De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

181 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 April. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Konsultiert 13 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/f76639kz9c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE DRUKPERS OlllGleei orgaaa fler steaell]ke Feûeratie van ne BoeK- es DruKnijverDeid van Sent — ïersciljnt laandellJRscfi ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België , .... 1,50 Buitenland ; 2,50 A lies wat Redactie en Administratie betrejt te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — CENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdt voor een goed loon Hebt uwe vakpereeniging lief Werjt nievwe leden De Vereenigingen bij de Stedelij\e Fedsratie aangesloten, zijn Verantwoor-delijk voor al hunne wederzijdsche in-lasschirtgen. Onze strekking. Opgevat en geleid in een breeden geest van verdraagzaamheid, gesteund op neutrale grond-vesten, is onze werking altoos buiten en boven aile partijpolitiek gebleven. Fier zijn we dan ook en gelukkig in ons mid-den vereenigd te zien mannen van de meest uiteenloopende wijsgeerige en staatkundige overtuigingen, die allen eendrachtig samen-werken, hand in hand, ten gunste van het ge-meenschappelijk doel door onderlinge onder-steuning en vakbeweging. Voor alwie zichverhôfïcn. kan, al ware het slechts voor enkele oogenblikken, boven de alledaagsche politieke bekommernissen, moet zulk eensgezind samengaan een heerlijk, ziel-verheffend schouwspel zijn, bijzonder nu, wanneer zooveel edel streven naar hooger,naar beter door engen politieken geest verbasterd wordt, ondermijnd of verlamd. In den strijd tôt lotsverbetering vinden wij het verkeerd, misdadig zelfs, vakgenooten te verdeelen om redens die in den grond volstrekt niets gemeen hebben met de vakbeweging,dan, wanneer de medcwerking van allen zonder onderscheid noodzakelijk is om tôt voile uit-werking te geraken en tastbare verbeteringen te bekomen. Wann;er het algemeen belang en het welzijn eener gansche klasse van werkers het eischen, moet ieder vakgenoot als dusdanig in staat zijn aile partijzucht en andere vreemde bijbedoelingen ter zijde schuiven om zich broe-derlijk de hand te leenen. Of zijn de belangen, gelegen in de vakorga-nisatie en den onderlingen bijstand, soms de zelfde niet voor al wie wroeten moet voor een salaris ? Of is zedelijke en stoffelijke onder-steuning niet welkom bij eenieder, wanneer tegenspoed aan de deur kloppen komt ? Of moet het streven tôt verdwijning van wantoe-standen niet aan allen beterschap brengen en dan ook door allen eendrachtig worden mede-gestreden ? Ja, ongetwijfeld ! Daarom kunnen noch mogen in eene wel op-gevatte vakvereeniging vreemde doeleinden worden nagestreefd en dan ook voorbehoudin-gen gemaakt worden in zake aanneming van leden voor wat betreft de innerlijke gedachte van den individu. Wij zouden op het geweten niet willen, dat er in 't leven van een enkel onzer kollegas één dag kwame van diepe be-proeving waarop hij ons het bittere verwijt zou- de kunnen toesturen : « 1k verkeer in nood, ik ben niet der uwen en ik kan dus ook niet ge-nieten der weldaden uwer vereeniging omdat hare politieke of wijsgeerige strekking met de mijne onvereenbaar is ». Neen, de zedelijke verantwoordelijkheid laten wij aan anderen over ! Wij huldigen met overtuiging en liefde het verheven grondbeginsel van « één voor allen, allen voor één », dat ons altijd geleid heeft en gemaakt tôt onwankelbare voorstan-ders der vereeniging, onbekwaam om ooit onze grootsche inrichting op sleeptouw te laten ne-men van welke politieke partij ook. Dat die breed opgevatte, zuiver syndicale houding sorhmigeh, vrèemd aan onze instelling noch-tans, de oogen uitsteekt, is meer dan eens ge-bleken door de kleinzielige aanvallen en sluik-sche middelen aangewend met het slecht ver-doken inzicht ons van dien rechten weg te doen afdwalen, door verdeeling te brengen in onze rangen. Doch ze vergaten, de kortzichtigen, dat zij hier niet te doen hadden met eene domme massa, die bij anderen moet ten rade gaan, maar met ontwikkelde menschen, die door en voor zich zelven kunnen oordeelen, en al hun heimelijk pogen leed dan ook erbarmelijk schipbreuk tegen de rotsvaste princiepen der onzijdigheid, die de onze zijn en zullen blijven. Wat men ook zeggen of schrijven moge, wij willen en zullen, tôt spijt van wie het benijdt, vrij blijven en onafhankelijk in onzen handel en wandel, de deuren onzer vereeniging wagenwijd open houden voor aile eerlijke en deftige boekbewerkers, zonder ons af te vragen welke politieke of confessionneele ge-zindheid zij zijn toegedaan. Aldus handelend, treden wij op als waresyndicalistenen verdient ons werk door aile rechtgeaarde lieden geëer-biedigd te worden en ondersteund. Van dat standpunt uit, zien wij dan ook met treurnis neêr op die vakvereenigingen, die zich wetens en willens handen en voeten in de boeien laten klinken der aldoodende partijpolitiek of zich prijs geven aan kleingeestige bijbedoelingen en zoodoende de vakvereeniging en haar verheven doel laten misbruiken tôt een ellendig middel. Zonder kwade bedoe-lingen te koesteren tegenover hen, beklagen we nochtans die arbeiders, welke op dit gebied, zich niet genoeg verheffen kunnen, zich laten misleiden en gedweê den rug leenen aan politieke of andere berekeningen. Of zou het waar zijn, dat zij den geest zoodanig gekneed en beneveld hebben dat zij niet eens in staat zijn een waar denkbeeld te vormen van wat zijn moeten de grondvesten eener gezonde beroepsvereeniging. Welnu, tegenover die vereenigingen met hun dubbelzinnig karakter, waar nevenbedoelingen aile verhevene strekkingen als het ware bezoedelen, stellen wij met rechtmatige fierheid ons werk, vrij van dwang en aile vreemde . bekommernissen, enkel en allen gericht tôt het welzijn onzer lotgenooten. (UNIT AS). /)N\ AK\ m\ /M\ /7ÀtwW\ /W, /1AN /1A/WK /ÎAtV /)M\ /1A[\ M\ De Bekwaamheid. — De bekwaamheid van mijn personeel laat te wenschen! Aldus luidt ongeveer den volzin — waarop nu en dan een « variante » — waarmede de meeste patroons eene oordeelvellmg over hunne werklieden aanvangen en sluiten. Dat niet aile vakgenooten den gewenschten graad van bekwaamheid bezitten, zullen we niet ontkennen. Beroepsonbekwaamheid is overigens eene kwaal welke zoo wat overal te bestatigen valt, niet alleen onder de beoefenaars der meest uiteenloopende ambachten, maar ook in krin-gen die niets met handenarbeid te maken hebben, zooals boekhoudersvereenigingen, advokatenorden, professorskringen, enz., tôt zelfs in... patroonsvereenigingen toe.En zonder maar in 't minst het inzicht te hebben iemand persoonlijk te willen kwetsen, meenen wij te mogen aanmerken dat er misschien wel moge-lijkheid bestaat om, bij gelegenheid eener ver-eadering der Gentsche Vereeniging van Patroons-drukkers, de hand te leggen op het hoofd van iemand die door geen enkel onzer maar in 't minst zal verdacht worden eenige schuld te hebben aan de uitvinding van 't poeder. Hoe komt het echter dat die jammerklacht over beroepsonkunde veelvuldiger wordt aan-geheven wanneer er spraak is van letterzetters dan in welkdanig ambacht ook ?Waarschijnlijk omdat ons vak eenigszins het midden houdt tusschen uitsluitend handenarbeid eenerzijds NEGENDE JAARGANG. — N' 12 10 CENTIEMEN HET EXEMPLAAR GENT, 1 APRIL 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1905 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume