De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

516 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 März. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Konsultiert 11 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bn9x05zt9h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4e JAARGANG - N' 2 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Maart 1917 DE EIGENAAR oïfr deeriaMSSÏéappii Eigenaarsbelangen De wet moet zoo spoedig mogelijk eene oplossing geven aan kwestiëa welke | | Les lois doivent résoudre le plus tôt possible ce qui ne peut être ajourné zonder gevaar niet mogen uitgesteld worden. | j sans danger. Dit blad versehijnt den 15en vaii elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. i Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaclion ou l'administration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen s Fr. 0,25 den regel en per nummer. PRO MEMORIAM Den 14 Februari 1.1. is de heer FRANS VAN VOLDEN denouderdomsdeken van hetbestuuren misschien van gansch de maatschappij Eigenaarsbelangen, op den ouderJom van 87 jaren overleden. Het is het vierde bestuurlid die de dood ons sedert het uitbarsten des oorlogs ontrukt. Van Volden was een der stichters der eigenaars-maatschappij Eendracht der Eigenaars in het jaar 1886. Men mag zeggen dat het aan hem en eenige nog der weinige overlevenden te danken is dat er in dien tijd eene maatschappij van eigenaars tôt stand kwam. Deze wierd gesticht door zijn kracht-dadig optreden en samenroepen der eigenaars buiten de Heavelpoort, die door de waterleiding hunne s'eenputten droog getrokken zagen. Zoo kwam men tôt het stichten eener maatschappij die in 1890 reeds 900 leden telde. Het was een geestig en rechtschapen man, ook door zijn rechtvaardig streven kwam de maatschappij Eigenaarsbelangen lot stand. Door zijn minzaam en rondborsiig karakter telde hij niets dan vrienden. Wij bieden aan zijne familie onze oprechte deelneming in den rouw die hen komt te treffen. Een ander lid, den heer KAREL OTTE den zoo vroeger gunstig gekende dagbladver-kooper in de « aubette » aan de statie Gent Zuid, komt ook het tijdelijke met het eeuwige te ver-wisselen.Aan zijne echtgenoote en familie bieden wij onze oprechte deelneming. Met spijt komen wij het afsterven van nog een andereonzer leden te vernemen. Den 8 Februari .1.1. is op den ouderdom van 73 jaren, te Ledeberg overleden Mevrouw We BEKAERT wiens voorbeeldig leven tôt stichting diende van al wie het geluk en4e eer had in hare omgeving te leven. Aan hare diepbeproefde kinderen en bloedver-wanten bieden wij onze innige deelneming. Maatschappij " K1GENAÀRSBELAKGEB „ Notariszaal te Gent In't vervolg zullen de wekelijksche bestuur-zittingen beginnen elken Vrijdag om 5 uren 's namiddags. De maandelijksche zittingen den eersten Maandag van elke maand om 5 uren 's namiddags. Zulks wordt gedaan om de leden meer gemak te ver-schaffen en hen toe te laten met den klaren dag naar huis te keeren. Abonnementen 1917-1918 Binnen eenige dagen zal er aan aile onze inschrijvers een kwijtschrift van fr. 1,10 worden aangeboden, zijnde het bedrag van het jaarlijksch abonnement tôt « De Eigenaar » welke met den 1" April vervalt. Om aile daaromtrent nuttelooze voetstappen te ver-mijden, richten wij aan onze vrienden een beleefd ver-zoek om dit k wijtschrift op eerste aanbod wel te willen betalen. Deze wiens gedwongene afwezigheid zulks belet of welke de stad niet bewonen, worden vriendelijk ver-zocht het bedrag hier van aan den heer E. Winsel, Dampoortstraat, 61, te Gent, te laten geworden. EIGENAARSKREDIET Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiien van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent îij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 5 tôt 6 uren. —o— Inliehtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-. der van het Notarissenhuis te gaan halen. JJv wjv l/Jv tjy* wjw vjv v/Jv vjv t/Jv vjw c/jv w/Jv wjw vjv Jf* wjv vjv vjw Jjv Propaganda Te rekenen van heden ontvangen aile onze nieuwe abonnés ons blad gratis tôt 15 April aanstaande. Yun rwr np rwr ÎWT rwrrwrrwT iwi iwi rwi rwi rwr rurrrurr vjv vjv VjV VfV wjw vjv vjv wjv wjv wrçv wjs» WjV wjv wjv wjv wjw wjv wjv vjv Jaarlijks worden er duizende franken belastingen te veel betaald. Burgers, ziet uwe belastingbrieven na. Wilt gij over practische middelen van opzoeking en nazicht dezer beschikken, koopt DE STAATSBELASTINGEN door E. Winsel, een schoon boekdeel in 8°, omtrent 100 bladzijden be-vattende. — Prijs : 1,50 fr. — Verkrijgbaar bij den Schrijver, Dampoortstraat, 61, Gant, alsook bij de voornaamste boekhandelaars. * * * Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd vrzocht, aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoortstraat, 61, ôf 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 5 tôt 6 ure. Huishuurboekjes aan 0,04 » maandelijksche kwijtschriften. 0,15 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers ! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, 1 frank 's jaars. Onkosten van verzending in meer voor de provincie. * * * Deurwaarders der maatschappij. POTIÉ, St-Jansvest, 4. 3. VANDEN BOSSCHE, Ham, 14. VANDERHAEGHEN Zoon, Willem Tell straat. TACQ, Eggermonstraat, voor het kanton Ledeberg. De leden welke hun toevlucht nemen tôt de diensten onzer deurwaarders, worden vergoed door de maatschappij op vertoon eener toelating afgeleverd door het Bestuur. Raadgevingen Er wordt ter kennis der leden van Eigenaarsbelangen gebracht, dat zij raadgevingen kunnen bekomen : 1° Aile werkdagen, van 2 tôt 5 uren, bij den heer E. Winsel, Dampoortstraat, 61, uitgezonderd den Don-derdag.2° Dezelfde dagen, erinbegrepen den Donderdag, bij den heer advocaat Robelus, Ham, 5, van 5 tôt 6 uren. 3° Aile Vrijdagen, van 5 tôt 6 uren (T.U.), door het bestuur der maatschappij, in het Notarissenhuis, waar alleenlijk toelating om proceduurkosten te dekken kan verleend worden. * * * Berieht aan de Eigenaars en bestuurleden der Eigenaarsmaatsehappijen van Oost-Vlaari-deren. — De heer E. WINSEL, hoofdopsteller van De Eigenaar en voorloopige Bestuurder van het Pro-vinciaal Verbond, ontvangt dagelijks ten zijnent, Dampoortstraat, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure, uitgezonderd den Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kanton Wetteren kunnen koste-looze raadgevingen ontvangen bij den heer Alfred Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraat, n1 35, te Wetteren, uitsluitelijk des Zondags van 9 tôt 1 uur. Pour paraître prochainement La Question des Loyers par E. WINSEL. On souscrit chez l'auteur. s*. Huishuurkwestie Een belangwekkend geval. — Eea onzer leden, weduwe met twee zoons, waarvan de jongste nog naar school gaat, terwijl de oudste zijn plichten als soldaat volbrengt. Deze, een brave, naarstige jongen, bekleedde voor den oorlog een goede plaats, hetgeen hem in staat stelde voor zijne moeder en . broeder te zorgen. Buiten hare twee kinderen bezit deze vrouw anders niet dan twee nederige huizekens, waarvan zij het eene zelf bewoont, terwijl het andere verhuurd is aan eene soldatenvrouw, wiens man bij het beleg van Antwerpen op geene andere wijze zijnen moed kon prijs geven dan met « wapens en bagagen » . naar Holland te vluchten. Zooals bijna aile soldaten-vrouwen, zelfs wanneer zij rijk zijn of winstgevende posten bekleeden, legt zij de wet van Oogst 1914 op hare manier uit, en alhoewel zij heel goed met den toe-stand harer huismeesteres bekend is, weigert zij een centiem huishuur te betalen, alhoewel niets voor haar gemakkelijker was dan deze kwestie in een voor beide gunstige zin op te lossen, want zij ontvangt niet alleenlijk regelmatig wat soldatengeld, maar wordt daarbij nog door aile mogelijke en onmogelijke komiteiten ondersteund, en betrekt dan nog een huis van 35 fr. per maand, ttians dat zij als vrouw alleen het zeer ge-makkelijk met minder kan gedaan krijgen. De weduwe ontvangt niet alleenlijk noch huishuur noch soldatengeld, alhoewel haren zoon nog in den strijd is, maar kan in hare hoedanigheid van grond-eigenaarster van niemand geen onderstand bekomen. Honderd maal heeft zij op de beleefdste wijze hare inwoonster gesmeekt toch het huis te willen verlaten, daar zij in de gelegenheid is het aan goede betaalders te verhuren, telkens botste zij tegen eene sture weige-ring.Teneinderaad heeft zij zich tôt den vrederechter gewend. Wij zijn benieuwd te weten in welken zin. het scheidsgerecht tusschen beide soldatenvrouwen zal beslissen. — t VW Belastingen Ingevolge artikels 5 en 21 der wet van 5 September 1895, welke vrijstelling van grondlasten daarstelt voor huizen welke van 1 Januari tôt 31 December onbewoond zijn gebleven, herinneren wij onze lezers dat deze aan-vraag vôôr 1" April aan den bestuurder der recht-streeksche belastingen, Guinardstraat, 1, te Gent, moet ingediend worden. Volgens de van hoogerhand gegeven bevelen wordt deze vrijstelling of uitstel gedeeltelijk toegepast op huizen, waarvan gedurende dezelfde termijn de huishuur niet meer betaald wordt of min dan 50 % der ge-wone ontvangst bedraagt, en dit wordt zoowel op ge-meente- en provinciale belastingen als op Staatslasten toegepast (zie De Eigenaar van 15 Januari en 15 Februari laatstledtn). Deze aanvraag moet niet alleenlijk gegrond zijn, maar zij moet vergezeld zijn van aile mogelijke bewijs— stukken en inliehtingen, het is te zeggen dat ailes zeer nauwkeurig moet worden opgegeven. WV Een zoiierliie manier an is nltToerders vaa tarais! aan te neiiiei Eenigen tijd geleden lazen wij in de plaatselijke dag-bladen dat het Kollege van Burgemeester en Schepenen der stad Gent ter kennis brengt, dat een onderzoek van commodo en incommodo geopend is nopens het voor-stel om de ta'<s op de bouwwerken langs de buurtwe-gen, geregeld door art. 67, 68 en 69 van de verorde-ning over de wegenis en de bouwingen van 40 op 60 fr. de vierkante meter te brengen. Zij die opmerkingen te maken hebben, kunnen die schriftelijk doen gelden in het eerste bureel ten Stadhuize, alwaar het plan ter in-zage van het publiek berustend is. Volgens ons nederig oordeel is zulks wederom een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume