De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

528 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 Juni. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Konsultiert 29 September 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zc7rn3206q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4e JÂÂRGÂNG - N' 5 10 cantiemen het nummer. Gent, 15 Juni 1917 DE EIGENAAR Orgaan cler Maatschappij Organe de la Société Eigenaarsbelangen De verhuring vnn goeder^n is een kontrakt, wàarbij de eene parti] zich verbindt aan de andeie het genot eener zaak te verleenen gedurende een zekeren tijd en mils een zc-keren prijs, welke de huurder zich verplicht te hptalpn CR W 17f,Q1 Le louage de choses est un contrat, par lequel l'une des parties, s'oblige à faire jouir l'autre, d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle ci oblige de lui payer (C. C. art. 1709). —apasa,-* ■ ■- »— ummtxni ■ i ■ M I i JI wwcgaap— Oit blad verschijnt den 15e" van elke maand. Journal paraissant îe 15 de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'administration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. AB0NNEMENTSPR1JS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reelamen i Fr. 0.2 S den regel en per nammer. Maatschappij" EIGSMSMELAN&EN „ Nolciriszaal te Gent In't vervolg zullen de wekelijksehe bestuur-zittingen beginnen elken Vri.jdag om 6 uren 's namiddags. De maandelijksehe zittingen den eersten Maandag van elke maand om 6 uren 's namiddags. (T. U ) Zulks vvordt gedaan om de kden meer gemak te verschaffen. EIGENÀÀRSKREDÏET Leeningbank in 't ieven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondeistetaad. ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstaudigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiien /aa aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te teieden ; zoo Lent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhais, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 5 tôt 6 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de ge ibonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile veranderiug die hun woonhuuen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrenle mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doelcinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. —MM ■! ■ ' i» » i i i> i i i iii i i i i i n '» »i. T-SKraneiVit*ot»a*- Bericht aan de Eigenaars en bestuurleden der Eigenaarsmaatsehappijen van Oost-Vlaan-deren. — De heer E. W1NSEL, hoofdopsteller van De Eigenaar en voorloopige Bestuurder van het Pro-vinciaal Verbond, ontvangt dagelijks ten zijnent, Dampoortstraat, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure, uitgezonderd den Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kanton Wetteren kunnen koste-looze raadgevingen ontvangen bij den heer Alfied Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraat, nr 35, te Wetteren, uitsluiteiijk des Zondags van 9 tôt < 1t.ll Y Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoort-, straat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 5 tôt 6 ure. Huishuurboekjes aan 0,04 » maandelijksche kwijtschrit'ten. 0,15 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld . . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers ! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, î frank 's jaars. Onkosten van verzending in meer voor de provincie. Jaartscto Âlgsufiiie MMii van « Burgersbelangen * Deze had plaats den Maaridag 4 Juni, in het « Notarissenhuis » alhier. Eenegroote schaar burgers aile denkwijzen vertegen-woordigende en aan aile vakken toebehoorende, waren herwaarîs gekomen. De besprekingen werden ingeleid met een schoone toespraak door den heer notaris De Mulder, voorzitter, alsook met het verslag over den toestand van Burgersbelangen en dezes werking in het jaar 1916, door den heer Dubrulle, algemeenesecretaris. ttieruit treedt het volgende op den voorgrond. De be-staande afdeelingen bleven in werking, anderen werden opnieuw heropgebeurd, terwijl vier nieuwe vakvereeni-gingen zich bij het Algemeen Verbond kwamen aan te sluifen. Deze zijn de maatschappijen : De Vereenigde Vleeschhouwers, De Kleine Vleeschhouwers, het Syn-dikaat der Be'nangersbazen en de onlangs gestichte Jonge Wacht van Burgersbelangen. Plaat^gebrek belet ons al het schoone, het troostend, het heropbeurend weder te geven, waarvan de versla gen der verschiilige aangesloten ven enigingen geiui-genis gaven. Vergenoegen wij onze lezers bekend te maken dat de buiten aile partijgeest gestichte Burgersbelangen een machtige bond vormt, tellende op het oogenblik meer dan 5000 leden met 250 eere- en beschermleden. Onder de voornaamste doeleinden die het verbond betracht, noemen wij de komptante betaling in ailes wat er verhandeld wordt, erinbegrepen de huishuur. Wat wij als een gelukkig initiatief mogen begroeten, is het opmaken van een model van verzekeringspolis, welke aan aile verzekeringsmaatschappijen, die wen-schen onder de aangesloten vereenigingen klanten te maken, zal opgelegd worden. Deze schoone vergadering werd door eene prachtige redevoering van den zoo gunstig gekenden advokaat Dubois gesloten. Door zijn ongekunstelde eenvoud, doch door gloed voile woorden en verhevene gedachten, bracht spreker de toeh >orders in verrukking, en be-baalde een grooten en welverdiende bijval. ——— -vV Huishuurboekjes Tijdens de laatste vergadering van Eigenaarsbelangen werd de aandacht der leden getrokken op ds noodzakelijkheid, bij iedere overhandiging van een nieuw boekje, er den totalen achterstel van het voor-gaande boekje op over te brengen. Dit moet geschieden in zwaarder schrift en liefst nog in een andere inktkleurt b. v. b. rood. Zoo zal er bij het veriiuizen geen misbruik kunnen gemaakt worden van het vertoon van vernieuwde boekjes, waar enkel eenige franken achterstel inge-schreven staan als beloop der enkele reeds ingeschre-vene weken. Heel het totaal van den voorgaanden achterstel der vorige boekjes moet overgeschreven worden op den datum van het nieuw aîgeleverd boekje, in de kolom van achterstel, en met de opmerking er neven : « totaal achterstel .... frs overgebrachl ». (Medegedeeld). Inlichtingen voor Eigenaars De heer Vrederechter van het kanton Evergem zal op de volgende dagen zitting houden in het gemeente-huis van St-Amandsberg : Woensdag 20 Juni. » 18 Juli. » 22 Oogst. » 19 September. Voor nadere inlichtingen wende men zich tôt den heer VAN KUYCK, griffier, Hoogstraat, 10, te Gent. --V-V-V Huishuurkwestie Deze zoo vreeselijke als langdurige oorlog schept soms zekere toestanden, welke de muest vooruitzienden nooit hadden durven beseffen. Over eenige jaren had een onzer kennissen, ter gele-genheid der wereldtentoonstelling, in de nabijheid der statie Gent St-Pieters, een prachtig hôtel doen bouwen, dat hij aan een zeer gematigden prijs, doch voor een betrekkelijk langen duur, aan eenen herbergier ver-huurdeDe huurwaarde van dit gasthof was zoo gering, dat zij gemakkelijk door onderverhuring kon gedekt worden; zelfs binst den oorlog lieten de zaken den huurder toe er villa, paard en rijtuig op na te houden. De huishuur werd regelmatig betaald, de betrekkin-gen tusschen huurder en verhuurder waren voorbeeldig, toen over een paar maanden de militaire overheid bezit nam van het gasthof. Zooals men weet, is het de commissie van rekwisi- tiën, welke ten stadhuize zetelt, die in dergelijke ge-vallen het toekennen der vergoeding regelt. In 't algemeen bereikt deze nooit het bedrag der ge-wone huispacht. « Gezien de zeer voordeelige voorwaarden in dewelke dit goed verhuurd was, dacht de eigenaar dat de huurder — die er zeer aan hield voor de lange reeks jaren, door het kontrakt voorzien, erover te beschikken — voort de gewone pacht zou betaald hebben, mits zich in bdrekking te stellen met het gemeentebestuur voor wat de voorziene vergoeding betreft. Doch deze begreep het zoo niet : door een advokaat, liet hij lijdelijke opzeg aan de eigenaar geworden, welke zich verplicht zag de noodige voetstappen aan te wenden ©m een kasbon te bekomen,..betaalbaar na den oorlog mits een aftrok van 10 ten honderd. De huisbaas, welke dacht de geleden schade na den oorlog door een geringe opslag van pacht te kunnen dekken, zondaan den voormaligen inwoner « een congé » in regel. Doch deze begreep het zoo niet, en deed aan den eigenaar verstaan, dat hij zich het recht voorbehield, na den oorlog aan de vroegeie voorwaarden en prijs terug bezit van het hôtel te nemen, en hij desnoods een vonnis zou uitlokken, welke volgens sommige rechts-geleerden hem anders niet dan voordeelig kan zijn. Betaling van Grondlasten voor niet meer opbrengende eigendommen ten gevolge der wet van 4 Oogst 1914. Het is onze lezers niet onbekend, in welke benarde toestand deze zoo onvoorziene als verschrikkelijke oorlog zoovele kleine eigenaars heeft gedompeld, die, niet alleenlijk door onverrnogendheid of slechte wil van sommige inwoners zijn getroffen, maar voor wie ook de wet van 4 Oogst 1914 zulke nadeelige gevolgen heeft berokkend. Men kent de inhoud dezes : Verbod voor huishuur-schuld militaire gezinnen eenigszins te verontrusten. Dat er van deze wetsbepaling op eene groote schaal gebruik en misbruik gemaakt wordt, hoeft niet te worden gezegd. Had deze wet, net zooals al wat onder gedrang van invloed en gezag in 't harnas wordt gejaagd, het is te zeggen met zoo weinig overlpg en vooruitzicht werd gesiemd (herinnert u de wet op de drankhuizen), men had er een eindje wet bijgevoegd luidend als volgt : Huizen welke door de toepassing dezer wet getroffen zijn worden van aile belastingen vrijgesteld. Terwijl nu niet alleenlijk het tegenovergestelde plaats grijpt, maar zelfs ontmoet men gemeentebesturen die, onder den dekmantel van belasting op het inkomen, nieuwsoortige geldafpersing ten uitvoer brachten, in een oogenblik dat bijna ieder eigenaai' meer dan de helft van zijn vroeger inkomen zag verdwijnen. Te recht heeft men in vergaderingen en in de pers de afgrijselijke wotker geschandvlekt, die onder zoovele verschiilige vormen en gedaanten onze zoo getei-sterde bevolking verkankert. Het niet betalen van huishuur, thans dat men in staat is deze verplichting te volbrengen, is nog een van die talrijke manieren welke uitgevonden en in werking werden gebracht om zijne evenaasten te benadeeligen. Dank zij de lamlendigheid van overheid en gerecht hebben slechte menscheK tegenwoordig vrije teugel aan hunne lage betrachthigen voidoening te geven, want het zijn niet alleenlijk onbemiddelde soldaten-vrouwen die van deze wetsbepaling gebruik maken om over kostelooze inwoon te beschikken. Rijke huisge-zinnen van officieren verschuilen zich ook achter deze wet, om aan de rechtmatige eischen hunner verhuirders te ontkomen. Een kleine eigenaar, welke onlangs ontslaging van grondbelasting voor dergelijke woning had aange-vraagd, bekwam van 's Rijks ontvanger voor antwoord : dat niets bewijsde dat na den oorlog deze huishuur niet zou betaald worden, en aangezien zulks als verlies niet kan worden aanzien, ontlasting voor deze niet kon worden toeg' staan. Maar, Mijnheer de Ontvanger, antwoordde de eigenaar, hoe wilt gij hebb:n dat ik u betaal als ik niet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume