellni Staatsagenten — Leergangti van Werktulgkuade «an : E. H. VAN DEN HEUVEL, Aalmoezenier D 17- 2e Bon 3. Leergang van Houtbewertgni ' aan M. DENYS, — Villa St. Pierrf* De Panne.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume