De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

2388 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 03 Februar. De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6m3319ts4k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Eerste Jaargang, Nr 23. — 3 Februari 1917. Prijs : 10 centiemen. Eerste Jaargang, Nr 23. — 3 Februari 1917. DE EENDRAACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden . » 1.30 Gcene «bonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten geworden. —— 7 ■ BUREELEN; Voor het Generaàl Gouvernement : Prinsesstraat, 16, ANTWERPEN. Voor het Etappen- en Operatiegebied : 8, Huurdochterstraat, GENT. Postchekrekening Nr 86. - ___ - - - — ——- a AANKONDIGINGEN : Prijs naar overeenkomst. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Geene handschriften worden teruggezonden. boekbespreking : Het toezenden van één boek of schrift geeft' recht op vermelding ; twee exemplaren, op bespreking. — ■ * ~ TU71 I ' _____ - — TTÇV De Wetenschappelijke Gronden der Vlaamsche Beweginy Dagelijks ondervinden wij hoe onvoldoende de doorsnee-Vlaamsch-gezinden onderlegd zijn in de wetenschappelijke kennis der Vlaamsche) Beweging en hoe hun flamingantisme zoo overwe-gend gevoelszaak is, dat hunne Vlaamsche overtuiging in het nauw komt zoodra andere vraag-stukken, als b.v. politiek of Bel-gische vaderlandsliefde, hun ge-voel bemeesteren. Wij achten het daarover niet < van belang ontbloot, onderstaan-de artikel te herdrukken dat van de hand van Prof. L. Dostel vôôr den oorlog verscheen in « Dietsche Warande en Belfort » en in «Hooger Leven » (25 April 1914). Het is cen schéma van geheel onze beweging dat uitstekend kan dienen als leiddraad aan allen die het wezen der Vlaam-sclie beweging willen bestudee-ren, alsook voor eene planma-tige uiîwerking in Vlaamsche studiekringen en voor artikels in de bladen, Het ontwerp van Vlaamsche Studiedagen en Vacantieleergangen is natuurlijk door den oorlog opgeschorst. Dit neemt echter niet weg dat ieder bij zich zelf of in beperkten kring de verschil-lende opgegeven onderwerpen dient te doorgronden. Op te merken valt de plaats die Prof. L. Dosfel in zijn voor-stel inruimde aan het vraagstuk der Bestuurlijke Scheiding. Voor sommigen die de oorlog met ver-lies van hun geheugen heeft ge-slagen, werd de eisch vanB.S. enkel tijdens den oorlog door de ultra-radikale Vlaamschgezinden vooropgesteld. Onderhavig artikel — en andere die wij voor en na uit ons dossier zullen op-halen — leveren het bewijs dat het vraagstuk der Bestuurlijke Scheiding 00k vôor den oorlog reeds aan de dagorde stond. * * • Bij menige bespreking, in talrijke v«rgaderingen, uit vele artikelen blijkt het, dat wij, Vlaamsche strijders, in wetenschappelijk opzicht. met betrek-king tôt onzen Vlaamschen kamp en lot ons Vlaanderen, niet voldoende onderlegd zijn. De kennis van beweging en toestan-den is vaak erg-fragmentarisch. De op-vattingen, aangaande de diepste gronden, de laatste oorzaken zijn verward, de kennis van de wijsbegeerte van onze beweging is te gering. Daarin verandering te brengen zou het doel zijn van Vlaamsche Studiedagen en Vacantieleergangen in den aard van de tweejaarlijksche Sociale Studiedagen, de Sociale Week, de Neder-landsche Vacantieleergangen voor lee-raais uit het middclbaar onderwijs. Ziehier een aantal onderwerpen, welke zouden dienen verhandeld te worden : I. ONS VLAAMSCHE VOLK. 1° In volkenkundig opzicht : bepaling van de begrippen, ras, stam, volk. natie, nationaliteit, staat. Is er een Vlaamsch volk verschillend van het Waalsche ? en zoo ja, welke zijn de lichamelijke eigenaardigheden van het Vlaamsche volk (schedel, gestalte, kleurvan haar, oogen, enz. ?) zijn er twee rassen in Belgie ? 2° Ons volk in de geschiedenis. Vlaan-deren's aard in het verleden. Eén- ot tweetaligheid. Ontwikkeling van de Vaderlandsliefde. Wanneer begint eigenlijk de Belgische geschiedenis ? Vroegere betrekkingen onder de verschillende dee-len van het thans bestaande koninkrijk België. Stichting van dit koninkrijk. Omwenteling van 1830. Ons volk tegen-over België. 3" Ons volk in economisch opzicht. Zijn levenswijze. Zijn bodem. Voort-brengselen. Nijverheid. Handel. Zijne stroomen. Zijne zee-welvaart of armoede? De loonen. De arbeidsduur. 4° Ons volk in godsdienstig-^edelijk opzicht. Geloof en bijgeloof. Misdadi-gers, Geboortecijfer. Zelfmoorden". Echt-breuk. Dronkenschap. Ruwheid. Men-schenliefde.5° Ons volk in taal- en kunstop\icht. Het begrip nationale kunst. Invloedvan omgeving op de kunst. Bestudeeren van Taine's leer met het 00g op de Vlaamsche Kunst. Kan Fransche letterkunde nationaal zijn in Vlaanderen ? In welke mate? De Fransche taal in Vlaanderen, vergeleken bij het Fransch in Wallonie en Frankrijk. Invloed van het Fransch op het Belgisch-Vlaamsch, enz. De ge-westtalen, haar oorsprong, haar gebied, enz. IL ONZE BEWEGING. , 1° Haar we^en. Vergelijking met den taalstrijd elders. Is de beweging klas-sen-, rassenstrijd ? Verbond tusschen volk en taal. Kritisch onderzoek van macht-spreuken als « De Taal is gansch het volk », van de wetenschappelijke stel-sels van Kurth, Pirenne, Counson. enz. (Zie 00k I, l°j van Vermeylen's Kritiek der Vlaamsche Beweging », Charriaut's « La Belgique, terre d'expérience », Daumont's « Le mouvement flamand » J enz. 2° On^e beweging en het Koninkrijk België. Grondslagen van Koninkrijk België. Komt onze beweging, logisch doorgevoerd tôt in hare uiterste gevol-gen, uit op scheiding, en van wel-ken aard zou die scheiding zijn : louter bestuurlijk of ook staatkundig ? Studie in verband daarmede van de grondwetten van Zwitserland, Oostenrijk-Hongarije, ; van de vroeger bestaande vereeniging tusschen Zvveden en Noorwegen, van Home-Rule-beweging, enz. Studie ins-gelijksj van de rassenstjevingen als Panslavisme, Pangermanism, Panislamisme. Hoe Duitschland's, Italië's eenheid ont-stond, Zijn er in de Vlaamsche bewe ging sporen te ontdekken van Oran-gisme, Pangermanisme ? Wat Wallonie naar Frankrijk, Vlaanderen naar Neder-land drijft en wat ze van elkaar houdt. Van welken aard zijn de banden tusschen Walen en Vlamingen. Vaderlandsliefde. Wat zij is. Waarop zij berust. Vaderlandsliefde in belgië. 3° On^e beweging en de positieve wetgeving. Territoriaal recht of persoon-lijk recht ? Onderzoek van de leus « In Vlaanderen Vlaamsch ». Rechten van huiskring, enkelingen en rechten der gemeenschap, begrippen moedertaal en streektaa!. Taalvrijheid en taalgelijkheid: Grondwettelijke beginselen dienaangaan-de.4. Geschiedenis on\er beweging. Haar Programma. Hare strijdmachten. De Taalwetten. Die opgave bewijst duidelijk dat aller-lei geleerden de handen aan het werk dienen te slaan : geneesheeren, historici, kunstkenners, wijsgeeren, taal- en rechts-geleerderi, staathuishoudkoudigen, han-delslui, en dat er twee soort onderwerpen zijn : de streng-wetenschappelijke en de practische. De eerste zouden ter behandeling voorkomen op Vlaamsche Studiekringen, te houde'n, om de îwee jaar, in de maand April, telkens als er geene sociale dagen zijn. Ze zouden in den-zelfden aard als deze ingericht worden, dat is lang en degelijk voorbereid, vrij van strijdroeperij. De eerste, in 1916,, zouden gewijd worden aan het bestudeeren van eene eerste reeks vraagpun-ten, boven aangegeven, in verband staande met bestuurlijke scheiding, na-melijk van de volgende : « Op welke grondbeginselen rust het Koninkrijk België ? op volkenkundige ? of historische ? op louter-juridische en staatkundige ? zijn er in België twee nationaliteiten met verscheiden karak-tertrekken of eenvoudigweg twee talen ? Gevolgen van de vooruitgezette stellin-gen ? Een staat of één verbond van twee zichzelf besturende deelen (Zie boven 1, 1*, 2°, II, 1°, 2°). Op volgende dagen, in 1918, enz. zou de zaak practisch be-strdeerd worden, met inachtneming van wat de staatkundige geschiedenis van andere volken en van or.s eigen land ons leert. L. Dosfel. ORGANISATIE Veel gelijkenis vertoont de huidige Vlaamsche strijd met het ontsta*n der Vlaamsche Beweging n* 1830. Toen, na de afscheiding van Noord-Nederland, was het opgaan der ma»sa, in heilige geestdrift, voor het woord vrijheid en onafhankelijkheid, algemeen en de jonge regeering begon, onder de gunstigste omstandigheden, hare wer-king tôt het vormen van een Belgisch volk, haar werk der verfransching ter wille der eenheid, hare annexatie der geesten van het mocderland. Durfde een stambewuste Vlaming het begaan zijn vrees en onrust over de toekomst van zijn volk uit te roepen, dan werd het woord t Orangist » op zijn voorhoofd geprent en hij werd door de onnadenkende menigte doodgegooid. Daarom duurde het zoo lang eer de stem van den fier-moedigen Jan, Frans Willems, alhoewel ze in vele harten weerklank vond, door vele even moedige harten aanwies tôt de machtig galmden roep die het slapende Vlaanderen zou doen ontwaken. En in 1914, bij het uitbreken van den wereldoorlog, flakkerde het vuur der heilige geestdrift weer opnieuw eens op en het blaakte in hellen gloed rond diezelfde woorden vrijheid en onafhankelijkheid. Maar ongelukkiglijk hebben onze oude vijanden dien stroom van geestdrift weten te bemachten en hem af te leiden tegen het eigen belang, het eigen welzijn, het bestaan zelf van ons volk. Het land waar wij ons moe-sten voor opofferen werd meer dan ooit het aanbeden ideaal. « België moet la-tijnsch worden of 't kan verdwijnen.' » Zoo werd de drenkeling een redder. En durfde het iemand aan ongerust te worden over dit- gekuip en geknoei en dit luidop te zeggen, dan werd, door een laffe, opzettelijke begripsverwarring hem het woord s Duitschgezinde » naar het hoofd geslingerd, en de gedachten-looze menigte verschopte hem met min-achting.Toch ging Willems voort met spreken en schrijven. zelfs in zijn ballingschap te Eekloo. langzamerhand stak het stam-gevoelen hier en daar zijn hoofd weer op 't leken verspreide oasissen in de zand-woestijn van 't Vlaamsche leven ; — letterkundige maatschappijen werden ge-sticht ; jaren nadien kwamen strijdende genootschappen tôt stand, breede heir-banen verbonden onderling de oasissen, er kwam organisatie en Vlaanderen werd opnieuw een groen, vruchtbaar land met een verjongend, levenslustig volk. Dat was het werk der organisatie. Nu ook zijn er mannen die, niet-tegenstaande verdachtmaking, laster en praatjes, met vasten «tap de wegen zijn opgegaan die een gerust geweten en een helder oog hun hadden aangewezen. Velen hebben hen gevolgd met hun stralende blikken, hebben een siddering door hun lijf voelen varen, zijn récht-gestaan, hebben de loomheid van zich afgeschud en zijn aan 't stappen gegaan. Na '30 had de Vlaamsche Beweging jaren noodig om te ontstaan, te groeien en door organisatie een flinke kracht te worden ; ze moest worden !... Maar nu is zij er ! Ze hoefde slechts te ontwaken. Ja, zij is er ! Hoort gij het, mannen, daar boven op de hoogten. Duizenden hebben het nieuwe licht ge-zien ; duizenden borsten kloppen eens met de uwe ; ik zeg duizenden, maar ik moet zeggen ailes wat zich jong voelt, wat niet officiee! is, wat niet met ijzeren banden... neen, neen ! wat niet met gouden banden ligt geboeid ; gansch het jonge Vlaanderen wil mee met u, wil met u stappen in de rij naar eigen Vlaamsch-spreken, Vlaamsch-denken, Vlaamsch-leven, Vlaamsch-zijn ? Maar, waar blijft de organisatie, die machtigste hefboom aller werking ? De oude groepeeringen willen niet mee? Goed zoo ; sticht er jonge ! Waarom het Antwerpsch Sekretariaat niet wakker geschud ? — De leden slapen in den vi^eemde. — Sticht een nieuw, jong, wakker Sekretariaat. Wat er onmiddelijk moet komen is een goed ingerichte centrale met vertakkingen over gansch Vlaanderen. De handen aan 't werk en 1UÀ geen tijd verloren. Maar, om de liefde Gods, laat toch uit deze centrale en vertakkingen aile officieele personen. Officieele personen noem ik vooreerst zij die meer belang stellen in het bestaan van den Staat dan in het bestaan van hun volk ; ten tweede zij die door hun werkkring, door hun omgang en voor-naamheid zich gedwongen gevoelen in Vlaanderen evenveel (om niet te zeggen meer) recht toe te kennen aan 3 % ont-wortelden als aan de 97 " o stumperds van Vlamingen. J. C. H. Maschrift. Met genoegen las ik in num-mer 21 van « De Eendracht » het artikel « Onze Aktivistische Beweging. » Daar ook wordt er aangedrongen op eene « onver-wijlde samentrekking van aile loyalistiche Vlaamsche strijdkrach-ten in den vorm van een algemeen Vlaamsch Nationaal Komi-teit. » Hoe men het kind bij den doop ook noeme, een centrale hebben we ten spoedigste noodig 1° tôt samentrekking aller wel-meenende elementen 2° voor een geduchte doelmatige propaganda 3° als een Vlaamsch Nationaal Parlement, van waar tucht kan uitgaan naar al de rijen ; van waar in een vast bepaalde, af-geronde richting wordt gestuurd en geleid. J. C. H. Onze Beweging. Vlaamsche Vredesoogmerken. De vlaamsche oogst was bij -zonder schraal ditmaal. Inciden-ten, belangrijk genoeg om enkele kantteekeningen uit te lokken, viel-en er niet op te teekenen. Wij waren voornernens hier even onze ontstemming te uiten nochtans over de flauwe animo waarmee onze pers, die gedu-rende de laatste maanden ons in neteliger kwesties zoo flink voorlichtte, thans het vraagstuk der Vlaamsche vredesvoorberei-ding aanpakte. Een uitgebreid en zakelijk op-stel van Scheldeman in de Ga^et van Brussel van Woensdag 31 Januari Vlaamsche Vredesoog-merken betiteld, kwam dit ver-wijt reeds ontzenuwen. Wij laten hier de belangrijk-ste zinsneden volgen : De pogingen om een einde aan den volkerenstrijd te brengen, worden aller-wegen zonder verpoozen voortgezet. De vrede zou kunnen onverwacht intreden, zoodat het meer dan tijd wordt, dat de Vlamingen' met duidelijke vredesoogmer-ken voor den dag komen Wij hebben nooit veel gevoeld om degenen na te doen, die met aile moge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume