De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

1117 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 Mai. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jm23b5x91g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

; — -^,1 ■ Eenig officieel orgaan erkend door den Sladsbond en de aansresiotene MaatschaDDiien. - * ______ ^ * * * ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : AANKONOIGINQEN £ r- ^ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUrrRRTI FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPUEN. G E 8 lî O E tD F I? ^ H T F T t t r M Q die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overecnkomst . 5.00 PARTICULIEREN .. rT ,, " ^ ^ ** Elke aanlcondiging eenei verkooping van duiven kost Antwerpen Oude Vaartplaats, 65, TELEPHOON510 Fr 3 00 " 8 00 V00r"h0LLANHDEFRB6 00NLAND d 7 HETBLADVERSCHIJNT: Eene bedanking kost 50 centiemen voor de nie» VOOR HOLLAND FR. 6.00 des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdag geabonneerde Elk abonnement is roofc/ betaalbaar en eindigt op meded"llngen moeten franco toegekomen zijn op bel bur«3 der , ^ V. u Redactie ten laalste DIN'SDAG s MORGENS. Kone v«slagen van oplatingen, tentoonstellinijen. ' eCjni, " Van e' 3 on"etner"sJaar M«N0SCHniFTCN wo«oen Nier TERUGCCGEVCN uitslagen, enz.. worden voor de geabonneerde maaV Afzonderlijke uumincrs i5 centiemen Elke inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voorzijn schrijveu m ons blad | scbappijen gratis opgenomen i Duivenliafhebbers-Bond van Antwerpen STADSBOND GRONDGEBIED ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM Dracht van Creil op 17 Mei 311 keviën Telegram : Gelost Eereprijskamp om 6.30; Maatschappijen en Buiten Vereenigingen om 7 ure oost klaar. Jansen. Verzending naar Corbeil en Creil (Zaterdag vliegen) De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Vrijdag 22 Mei, vôôr 7 ure 's morgens. Vooruitbetaling : fr. 12.— per kevie. r.reil, vaste prijs fr. 9.— per kevie. Verzending naar Noyon. [)e duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 23 Mei, vôôr 7 ure 's morgens. Vooruitbetaling : fr. 7.—per kevie. Verzending naar Dourdan en Creil (Zaterdag vliegen) De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Vrijdag 29 Mei, vôôr 7 ure 's morgens. Vooruitbetaling : fr. 12.— per kevie. Creil, vaste prijs Ir. 9.— per kevie. Verzending naar Compiègne. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 30 Mei, vôôr 7 ure 's morgens. Vooruitbetaling: fr. 8.— perkevie. Drachteii van den Stadsbond Laatste loslatingsuren Met voordeeligen Metonvoordeeligen wind. wind. Quiévrain middag middag Arras 12ure 11 ure Noyon tôt Crei! 11 „ 10 „ Boven Parijs tôt Orléans 10 „ 9 „ Chateauroux 9 „ 8 Angoulème 6 „ 5 „ Bordeaux 6 „ 5 „ De ic Schrijver, Georges Gits. DUBBEL SPEL BERICHT De liefhebbers welke in twee Vereenigingen duiven in dubbel met den Stadsbond laten vliegen, zijn verplicht aan den contrôleur op te geven welke duiven de eerste geteekende zijn. HET BESTUUR. * ]Duivenliefhebbers-3ond van Antwerpen STADSBOND GRONDGEBIED : ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM 2e BONDSEEREPRIJSKAMP VAN CORBEIL (323.860 Meters) MET OUDE DUIVEN op Zondag Î34 3VIei 1014 door de Maatschappij Zwaluwe gevestigd Bredastraat, 47, Dam 200 Frs. Eereprijzen Inschrijving en teekenen der duiven op Donderdag 21 Mei, in het lokaal Café Stanley, Carnotstraat, 13-15, van 6 tet 10 ure 's avonds. Verplichtende inleg : fr. 1.50 per duif, in dubbel fr. 1.25. lîijduiven voor Creil, (Zaterdag vliegen) 30 centiemen; voor den Eereprijskamp: lr. 0.50 zonder wedergaaf. Inschrijving der Poules en Vrijwillige inleg; op Zaterdag van 8 tôt 10 ure 's avonds, in de volgende lokalen : Hoofdbureel voornoemd (Verbroedering) Borgerhoutsche Vereeniging, Vo «ruitzichtstr., 2, Borg, Berchemsche Vereeniging, lange Fabriekstr., 25, Berch. Noorder Vereeniging, Sterlingerstraat, 127, Borgerhout. Vereeniging çe wijk, Bosschaertstraat, 137, Kiel. Signaalduiven : voor de Ie duif in al de bureelen, behalve het hoofdbureel. Voor het sluiten, slechts in het lokaal der inrichtende maatschappij. Constateursentoestellen: Zondag morgend ten 7 ure stipt, in het lokaal Café Stanley, voornoemd. Uitdeeling der prijzen en poules, op Zaterdag 30 Mei van 7 tôt 9 ure 's avonds, in het lokaal der inrichtende maatschappij. Loslating der duiven van 6 tôt 7 ure, indien het weder het toelaat. Geldelijke Beheercommissie : MM. P. Van Laer, H. Gorissen en E. Willems. Secreiaris : M. Erans Verbinnen. HET BESTUUR DES BONDS : De Ie Schrijver, De Voorzitter, Georges Gits. L. Van Cutsem. N.-B. — Men lette op het règlement der bureelen en der hokbestatiging. Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen STADSBOND GRONDGEBIED ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM 3= BONDSEEREPRIJSKAMP VAN DOURDAN (340.220 Meters) MET OUDE DUIVEN op Zondag 31 JVEei 1014 ingericht door de Maatschappij De Arend gevestigd Boomschesteenweg, 345, Kiel. 200 Fr. Eereprijzen Inschrijving en teekenen der duiven op Donderdag 28 Mei, in het lokaal : Café Stanley, Carnotstraat, 13-15, van 6 tôt 10 ure 's avonds. Verplichtende inleg : fr. 1.50 per duif, in dubbel fr. 1.25. Bijduiven voor Creil, 30 centiemen (Zaterdag vliegen) voor den Eereprijskamp : fr. 0.50 zonder wedergaaf. Inschrijving der Poules en Vrijwillige inleggen; op Zaterdag van 8 tôt 10 ure 's avonds, in de volgende lokalen : Hoofdlokaal voornoemd ( Vereeniging p' Wijk). Borgerhoutsche Vereeniging, Hoogeweg, 29, Borgerh. Berchemsche Vereeniging, Van Vaerenbergstr.,50, Berch. Verbroedering, Lange Bisschopstraat, 2, 5e wijk. Noorder Vereeniging, Turnhoutschebaan, 185, Borgerh. Signaalduiven : voor de Ie duif, in al de bureelen, behalve het hoofdbureel. Voor het sluiten slechts in het lokaal der inrichtende maatschappij. Constateursentoestellen: Zondag morgend ten 7 ure stipt, in het lokaal Café Stanley, voornoemd. Uitdeeling der prijzen en poules, op Zaterdag 6 Juni van 7 tôt 9 ure 's avonds in het lokaal der inrichtende maatschappij. Loslating der duiven van 5 tôt 6 ure, indien het weder het toelaat. Geldelijke Beheercommissie : MM. Jules Nizet, J. Hendrickx en L. Borstlap. Secretaris : M. Er. Verbinnen. HET BESTUUR DES BONDS : De 1" Schrijver, De Voorzitter, Georges Gits E. Van Cutsem. N.-B. — Men lette op het règlement der bureelen en der hokbestatiging. 33e Jaaruang. Nummer 21 Antwerpen, 21 Mei 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers gehört zu der Kategorie Sportbladen, veröffentlicht in Antwerpen von 1882 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume