De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

999 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 11 April. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qb9v11wk4c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

33e Jaargang. ■IuMMER l5. Antwerpen, ii April 1914. DE DUIVEN VRIEND ■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , <_> <*-> ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particulieren .. 8.00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op 3i December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 centiemen - E OPSTELRAAD: de bureelen zijn gevestigd ter druiieri) GE81ÎOE ÛEfîS DIELTJEHS Antwerpen Oude Vaartplaats, 6s, Telephoon510 HET BLAD VERSCHIJNT . des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdae Aile mectedeelingen moeten franco toeeekomen zijn op bel bureeî deT Redactie ten laatste DINSDAG 's MORGENS. M»NOSCHBIFTEN WOHOEN N1ET TERUGGEGEVEN Elk< inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voorzijn schrijveu in ons blad rt - . . AANKONDIGINGEN & die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst. Elke aankondiging eener verkoopiDg van duiven kost Fr. 3 00 Eene bedanking kosl 50 centiemen voor de niet geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellinget^ uitslagen, enz.. worden voor de geabonneerde maa> schappijen gratis opgenomen. fi Duivenliefhebbers-Bond m Antwerpen (STADSBOND) GRONDGEBIED ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM Een allerlaatste uitstel wordt verleend tôt 1 M El a. s., wij ver-zoekendus de lit fhebbers dienog verlangen lid te worden, voor dien datum hunne inschrijving te zenden aan het Secretariaat des Bonds, Carnotstraat, 13-15, of aan den heer Frans Verbinnen, St-Hubertusstr., 7, te Berchem. HET BESTUUR. 1914 191* BERICHT AANVANG DER DRACHTEN Zondag 19 April QUIÉVRAIN en ARRAS \ „ R Zondag 26 April ARRAS | J Zondag 3 Mei NOYON ' l ® 'S Zondag 10 Mei COMPIÈGNE ) n -0 N.-B. — Voor de drachten in het Binnenland moeten de kevies slechts eenen Retour dragen, voor Frankrijk Adressen met uur der loslating en Retours. De keviën alsook de drinkbakken te teekenen met geschilderde letters zijnde de eersten van den naam der Maatschappij, bij voorbeeld : Oud Keizershof : O. K. Nijptangen. De maatschappijen worden dringend verzocht hunne nijptangen tijdig na te zien, derwijze dat de letters goed ingeprint worden. Deze letters moeten alzoo geplaatst worden wederzijds der loodjes : F.C. A. Geene keviën met andere loodjes zullen aan-vaard worden. l^inget) YOOF 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. BIJLOKALEN : Provincialen, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. HOKBESTATIGING Belangrijk Bericht Het bestuur des bonds maakt aan zijne leden bekent dat het toestel Gérard, nieuw onschend-baar model van 12 bestatigingen, aangenomen is geweest voor de liefhebbers welke rechtstreeks een apparaat van den Stadsbond zullen gebruiken. De prijs is bepaald als volgt : Voor huur voor het gansche seizoen fr. 20.— „ „ per prijskamp „ 1.50 De leden welke een apparaat verlangen te huren, worden verzocht zich zoo vroeg mogelijk en uiterst vôôr 15 Mei a. s. op het Sekretariaat te laten inschrijven; daarna worden geene vaste verhuringen meer gewaarborgd. De som van 20 franken moet met de aanvraag gestort worden. HET BESTUUR. Het Sekretariaat is gevestigd Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. Verzending naar Quiévrain. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 18 April, van 6 ure 's morgens tôt 1 uur 's namiddags. Vooruitbetaling : fr. 2.50 per kevie. Verzending naar Arras. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 18 en 25 April, vôôr 7 ure 's morgends. Vooruitbetaling: fr. 7.— per kevie. Verzending naar Noyon. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 2 Mei, vôôr 7 ure 's morgens. Vooruitbetaling : fr. 7.—per kevie. Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen (STADSBOND) GRONDGEBIED : ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM VERGADER1NG VAN DEN BESTUURRAAD van 6 April 1914. De vergadering voorgezeten door den heer L. Van Cutsem, wordt om 8/2 ure geopend. 41 Atgevaardigden waren aanwezig. Na de naam alroeping, verwelkomt de heer Voorzitter de nieuwe afgevaardigden en hoopt dat allen zooveel mogelijk het hunne zullen bijdragen tôt het welgelukken onzer prijskampen endrukt tevens den wenschuit, de liethebbers te zien deelnemen in grooter getal aan de Eereprijskampen van verre alstanden. De balloteering der 862 voorge-stelde leden gaf hoegenaamd geene aanlei-ding tôt reklaam van wege de afgevaardigden en allen werden met algemeenheid van stemmen aangenomen. Op aanvraag van den heer P. Van Laer, en met goedkeuring van den raad werd het Bestuur gemachtigd nog leden aan te nemen tôt 1 Mei a. s., mocht er tegen den eenen oi anderen bezwaar ontstaan zou dit per schrift aan het bestuur moeten bekend gemaakt worden. De inbegrepen namen dezer zullen tegen dien datum verschijnen in De Duiven-vriend.Alvorens tôt de vollediging en samenstel-ling van het Bestuur over te gaan, achtte, de heer Voorzitter het zich ten plichte eene warme en welverdiende hulde te brengen aan de nagedachtenis van wijlen den heer André Galliaert, in leven ie Onder Voorzitter. In korte en tevens welgepaste woorden schetste hij de loopbaan van den te vroeg betreurden makker. Deze met hart en ziel aan den Bond verkleeld, immer op de bres voor de vrijwaring dezes belan-gen, was 00k een oprechte en trouwe vriend. Nadat deze toespraak aandachtig aan-hoord was geworden ging de vergadering over tôt de vollediging en samenstelling van het Bestuur. De Voorzitter s ; L. Van Cutsem, L. Van de Velden, W. Mees. De Schrijvers : Georges Gits, J. Nizet, F. Willems. De Schatbewaarder : K.Van den Dungen. De Commissaris van het materieel : B. Peeters. De Commissarissen : L. Borstlap, C. Tijtgat, P. Vinnis en F. Beenaerts. Het vierde punt der dagorde luidende : Wijziging door het Bestuur voorge-steld aan art. i3, Kapitel II en aan art. 20 Kapitel Vil van het règlement van i3 Mei igi2. A. § 3 en 4 van art. 13 en letter B van art. 20 worden gewijzigd als volgt : De 2e en 3e dag zullen al de bureelen zetelen. De toestellen worden gratis aan de ver-bruikers terug gegeven. De bestatigingen gebeuren op eigene kosten en verantwoordelijkheid der liefhebbers.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers gehört zu der Kategorie Sportbladen, veröffentlicht in Antwerpen von 1882 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume