De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

506 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 15 Februar. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Konsultiert 26 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1c1td9pk3k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3e JAARGANG Nr 1 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Februari 1916 DE EIGENAAR gSifoS"eifsoMcSfhappii Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTAFIISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. REOACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, g .. Hue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen Bulletin Immobilier toebehoorende aan de leden der maat- de la Société Eigenaarsbelangen. schappij Eigenaarsbelangen. — . i j- • o * a i A la disposition des membres pour annoncer Kleine aankondigingen van 3 a 4 regels l'achat, la vente, la location ou demandes WOrden OpgenOIÎlGn aan den prijs van d'hypothèques sur leurs biens immeubles. 0»50 fr- Fr. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. ER ZIJIN : versehillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EENS : dat gij de 13 ad en der JBeurs bezocht hebt WILT GIJ : niet meer veranderen. Kooptanuelspleats, 12 j GEfiT. STERFGEVAL Met spijt verneraen wij het overlijden van den heer EDUARD DE GRÈVE Ôndervo6rzitter varç « Ei^enaarjbelarjgçn » yan Eeclo6. Dit afsterven is een groot verlies voor onze Eecloosche afdeeling. Wij bieden aan deze, alsook aan de familie, onze innige deelneming. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. wfjv Jf* w/}w ■Jy* w/Jv wjw ujv s/(v vTJV wjw IJp* JJw t/Jv wjv wJV* t/JW JJv EIGENAARSKREDIET Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Jnric/jtirig tôt steurj der eigenaars die doorden oorlog getroffen zijn. Belangrijke Berichten —o— Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden ge-bracht, dat het Bestuur van Eigenaarsbelangen de leden in gehoor ontvangt aile Vrijdagen van 7 tôt 8 uren in het lokaal Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het Bestuur goedge-keurd worden aan de leden vergoed. —o— Het bestuur van Eigenaarsbelangen brengt ter kennis der leden dat aangezien den buitensporige prijs van het papier, voortaan de huishuurboekjes aan 0,04' en de soucheboekjes aan 0.50 moeten verkocht worden. —o— Abonnementen tôt « De Eigenaar » Zooals men weet gaan deze in met 15 April. Al wie van nu af zich laat inschrijven ontvangt het blad gratis tôt op deze datum. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. Het Huurkontrakt —o— Onder de belangrijkste wettelijke verordeningen, die in het maats:happelijk leven onze wederzijdsche ver-plichtingen bepalen, vervult het huurkontrakt eene groote plaats. Daar niet alleenlijk de huiseigenaars maar de meeste huuraars door deze zijn verbonden, biedt dit onderwerp een algemeen nut, daarom hebben wij deze behandelt. Verhopen wij dat het van eenig dienst' zal zijn voor de talrijke lieden die tôt deze hun toevlucht moeten nemen. — Wat is het huurkontrakt? Het huurkontrakt is eene wettelijke overeenkomst, door dewelke men op voorhand tegen bepaalde tijd en prijs, aan een of meer personen het gebruik overmaakt van een of meer huizen, magazijnen, fabrieken, land, meersch, bosch, enz., enz., in een woord, van welk-danige onroerende goederen. — Kan men op hetzelfde huurkontrakt versehillige niet aanpalende en zelfs dikwijls verre van elkander gelegen goederen verhuren ? Ja, als deze zich in België bevinden, aan dezelfde eigenaar behooren en door deze aan dezelfde huurder worden verpacht. — Hoeveel soorten huurkontrakten zijn er? Er zijn versehillige soorten van huurkontrakten, maar deze die ons meest aanbelangen zijn diegene die het huur van huizen en meubelen voorzien (bail à loyer), en deze der buitengoederen (bail à ferme). Hieronder geven wij de beschrijving der bijzonderste artikelen van het B. W, die de huur van huizen en erven bepalen. Burg. W. Art. 1Y1&. — De huurder is verplicht door den aard van het kontrakt en zonder dat er bijzon-dere bepalingen van noode zijn : 1° Van het gehuurde goed aan den huurder te leveren en ter zijner beschikking te stellen. 2° Van deze ïn goeden staat te leveren en goed te onderhouden voor wat groote of huurzame herstel-lingen betreft. 3° Het vrij genot van het verhuurde goed gedurende den duur van het huurkontrakt te verzekeren. Burg. W. Art. 1728. — De huurder is aan twee bijzon-dere verplichtingen verbonden : 1° Het huis als goede huisvader te gebruiken, en volgens de bestemming door het huurkontrakt voorzien, of bij gebrek van schrift volgens de om-standigheden en plaatselijke gebruiken. 2° Op het btsproken termijn de huurprijs ervan te betalen (in species en ter plaatse door het huurkontrakt aangeduid). Burg. W. Art. 1736. — Als het huis in huur is gegeven zonder geschrift, zullen beide partijen zich aan de plaatselijke gebiuiken moeten gedragen voor wat betreft opzeg of verlaten van het huis. B. W. Art. 1742. — Het huurkontrakt is niet verbroken door het afsterven van den huurder of den ver-huurder, tenzij zulks door bijzondere bepalingen werd voorzien. B. W. Art. 1738. — Als wanneer de pacht uit is en den huurder het huis blijft bewonen, gaat het huurkontrakt een nieuwe termijn in door stilzwijgende toestemming, doch valt alsdan onder toepassing der artikels van de wet betrekkelijk de huurwaarde zonder schrift. R. G. J. & P. Art. 958. — Ieder eigenaar is verplicht aan zijn huurder goed drinkwater te leveren zonder dat deze verplicht zij het te zijgen. (J. de P. d'Anvers, 27 avril 1899 — jurisprudence de la propriété 1899-316). — De tegenwoordigheid van wandluizen bij het betrekken van het huis of groote wakte, zijn ook redens tôt pachtverbreking. R. G. J. & P. Art. 934. — De omstandigheden dat een kèlder op zekere tijdstippen onder water staat, wordt als een rede voor verbreking van huurkontrakt aangenomen. (Anvers 5 mars 1875. B. T. 1875 916. Ch. et B. XXV. 841). De pachten die een termijn van negen jaar overtref-fen, of de pachten van min dan negen jaar die kwijt-schrift of kwittancie bevatten van ten minste drie jaar pachtprijs, moeten op het bureel der hypotheken over-geschreven worden, zooniet kunnen zij aan derde personen niet tegengesteld worden. Voor de overschrijving moet de pacht door een notaris opgemaakt worden. Voor pachten boven de negen jaren, zelfs als zij niet overschreven worden, is een notarisakt aan te prijzen, bijzonderlijk voor groote gebouwen, fabrieken, die bij het einde der pacht schadevergoeding vergen. Bij het verhuren van goederen die toebehooren aan minderjarigen, dienen de artikelen 1429 en 1430 van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen te worden. Wanneer zij verhuurd worden voor meer dan negen jaar zijn zij op den dag der meerderjarigheid maar geldig tegenover de minderjarigen, alleenlijk voor het tijdstip dat te loopen blijft op het eerste tijdvak van negen jaar of op een volgend tijdstip van negen jaar, zoodat de pachter alleenlijk een begonnen tijdstip van negen jaar mag voleinden of uitdoen. Moest de voogd van eenen minderjarige, de pachten van negen jaar en daaronder vernieuwen, meer dan drie jaar voor het einde van den loopende pacht voor landerijen, en meer dan twee jaar voor huizen, zulke pacht zou nietig zijn, ten ware hij voor de meerderjarigheid zou ingegaan zijn. Dezelfde regelen gelden voor de pachten aangegaan door de man op de goederen der getrouwde vrouw die van goed niet gescheiden is of volgens kontrakt geen eigen goed heeft; maar natuurlijk moet men « meerderjarigheid » door « ontbinding der gemeenschap » ver-vangen.R. G. J. & P. Art. 63. — Degene die gemeubeleerde huizen verhuurt wordt aanzien als handelaar, dit was het geval van een eigenaar van zes huizen te Oostende en die deze gansch gemeubeleerd gedurende het badseizoen verhuurde. (Oostende 12 oct. 1822. P. A. 1884, n. 59. trib. de Gand 7 déc. 1895. Cl. en B. XL IV. 1. Termonde 2 Juli 1898. Cl. et B. XLVI. 1054. R. G. J. & P. Art. 383. — De huurder die zonder toe-lating de boomen wegneemt die zich in zijn hof bevinden en die den eigendom van den verhuurder zijn, is niet alleenlijk tôt schadevergoeding ge-iiouden, maar kan nog volgens art. 445 (537 van het Strafwetboek) worden gestraft. (Arresten Brussel 1842, Brussel 1852, Gent 1885). R. G. J. & P. Art. 370. — Niemand mag in een gehuurd huis zonder toestemming van den eigenaar de gas of de electriciteit doen plaatsen. (trib. Luik). R. G. J. & P. Art. 201. — De huurder is verantwoor-delijk jegens den eigenaar voor de gevolgen van den brand die in het verhuurd huis plaats heeft, tenzij hij het bewijs kan leveren dat deze door een naburig huis is medegedeeld, of deze toe te wijten is aan een gebrek van constructie, of onvoorziend, oftoevallig is gebeurd (Rechtbank van Brussel 13 Maart 1894. Pas. 1894 222). Ingevolge de wet van 30 oogst 1913 moeten aile huurceelen op zegel ingeschreven worden en zijn aan de volgende taksen onderhevig : Artikel 8. — De proportioneele enregistrementsrechten op de huurceelen en op de stortingen die er in betrekking mede staan, worden getakseerd als volgt : Op 50 centiemen, indien de jaarlijksche prijs der huurwaarde, erin begrepen de jaarlijksche lasten aan den huurder opgelegd, de 500 frank niet te boven gaat ; Op 1 frank, indien de prijs en de lasten 500 frank te boven gaan, zonder de 2000 frank te overtreffen. Op 2 frank, zoo de prijs en de lasten 2000 frank te boven gaat, zonder de 10.000 frank te over-schrijden;Op 3 frank, zoo de prijs en de lasten de 10.000 frank te boven gaan. Wanneer er voor een of meerdere jaren, een prijs bepaald is, verschillend van dezen der andere jaren, wordt er een totaal gevormd der prijzen van al de jaren, er in begrepen de lasten aan den huurder opgelegd: het totaal wordt dan verdeeld door hetaantal jaren. Ieder huurkontrakt moet binst de 3 maanden na zijne sluiting enregistreerd worden. Om de helft min onkosten te betalen, laat men de twee huurkontrakten aaneen, zooals deze die bij Eigenaarsbelangen verkocht worden; deze mogen maar gescheiden worden na ze behoorlijk ingevuld en enregistreerd zijn. Het enregistreeren is noodzakelijk als de huurceel in de handen mocht komen van den vrederechter (die de zegels legt), van den ontvanger, enz., of indien de rechtbank die zien moet om 't geschrift te onderzoeken, en zulks op straf van boet van 25 fr. ieder. Er is eindelijk nog het geval van het artikel 1743 van het Burgerlijk Wetboek : Indien de verhuurder 't verpachte goed verkoopt, zal de kooper den verhuurder en den huurder dadelijk mogen doen verhuizen indien de huurceel niet voor notaris is opgemaakt, of indien de datum niet gewaarmerkt wordt door het enregistrement, of door den dood van een der onderteekenaars, dit ailes natuurlijk tenzij de eigenaar zich het recht heeft voorbehouden van te verkoopen. Indien ge vreest dat het onroerend goed dat ge huurt, zou kunnen verkocht worden, laat uwe huurceel enrç- l

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume