De bouwarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Christene Bouwwerkers van België

159 0
01 Juni 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Juni. De bouwarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Christene Bouwwerkers van België. Konsultiert 07 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/319s17t99z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

2Z9-0^8- Negende Jaargang. Juni 1914. — Nieuwe reeks Nummer 6. BOUWARBEIDER Artikels, briefwisselingen en mededeelingen moeten ten laatste tegen den ttûeeden Zondag der maand mgezonden worden. Aile medewerking îs ons welkom, op voorwaarde dat de schrijvers zich laten kennen. Stipte geheimhouding is ver-zekerd. Opstel : Holstraat, 65, GENT. Beheer : Nationalestraat, 119, ANTWERPEN. Verschijnende den derden Zondag van îedere maand. Abonnementsprijs : 1,50 fr. per jaar, op voor hand te betalen. Aile klachten en aanvragen zullen welwillend onderzocht worden. Onge-teekende brieven komen niet in aanmerkmg. FEESTMUMMER. Twee Sonnetten of Klinkdichten (i) (Met het oog op de christen-syndicale feestelijkheden van 12 Juli 1914 te Gent) I DE APOSTEL Bij een voordracht van E. P. Ri t Was of een bruske schok die duizend monden Met lamheid en verstomming had geslagen, Wen op t verhoog hij steeg die t dorst te wagen Wat recht is, recht te noemen, onomwonden. Zijn stemme : een stille klacht om s menschen zon 'en... Maar lijk het zwerk, na zwoele zomerdagen, Plots openscheurt en ratelende slagen Des donders dreigend ongeweerte konden : Zoo voer, door t lijzig stemgemurmel, plots Een wilde wind en t werd een woest geklots Van golven. Tôt opeens, vol zaalgen vrede, Een meelijlach op t rein gelaat verscheen, Lijk soms een zonnestraal bij droef geween Van wolken, zacht op aarde komt gegleden. II FEEST-OPTOCHT Ze stroomen toe, van t allen kant, in dichte drommen. Hoor ! helle stemmen juichen hoog door blauwe luchten ; Zie ! vlaggen wuiven bij gezoem van zomerzuchten ; Kijk ! maagden strooien allerwege wilde blommen. Ze rukken op, die dag aan dag de nekken krommen, Met stralend wezen nu, bij doffe stapgeruchten ; En waar ze komen ziet mer, Haat en Wraaklust vluchten ; Hun zwellend liefdelied doet klokgebrom verstommen... En de oude stede droomt van lang verleden dagen, Toen t poortersvolk, met vilte hoeden, kanten kragen, Na fel verwoeden kamp, weer toog ter zegetochten. Heil ! t klinkt aïs eeuwen her : Wij dulden schimp noch schande ! Het Vlaamsche volk, herlevend, legt weldra, weer vrijgevochten, Voor Christus Kruis zijn hoop ter toekomst vroom ten pande. A. (1 ) Het eerste dier twee gedichten verscheen, naast verscheidene andere gedichten van denzelfden schrijver, in het zeer gezaghebbend katholiek letterkundig tijdschnft Dietsche Warande en Belfort. Het tweede werd spe-ciaal geschreven met het oog op de feestelijkheden van 12 Juli. Bij dit nummer is een bijvoegsel Om zoo dicht mogelijk de fesstelijkheden van 12 Juli te benaderen, verschijnen we later dan naar ge-woonte. Zoo zal er, hopen we, geen tijd meer overblijven om de belangstelling voor dit grootsche arbeidersfeest nog te laten verzwakken, indien dit nog wel eenigszins mogelijk ware geweest. 12 JULI. Van nu af blijkt het zoo goed als zeker, dat de 12e Juli een gedenkwaardige dag zal zijn in de geschiedenis der Belgische arbeidersbewe-§in§-Het feest-comiteit, dat iz G~nt regelmatig bijeenkomt, ontvangt dag-aan-dag benchten van toetreding uit aile gewesten van het land. De muziekkorpsen vooral zullen n.et achterwege blijven. En van uit het Walenland wordt gemeld, dat we kunnen rekenen op de deelname van jm sterke mijnwerkersgroepen, die in hun werkpak ■ in den stoet zullen defileeren. ■ 't Belooft dus een echte veropenbanng te zijn;'B onze stoutste verwachtmgen zijn van nu reedsS overtroffen. fl In den grond echter zijn we er met verwonderdj om. De drievoudige beteekems van het feest îsfl te veelomvattend dan dat gansch het land met J mee-vieren zoude. V De feestelijkheden immers vallen samen met * de opening van het Derde CVi~to-l Syndicaal Congres. Is één. Op 12 Juli herdenken we h^t tienia ig bestaan van het Algemeen Secretariaat der C .ristene Be-roepsvereenigmgen van België, dat vanaf den eersten dag onder het bestuur stond van Pater Rutten. We mogen stout en vrank zoggen, dat er op dit oogenblik in gansch het land geen enkele nijverheids-omschrijving meer is, waar het Algemeen Secretariaat met alreeds zijnen weldoen-den invloed liet gevoelen. Is twee. Eindelijk beoogen we op wairdig^ wijze te vieren de inschrijving van het honderd duizendste lid in de chnstene vakvereenigingen. Is dne. Hoe wilt ge dat iemand daar onverochillig aan blijve ! Arbeiders, Bondgenooten ! Benuttigt de laatste dagen die u overblijven van nu tôt 12 Juli, om werkbroeders, vnenden en kennissen op deze drievoudige beteekems te wijzen. Geheel het werkende België, van Oost tôt West, van Zuid tôt Noord, moet en zal dien dag te Gent vertegenwoordigd zijn !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De bouwarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Christene Bouwwerkers van België gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume