De bouwarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Christene Bouwwerkers van België

164 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. De bouwarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Christene Bouwwerkers van België. Konsultiert 07 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6q1sf2mx95/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Negenste Jaargang Januari 1914 m; M — 1 De Bouwarbeider Orcaan van het Natinnaa! VflvKnnt] Jps riiristeiw Rniiiwwfli"Ws van R»i<rii! Artikels, briefwisselingen en mededeelinge moeten ten laatste tegen den tweeden Zondag ch maand ingezonden worden. Aile medewerkin is ons welkom, op voorwaarde dat de schrijvei zich laten kennen. Stipte geheimhouding is vei zekerd. v Opstel : Holstfaat, 65, GENT. Beheer : Pastorijstraaf, 23, ANTWERPEÎ Verschijnende den dorden Zondag van îedere maand. Abonnementsprijs : 1,50 fr. per jaar, op voor-hand te betalen. Aile klachten en aanvrager zullen welwillend onderzocht worden. Onge-teekende brieven komen niet in aanmerking. Bondsleden! Ons vakblad, of liever, uw vakblad, verschijn heden op vergroot formaat. t Kreeg terzelvertijde nen andere name, di< korter en krachtiger klinkt dan de vroegere. Die verandering was er noodig, broodnoodig Van voor lang reeds was het formaat van ons bla< te klem geworden en werd er naar middelen uit gezien om aan dien toestand te verhelpen. Eindelijk zijn we daarin gelukt, alhoewel wi nog niet geheel en al ons goesting hebben. Im mers, we hadden ook nog gewild daf het blac korter opeen verscheen, om de veertien dagen bij voorbeeld. Vooralsnog moest daar echter van af gezien worden om redens van financieelen aard Maar ook die bezwaren komen we te boven, vas en zeker. Gent en Brugge zijn niet op één dag ge-maakt en traagjes komt men er toch, zei de schild padde. En nu, ons programma : Onze bondsleden en abonnenten kunnen ei staat op maken dat on^e redactie, nog meer dar lu - t-ver!èâëhi"àï Dfct",mogeujRé zaï doen om zéfrs de moeilijksten te bevredigen. Schaar en lijmpot zullen, nu als vroeger, enkel gebezigd worden voor zoover dit strikt noodzakehjk is. We willen onze lezers geven : met een blad dat ze enkel gebruiken om er profijtiglijk hun botér-hammen in te wikkelen, maar een orgaan naar hetwelk elke maand verlangend wordt uitgezien, Regelmatig zullen we onze lezers onderhouden over aile actueele gebeurtenissen die maar eenigs-zins betrek hebben met de syndicale actie, (zie onze rubriek Van Maand tôt Maand) met in den engen, bekrompen zin van t woord, maar der-wijze dat het door ons geschreven woord ook bi] anderen, die buiten onze organisatie staan, belangstelling wekke. Want dàt moeten we in de eerste plaats betrachten : anderen te doen mee-voelen hoe rechtvaardig onze betrachtingen zijn, hoe gegrond onze kritieken, en hoe noodzakehjk ele verwezenlijking van ons sociaal programma. Dat de plaatselijke vereenigingen ons hierin kunnen helpen, door het regelmatig inzenden van briefwisselingen, berichten en mededeelingen, spreekt van zelfs. Ook verwachten we dat ze ons nu wat meer dan vroeger zullen ter zijde staan. Voortaan zullen de secretarissen van de aange-slotene vereenigingen elke maand per bnefkaart aanzocht worden ons hun kopij in te zenden tegen den tweeden Zondag der maand. En we voorspel-len op voorhand, dat de achterblijvers bij hun ooren zullen getrokken worden. Ons blad moet ket blad zijn, niet van enkelen, maar van allen. Aan 't werk dus, opdat, met Gods hulpe, het jaar 1914 een jaar weze van onverdroten iever, feoene volharding en loonenden zege ! Redactie en Administratie. Daar-zeh ! \ Is een afgedane zaak : de christene syndica-lieten zijn dompers, hielelikkers, mouwvagers, wachthonden, verdeelers esi bedriegers van de gemeenste soort. Zoo ten minste krijgen w: 't aile dagen te hoo-ren in Vooruit en als Voorvit iets zegt, dan mag er natuurlijk memand twijfolen. De christene syndicaten worden gesticht en onderhouden met de goudstukken van de fabri-kanten. Op den minsten wenk van Pater Rutten, stellen al de rijke smouzen !=un coffre-forts open, zoo wijd als gezel Terwagne gapen kan. Boem ! En de gaaien zijn er mee weg ! * * * De socialisten, te Gent, zijn bezig met hun , eigen kele toe te metsen. Zc hadden zuipkroegen ! en f(b)eestlokalen in aile wijken van de stad. Maar ze moesten er nog een paleis bij hebben om j den zotten hoogmoed van baas Anseele te vol-j doen. • Vooruit bekent dat de oprichting van dien kernel dne-vier miljoen frank zal kosten !... t juiste çijfer is nog met bepaald vastgesteld. In twee-drie vergadering^ n in Vooruit hebben de»werklieden danig op hunnen poot gespeeld en gevraagd waar al dit ge;J vandaan kwam. iidal'i.l}U vOiigc ' Bogaerts zeite zich te schréemen ; Debacker ging aan 't vloeken ; Samijn haalde een revolver voor den dag ; en Hardijns beloofde plechtig dat hij de las-teraars van de « werkende klasse » zou verplette-ren... zoodra hij weer nuchter was. Maar een duidelijk antwoord op de gestelde i vragen kwam er met. Wete gij het ? Nee-je ! Ik ook met. * * De socialisten hebben te Brussel een centrale gesticht voor volksopvoeding. Hun doel is be- j kwame schrijvers en sprekers te vormen, wat wij volmondig goedkeuren. Er zal in die centrale een leergang ingericht worden voor wellevendheid en voor dien leergang hebben zich reeds laten inschrijven een twin-tigtal socialistische volksvertegenwoordigers, waaronder, in de eerste plaats, de gezellen Lam-pens, Debunne en Triau. Een schooner « trio » kan men zich waarachtig met bedenken. En dat ze t noodig hebben," betwijfelt memand. Dat is echter maar een bijzaak. t Bijzonderste in al zulke dingen is, dat er geld genoeg voorhan-den zij om in aile eventueele kosten te voorzien. M. Solvay, de soda-koning, die miljoenen en miljoenen won op den te-weinig-betaalden arbeid zijner werklieden, is dan de roode proletariërs — genre Vandervelde en Cie — ter hulp gekomen met een « cadeautje » van EEN MILJOEN En de socialisten hebben geweigerd hun han-den te bevuilen aan dit eerlooze geld, waaraan het zweet en bloed nog "kleefde van duizenden verongelijkten ; dit geld, dat nog rotenat was van de tranen van uitgemergelde vrouwen en kinde-ren ? Bij lange niet ! Ze zijn in stomme aanbidding neergevallen, plat ter aarde, en hcLL'^n lang en overvloedig de teenen gekust van zijn opperste majesteit den Soda-Mammon, die, tusschen haakjes gezegd, zijn eerste opleiding aan de broeders der christe- lijke scholen verschuldigd is. * * Moraal : Eigendom is diefstal. De ontvoogding van de werkende klasse moet het werk zijn van de werkers zelve. En... aas-je 'm ziet, ge meuge 't 'em zeggen ! Van maand tot maand. u v - - L L 1 Fe Brussel hebben de socialisten een centrale gesticht voor volksopvoeding. M. Solvay kpam hun daarbij ter hulp met een sommeke van een miljoen frank. Zoo verkoopen onze moderne sociaal~demo-craten de werkende klasse aan het groot-kapitalis-me. Zie daarover meer in ons artikel : Daar-zeh ! •4» «ii» * In de Kamer zijn ze nog altijd bezig met zeeve-fpn (lOfj t.iînpr ODPX-A" ' lif At> stelsêlmatigl*. ohsiruùu van ae beide Iinh^rzijutn, blijkt maar al te kl&o.r dat godsdiensthaat de eenige drijfveer hunner handelingen is. Ondertusschen lig-gen allerlei amendementen, betreffende de sociale Wetgeving, in de hartons te beschimmelen en toach-ten we nog altijd op de ons zoo lang beloofde vrij-heid van den huisvader. Hoelang zal dat zotjesspel nog dur en ? * * * De Belgische spinfabrikanten hebben besloten de Werktijd-beperking voort toe te passen gedurende de maanden Januari en Februari, 't is te zeggen dat de fabrieken zullen zes dagen verletten, te verdee-len over de twee eerste maanden van het begonnen jaar. De onvereenigden zijn er natuurlijk de slecht-sten bij. * * * De beweging onder de handschoenmaaksters van Oost-Vlaanderen, voor een zestal maanden begonnen, heeft tôt hiertoe de beste uitslagen Qpgeleverd. Reeds werd een algemeene loonopslag verkregen, welke mag geschat worden op 200.000, zegge twee honderd duizend frank, per jaar. Een nieuwe beweging is aan gang tôt het verkrijgen van een bepaald tarief. Denkelijk. zal de tusschenkomst van den minister hierbij ingeroepen worden. Op dit oogenblik zijn er rond de 2000 handschoenmaak~ sters stevig vereenigd. De beweging wordt geleid door Mej. Maria Baers, van het secretariaat voor vrouwenvakvereenigingen en de vrienden René De Bruyne, Théo. Vergaelen en John Pauli, van het Algemeen Secretariaat. Bravo ! * * * De strijd tegen drankmisbruik en longtering staat overal aan de dagorde. Internationale congressen werden desbetreffende gehouden te Milanen en te Berlijn. Goed heil ! * * * Op de laatste Sociale Week van Versailles (Fr.) trad onze Pater Rutten als lesgever op, met het onderwerp : De Syndicale Verantwoordelijkheid. t Gevolg daarvan was, dat de lesgever het in ver- 1.1 r" I 7 7 7 7 7 .1 7 J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De bouwarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Christene Bouwwerkers van België gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume