De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

513 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 15 Juni. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Konsultiert 11 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h98z893z52/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3e JAARGANG - Nr 5 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Juni 1916 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société OigenQQFSD01cingen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.RISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. i ■* n ' î— ■ Dit blad verschijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de Tout ce qui concerne la rédaction ou minste onkosten ten bureele dezer l'administration du journal doit être remis Dampoortstraat, 61, sans frais ingezonden worden. Rue d Anvers, 61. AEONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. i ER ZIJiN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EENS : dat gij de Baden der JBeurs bezocht hebt WILT QIJ : niet meer veranderen. KoiManttdaais, 12 CENT. -I" "I" -I- -I- -I- "I" "I" "I" -t- •!- "I- «l» -I» -I- -I" Eigenaarsbelangen van Eekloo —0 — DOMDERDAC 22 JUNI (Jaarmarkt), om 4 uren 's namiddags, in het Postgasthof, Groote Plaats JAARLIJKS6HE AL6EMEENE VERGADERING. Verslagen van Schatbewaarder en Schrijver. Belangrîjke mededeelingen. Dat niemand ontbreke! Men gelieve het tegenwoordig bericht als uitnoodi-ging te aanschouwen. Wij brengen ter kennis der inschrijvers, dat ons werk De Staatsbelastingen hun binnen kort ter hand zal gesteld worden. Men aanvaardt nog inschrijvingen aan 1,50 fr. per boekdeel. V Algemeene Vergadering van "Eigenaarsbelangen,, Zooals wij het in ons laatste nummer gemeld hadden, was het Maandag 8 Mei laatstleden, dat de maatschappij « Eigenaarsbelangen » hare half-jaarlijksche algemeene vergadering hield. Door vergissing bij het aankondigen van het gestelde uur, kwamen meestendeels de ltden te laat, doch het duurde niet lang of den toeloop was zoodanig groot, dat velen dezer bij gebrek aan plaats mochten terug-keeren.Tôt ons groot leedwezen vernamen wij dat onze geachtevoorzitter, M. Temmerman, door ongesteldheid belet, deze zitting niet kon bijwonen. — Verhopen wij hem in 't kort in voile gezondheid zijne maatschappe-lijke bezigheden te zien hernemen. Het was omtrent 8 uren toen de heer De Bast, onder-voorzitter, de zitting opende : Na de aanwezigen te hebben verwelkomd, schetste hij in roerende woorden den treurigen toestand waarin zooveel huiseigenaars verkeeren, en zette de leden aan om met geduld deze harde beproevingen te onderstaan en aile hunne hoop voor eene betere toekomst te be-waren.Daarna was het de beurt van schatbewaarder en schrijver, welker wederzijdsche verslagen van eene voortdurende voorspoed getuigen. Toen kwam de heer pleitbezorger Monnier aan het woord, om ons met zijne beloofde voordracht te ver-gasten, welke overigens den « clou » dezer bijeenkomst was. Den lof van ons zoo gedienstig eere-bestuurlid is niet meer te maken. Na bijna gansch zijn leven aan onderricht en opvoe-ding van burgers en werklieden te hebben geofferd, gebruikt thans de oude voorzitter van « Nijverheid en Wetenschappen » zijne ledige stonden om de bijzon-derste beginselen van ons openbaar recht te verbreeden en te verspreiden. Zoo gaf hij onlangs in het licht een werkje dat in zekere kringen nog al opziens verwekte en welke den titel draagt van « Eenige reehtsbegrippen nopens bedongen hypotheek », doch welke na verschijning eenige voleinding vergde. Als gewetensvolle man stelde M. Monnier zich on-middellijk aan het werk om deze te voltooien, en het was om ons den uitslag dezer bekend te maken en te onderrichten, dat den talentvollen schrijver heden het woord nam. Na te hebben uitgelegd wat eigenlijk hypotheek is, zijne oorsprong, de reden van zijn bestaan, de herzie-ning en de verschillige veranderingen dat deze in den loop der eeuwen onderging, legt spreker uit welke regels de rechtsgeleerdheid heden nopens deze toepast, alsook de wijzen op dewelke inschrijvingenkontrak-ten, overeenkomsten, enz., tôt dewelke dezer aanlei-ding kunnen geven. De rechten van den schuldeischer op het gebypothe-keerd goed, de wijze waarmede men tôt onderzoek van den toestand van den schuldenaar moet overgaan, de voorrechten, akten, de vernietigingen tôt dewelke de hypotheek vatbaar is, in een woord ailes wat eenigs- • zins van aard was de eigenaar onder dat opzicht te onderrichten, wierd in den loop dezer zoo belangrijke voordracht onderzocht. Daar wij denken dat deze voor aile eigenaars een groot nut kan opleveren, deelen wij hieronder den inhoud dezer mede. Hypotheek of Pandrecht. V. Wat is hypotheek? A. Een zakelijk recht dat slaat op onroerende goede-ren die bewaard zijn met de verplichling eene verbin-tenis na te leven of eene schuld te betalen, gelijk in wiens handen dit goed overgaat. V. Welk is zijn oorsprong ? A. Het onroerend pandrecht bestond reeds vroeger in de wetgeving der Grieken. Bij de Romeinen droeg de schuldenaar aan den schuldeischer over in zekerheid der teruggaaf van de geleende gelden ofwel roerende of onroerende goederen, op voorwaarde dat zij door de teruggaaf der leening, aan den vroegeren eigenaar zouden terugkeeren. Later kwam algemeen in gebruik wat men den « Pignus » noemde, en enkel de over-dracht van het bezit voor doel had. Later nog nam men in Frankrijk aan : De eenvoudige overeenkomst zonder overdracht van bezit : den geldschieter verkreeg het recht de verpande goederen te doen verkoopen om op den koopprijs betaald te worden bij voorrang op aile andere schuldeischers, er werd daarbij aan den geldschieter toegekend de rechtsvordering « quasi-serviana ». Het recht die goederen te volgen en te doen verkoopen gelijk in wiens handen zij zich bevonden, zoodanig dat den last en verplichting het goed zelve bezwaarde. Onder het Romeinsche recht, eischt men daarenboven den overgang van den eigendom doch zonder de ruchtbaarmaking. Vruchteloos zocht Colbert de verplichting van rucht-baarheid in te voeren (Edit. van Maart 1673). Daarna door de wetten van 9 Messidor (Oogstmaand) jaar III en 11 Brumaire (Nevelmaand) jaar VII art. 26, werd aangenomen dat aile akten van overgaan van goederen en rechten aan hypotheek onderhevig, moesten overge-schreven worden in de ertoe bestemde registers, ten bureele van hypotheken in het arrondissement waar die goederen gelegen zijn, ten einde aan derde tegengesteld te kunnen worden. Ons Burgerwetboek, veranderde nog eens dit stelsel, want het artikel 711 (eerste artikel van het Derde Boek), handelende over de onderscheidene wijzen waarop men den eigendom verkrijgt, luidt als volgt : « De eigendom « der goederen wordt verkregen en overgedragen door « erfenis, door schenking onder levenden of bij uitersten « wil, en ten gevolgeder verbintenissen ». Vroeger waren de verbintenissen alleen niet vol-doende, zij moesten volledigd worden door dadelijke overlevering (traditie). Daarna kan men volgens gemeld artikel 711 den eigendom verkrijgen zonder het bezit, en zonder de overschrijving vereischt bij het art. 26 der wet van 14 der nevelmaand (brumaire) jaar VII. In het artikel 2181 van het Burgerwetboek was wel is waar spraak van die overschrijving, maar enkel voor het bekomen der zuivering van de onroerende goederen, bezwaard nut, voorrechten of hypotheek, en de wet van 3 Januari 1824, beval enkel die overschrijving als fiscalen maatregel. Eindelijk heeft de wet van 16 december 1851 een einde gesteld aan aile die voorgaande stelsels en i / daarom ook werd zij de Herzieningswet over het hy-pothekenstelsel genaamd. V. Welk was het bijzonder oogwit van den wetgever bij het herzien van het hypotheekstelsel ? A. Het onroerend krediet te begunstigen, want de grondoorzaak van den voorspoed der volkeren is het openbaar krediet, dat berust op het vertrouwen ge-steund deels op de zedelijkheid en deels op de begoed-heid van wie krediet erlangt. De leeningen op onroerende panden te verzekeren, en daar den eigendom der onroerende goederen die voor hypotheek vatbaar zijn den grondsteun is van de zekerheid dier leeningen, de overdracht van eigendom, aan eenen uitwendigen pleegvorm te onderwerpen, van aard dezelve zulkdanig te veropenbaren dat zij niemand onbekend kunne blijven. V. Handelt die wet ook over overdrachten van roerende goederen ? A. Neen, zij handelt slechts over rechten op onroerende goederen, omdat voor de roerende het bezit alleen als titel geldt, krachtens art. 2270 B. W. V. Hoe gebeurt de overschrijving? A. De eraan onderworpen akten worden door den heer hypotheek-bewaarder van het arrondissement waarin de goederen gelegen zijn, in hun geheel overgeschreven in een daartoe bestemd boek (registre) (art. 1). Een uittreksel is niet voldoende, omdat derde er belang kunnen bij hebben aile voorwaarden of voor-behoudingen nopens de overdracht van den eigendom, te kennen. De volmachten ook moeten in hun geheel worden overgeschreven, omdat zij de toestemming van partijen behelzen en de volmaking van de akte daar-stellen (art. 76 § 2). Laurent Boek XXIX, nos 137 en volgende en Arntz n° 1636 leeren nochtans in strijd met een vonnis van Brussel van 1 februari 1855, dat den hypotheekbe-waarder niet moet overschrijven, bedingen die de overdracht van den eigendom niet raken of deze die betrek hebben op goederen gelegen in een ander arrondissement.V. Wie moet de overschrijving doerrbewerkstelligen? A. Dezen die er belang bij heeft, en voor de onbe-kwame, hunne wettige vertegenwoordigers, den man, den voogd, enz. Maar allen persoon, zelfs zonder belang mag de overschrijving vragen, de wet maaktgeen onderscheid. Den kooper moet niet alleen zijn koopakte doen overschrijven, maar ook deze van zijn verkooper of van vroegere eigenaars, indien zij nog niet zijn overgeschreven (Laurent XXIX, n° 182 en volgende). De wet van 1913, beveelt aan notarissen en aile openbare ambtenaren die de echtheid vaststellen, deze te doen overschrijven binst de 2 maanden hunner dagteekening. V. Welke akten zijn aan overschrijving onderworpen ? A. Aile akten onder levenden ten kosteloozen of be-zwarenden titel, bij welke zakelijke onroerende rechten (droits réels) andere dan de voorrechten en de hypotheken, overgedragen of bepaaldelijk aangewezen worden : 1° De giften, de aanvaarding, als zij bij afzonderlijke akte gebeurd en de beteekening der aanvaarding (art. 939 B. W.), zelfs als de giften van onroerende goederen gedaan zijn bij huurkontrakt (art. 1081 en 1092 B. W.) en bepaalde goederen, met onmiddellijke overdracht van eigendom betreffen, maar uit deze van toekomstige goederen of die hunne uitwerking moeten bekomen door het overlijden van den gever, ook niet welkdanige giften gedaan bij uiterste wilsbeschikkingen. Deinplaatsstellingen zullen insgelijks op verzoek van den bezwaarder moeten worden overgeschreven (art. 1069 B. W.). 2° De akten teh bezwarenden titel : verkoop, mange-ling, afstand in betaling, vaststelling van viuchtge-bruik of lijftocht, van gebruik, van bewoning, van oppervlakte, van erfpacht, van erfdienstbaarheden ; de akten van vennootschappen, waarbij een vennoot onroerend goed inbrengt (Laurent XXIX n° 67). 3° De akten bepalende onroerende rechten, zooals verdeelingen, verkoopingen van onverdeelde rechten, omdat die akten bepaald den eigendom vaststellen als hun behoorende sedert den dag van het overlijden van den vorigen eigenaar of oorsprong der onverdeeldheid (art. 883 B. W.). 4° De vonnissen, die de kracht van rechterlijk ge-wijzigde (force de chose jugée) bekomen hebben en de overdracht van onroerende goederen of onroerende rechten vaststellen, of die de volkomene inbezitstelling uitspreken van onroerende rechten van een afwezigen (art. 129 B. W.). 5° De akten van verzaking aan rechten op onroerende goederen, op vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, in een woord op welkdanige verbrokkeling (démembrement) van den eigendom. 6° De pachters die de 9 jaren overtreffen, of waarbij kwijtschrift is verleend voor meer dan 3 iaren pacht (art. 1). J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume