De boterkooper van Dixmude

586 0
07 März 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 März. De boterkooper van Dixmude. Konsultiert 25 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6h4cn6zt8j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZATEROAG 7 MA RT 1914. VHiJ Landbotivv- Meuws- luukuiHii^in^s- eu ttandeisblad. — JAAR N 10* BOTERKCMPER VAN DIXMUDE ABOKNEMENTPKIJS BEODRDEELING JvOSTELOOS A WKOMIKilMJES DE BOTERKOOPER TAU DIXMUDE matrio/W,h„ n , ,, , . .. . . aauivvh «* i)riIE FRANK'S JAARS, per post 3.i0 fr. voorop van boefcen, tijdschriften, muziekiiitjraven, piiz. wor- mag teaeranonnepl cens sjaarseene kleme aankondi- ue boterkooper is aan geene ageneiën verb >nden biïtaalbaar. don in rte Boterkooper srezet, tegen zending van verschiinl wekelijks den Zaterdag avond en wordl ter £'ng 3 maal inlasscheu bunnen eigen sliel of bediening Aile aankondiging mogen vTij^aan\eerd worden .m .1 i v.. . a * «xpmnlarpn Iminr <r<<70ndi>n naar al de hii < otslp herberaen- aanbelaneçnd, zooals : lekoopen of te verkoopen van Gewone aankondigingen 0 1a fr. per drukregel Ule artikels sture men vrar.htvrij op tegen den - exempiaren. k zing gezonai n naar ai ne dij r a iSie nerutrgeu f tj . . 1 Eerherslellingen 0 30 » •ion.lerdag avond, mededePlingen en ajukondigingen Aile affic*"n oî beUendmakingen bij ons gedruki. gemeentehuizen der provintie en naai al die der oi uieren, net vragen van dienstboden, werk. vonnissen 0.30 « le«pn rien vriidag avond worden é<?nmaal gratis ingelascht. k.einere gerneenten van het arr ndissement, alsook en^- ... . »J,'a,d1r''''!<Sj'1-Jot I']de''jke aankondigingen opdc2dt. naar al de H H Notarissen, Oeur/aarders, Zaakhan- Herberg.ers mogen al hunne herbergkermissen 3«'■*<>' bladzijde volgens overeenkomst. l>e nilgever behoud het recht toi vveigering der Aile ondergeteekende artikels mogen slechts over- . . inlasschen. Aile briefwisselmgen moetpn gezonden worden naar aeiaren, enz. .. hni huropl Vin dp RnTPRKnnPFR nf nn hpt ndres artikels en aankondigingen en het benouden der gedrukt worden dan na vermclding van den voile- Dit ailes moet schriftelijk ingediend of vrachtvrij Van den Drukker-Uil"ever : Ose. Dereepere-Neut andschriften. digea tite! zijns oorsprongs en schrijver. Proefnummers worden op aanvraag gezonden. ingezonden worden. Eessenstrnat, 9, Dixmude. M A A R 1 oi Lentemaana (ûl dagen). WKKEL1JKSCHEN ALMANAK. I Z0N" zononder- maan- | maanoan- 1 opgang gang. opgang 1 dergang Zoridag 8 2'vd V^sten, s Jan de Deo b. s Hnmfried b. 033 5 43 0,49's v. J.43 's m Maandag !) s Francisca wed. s Gresoris bis. I 6.20 2,13 av. 3,H's m. Dinsdag 10 de 40 hh. mart van Snbasten. ; 6,18 sU8 's av. 5,37's ni. Woensdag II s Firmijn abt, s r.onstantijn k. | e* 16 8,47 3,10's av. 3,56'sm. Donderdag 1*2 s Gregoris de Grooto p. g"t * 3,49 t&K 's av. «,13's m. Vrijdag 13 s Gnphrasia, s Kerstine mgd. 6,1-) 5,50 8.06's av. 6,30's m. Zalerdag 13 s Malhilde koningin, b Silva m. | g,10 5,52 9.36's av. ; 6,47's m, M AANGETIJDEN. VOLLE MAAN. Donderdag 1*2 Maart ten 4 ure 48 minuten. LAATSTË KWARTIËR. Woensdag 18 Maart ten (9 ure 93 minuten. NIEUWE MAAN. Donderdag 26 Maart ten 18 ure 09 minoten. EEKSTE KWARTIER. Vrijdag 3 April, ten 19 ure 4! minuten. DIT NUMMER BEVAT ES i BIJVOEGSEL. Hoe de dagbladen, in z,ake van anti-a!eoolisin? zichzelf tegenspreken. Vele Belgische dag- en weekbladen zijn op den dag van heden, Goddank ! reeds gewon-nct. voor onze gedachten ; zij loven de pro-paganda der drankbestrijders, spreken van onze Congressen, lasschen onze mededeelin-gen in, en geven zelfs af-en-toe een hoofdar-tikel tegen den drankduivel ten beste. En dat is heel wel ; wij moeten hun daarvoor dank weten en zeggen, en dat doen wij ook volgaarne. Er is echter een maar bij, ja , maar hoe kpmt het, dat die goedgezinde bladen dan ^âu ekn andêren kant voortgaan met den ouden slenter, en den drank ophem'jlen en de dtinkgewoontt n van ons Volk in ging, zooniet in eere helpen houden ? En meent niet, dat ik hier alleen wil spreken van de annonskens van bier en wijn en likeuren en ik weet al niet wat voor stoopkes van ouden en van klare ; dat is handel, en ofschoon wij iiever zagen dat die bladen die annonskens van hun 4 bl.id weglieten, willen wij (iaar toch over heen zien. Wat wij echter niet kunnen vergeven noch verkroppen, 't is dat onrechtstreeks ophemelen van den drank eu 't hesteridigen der drinkgewoonten in die bladen althans, die zeggen on ook toouen, dat onze zaak van voiksveredeling genegen zijn. Hier eenige staaltjes, tusschen vijftig an-dere gegrepen, erike! en alleen in de vham-sche bladen, die op dezen Zondagtnorgend voor mij op de schrijttafel liggen. Onnoodig di namen van bladen, noch plaaisen, noch personen te noemen. Ie Staaltje : «Verl. Zondag werd te X. in » de Oude Klok een Solo slim gespeeld door » S. N ; daar werd natuurujk een goed glas » op geledigd. » Ik ondenschrap 'twoord natuurlijk ; de berichtgever vindt dat natuurlijk, en de hoofdopsteller zegt het hem na ; ons volk kan zich noch niet uitdenken, dat in België iets kan gevierd worden—al i& 't dan ook nog maar een Solo slim in een herberg van Zoe tenaaie—zonder drank ! 2e Staaltje : «Verleden Zondag vierde onze » Zangvereeniging St Cecilia haar jubeltesst » van 2o-jarig bestaan ; na de feestzittiug » werd de Champagne aangesproken en de » kurken vlogen tôt laat in den nacht tegen • » de zoldering. » Ik zeg u : geen leute, geen feest in België zonder drank ! Maar wat zegt ge van die dorpsche Zang vereeniging, die haar leden op haar jubelfeest tôt laat in den nacht trakteert inet Champagne ! Die lieden zijn zeker niet gewoon aan wijn, 'k wil zwijgen van Champagne. Maar, nu ze Champagne hebben gehad, nu zullen zt: naar huis gegaan zijn met de overtuiging dat hun jubelfeest iets buitengewoons is geweest. Spijtig dat het blad er niet bijvoegt, hoe leelijk de meesten der jubelgasten deden onder den invloed van al dat champagne-z..: en dat de meesten 's anderendaags ziek warer als verzopen hondjes en naar hun werk nie' konden gaan. 3e Staaltje : « Zondag is't Winterkermis tf » X. Groote prijskegeling bij S. — \oot » GOEDE dranken is gezorgd. » Wat ironie !.... Voor goede dranken is ge zorgd. Ik wed dat tusschen al die goede drankei nog met een enkel oi.'recht goede was En 't is om die goede dranken geproefd t hebben : dat Jan thuis kwam en den heelen boel aan stukken sloeg ; dat Pier ruzie zocht met klaas en 't mes trok, ja, dat akelig mes der Vlamingen, dat telken jare zoo menig huis van ons vlaamsche land in rouw en schande dompelt ! dat Baptist, den weg niet vindende, in sloot ot kanaal sukkelde, en bij Ons L. Heer ot.... elders, wakker werd uit zijnen roes ; dat de tong van Jaak los raakte en lieder- lijk werd ; en dat Doch genoeg ; ge moogt er zelf, lezer, nog een hoopje dats bijvoegen. 4e Maaltje : « En dan., de aankondigingen van mosselfeesten, saucissenkennissen, ha-ringen-, lever-, worslensoupeetjes, straatker-miskens en herbergkermissen, enz. enz.» die getabrikeerd worden om den armen werk-man den laatsten cent uit den zak te halen. v Dat zijn allemaal brave herbergiers, die dit GBATIS aan hunne kalanten geven, zelfs .. het zout en den peper... als zij maar dorst krijgen. Goedgezinde bladen, dank voor uwe wel-vvillende hulp ; wij zijn er ten voile van over-tuigd, dat wij zonder uwen steun den ttiomf nimmer of nooit zullen be halen. Maar in Godsaame, breekt dan toch niet met de eene hand af wat gij met de andere helpt opbouwen. Wij moeten het volk absoluut de gedachte ontnernen, dat er geen plezter, geen feest, geen leute kan zijn zonder den drank. Daarin, ziet ge, moet GIJ ous helpen, en dat zult ge, omdat ge 't kunt ; en ge kunt het best, door in 't vervolg uit al de teestver-slagen die men u inzendt al dàt te schrappen watstrekt tôt opheineling van den drank of tôt bestendiging van de drinkgewoonten; gij kunt dat ook, door af-en-toe ten minste onder de rubriek : lîe Misdaden van den Drank of iets dergehjks, de aandacht der lezers te roepen op al deonheilen, die uit de drank-plaag voortvloeien. Zoodoende zal uwe medewerking aan ons grootsche werk van v.olksontslaving honderd rnaal weer waarde hebben en ook honderd maal meer gewaardeerd worden. Priester LEMMENS, Voorzitter van de Federatie der Kath. Matigh. Bonden van België. (MEDEGEDEELD). YA\ ALLES WAT. — De aanstaande kiezingen in FBANKRIJK zijn vastgesteld op 26 April naast. — In BELGIE is dees jaar, in Mei,kiezingen voor de eerste reeks Volksveriegenwoordi-gers. voor de eerste helft der Provinciën In verscheidene plaatsen is kartel ge-sloten tusschen liberalen en socialisten. In ENGELAND heeft men eene jaarlijksche uitgave van 1220 miljoen frank voor het zee-wezen. 't Is voor niet ! — ALBANIE heeft officieel zijnen koning gekregen Prins von Wied is gekozen ; Duitsche officiers richten er het Albaansche Ipger in. — In de VEREENIGDE STATEN heeft men in de Senaatzitting met 47 tegen 14 besloten de bespreking te beginnen ten voor-deele van het vrouwenstemrecht. — In ENGELSCH-1NDIE is Dr Fox als slachtofïer der wetenschap gevallen, de ver-maarde Doctor deed proefnemingen tegen slangenbeten en is aan eene beet overleden. — In DENEMARCKEN wordt dezen Zomer een internationaal perscongres ge-houden.— In ons LEGER gaai men een nieuw Ikanon inbrengen dat 4 kilometers ver drager kan. — In de MUNT te Rrusgel is men dees week begonnen met nieuwe goudstukjes te «slaan. — Ook jal ONS LAND verrijken met nieuwe postzegels. Tôt hiertoe waren er 12 verschillende postzegels. Voortaan zullen t;r 13 zijn, daar men zinnens is den zoo lang gevraagden zogel van 15 centiemen in te voeren. Van die 13 postzegels zullen er 9 voorzien zijn der beeltenis van den koning. De 4 anderen zul len de breedte hebben der kongolcesche postzegels en als versierintr : die van 5 fr. de drie eerste koningen van Belgie ; die van 50 centiemen de verovering onzer onafhan-kelijkheid ; die van 1 fr., de vrijmaking der Sehelde ; die van 2 fr. d>; overname van Conso- o — De KONINKLIJKE FAM1LIE zal het Paaschverlof te Oostende doorbrengen. De koning is bijna gansch hersteld van zijnen val ; de D" denken dat er geen spoor zal van overblijven. — In CONGO, staat Kas?'\ is een oproer uitgebroken, de aanvoerder der rebellen Lulua is aangehouden. — In de KAMERS is merj bezig met de bespreking op de wet der vi'ouwen- en kin derarbeid. In overeenkomst met de nieuwe schoolwet, waarbij het_ . onderwijs tôt 1-ïja'afr tua p'iiCuloii'j vi 'aOiï gever verboden worden kinderen op het werk te aanveerden benedeh de 14 jaar,met uitzondering en strenge bepaling op 13 jaar. — Te BEPiGEN in Henegouwen is Maan-dag avond eene mijnramp voorgevallen die het léven aan 9 werkers heeft ontnomen. Ter wij 1 men bezig was eene gaanderij te boren deed almeteens een gerucht als een kanonschot hooren. De wanden zakten in en eene onzaggelijke massa water stroomde de mijn binnen. Het alarm « sauf qui peut » werd gegeven. In eenige oogenbiikken stonden er 300 werkers aan den ingang ; de laatste opgehaalden stonden tôt aan de borst in 't water. De 9 vermisten zijn allen gehuwd en vaders van familie. Dinsdag morgen was het water 15 m. ge-zakt. Eene maand zal noodig zijn om de mijn leeg .te pompen. De ploegbaas die naar de uiteinden der mijn geloopen was om het noodsein te geven, en aldus levens gered heeft, is onder de slachtoffers. Mail Doodgepletterd te YVaereghem. Men is bezig de groeven te delven voor de elektrieke kabels om de verbin-ding der elektriciteit voort te zetten langs Anseghem naar Berchem. Deze groeven verschillen van diepte volgens den grond en hebben eene breedte van omtrent 50 centimeters. In den voormiddag was men bezig met werken in de Keukeldamstraat waar de groeven op 80 cm. diepte gegraven worden. Daar was op het pleintje voor het ldoostereene bobijn met kabels aange-bracht wegende rc nd de 6000 kilos, en welke gerold wierd naast de woning van den bakker Alfons Carlier, dicht de groeven. Rond 9 ure 30 zagen de werklieden dat de zware bobijn langs den kant der groeve begon te zinken en dat de aarde inzakte. Men trachtte met haast de bobijn bij middel van eene zware ijzeren staaf weg te rollen en een aantal werklieden hielpen daaraan. Eensklaps stortte het gevaarte met ge-weld in de groeVe, en een der werklieden die langs dien kant hielpen, werd onder e zware massa begraven. De ongeluk-i igî lag op den boord der groef, enkcl nog met het hoofd eruit. Setfens snelde men van aile kanten ter hulp. Met vereenigde krachten gelukte men er in de bobijn een weinig op te lichten en den ongelukkige. Remv Deweer, ei van onder te halen. Men droeg het arrnt Islachtofïer in het winkelmagazijn var Honoré Balcaen, waar de eerw. heej onderpastoor Notebaert den man de H. Olie toediende. Te zelfdertijd kwamen de geneesheeren Tuytten, «Campen en en Declerck ter plaats die bestatigden dat de borstkas ingedrukt en aile hulp nutteloos was. Het bloed liep het slacht-offer uit den mond en ooren; om 10 ure 45 overleed de ongelukkige in de groot-ste pijnen, altijd om zijne vrouw Alida roepende. Het werk werd dadelijk algemeen stil-gelegd. Na de noodige vaststellingen door den heer policiekommissaris, werd het lijk van Deweer met eene berrie naar het doodenhuis overgebracht. Gansch den dag kwam eene ontelbare menigte de plaats bezichtigen waar het ongeluk gebeurde. Remi-August Deweer, was geboren te Wareghem den 8 Augusti 1882, gehuwd te Zulte in 1912 met Alida Van Thuyne en woonde te Worteghem. Hij was va-der van 2 kinderen, waarvan het jongste nog maar eenige weken oud is. De arme vrouw was als zinneloos van verdriet bij het vernemenvan het schrikkelijkeinde van haren braven echtgenoot, waardoor zij haren steun verliest en haar kinderen totweezen gemaakt worden. Het was de eerste dag dat Deweer in dienst van de elektriekmaaii'jchappij werkte, hij was slechts om 8 ure begonnen.Het parket van Kortrijk is te:1' plaats geweest. " t Wetensweerdigheden. UITVOER VAN ZILVEREN MUNT. — Het Staatsblad van Dinsdag kondigt het volgen-de besluit af : « Zilveren munt mag enkel uitgevoerd worden per spoorweg, langs de tolkantoren gevestigd in eene spoorweg-statie, behoudens de uitzonderingen die door den minister van ftnancies, mits de door hem toegeschreven voorwaarden, zullen bepaald worden. Algemeene Tijdingen. BRUGGE. — Dinsdag morgend, rond 7 ure, gebeurde op de Veemarkl een zonder-ling ongeval. De landbouwer Minne, van Moerkerke, had eene veers ter màrkt geleid, die gekoch't werdt door den landbouwer Cocquyt, derzelfde gemeente, op voorwaarde dat het dier op de markt geleverd werd. Al-vorens aan den kooper gelevetd te zijn, ont-snapte de veers en liep bij D'Hoore binnen. In ue spiegels van den toog zag het dier zijn evenbeeld en stormde er met den kop tus-sch> n dé pooten op af. De spiegels, glazen, flesschen, talels', s'tôelèn, stoof, kortom al wat in de schenkplaats stond, werd omge-worp, vertrappeld en vernield.De schade be-loopi 700 fr., waarvan de betaling dadelijk in der minne geregeld werd. OOSTROOSEBEKE. — Eene vlasschelf, toebehoorende aan Constant Bagaert en be-vattende 4000 kilos g^root vlas, is door brand vernield Een onderzoek is ingesteld, daar men denkf dat er kwaadwilligheid in het spel is. Slijfsel KEMY wordt thans in pakken ver» kocht van 1/4, \/i en 1 kilo. OOSTENDE. — De aannemer van den oe-steldienst der Staatsspoorwegen, M. Ad. V.., bestatigde sinds eenigen tijd dat een zijner werklieden eene zeer verdachte handelwijze had. Ten gevolge van het verdwijnen van een pakje, voor een soldaat van het 3" linie-regiment bestemd, werd de policie ver-wittigd. De policieofficier met het onderzoek gelast, bekwam welhaast de zekerheid dat de werkman den diefwas. In het bureel ontboden bekende hij het feit ten zijnen laste gelegd. De policieofficier vergezelde den ontrouwen bediende naar zijne kamer, waar nog verscheidene andere verdwenen pakjes, meest allen voor soldaten bestemd, en die reeds geopend waren, ontdekt werden. Vrachtbrieven en een pot gevuld met lijtu, diendeom de pakjes terug toe te plakken, ailes werd in beslag genomen. De ontrouwe werkman werd op staanden voet uit zijnen dienst ontslagan en zal voor de teiten met het gerecht af te rekenen hebben. ROUSSELARE. — Maandag namid-dag, rond 2 1/2 ure, ging Victor Caste-leyn, paardengeleider, bij Ferdinand Lefere, kolenhandelaar, met zijngespan naar de vaart om kolen te halen. Toen hij op het schip wilde gaan, deed hij een misstap en viel in de vaart. Aanstonds sprongen verscheidene werklieden en schippers in eene boot en gelukten erin met veel moeite den drenkeling te red-den.— Verloren. Eerlijke werkman heeft zaterdag een bankbriefje van 1,000 fr. omtrent Nationale bank verloren, goede belooning aan die het zal terugbrengen op 't policiekommissariaat. YPER. — Het 3 1/2 jarig dochtertje Simonne der echtgenooten Dechièvre, wonende Neerstraat, speelde dinsdag morgend, tijdens de afwezigheid zijner ouders, met solferstekjes. Op zeker oogenblik deelde het rneisje het vuur mede aan de mouw van zijn hemd. Op het hulpgeroep van den kleine snelde eene gebuurvrouw toe, die er nogal spoedig in gelukte de vlainmen te over-meesteren. Het arme wicht heeft niette-min nogal erge brandwonden bekomen. HERSEEUWE.—M. Lefebvre, nijve-raar le Steenput, bestatigde sedert eenigen tijd dat steeds belangrijlce hoevéel-heden steenkool ten zijnen nadeele gplitolen werden, H'j steldn een -zoek in en bestatigde dat de diefstallên in de statie van Herseeuwe, waar de steenkool der fabriek Lefebvre toekwam moesten gepleegd zijn. De gendarmerie van Herseeuwe en Leers-Noord zijn verwittigd. Men heeft vermoedens op verscheidene personen. In de Avoning van een hunner heeft men rond de 7oo kilos steenkool ontdekt, waarvan men de voortkomst niet kan opgeven. De gestolen hoeveelheid steenkool zou aan-zienlijk zijn. THEOBROMA, krachtherstellend, verster-kend en lichaamvernieuwend, uiterst gepre-zen tegen : 1. Flauwte van het bloed, krach-teloosheid, bleeke kleuren, moeilijke maand-stonden2. Chronisch rhumatisme, vlerecijn, hoofd-pijn, zenuwkoortsen. 3. Luchtpijpontstekingen, asthma, tnfluen-za, hartziekten. 4 Slechte spijsvertering, braken, gai. 5. Verlamming, krachteloosheid en bevan-genheid bij oude lieden, alsook bij diegenen die uit eene zware ziekte opstaan. 6. Neurasthenie, namelijk de geestesver-lamming ontstaan ten gevolge van overarbeid met het hoofd, verdriet, enz. 7. Al de gevolgen van misbruik van drank al degenen die weer kloek en mpedig willen worden, hoe afgemat, hoe tendent, hoe ver-flauwd zij ook wezen, zullen gered worden door de THEOBROMA. Laat ons dat wel in acht nemen. Verheugen wij ons over die merkwaardige uitvinding der Hyginea, en zoo wij iemand kenden die ziekelijk. afgemat, krachteloos, einde raad, wanhopig soms op zijne beternis is droefheid ligt gedompeld, wijzen wij hem op het lichaamsvernieuwend geneesmiddel THEOBROMA. Te Dixmude, bij de Heeren Apothekers Ghyssaert en Verwaerde. V ermakelij kheden. WOUMEN. Zondtg 8 M*ar», sauccisekermis bij Désiré Deleu, op de Rillt. Den Maandag kandeel. Burgerstanden. DIXMUDE. HUWELIJKSAFKOND1G1NGEN. 1 Maart Pierre Daelemans wachtmeester 2* klas der gendarmerie te paard en Louise Pil bijzonder bci.lo le Dixmude. EESSEN. GEBOORTEN. Botterman Regina-Elvida Clarisse, d.v. Erne9t en Dierickx Irma. Demoen Rachel-Lucia, dochter van Cyrille en Byloo Marie.. Vanysacker Giorge-Josef,. z.v. Léon en Vanwelse- naere Emercnce. Coemelck André-Cyrille z v.Julien en Declercq Zoë. OVERL1JDENS. Deruytter Ludovica, herbergierster, oud 76 j. echt-genoote van Symoen Désiré. HUWEL1JKSAFKOND1GINGEN. Duron Louis, landbouwer te Woumen, met Vanler-berghe Mathilde,Iïndbouw»ter te Ecssen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De boterkooper van Dixmude gehört zu der Kategorie Brussel, veröffentlicht in Diksmuide von 1879 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume