De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

668 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 Juli. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Konsultiert 11 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tm71v5d72q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4e JÂÂRGANG — Nr 6 10 ceîitiemen het nummer. Gent, 15 Juli 1917 DE EIGENAAR oS£" deeriaMlodSppij Eigenaarsbelangen De verhuurder is verplicht het rustig genot van het verhuurde goed, | | Le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose [tdurende gansch den duur van het huurkontrakt aan den huurder te ver- j I louée pendant la durée du bail (C. C. art. 1719). ekeren (B. W. art. 1719). 9ÊÊËËÊËËÈSËÊËËÈÊËÊÈËÊÊÊïËËÉËÊËËË!Ë*È*ËËÇ!ËÊfË5KBm™tiaaamBmm ^ ■gMBBiM—■ i i mi—IB—BP—wm—B—— Dit blad versehijnt den Î5en van Al wat het blad beireft rnoet zonder de Tout ce qui concerne la rédaction ou ABOMNEMENTSPRIJS : elke maand. minste onkosten ten bureele dezer l'administration du journal doit être remis Fr. 1,00 per jaar. Dampoortstraat, 61, sans frais — Journal paraissant le 18 de „ ,,, Aankondigingen en reclamen s chaque mois. ingezonden worden. «U6 0 Anvers, bl. Fr. 0,23 den regel en per nummer. Ter gelegenheid van den 10Jen verjaardag van Eigenaarsbelangen, versehijnt ons blad met een BIJVOEGSEL. 10e Verjaardag- ier sMtii m " EipaarsMaieii " Heden, 15 juli, is het 10 jaar geleden dat Eigenaarsbelangen zijne eerste algemeene vergadering in het Notarissenhuis hield, alhoewel dezes stichting reeds twee maanden vroeger in aile stilte had plaats gehad in het koffiehuis La Ville de Gand, Statiestraat, alhier, wasr gansch de noodige organisatie voorbereid werd en waar de ontwerpers regelmatig driemaal per week vergaderden. Indien de tegenwoordige omstandigheden ons be-letten dezen jubilé met eenigen luister te vieren, toch mogeri wij deze met zekere ingetogenheid herdenken, en wij meenen zulks op geen waardiger vvijze te kunnen doen, dan door het eerste artikel van dit nummer aan deze heugelijke gebeuitenis te wijden. Onze doopakte de bijzonderste bladdjde onzer maatschappelijke geschiedenis uitmakende, zoo levert •deze voor onze leden en lezers een onvoorwaardeltjk belang, terwijl zij terzelfdertijd een groote en onover-trefbare les inhoudt, welke door zoovelen dient over-wogen en te worden onthouden, orn derwijzede fouten te vermijden aan dewelke Eigenaarsbelangen w^l zijn ontstaan te danken had, maar die ook zijn verkwijning zouden kunnen teweegbrengen, moesten zijne beheer-ders de lessen der ondervinding verwaarloozen of niet genoegzaam indachtig zijn, daar het grootste gedeelte der menschen uit kleinzieligen bestaat, welke hunne persoonlijke gemoedsstellirg boven het algemeen plaatsen. Zooals men weet heeit Eigenaarsbelangen het leven aan ecne scheuring te danken, welke destijds in de Eendracht! ! ! der Eigenaars ontstond, en welke het ge-volg was van een twist welke tusschen enkele bestuur-leden uitbrak, die ten rechte of ten onrechte elkander beschuldigden de gelden der maatschappij tôt hunne wezenlijke doeleinden niet te gebruiken. Men moet precies van geen al te groote opmerkings geest voorzien zijn om te bestatigen dat zulks gewoon-lijk de bijzonderste beweegreden uitmaakt, daar waar kleine burgers elkander trôchten te benadeeligen en te bevechten en dat zij gewoonlijk rnaar uit loutere ver-zinsels besfaan : al te groot verschil van karakter, slechte opvoeding, gémis aan oprechte naastenliefde en menschenkennis, maar bijzonderlijk het gebrek van oprechte opofferingsgeest, zijn gewoonlijk de bijzonderste faktors die oneenigheid in de samenleving brengen en de oorzaak zijn van zoovele ondergangen en rampen. Zeker werd deze, zooals aile revoluties, te baat ge-nomen door personen die daarin een middel zagen om hun persoonlijke wraak, eigenbelang, ontevredenheid of onderduimsche politieke betrachtingen te koelen, maar de groote massa welke met deze listen, kuiperijen of geheimen niets gemeens had of deze zelfs niet be-seften, verliet de moadermaatschappij omdat het ver-trouwen dat zij in haar stelden begon te wankelen, en dat zij veel liever den ingeslagen weg voortzettîn met personen die de schoonste beloften aflegden om het nagestreefde doel te bereiken, dan te blijven voort-sukkelen met een bestuur dat de verbrokkeling veeleer in de hand werkte dan ze te vermijden. En nochtans was het tijdslip dat wij toen beleefden, vergeleken bij het tegenwoordig, een echte gulden tijd voor eigenaars en burgers, maar hoevele lieden waren toen door de weelde niet bedorven? Wie had er nog vrede voor den oorlog? Misschien was deze scheuring te wijten aan een te gemakkelijk, te vadsig maatschappelijk leven, immers, voor de maatschappijen zooals voor de individuën is werken eene noodzakelijkheid, en den tegenspoed een goede school. De rust is zooveel te gevaarlijker, daar er bij de eigenaars altijd werk is, terwijl hun volledige voldoening zeer moeilijk is om te bekomen. Rust roest is een spreekwoord dat nergens meer dan bij de eigenaarsmaatschappijen de aandacht der hoofd- mannen dient te weerhouden. Irnmers, het is al wer- 1 kende dat het grootste deel der eigenaars hun fortuinije hebben verworven. En nog dagelijks moeten zij ailes in 't werk stellen, bijzonderlijk nu met den oorlog, om te trachten te be-houden hetgene zij ten koste van zoovele ontberingui en labeur hebben gewonnen, het is te zeggen om te blijven wie zij zijn. En het is om onderstand en steun voor deze edele pogingen te bekomen, dat de eigenaars zich zoo talrijk aansluiten bij dergelijke vereenigingen en dat Eigenaarsbelangen zulken welverdienden bijval bekwam. Aan de volgende heeren had deze zijn ontstaan te danken : MM. Smeets, Dauwe, Van Volden, Hye, Fezant, Beyls, Soudan, Devreese en Van Hove. De drie laats-en maken heden nog deel van het bestuur, onder hen mag men den heer Soudan, « Nonkel J-an » zooals men hem noemt, als een voorbeeld van vlijt en op-passendheid aanwijzen. Zelden heeft er eene bestuur-zitting van Eigenaarsbelangen plaats, waar deze niet tegenwoodig is. Van de eigenlijke siichters maakte onze pas over-ledene voorzitter, de heer J Temmerman, geen deel, alhoewel de talrijke vlugschriften, manifesten en ver-slagen, welke te dien tijde door de voorkampers van Eigenaarsbelangen in de eigenaarswereld werden ge-zonden, aan zijn vruchtbare pen te danken waren. Zijne talrijke betrekkingen, den zoo fijne dcx^rtrapte geesi viaairneofe hij ôngeiiadig ueze welke door voorin-genomenheid zijne gedachten niet deelden wist te tergen, het groot gemak waarmcde hij het woord voerde, zijn voor zijne vrienden zoo minzaam karakter, maar inzonderlijk de onvermoeibaie werkzaamheid die hij aan den dag legde, om de maatschappij van een stevige organisatie te vooriien, in een woord, ailes maakte van J. Ternmennan om zoo te zeggen de spil rond dewelke aile maatschappelijke aangelegenheden zich kwamen samentrekken, ook was er geene stem-ming welke beter aan het algemeen verlangen der leden beantwoordde dan deze door dewelke hij als eerste ondervoorzitter wierd aangesteld. Voegen wij erbij dat het aan wijlen onze vriend Temmerman is, dat Eigenaarsbelangen zijn eerste règlement heeft te danken. Op dezelfde zitting wierd den heer A. Devreese aïs geheimschrijver gekozen. Eigenaarsbelangen1 s verslagboek levert ons de ge-tuigenis op welke schitterende wijze hij dit zoo kiesch als moeilijk ambt tôt eenieders voldoening vervulde. Wat de heeren Smeets en Soudan (de twee banne-lingen der « Eendracht!!! der Eigenaars » betreft, deze werden met de algemeene instemming hunner makkers, wederzijds als voorzitter en schatbewaarder gekozen. De eerste oproep werd door 341 leden beantwoord. Prachtige uitslag voorwaar, welke ongelukkiglijk voor de aanwervers, kort nadien met de helft verminderde, door de krachtige pogingen der moedermaatsc^appij welke een groot deel der eerste bijtreders op hun be-sluit deed terugkeeren, om gedwee wederom het hoofd in haar schoot te komen neerleggen. Doch verre van zich door dezen tegenslag te laten ontmoedigen putten onze baanbrekers in deze moeilijk-heden nieuwen moed, en zij hadden het geluk onder hunne eerste medewerkers uitmuntende propagandisten te tellen, welke de maatschappij niet alleenlijk een grooten vooruitgang verzekerden, maar deze weldra op stevige en onwrikbaie grondvesten zouden doen berusten. Onder deze telde Eigenaarsbelangen een bestuurlid, welke, alhoewel hij toen eene nederige en verdokene roi vervulde, nooit achteruit bleef als het er op aan kwam schoon en degelijk werk te leveren. Wij bedoelen den heer Morant, tegenwoordig eerste ondervoorzitter der maatschappij, welke ons destins, in een tijdverloop van drie maanden, meer dan honderd nieuwe leden aanbracht, en nu nog geene enkele gelegenheid laat voorbijgaan om ons zoo vreedzaam leger met rekruten te verrijken. Verhaasten wij ons om te zeggen dat deze eerste algemeene vergadering den 19 Juli 1907 plaats had, en daar een bestuur wierd aangesteld welke 24 leden telde. Terwijl onze maatschappelijke spheer zich met reu-zenschreden ontwikkelde, werd ons bestuur van taaie en onverpoosde werkers voorzien : Karel Rombaut, De Bast, Verenghen, Demunck, Coppens, Vandermeersch, Saerens, Ledoux, Halterman, Massait, Lammens, De Pue en vele anderen, waarvan de namen mij ont-snappen, verzekerden door hunne werkdadige deel-neming eene ongemeene uitbreiding aan Eigenaarsbelangen.Na het gevaarte op 't drooge te hebben gebracht, en vijf jaren lang het roer te midden de hevigste stormen te hebben gehouden, nam onze geliefde voorzitter, de heer Smeets, eene welverdiende rust. Zijn getrouwe medehelper, de heer J. Temmerman, volgde hem als dusdanig op, terwijl de he;r Devreese het secretariaat aan den heer J. Vandermeersch overliet, en J. Soudan, als penningrneester, in uwe dienaar een trouwe en bswuste opvolger vond. Intusschen had de faam van Eigenaarbelangen de grenzen onzer stad overschreden. Door het stichten van het blad De Eigenaar werd de aandacht van de eigenaarswereld op onze werkzaamheden gevestig'-'. Het ondememen van eenige nuttige en leerrijke reizen, het bijwonen van congressen waar de kweslie der werkmanswoningen zoo dikwijls werd besproken, maar helaas! nooit opgelost, en inzonderlijk onze schitterende deelneming aan de Gentsche Worlds'Fair, alsook het stichten van eene ond'irafdeeling te Eecloo, bespoedigde met reuzenschreden onzen maatschappe-lijken vooruitgang. Door dp kans en de foriu^u begunstigd, wilde Eigenaarsbelangen zich de praal van een hoog beschermer en van een eere-voorziiter aanschaffen. Deze wensch werd verwezenlijkt, en wel in den persoon van Gent's twee hoogste magistraten. Zoo stelde de heer Baron de Kerchove, Gouwheer van Oost-Vlaande'ren, Eigenaarsbelangen onder zijne hooge bescherming, terwijl op eene plechtige zitting de heer Burgemeester Braun zijn eere-voorzitterschap kwam inhuldigen. Eenige leerrijke voordrachten, het inrichten eener boekenverzameling, maar inzonderlijk het stichten van eene afdeeling van groote eigenaars, vestigden onze faam en verzekerden ons eene eerlijke en hoopvolle toekomst. Maar wat bijzonderlijk het vertrouwen der eigenaars verzekerde was ons flink optreden tegen de nieuwe wet op de drankhuizen, die in zijne oorspronkelijkheid de . brouwers ten nadeele der eigenaars bevoordeeligde. Mijri brochuur « Oo log tegen eigenaars, landbouwers, eliz » wierd op 10,000 exemplaren de wereld ingezonden en bekwam overal de grootste bijval. Een bij-zonder p-otest op 500 exemplaren gedrukt, wierd aan aile Senators en Kamerleden overnandigd, terwijl wij hier te Gent in eene bijzondere bijeenkomst met deze, onze overtuiging desaangaande zoowel konden op-dringen, dat wij eindelijk met brouwers en stokers op gefijken voet gesteld wierden voor wat eigenlijk het beta'.cn der openingstaks betrof. Maar de toenmalige minister van finantiën inziende, dat zulks voor zijn budget de slechtste gevolgen kon berokkenen, had een nieuw wefsontwerp aan de brouwers meiegedeeld. Deze, door de ondervinding geleerd, hadden onze steun gevraagd, om door onderlinge verstandhouding iels degelijks voor te brengen. Ongelukkiglijk moest een onweder zonder weerga weldra dien schoonen geziciiteinder verduisteren : de oorlog met zijn stoet van ellende en verval bracht aan onzen stand zuîke zware slagen toe, dat Eigenaarsbelangen zich verplicht zag eene instelling tôt stand te brengen, welke door de onverschilligsten, ja zelfs door zijne tegenstrevers als de schoonste parel zijner kroon mag worden beschouwd. Met zijne fondsen en de inschrijvingen van een tien-tal bestuurleden, stichtte zij het Eigenaarskrediet, dat aan de al te beproefde eigenaars tegen een zeer gema-tigden intrest gelden leent, welke maar zes maanden of een jaar na den oorlog moeten teruggekeerd worden. Andere hulp en bijstand wordt nog aan hare leden verleend, terwijl zoo belangrijke als nuttige ontwerpen ter studie liggen of in bestuurzittingen worden verhan-deld, met het uitsluitelijk doel de eigenaarstand uit de netelige toestand te helpen waarin de oorlog hem ge-dompeld heeft.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume